Jouw verbinding met Suriname

Consolidatie Staatsschuld IV in het belang van de CBvS

Starnieuws 31 mei 2020 14:25

De crisispositie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vereist stevige maatregelen om een herstelfase van de bank te bewerkstelligen. Belangrijke uitdagingen zijn onder meer het ‘Banken Schandaal’, het juridische proces tegen de voormalige governor en de transacties die niet correct zijn afgehandeld in 2019. In de betalingsbalans van de bank zijn er voorlopige mutaties in 2019 gepleegd die dringend definitief verwerkt dienden te worden. Dit laat de governor van de CBvS, Maurice Roemer, optekenen. 

Het ‘Banken Schandaal’ is inmiddels opgelost en staat bekend als de ‘kasreserve affaire’ van de vreemde valuta tegoeden van de algemene banken. Een groot deel van deze kasreserve is ‘geringfenced’ en het andere deel is middels leenovereenkomsten met de algemene banken opgelost. De eerste US$-betaling van ± US$ 7 miljoen van de leenovereenkomsten heeft onlangs plaats gevonden. Deze betaling is slechts mogelijk, omdat de bank een ‘verdienmodel’ aan het ontwikkelen is. Met de terugbetaling aan de algemene banken is geen enkel persoon in bescherming genomen, maar het belang van de bank en de algemene banken gediend. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de vreemde valuta kasreserve is in volle gang.

Consolidatie Staatsschuld IV in 2020 door de CBvS

In 1995, 2002 en 2015 zijn er eerder staatsschulden door de bank geconsolideerd. In 1995 was er een wettelijke basis hiervoor. De consolidatie Staatsschuld IV in mei 2020 heeft een wettelijke basis. De consolidatie IV bestaat uit de geconsolideerde langlopende lening III van 2015, waarin er nog een deel van 2002 als saldo zit, alle door de Staat getrokken voorschotten respectievelijk trekkingen, overgenomen schatkist papier, de transacties die ten onrechte zijn uitgevoerd ten laste van CBvS en worden teruggevorderd op de Staat, het verlies van de bank over 2015 en de aangepaste verhoogde marktrente op de Staat over de afgelopen perioden. De definitieve positionering van alle trekkingen en voorlopige verwerkingen samenvoegen in een harde ‘schuld’ in plaats van verliesafboekingen ten laste van de bank.

De toegepaste rente was eerder veel lager dan de marktrente, hetgeen ook voor de afronding van de jaarrekening 2015 onder andere een knelpunt was. In het belang van de bank is de consolidatie IV van de Staatsschuld op wettelijke basis gedaan tegen een aanvaardbare marktrente en de financiële instelling in staat te stellen enkele ‘voorlopige’ boekingen definitief af te ronden. De CBvS wordt hierdoor weer in een positie gebracht winstgevend te worden op basis van de aangepaste rente opbrengsten, aangezien de bank naar verwachting 2015 verlieslatend is, evenals voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.

De consolidatie heeft geheel geen betrekking op het beschermen van personen. Deze stelling getuigt van ‘stemmingmakerij’ zonder inzicht te hebben in de eerdere betalingsbalansen van de bank. Uiteraard treedt er ‘opeens’ een wijziging op indien de consolidatie door de Rekenkamer is geregistreerd en door de bank wordt verwerkt. Immers, de CBvS verwerkt pas na registratie bij de Rekenkamer. Het betreft derhalve geen toename van de ‘Staatsschuld’ binnen 1 

week, zoals wordt beweerd, aangezien de trekkingen door de Staat veel eerder zijn gedaan. Uiteraard ontstaat er na een consolidatie van een Staatsschuld de mogelijkheid om conform de Bankwet wederom te trekken tot een maximum.

Vermeld dient te worden dat er nog een ‘arbitraire’ respectievelijk onterechte onroerend goed transactie is gepleegd in 2019 die nog beslecht moet worden. Het betreft de aankoop van het gebied bekend als ‘Blauwe Meer’.

De continuïteit van de bank is door de consolidatie Staatsschuld thans gewaarborgd.

Zowel m.b.t. de administratieve verwerking die definitief is alsook m.b.t. de toepassing van de marktrente op alle trekkingen van de Staat waarover er of geen rente werd betaald of de rente te laag was en de verwerking van het verlies 2015 en het kapitaal tekort om de jaarrekening 2015 af te ronden.

Kortom: de bank positioneert alle trekkingen in van de Staat en de overige correcties in de geconsolideerde Staatsschuld IV. De financiële positie van de bank wordt beter gewaarborgd, stelt de governor. 

Vijf banken en CBvS bereiken overeenstemming terugbetaling

Starnieuws 5 Mei 2020 05:47

De governor van de CBvS tekent de overeenkomst met de individuele banken. (Foto: CBvS)

De Finabank, Volkscredietbank, Surinaamse Postspaarbank, Godo en Trustbank Amanah hebben een overeenkomst getekend met de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het gaat om het restant aan schuldverplichting die de CBvS heeft bij deze banken. Met de ondertekening van de separate overeenkomsten is nog een stap voorwaarts gezet naar herstel van het vertrouwen in het Surinaams bankwezen, zegt de CBvS. 
Starnieuws verneemt dat de Hakrinbank een andere oplossing heeft besproken met de CBvS. De Surinaamsche Bank is een rechtszaak begonnen tegen de CBvS voor verduistering van vreemde valuta-kasreserve. De bank vindt dat er een onrechtmatige daad is verricht door de CBvS om de in beheer gegeven vreemde valuta-kasreservemiddelen, wederrechtelijk aan hun bestemming te onttrekken. Dit is gebeurd geheel in strijd met de wettelijke plichten die de moederbank heeft. Het gaat in totaal om ruim US$ 200 miljoen aan kasreserve en vreemde valuta termijndepositie. 
De vijf algemene banken hebben de overeenkomsten maandag getekend. Deze zijn mede tot stand gekomen na overleg met de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. "Hierbij moet worden opgemerkt dat de banken zich intussen ook bereid hadden verklaard om separate overeenkomsten aan te gaan. Het tekenen van deze contracten volgt na het ‘ringfencen’ van de kasreservemiddelen", zegt de CBvS. 
Eblein Frangie, algemeen directeur van de Finabank tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging zegt aan Starnieuws dat de vrijwaringsclausule om geen strafrechtelijke acties te ondernemen tegen de CBvS niet opgenomen is in het contract dat getekend is door de banken. Als zekerheid is aan de banken gegeven goudinkomsten van lokale bedrijven. De royalty's en 2% goud dat Rosebel Gold Mines afdraagt aan Grassalco en door de regering aan CBvS is gegeven, dient niet meer als dekking. Hoewel die in de intentieverklaring opgenomen zijn, zijn die niet vrij omdat ze al verpand zijn. De governor van de CBvS heeft andere zekerheden verstrekt aan de banken. Het contract is naar de huidige omstandigheden van CBvS een goede volgens de banken. 

 

Hoefdraad licht CBvS op bij verkoop panden:

17 overheidsgebouwen ‘verkocht’ voor Euro 105 miljoen

De West Online  25 April 2020

Hoefdraad misbruikte
  royalty-overeenkomst voor Oppenheimer-lening

Financiënminister Gillmore Hoefdraad gebruikte in december de goudroyalty als lokaas om de miljoenenlening bij Oppenheimer veilig te stellen. Foto: dWT  

DWT Online 25/04/2020 05:55 -Ivan Cairo

17 overheidsgebouwen ‘verkocht’ voor Euro 105 miljoen

De Nationale Assemblée heeft afgelopen donderdag een lijvig document ontvangen van de Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday waarin de strafbare feiten van minister Gillmore Hoefdraad van Finacien zijn vastgelegd. In het document zijn de strafbare feiten uitvoerig aangegeven en toegelicht met onderliggende stukken. Door middel van handelingen vastgelegd in dit document wordt aangetoond dat ex-governor Robert van Trikt en Hoefdraad in strijd hebben gehandeld met artikel 18 en 21 van de Bankwet, alsook artikel 386 jo 67 en 423 van het wetboek van Strafrecht (oplichting/ambtsverduistering). Zoals aangegeven in de onderliggende stukken bij het document heeft de minister van Financien gebruik gemaakt van een constructie om zeventien (17) overheidspanden “te verkopen” aan de Centrale Bank van Suriname ( CBvS).
Er zijn twee brieven van Hoefdraad gericht aan ex-governor Robert Van Trikt, waarin hij aangeeft, de desbetreffende overheidspanden “over te dragen” aan de CBvS voor een gedeeltelijke financiering of schuldverrekening. Deze tekst is in strijd met de werkelijkheid, omdat Van Trikt de twee brieven aan de Hoefdraad praat over het “aankopen van de overheidspanden”. Ten tweede heeft er nimmer een gedeeltelijke financiering of schuldverrekening plaatsgevonden, integendeel heeft Van Trikt aan Financiën uitbetaald met middelen van de CBvS, namelijk een totaalbedrag van Euro 105 miljoen. De minister van Financiën heeft in samenwerking met Van Trikt de volledige geschatte marktwaarde van de overheidspanden ontvangen en daardoor Van Trikt in strijd heeft laten handelen met artikel 18 en 21 van de Bankwet. Het gaat om de navolgende panden:1.Ministerie van Financien (Tamarindelaan
br. No3);

2.Ministerie van Financien (oud gebouw afdeling Thesaurie Inspectie- Mr.Dr.J.C. de Mirandastraat br.no. 17);

3.Ministerie van Financien (oud gebouw afdeling Economische aangelegenheden- Onafhanklijkheidsplein);

4.Ministerie van Justitie en Politie (oud KKF  gebouw- Mr. Dr. J.C. Mirandastraat br.no.6);

5.Ministerie van Sociale Zaken en Volks-huisvesting (Waterkant br.no 30-32);

6.Ministerie van Regionale Ontwikkeling (Roseveltkade br.no.2);

7.Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grondbeheer en Bosbeheer (Cornelis Jongbawstraat  10-12);

8.Het gebouw van de Nationale Loterij aan de Keizerstraat;

9.Hoofdkantoor Ministerie van Financien- S.M. Jamaludinstraat 26;

10.Directoraat Financien – J.D. Gomper-straat 03;

11.Trainingscentrum Financien –Gongrijp-straat 51;

12.Parking Trainingscentrum Financien – Gongrijpstraat 36;

13.Directoraat Ontwikkelingdfinanciering – Henck A.E. Arronstraat 36;

14.Gebouw t.o. Belastingkantoor (Advi-suers MIN)- van Sommelsdijckstraat 34;

15.Belastingkantoor- van Sommelsdijck-straat 27;

16.Directoraat Belastingen (Oud- BDO Gebouw)- Kerkplein 12;

17.Het Nationaal Informatie Instituut (ABC- gebouw)- Mahonylaan 55.

Een aantal van de bovenstaande genoemde gebouwen staan op de UNESCO We-relderfgoedlijst. In het schrijven waarin de panden worden opgesomd, wordt aangegeven door Hoefdraad, dat deze panden een geschatte marktwaarde hebben van Euro 60 miljoen en Euro 45 miljoen. Uit onderzoek is gebleken, dat deze panden nimmer zijn getaxeerd. Met betrekking tot de panden die zijn genoemd in het tweede schrijven (d.d. 20 september 2019) van de minister van Financiën ontbreekt er een missive van de Raad van Ministers, alsook een resolutie van de President van de Republiek Suriname. Uit onderzoek is voorts gebleken, dat deze panden genoemd in die tweede brief niet in eigendom aan de Staat toebehoren, maar staan op naam van de navolgende stichtingen en naamloze vennootschappen, namelijk SATURNUS; stg. KWATAKAMA; stg. REDI OEDOE; stg. WAWONA; stg. HERITAGE SURINAME 2011; LESCOMP N.V. en FORCE ONE SECURITY N.V. De genoemde panden zijn nog niet overgedragen op naam van de CBvS, terwijl de betalingen reeds hebben plaatsgevonden aan de minister van Financiën ad Euro 105 miljoen. Middels deze handelingen hebben Van Trikt en met Hoefdraad in strijd gehandeld met artikel 18 en 21 van de Bankwet, alsook artikel 386 jo 67 en 423 van het wetboek van Strafrecht (oplichting/ambtsverduistering).

 

PARAMARIBO - Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën wordt door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van elf strafbare feiten die vallen onder de Bankwet, de Anti-corruptiewet en het wetboek van Strafrecht. Zo blijkt uit het proces-verbaal van rechercheurs van Kapitale Delicten waarin het resultaat van het justitieel onderzoek naar gepleegde vermoedelijke strafbare feiten bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is samengevat.

In het onderzoeksdossier, inclusief bijlagen van bijna 140 pagina's, worden 25 zaken, waaronder brieven, spraakberichten, contracten, credit- en debetnota's van de CBvS, koop- en verkoopovereenkomsten, missieven en zelfs brieven van de president als bewijslast opgevoerd. In het onderzoek zijn er drie verdachten: voormalig governor Robert van Trikt, Ashween Angnoe, een zakenpartner van Van Trikt in advieskantoor Orion en Hoefdraad.

In het dossier komt naar voren dat handelingen die door de voormalige governor zijn gepleegd in nauw overleg, of op instructie van Hoefdraad hebben plaatsgevonden. Eén van de zware beschuldigingen is dat de minister een overeenkomst, die de overdracht van royalty's van Iamgold aan de CBvS regelt, heeft misbruikt om een lening van 125 miljoen US dollar bij Oppenheimer los te krijgen.

De overeenkomst werd na goedkeuring van president Desi Bouterse op 1 november getekend tussen Van Trikt en Hoefdraad. In de overeenkomst staat dat uit de aan CBvS afgedragen royalty-inkomsten alle schulden die de staat heeft bij de CBvS worden afgelost, evenals de overschrijding op lopende rekeningen. De royalty-inkomsten waren zo voor veertien jaar tot 2033 vastgelegd.

Van Trikt heeft bij de politie verklaard dat bepaalde zaken die in de overeenkomst zijn opgenomen door Hoefdraad werden gehaald uit het resultaat van een project dat het Belgische Clairfield Benelux voor de Centrale Bank had uitgevoerd. Echter, de minister had als getuige bij de politie verklaard niet op de hoogte te zijn van enige afgeronde en getekende overeenkomsten tussen de CBvS en Clairfield.

In december gebruikte de Financiënminister de goudroyalty als lokaas om de miljoenenlening bij Oppenheimer veilig te stellen. Aan Oppenheimer werd voorgehouden dat binnen negentig dagen de gelden afkomstig van Iamgold op een speciale rekening zouden worden gestort. Indien dat niet gebeurde zou de rente op de lening met 3 procent omhoog gaan. Door Hoefdraad werd een zogenoemde 'watervalconstructie' toegepast. "Dat wil zeggen dat de royalty's die op 1 november 2019 aan de CBvS zijn afgedragen ter aflossing van de lening die de staat heeft bij CBvS op 21 december 2019 nogeens zijn gebruikt bij de leenovereenkomst tussen de staat en Oppenheimer & Co", staat in het dossier.

Uit het onderzoek is gebleken dat de watervalconstructie door de bewindsman werd bedacht. Op 11 februari heeft hij dat in een spraakbericht naar regeringscommissaris Vidjai Kirpalani uitgelegd. "In deze voice app geeft de minister duidelijk aan dat er tijdens de onderhandelingen met Oppenheimer een pledge nodig was om de lening te kunnen krijgen. Hoefdraad geeft hiermee aan willens en wetens de royalty's, die aan de CBvS toebehoren te hebben 'gepledged' (in strijd met de overeenkomst van 1 november 2019 tussen hem en Van Trikt, in strijd met de ambtsbrief van de Raad van Ministers en in strijd met het besluit van de president van de Republiek Suriname) tijdens de onderhandelingen met Oppenheimer voor het veiligstellen van de lening."

Volgens de rechercheurs wist de minister vanaf dat moment dat het toezeggen van de royalty's van de bank ongegrond was, omdat die juridisch toebehoren aan de CBvS en dat de rente daardoor met 3 procent omhoog zou gaan. In het bericht aan Kirpalani gaf hij aan dat hij daarom weer met Oppenheimer onderhandelde om midden maart een lening te krijgen om die van december 2019 af te lossen. "Van deze onderhandelingen is er niets bekend geworden en van de beoogde lening in maart 2020 ook niet. Door zo te handelen heeft Hoefdraad met deze informatie Kirpalani onjuiste informatie verstrekt toen die vragen begon te stellen over het dubbel pledgen van de royalty's", wordt geconcludeerd door de rechercheurs.

Op 22 februari heeft de adviseur van Hoefdraad, Bernard Krockow, in een WhatsApp-bericht opnieuw aan Kirpalani uitleg gegeven over het "dubbel pledgen". "Daarmee blijkt de verkeerde voorstelling die bewust is gecreëerd voor Oppenheimer door Hoefdraad om de lening in december 2019 ad 125 miljoen US dollar mogelijk te maken. Met de misleiding van Oppenheimer heeft de minister Suriname in diskrediet gebracht. Hiermee is bewust het risico genomen voor het omhoog brengen van de rente met 3 procent bij niet storten van de royalty's binnen negentig dagen", stellen de rechercheurs van Kapitale Delicten. Verder wordt aangegeven dat naar aanleiding van de overeenkomst van 1 november 2019, maar tegelijkertijd ook in strijd met deze overeenkomst, Hoefdraad in samenspraak met Van Trikt tussen 7 november en 26 februari vijf trekkingen van in totaal circa SRD 2,2 miljard bij de CBvS heeft gedaan.

Toen de vijfde trekking op 26 februari werd gedaan was de voormalige governor al aangehouden door de politie. "Deze trekkingen door Hoefdraad en gefiatteerd door Van Trikt zijn in strijd met artikelen 18 en 21 van de Bankwet", staat in de aanklacht tegen de bewindsman. Met een deel van het geld werden leningen bij Volkscredietbank en Hakrinbank afgelost. Van Trikt heeft bij de politie verklaard de twee betalingen te hebben geautoriseerd, ondanks dat hij wist dat Hoefdraad de royalty's van de bank als zekerstelling aan Oppenheimer had toegezegd. De minister had hem voorgehouden dat hij negentig dagen had om dit te corrigeren. "Hij voelt zich uiteindelijk beetgenomen door Hoefdraad." Volgens het dossier was Hoefdraad zich ervan bewust dat hij de gelden niet mocht uitgeven omdat ze onrechtmatig tot zijn beschikking zijn gekomen.

Pg verdenkt Hoefdraad van meer dan 10 strafbare feiten

Starnieuws 24 Apr, 12:55

Het lijvige dossier dat de procureur-generaal gestuurd heeft naar De Nationale Assemblee bevat diverse bewijsstukken. Dit is productienummer 26.

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft een lijvig document gestuurd naar De Nationale Assemblee waarin de strafbare feiten waarvan minister Gillmore Hoefdraad wordt verdacht, uitvoerig zijn aangegeven en toegelicht met onderliggende documenten. Het gaat om meer dan tien strafbare feiten die Hoefdraad in zijn ambt als minister zou hebben gepleegd. De pg vordert dat de bewindsman in staat van beschuldiging wordt gesteld, waardoor hij vervolgd kan worden. Intussen heeft Hoefdraad te kennen gegeven dat hij onverstoord doorgaat met zijn werkzaamheden, waaronder invulling geven aan het Covid-19 noodfonds. 

De pg schrijft De Nationale Assemblee dat er voldoende aanwijzing van schuld is. Het gaat om onder andere de volgende strafbare feiten:

1. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 

2. Uitlokking tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 

3. Medeplichtigheid tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 

4. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 

5. Uitlokking tot niet-opzettelijke overtreding van heet bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 

6. Medeplichtigheid tot niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 

 

7. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van het handelen in strijd met een of meer  wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of een staatsinstelling. 

8. Uitlokking tot het handelen in strijd met een of meer wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of staatsinstelling. 

9. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 

10. Uitlokking tot verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 

11. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van oplichting gepleegd door een ambtenaar, door het begaan van dat strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht is geschonden of bij het begaan van dat strafbaar feit gebruik heeft/hebben zich schuldig gemaakt van macht, gelegenheid of middel vaan de/die ambtenaren door het ambt geschonken. 

 

De pg vordert dat De Nationale Assemblee onverwijld overgaat tot het nemen van het besluit over de vordering voor het in staat van beschuldiging stellen van minister Hoefdraad. Op basis van het besluit van de volksvertegenwoordiging kan de rechter-commissaris starten met het gerechtelijk vooronderzoek. Het verzoek is gedaan op 23 april door de pg. Hij heeft in het lijvige dossier verhoren en onderliggende stukken toegevoegd. De pg wil zo snel mogelijk antwoord van het college. 

Pg vraagt DNA Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen

Strarnieuws  23 Apr, 15:19

U kunt het persbericht hier downloaden: Persbericht_OM.pdf     

Kanhai vindt vervolging Hoefdraad een logische stap

Advocaat Irvin Kanhai

Starnieuws 24 Apr, 04:54

Procureur-generaal Roy Baidjanath Panday heeft De Nationale Assemblee gevraagd minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. Hij heeft een vordering daartoe ingesteld vandaag. President Desi Bouterse is eveneens schriftelijk in kennis gesteld van de vordering. Hij heeft een kopie van de documenten zoals aangeboden aan DNA doen toekomen aan de president. 
De vordering is vergezeld gegaan van een opgave bevattende een feitelijke omschrijving van de misdrijven waarvan de minister wordt verdacht alsmede van de wettelijke bepalingen waarbij de misdrijven strafbaar zijn gesteld. Dit zegt het Openbaar Ministerie in een persbericht. 
Het besluit van DNA op de vordering wordt door het Openbaar Ministerie afgewacht in verband met de instelling van een vordering tot gerechtelijk vooronderzoek bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg. 
  Persbericht_OM. 

OPENBAAR MINISTERIE

PARKET VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN JUSTITIE.

Limesgracht # 92 — Paramaribo / Tel.: 597 427197 - 597 427198 

PERSBERICHT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

Op heden 23 april 2020 is aan De Nationale Assemblée door tussenkomst van de voorzitter, mw. drs. J. Geerlings-Simons, aangeboden een vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de minister van Financiën, de heer HOEFDRAAD, Gillmore Andre, zijnde een politieke ambtsdrager als bedoeld in artikel 1 van de Wet In Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 no. 72 zoals gewijzigd bij S.B. 2007 no. 101).

De vordering is vergezeld van een opgave bevattende een feitelijke omschrijving van de misdrijven, waarvan de minister wordt verdacht alsmede van de wettelijke bepalingen waarbij voormelde misdrijven strafbaar zijn gesteld.

 

 

Irvin Kanhai, raadsman van de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, vindt het logisch dat procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday minister Gillmore Hoefdraad van Financiën wil vervolgen. Kanhai merkt tegenover Starnieuws op dat hij vaak gezegd heeft dat zijn cliënt verklaard heeft dat Hoefdraad van alles op de hoogte was. 
Kanhai was wel verbaasd dat de vervolging aanvankelijk de minister wilde verhoren als verdachte zonder hem in staat van beschuldiging te stellen. In dat geval kon het Openbaar Ministerie zelfs niet ontvankelijk worden verklaard. Veel van de zaken die volgens het dossier hem verweten worden, zijn in het ambt gepleegd. Een politieke ambtsdrager moet eerst in staat van beschuldiging worden gesteld, tenzij het om zaken gaat die niets met zijn ambt te maken hebben. 
De minister kan onder andere valsheid in geschrifte, money laundering en verduistering worden verweten. Kanhai merkt op dat doorgegaan is met gebruik van de kasreserve toen Van Trikt geen governor meer was. Verder zouden royalty's meerdere malen als onderpand zijn aangeboden. De Bankwet is volgens hem ook overtreden. Al deze zaken maakt hij op basis van verhoren waarin hij inzage heeft als raadsman van Van Trikt. Kanhai merkt op dat de gewezen governor in opdracht van de minister een aantal zaken heeft gedaan. 
Kanhai verwacht dat De Nationale Assemblee de minister in staat van beschuldiging zal stellen. Dit zijn de wettelijke regelingen van het land. Dit is ook al eerder gebeurt in de zaak tegen de ex-ministers Errol Alibux en Dewanand Balessar. In de zaak tegen ex-minister Siegfried Gilds ging het om strafbare feiten die buiten het ambt gepleegd zijn. De rechter moet een oordeel geven of de beschuldigingen terecht zijn, stelt Kanhai. 


Het besluit van D.N.A. op de vordering wordt door het Openbaar Ministerie afgewacht i.v.m de instelling van een vordering tot gerechtelijk voor onderzoek bij de Rechter Commissaris belast met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg.

De President van de Republiek Suriname heeft eveneens op 23 april 2020, schriftelijk kennis gekregen van de ingestelde vordering, middels het aanbieden van een kopie van de documenten zoals aangeboden aan De Nationale Assemblée.

Paramaribo, 23 april 2020

Het Parket van de Procureur-Generaal

 

Secretariaat. P.G. T: 597 427197 4050/4051 F: 405101 E: stnIrocgrrkaim!ail.com' Secagvi-lnnhaarmm is

Hoefdraad wordt verhoord als verdachte

De West Online April 21, 2020

ABC Radio Nieuws

ABC Radio Update

Uit doorgaans goede en betrouwbare bron vernemen wij, dat Gillmore Hoefdraad, minister van Financien als verdachte verhoord zal worden in het strafrechtelijk onderzoek tegen ex-governor van de Centrale Bank Robert Gray van Trikt. Wij vernemen, dat Hoefdraad aanstaande woensdag in het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt zal worden verhoord door de politie. “Er speelt veel meer in deze zaak, men beschuldigt Van Trikt, omdat hij de hoofdverantwoordelijke was bij de Moederbank”, aldus VHP-parlementariër Mahinder Jogi, in een eeder gesprek met De West. Ook NPS-voorzitter Gregory Rusland gaf al eerder dit jaar zijn mening over dit onderzoek: “Hoefdraad heeft een dikke vinger in de pap, het is namelijk zo, dat het ministerie eerst een voorstel doet, dat de governor dan moet uitvoeren. Dus er is een opdrachtgever geweest, Van Trikt had juist corrigerend moeten optreden.” Van Trikt heeft eerder via zijn advocaten Irwin Kanhai en John Kraag laten weten dat hij niet alleen heeft gehandeld en dat hij ook bewijzen heeft om die te onderbouwen. Kennelijk heeft de ex-governor deze bewijzen op tafel gelegd en die zijn waarschijnlijk zo steekhoudend, dat justitie daarin waarschijnlijk aanleiding ziet Hoefdraad in deze zaak nu als verdachte te horen. Hoefdraad was in februari in deze affaire reeds als getuige gehoord.  Nu is het afwachten of Hoefdraad na zijn verhoor, net als Van Trikt, gelijk in verzekering zal worden gesteld. Dit is afhankelijk van wat uit het verhoor van de minister naar voren komt.

Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, werd begin februari 2020 na verhoor door de afdeling Fraude van het KPS aangehouden en ingesloten. De inverzekeringstelling van Van Trikt zou op last van de procureur-generaal (PG) zijn geschied. Kort daarna werd ook zijn partner bij Orion Accountants, de registeraccountant Ashween Agnoe, aangehouden en in verzekering gesteld. De aanhouding van Van Trikt en Agnoe volgde op een door de CBvS ingediende strafklacht. Daarin wordt Van Trikt er onder meer van beschuldigd wurgcontracten voor enkele miljoenen euro’s met het Belgische bedrijf Clairfield en zijn eigen bedrijf Orion te hebben afgesloten. Ook zou hij zonder fiat van andere autoriteiten binnen de moederbank, kostbaar vastgoed in vreemde valuta hebben gekocht. Eveneens wordt hem verweten, twee peperdure auto’s te hebben gekocht en de betalingen op oneigenlijke manier binnen de moederbank te hebben afgewikkeld. Bij de aankoop van deze voertuigen, zou er zelfs sprake zijn geweest van overfacturering bij de aankoop en onderfacturering bij de import. Onder zijn beheer als governor van de Centrale Bank, is er voor zeker 100 miljoen dollar aan de door de commerciële banken aan de moederbank toevertrouwde valutakasreserves weggemaakt en naderhand werd onthuld, dat die door de overheid ter aankoop van basisgoederen en het doen van andere zogenaamd noodzakelijke overheidsuitgaven, waren besteed.

BREAKING: Restant kasreserve veilig gesteld

ABC Radio Nieuwsdienst 20 April 2020

DWT Online 18/04/2020 12:39 - Ivan Cairo

US$ 326 miljoen kasreserve belegd bij Raymond James, Wells Fargo en Royal Canadian Mint

Suriname Herald 18-04-2020  om 12:50

PARAMARIBO - Na weken van onderhandelingen hebben de Surinaamse Bankiersvereniging en de Centrale Bank van Suriname eindelijk definitief overeenstemming bereikt over het veiligstellen van de overgebleven vreemde valuta kasreserve. "De ringfence is in place. Honderd procent van de kasreservemiddelen zijn veilig", zegt Eblein Frangie, voorzitter van de bankiersvereniging zaterdag tegen de Ware Tijd.

Het Strategic Investment Committee (SIC) heeft het SBV bestuur vrijdag op de hoogte gesteld  over het veiligstellen van de kasreservemiddelen. De 326 miljoen US dollar aan vreemde valuta kasreservemiddelen, zijn belegd in onder andere Amerikaans waardepapier bij Raymond James en Wells Fargo en in goud bij Royal Canadian Mint, stelt de vereniging in een zojuist uitgegeven persbericht.

"Deze vreemde valuta kasreservemiddelen zijn nu allemaal op 'ringfenced' rekeningen, wat inhoudt dat er gezamenlijke handtekeningen nodig zijn van de banken en van de Centrale Bank van Suriname, om aan de middelen te komen en deze te beleggen." De Surinaamse Bankiersvereniging is sinds februari 2020, bezig met het ringfencen van de overgebleven vreemde valuta kasreservemiddelen, nadat bekend werd dat een deel van deze kasreservemiddelen van de banken, oneigenlijk is gebruikt door de Centrale Bank van Suriname.

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, en de SIC-voorzitter, Rakesh Adhin, hebben zich aldus de bankiersvereniging "enorm ingezet om het ringfencen van de resterende kasreservemiddelen te finaliseren. Met het ringfencen van de vreemde valuta kasreservemiddelen, zijn de aan de banken toevertrouwde middelen, veiliggesteld."

In januari werd bekend dat de centrale bank buiten de afspraken met de handelsbanken om in totaal bijna 200 miljoen US dollar aan kasreservemiddelen en termijndeposities op een oneigenlijke wijze heeft uitgegeven. Vanuit de regering is nog geen heldere verklaring gekomen wat met het geld is gedaan. Tijdens debatten hierover in het parlement werden op vragen van volksvertegenwoordigers geen afdoende antwoorden gegeven

De US$ 326 miljoen aan vreemde valuta kasreservemiddelen zijn belegd in onder andere Amerikaans waardepapier bij Raymond James Financial, Wells Fargo Bank en in goud bij The Royal Canadian Mint. Deze vreemde valuta kasreservemiddelen zijn nu allemaal op ‘ringfenced’ rekeningen, wat inhoudt dat er gezamenlijke handtekeningen nodig zijn van de banken en van de Centrale Bank van Suriname, om aan de middelen te komen en deze te beleggen.

De Surinaamse Bankiersvereniging is sinds februari 2020, bezig met het ringfencen van de overgebleven vreemde valuta kasreservemiddelen, nadat bekend werd dat een deel van deze kasreservemiddelen van de banken, oneigenlijk is gebruikt door de Centrale Bank van Suriname.

Het Strategic Investment Committee (SIC) heeft gisteren het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging en de Centrale Bank van Suriname geïnformeerd over het veiligstellen van de vreemde valuta kasreservemiddelen. Bij de installatie van het SIC in 2019, werd de Surinaamse Bankiersvereniging, vertegenwoordigd door Magalie Loswijk-Keerveld en Sean Husain, nu wijlen.

Thans hebben zitting in het SIC namens de Surinaamse Bankiersvereniging, Steven Coutinho, Almar Giesberts en Magalie LoswijkKeerveld als plaatsvervangend lid. Rakesh Adhin zit het SIC voor namens de Centrale Bank van Suriname.

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, en SIC-voorzitter Adhin, hebben zich enorm ingezet om het ringfencen van de resterende kasreservemiddelen te finaliseren. Met het ringfencen van de vreemde valuta kasreservemiddelen, zijn de aan de banken toevertrouwde middelen, veiliggesteld.

Kirpalani weg bij Centrale Bank van Suriname

DWT Online 16/04/2020 08:05  Van onze redactie

ABC Radio 16-04-2020 Bimla Gajadien in gesprek met de heer Vidjai Kirpalani

Geheel onverwachts heeft Vijay Kirpalani bedankt als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Vijay Kirpalani legt deze week zijn functie neer als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). In een brief heeft hij president Desi Bouterse meegedeeld dat hij per 19 april terugtreedt. Ook de minister van Financiën en de raad van commissarissen bij de bank zijn al op de hoogte gesteld.

Kirpalani wiens benoeming maart vorig jaar met instemming van het bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging gebeurde, zegt dat hij de functie neerlegt vanwege persoonlijke omstandigheden. Die zouden maken dat hij zich niet ten volle kan geven voor de toezichthoudende functie die hij moet uitoefenen.

Kirpalani kwam recentelijk onder vuur te liggen nadat het kasreserveschandaal dat zich bij de CBvS heeft afgespeeld bekend werd. Hem wordt verweten onvoldoende toezicht te hebben gehouden op de handelingen van toenmalig governor Robert van Trikt, waardoor onregelmatigheden die zijn gepleegd niet tijdig zijn opgemerkt door de rvc. 

De regeringscommissaris zei tijdens een persconferentie samen met president Bouterse, dat de rvc doorgaans achteraf door de leiding van de bank wordt geïnformeerd over zaken en dat de raad de CBvS-leiding niet constant op de vingers kijkt.

Intussen wordt het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) voortgezet naar vermoedelijke strafbare feiten die door Van Trikt zouden zijn gepleegd. Vorige week werd zijn inverzekeringstelling met nog eens dertig dagen verlengd. De ex-governor wordt verdacht van overfacturering bij de aankoop van enkele voertuigen, witwassen en het sluiten van voor de bank financieel zeer nadelige contracten.

In deze zaak is al een aantal getuigen gehoord, onder wie de directieleden van de bank en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Eerder stelde Van Trikts advocaat, Irvin Kanhai, dat zijn cliënt niet op eigen gezag heeft gehandeld. Wanneer het gvo wordt afgerond, is nog onduidelijk.

Governor CBvS: Nieuwe wet doorgenomen met bankiers

Starnieuws  27 Mar, 00:50

Maurice Roemer, governor van de CBvS.

Het gesprek dat donderdagmorgen gevoerd is met de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) was toegespitst op de uitwerking van de nieuwe Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. "De artikelen zijn stuk voor stuk doorgenomen", zegt governor Maurice Roemer aan Starnieuws. Hij reageert op een eerder verschenen bericht van de SBV. 

De knelpunten over de uitvoering moesten geconcretiseerd worden door de bankiers teneinde na te gaan op welke wijze er voorlopige voorzieningen worden getroffen in afwachting van de vervolgbesprekingen met de president respectievelijk De Nationale Assemblee. 

De Bankwet is met de bankiers besproken in verband met de totstandkoming van een nieuw koersarrangement. Naar aanleiding van het gevoerde gesprek en de voorlopige afspraken heeft De Surinaamsche Bank de CBvS bericht dat de sluiting wordt opgeheven. 

De governor betreurt het dat de brief gericht aan de president, met een kopie naar de minister van Financiën is uitgelekt. 

Het bericht van de SBV luidt als volgt

"Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft vanmorgen 26 maart 2020, een uitgebreid gesprek gehad met de heer Maurice Roemer, Governor van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens dit gesprek is er gesproken over de pijnpunten in de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” en hoe invulling te gegeven aan deze wet. 
Er zijn nadere afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de Centrale Bank van Suriname verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de wet “Toezicht Bank- en Kredietwezen”.  De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de Centrale Bank van Suriname. De Governor zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee, omdat de Centrale Bank van Suriname uitvoering dient te geven aan deze wet.  

 

Apintie Radio 19 maart 2020. In het Nieuws: Anand Biharie (Bedrijfseconoom)
Eigenaar/Ondernemer bij AB Accountancy & Finance :

 "Regering maakt zich schuldig aan Machtspolitiek"

Anand Biharie (Bedrijfseconoom)

Serena Essed 

:'controle valutaverkeer en transactiekantoren' (Facebook)

Centrale Bank wil diefstal straffeloos maken

‘Mijn cliënt heeft niet buiten de bankwet gehandeld’


DWT Online 6/03/2020 07:54 - Jason Pinas

Suriname Herald 13 maart 2020 20:00

De Finabank heeft gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek tegen de ex-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt. Foto: dWT Archief  

advocaat Irvin Kanhai

Onlangs hebben wij in de media vernomen dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een vrijwaringsclausule wil hebben in de overeenkomst met de lokale banken, inzake de terugbetaling van de veronderstelde gestolen of verduisterde kasreserve van US$ 100 miljoen.

De CBvS zit al weken aan tafel met de lokale banken, om de terugbetaling van de US$ 100 miljoen te bespreken en in een overeenkomst vast te leggen. Tot nu toe heeft men geen overeenstemming kunnen bereiken. Waarom? De CBvS wil een civiel- en strafrechtelijke vrijwaringsclausule in de overeenkomst met de lokale banken.

Wat houdt deze vrijwaringsclausule in?
Dit houdt in dat de CBvS wil dat de CBvS, haar bestuurders en alle betrokkenen bij de CBvS niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verdwijning van de kasreserve. Je kunt geen schadeclaim indienen voor geleden verliezen.

Verder wil de CBvS dat, ook indien mocht blijken dat er daadwerkelijk gestolen of verduisterd is, de betrokken personen geen straf krijgen. Dus een diefstal of verduistering vanuit de CBvS wil men legaal (straffeloos) maken met deze overeenkomst.

Mooi is dat. Je bent taxichauffeur en je verdient je inkomsten met de auto die je daarvoor gebruikt. Je gaat op vakantie naar het buitenland en geeft jouw auto aan een vriend om erop te letten totdat je weer terug bent. Tijdens je afwezigheid verkoopt de vriend jouw auto en maakt het geld op. Als je terug bent van vakantie, ontdek je dat je auto verkocht is en dat de verkoopopbrengst ook verdwenen is. Dit is verduistering, het is strafbaar en je kunt drie jaar ervoor gevangenisstraf krijgen.

Door ‘verdwijning’ van de auto, kun jij je beroep als taxichauffeur niet meer uitoefenen en je lijdt een enorme schade daardoor. Je kunt jouw gezin niet meer verzorgen.

Je vraagt jouw vriend hoe het zit en hij zegt: “Luister noh boi, ik wil je wel binnen acht jaar terugbetalen, maar dan onder de voorwaarde dat ik geen enkele schade betaal, en ook onder de voorwaarde dat de politie mij niet oppakt”. Ik hoor u al denken, dat dit niet acceptabel is. Het kan toch niet zo zijn dat iemand zoiets doet en ook nog een grote mond wil hebben dat hij geen enkele schade betaalt en dat hij niet strafbaar mag zijn? Het kan toch ook niet zo zijn dat zo iemand zelf de voorwaarden van terugbetaling wil bepalen?

De situatie zoals geschetst in het bovengenoemde voorbeeld, is aan de orde bij de CBvS. De CBvS wil geen enkele aansprakelijkheid voor geleden verliezen en ze willen ook dat niemand strafbaar mag zijn, ook al zouden ze verduisterd of gestolen hebben. Met een overeenkomst willen ze een eventuele verduistering of diefstal legaal maken (legaliseren).

Kan dat?
Neen. Zo een overeenkomst zou in strijd zijn met de wet (Wetboek van Strafrecht). Anders zou iedereen met een overeenkomst het hele Wetboek van Strafrecht buitenwerking kunnen stellen. Het moet niet gekker worden dan het al is.

Als de CBvS en de betrokkenen aldaar weten dat zij niets gedaan hebben, waarom willen zij dan straffeloosheid afdwingen bij een overeenkomst? Hieruit valt af te leiden dat zij heel goed weten wat zij gedaan hebben en dus ook bewust zijn van het risico van strafvervolging en/of schadeclaims. Overigens getuigt dit weer van een valse start van de nieuwe governor.

Als de banken hiermee akkoord gaan, is de geloofwaardigheid van het totale systeem in gevaar. Er is dan geen enkele strafdreiging voor een eventuele diefstal of verduistering van uw banktegoeden. Gevolg: uw geld is dan nergens meer veilig. Uit vrees voor boeven brengt u uw geld naar de bank, die juist de boef blijkt te zijn.

Sunil Sookhlall en Kries Mahabier

PARAMARIBO - Ex-governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft zaken niet op zichzelf gedaan. Hij is uit hoofde van zijn functie als governor van de bank, die hij in en buiten rechte vertegenwoordigde, overeenkomsten aangegaan. Zo concludeert advocaat Irvin Kanhai nadat hij het strafdossier heeft bestudeerd.

"Hij heeft niet buiten de bankwet gehandeld. Mijn cliënt staat er niet slecht voor", zei hij tegenover de krant. Van Trikt is op 6 februari in verzekering gesteld op verdenking van onrechtmatige gedragingen bij de Centrale Bank van Suriname.

Met name de aanschaf van twee dure voertuigen en het aangaan van contracten met het Belgische advieskantoor Clairfield en met Orion, het accountantsbedrijf van Van Trikt zouden niet volgens de correcte procedures zijn geschied.

Vermoed wordt dat hij wurgcontracten ten voordele van zijn bedrijf heeft gesloten. Als gevolg van deze vermoedens is hij nog vóór zijn aanhouding ontslagen door president Desi Bouterse. Intussen heeft ook de Finabank gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt.

Het verzoekschrift is vrijdag ingediend bij het Openbaar Ministerie. De bank wenst een onderzoek naar het onterechte gebruik van de kasreservemiddelen die zij en andere commerciële banken hadden toevertrouwd aan de Centrale bank.

Bij zijn aanhouding legde het Openbaar Ministerie (OM) Van Trikt een contactverbod op. Hij mocht zelfs met zijn advocaten geen contact hebben. Dit verbod is intussen opgeheven, maar Van Trikt blijft in voorarrest. Volgens Kanhai worden nu getuigen gehoord door de rechter-commissaris.

Hoeveel er zullen worden gehoord, kan de advocaat niet zeggen. Hij weet ook niet of minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op het verlanglijsjte van het OM staat. Indien nodig zal Kanhai zelf getuigen laten oproepen.

De verklaringen die tot nu toe zijn afgelegd door getuigen zijn "halfzacht", vindt Kanhai. Niet allemaal zijn belastend. Dinsdag wordt de zaak vervolgd bij de rechter-commissaris. Kanhai en zijn collega John Kraag, de andere advocaat van de ex-governor, krijgen dan de ruimte om getuigen van het OM te ondervragen. 

SBV: Vreemde valuta kan alleen met wetgeving in SRD

Frangie: voorzitter  Surinaamse Bankiersvereniging (SBV:)

Starnieuws 07 Maart 2020 05:42

De West Online March 6, 2020

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft deze week moeizame onderhandelingen gevoerd met de directie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met als doel om de vreemde valuta kasreserves, veilig te stellen. De lokale banken hebben deze onderhandelingen met de Centrale Bank ervaren als slepend en frustrerend. Het traject voor het tekenen van het contract verloopt naar verluidt stagnerend sinds de ondertekening van de gezamenlijke “term sheet” op 25 januari jongstleden. Voor de bankiers is het opstellen van het contract, na de overeenstemming van de “term sheet”, een werkelijke lijdensweg. Dit is te merken aan de verklaringen die de media kregen vanwege de bankiers. Dit contract zou erin moeten resulteren, dat de “gebruikte” valuta kasreserve, onder de juiste voorwaarden, terug wordt betaald. “De terugbetaling van kasreserves zal geschieden op basis van de getekende “term sheet” die de banken zijn overeengekomen met de Centrale Bank. Het contract is aangeboden aan de CBvS die enkele zaken materieel gewijzigd heeft, waardoor de commerciële banken wederom in onderhandeling zijn gegaan met de CBvS onder leiding van governor Roemer”, aldus de voorzitter van de bankiersvereniging Eblein Frangie tegenover De West. Volgens Frangie ligt er op dit moment een acceptabel contract, waarover de commerciële banken en de Centrale Bank, op twee artikelen na, consensus hebben. Voor deze twee artikelen dienen de CBvS en de banken elkaar nog te vinden.

Hierna zouden we kunnen formaliseren. Het is intensief en zwaar onderhandelen geweest, maar de bal ligt op dit moment op de helft van de moederbank, zegt Frangie.
De onderhandelingen van de bankiers met de CBvS duren nu al ongeveer twee maanden en het uiteindelijke resultaat zal moeten uitwijzen of ze naar wens zijn verlopen, want de banken en de CBvS hebben in de afgelopen weken ook gezamenlijk een ringfence plan opgemaakt, die hopelijk morgen nog getekend kan worden. “Tot nu toe staat er USD 275 miljoen op de “ringfence” bankrekening. Voor het resterende deel, bestaande uit goud, zal er een liquidatieplan opgesteld worden door CBvS en de commerciële banken. Alles dient zeer zorgvuldig te gebeuren, omdat het gaat om grote bedragen en om de middelen van het publiek. Wij zijn er nog niet, maar wij hebben wél de indruk, dat governor Roemer zich hard maakt, om zaken die in het verleden krom zijn gegaan recht te trekken”, zegt Frangie.
Op zaterdag 25 januari 2020 werd de SBV op de hoogte gebracht, dat de met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden, niet zijn nagekomen. De banken hebben in de media meerdere malen hun verontwaardiging en misnoegen geuit, dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid, door met name de gewezen Governor, Robert van Trikt, met onjuiste en onvolledige informatie. De status van de vreemde valuta kasreserve, is vanaf zondag 26 januari uitvoerig besproken in werkvergaderingen. De aanwezige liquide kasreserves bleken toen USD 100 miljoen lager te zijn dan het bedrag dat de banken bij de CBvS in goed vertrouwen hadden ondergebracht. Volgens de SBV moest er 426 miljoen USD aan kasreserve zijn, maar er bleek toen nog maar 330 miljoen USD te zijn. De SBV heeft daarom maatregelen afgedwongen om het verschil op te vangen, waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar, als zekerheid vastgesteld is. Eveneens onderzoekt de SBV met haar juridisch adviseurs rechtsmaatregelen te treffen tegen de hoofdverantwoordelijke(n), zoals het doen van aangifte of het starten van een rechtszaak als verdere maatregel, om herhaling in de toekomst te voorkomen.

door Gladys Findlay

 

De nieuwe algemene bankvoorwaarden die vanaf april 2020 van kracht zullen worden, zorgt voor wat deining in de samenleving. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) zegt dat vreemde valutategoeden veilig zijn bij de handelsbanken. De vorige algemene voorwaarden stammen van uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Deze waren opgesteld door bankier Anne Harmsma. Deze voorwaarden zijn ook door hem verder aangepast, zegt Eblein Frangie, voorzitter van de SBV, aan Starnieuws.  
Penningmeester van de SBV, Rafiek Sheoradj Panday, legt uit dat verschillende banken hun eigen regels hadden rond vreemde valuta rekeningen. Nu is juist alles geüniformeerd en de zekerheden voor deposanten verbeterd. De bankier legt uit dat op basis van artikel 34 banken de vreemde valuta tegoeden niet mogen omzetten naar SRD, tenzij er wettelijke verplichting daartoe is. Met dit artikel zijn er meer zekerheden gecreëerd voor cliënten dan er nu zijn. 
Sheoradj Panday geeft aan dat artikel 33 de relatie die het aanhouden van een vreemde valutarekening heeft met internationale regelgeving en correspondentbanken, reflecteert. Een concreet voorbeeld is het stopzetten van de geldzending via Nederland. Hierdoor ontstaat er een beperking in de beschikbaarheid van cash US-dollars. "Maar giraal kunnen deposanten wel volledig over hun US-dollar tegoeden beschikken," benadrukt het bestuurslid van de SBV.  


De algemene bankvoorwaarden zijn door de SBV en haar leden opgesteld en bevatten algemene spelregels voor de relatie tussen een klant en een bank. De nieuwe algemene bankvoorwaarden vervangen alle eerdere algemene voorwaarden en zijn aangepast aan de eisen van deze tijd en aan nationale en internationale regels die gelden voor banken. In totaal zijn er 45 artikelen integraal gewijzigd waar er met name een focus is op de zorgplicht van de banken en de informatievoorziening aan het publiek. Alle leden van de SBV, dus alle banken die onder toezicht staan van de Centrale Bank, gebruiken deze nieuwe voorwaarden. 
 
De algemene bankvoorwaarden gelden voor alle producten en diensten die de klant bij de bank afneemt, zowel voor particuliere consumenten alsook voor bedrijven. Aanvullend op de algemene bankvoorwaarden sluit de klant met de bank ook aparte overeenkomsten waarin de specifieke voorwaarden voor de afgenomen producten en diensten zijn opgenomen. Het gaat bij de algemene bankvoorwaarden om de algemene rechten en plichten van zowel de klant als de bank. De banken hebben deze algemene rechten en plichten nu conform internationale regelgeving goed geregeld, meent de SBV. 

 

 

 

Rafiek Sheoradjpanday, Eblein Frangie
Penningmeester en Voorzitter van de Bankiersvereniging

Geen informatie kasreserve; DNA gaat over tot de orde

PLENAIRE OPENBARE VERGADERING
3 maart 2020:  Duur 47 min

Brief van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aan De Nationale Assemblee.
Het college heeft het schrijven vandaag ontvangen.
Starnieuws 03 Maart 2020 18:03

Na drie vergadering is het De Nationale Assemblee (DNA) niet gelukt meer informatie te krijgen over hoe de kasreserve van de handelsbanken is besteed door regering/Centrale Bank van Suriname (CBvS). Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft in een brief vandaag de volksvertegenwoordiging gevraagd om meer ruimte. Hij heeft informatie opgevraagd bij de CBvS. Hetzelfde geldt ook voor de aanpak van de wisselkoers. "Gelet op mijn uitlandigheid wegens een dienstreis en het feit dat de governor van de Centrale Bank van Suriname recent is aangetreden, vraag ik de medewerking dat de ruimte wordt geboden aan de monetaire autoriteiten om deze informatie aan te dragen," zegt Hoefdraad in zijn brief. 

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft na een schorsing van drie uren meegedeeld dat nu het niet lukt om de informatie schriftelijk te krijgen, een speciale vergadering zal worden uitgeschreven over deze kwestie. Er ligt intussen ook een interpellatievoorstel hierover bij DNA. Zij voerde aan dat het werk van het college door moet gaan. Nog vóór einde van deze zittingstermijn moeten enkele belangrijke wetten worden behandeld, waaronder de Milieuwet. Oppositionele fracties vinden dat er veel ruis is in de samenleving. De koers is op hol geslagen en de goederen en diensten worden duurder. Zij vinden dat eerst duidelijkheid moet komen over de situatie voordat er verder vergaderd wordt. 

De VHP, ABOP, NPS en de PL wilden een motie indienen, maar deze is niet in behandeling genomen. Simons zei dat het niet conform het Ordereglement is. In deze motie wordt opnieuw geëist van de president om de minister van Financiën als monetaire autoriteit met onmiddellijke ingang te ontslaan. Asiskumar Gajadien (VHP) voerde net als Ronnie Brunswijk (ABOP), Ingrid Karta-Bink (PL), Patricia Etnel (NPS) en Marinus Bee (ABOP) aan dat het college wordt gedesavoueerd. De regering dient verantwoording af te leggen. Brunswijk voerde aan dat zijn fractie zich grote zorgen maakt over de situatie, waarbij US$ 197 miljoen aan kasreserve en termijndeposito niet verantwoord kan worden. De koers is volgens hem als SRD 14 voor de US-dollar. Het volk moet weten wat er aan de hand is. Karta-Bink zei dat dit niet kan worden gepikt dat de regering een loopje neemt het het hoogste college van Staat. Etnel vroeg zich af wat de waarde is van het parlement anno 2020. 

Vicevoorzitter Melvin Bouva en NDP-fractieleider Amzad Abdoel merkten op dat het niet zo is dat de regering geen informatie wil verstrekken. Er is meer tijd gevraagd. Het gaat niet om onwil van de minister. Zij haalden aan dat het werk van De Nationale Assemblee door moet gaan. Al drie keer is er geconvoceerd voor behandeling van de wetten en zij willen verder met het werk. Ondanks protesten van de oppositie is de vergadering om 18.00 uur voortgezet met de normale agenda, ruim zeven uren later dan geconvoceerd. Aan de orde is naturalisatie van vreemdelingen tot Surinamers. 

Advocaat Truideman vraagt rectificatie over berichtgeving

Starnieuws 28 Feb, 23:21

Via het Nationaal Informatie Instituut vraagt de advocaat van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën rectificatie van een bericht verschenen in Starnieuws.  

"De advocaat van de minister van Financiën, de heer F.F.P.Truideman heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht in Starnieuws van heden 28 februari 2020, waarin beweerd wordt, dat de minister niet zou zijn verschenen bij de politie om gehoord te worden in de strafzaak tegen ex-governor Robert van Trikt. Dit bericht is volgens de advocaat volkomen bezijden de waarheid.

Op 24 februari heeft mr. Truideman zich bij de Procureur-Generaal (pg) gesteld als advocaat van de minister en daarbij het volgende gemeld: “Cliënt brengt onder uw aandacht dat in de media is verschenen dat hij woensdag aanstaande gehoord zal worden in de strafzaak tegen R. van Trikt, terwijl hij van uw kabinet geen enkel officieel bericht hieromtrent heeft ontvangen”.
 
Op woensdag 26 februari heeft de advocaat telefonisch contact opgenomen met de pg om te informeren of er al enig uitsluitsel was wanneer zijn cliënt zou worden gehoord. De pg verwees de advocaat daarbij naar Hoofdofficier van Justitie mevrouw mr. Cynthia Klein.
Op donderdag 27 februari nam de advocaat contact op met de hoofdofficier en kreeg te horen, dat de minister daaromtrent nog niet in beeld was, maar zodra zulks het geval is betrokkene gehoord zal  worden door de Rechter Commissaris in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek.
 
Juist vanwege geplande uitlandigheid van de minister had zijn advocaat in het schrijven aan de pg uitdrukkelijk verzocht: “Indien en voor zover cliënt op enig moment gehoord/verhoord zal worden, verzoek ik u mij hiervan tijdig in kennis te stellen en ons de gelegenheid te geven bij het verhoor aanwezig te zijn”.
Pas heden, 28 februari 2020 in de middag, ontving de minister een oproep van de Politie om op zaterdag 29 februari gehoord te worden, terwijl de minister op die dag vertrekt naar het buitenland.
 
De minister heeft eerder zijn volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd en betreurt de gang van zaken en de ongecontroleerde berichtgeving hieromtrent. Voor wat betreft de berichtgeving aangaande het verzoek aan Hoefdraad om uitleg te geven in het parlement, heeft de advocaat zijn cliënt geadviseerd dat, in het belang van het onderzoek, eerst het verhoor door de justitiële autoriteiten af te wachten. 
 
“Mijn cliënt heeft bewust ervoor gekozen om niet in te gaan op de dagelijkse berichtgeving rondom zijn persoon aangezien hij als minister Financiën prioriteit geeft aan herstel van vertrouwen in de financiële en monetaire instituties en als zodanig betreurt hij de inzet te zijn geworden van partijpolitieke agenda’s met het oog op verkiezingen in het land. Tegen de achtergrond van dat laatste is het opmerkelijk dat de opgedoken uitnodiging voor het verhoor niet is gericht aan mij als advocaat van de minister, zegt mr. Truideman", aldus het NII. 

Hoefdraad verschijnt niet bij politie in zaak Van Trikt

Tumult in DNA: Hoefdraad wil pas na verhoor informatie geven

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft bij de politie afgezegd. Hij is nog niet gehoord bij proces-verbaal in de zaak Van Trikt.

Starnieuws 28 Feb 2020 14:32

Starnieuws 28 Feb 2020

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is niet verschenen bij de politie om gehoord te worden in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) in de strafzaak tegen ex-governor Robert van Trikt. Starnieuws verneemt dat de minister de oproep door de politie om gehoord te worden intussen ook heeft afgezegd. Hij moet met spoed naar het buitenland.

Het is niet duidelijk of de rechter-commissaris in strafzaken Ingrid Lachitjaran, die de leiding heeft over het gvo, rekening zal houden met zijn vertrek of zal beslissen om hem zelf te horen. Een getuige is niet verplicht een verklaring af te leggen bij de politie, maar is volgens artikel 194 van het wetboek van strafvordering wel verplicht om voor de rc te verschijnen om gehoord te worden als hij daartoe is gedagvaard. 

Verschijnt Hoefdraad ook niet bij de rc, dan kan deze op basis van hetzelfde artikel 194 lid 2 hem andermaal dagvaarden of een bevel voor zijn medebrenging uitvaardigden. Starnieuws meldde al op 9 februari dat Hoefdraad ook gehoord wordt in de strafzaak tegen Van Trikt. Het onderzoek is op 3 februari aangevangen. Van Trikt, die op 6 februari is aangehouden en in verzekering is gesteld, wordt onder andere verweten dat hij oneigenlijke contracten heeft getekend met het Belgische bedrijf, Clairfield, zijn eigen bedrijf Orion en overfacturering van voertuigen. Zijn zakenpartner, de accountant Ashween Angnoe, managing partner van Orion Assurance & Advisory is inmiddels ook aangehouden en in verzekering gesteld.

Gehandeld in opdracht van Hoefdraad

Irvin Kanhai, raadsman van de verdachte Van Trikt, zei eerder aan Starnieuws dat zijn cliënt hem heeft aangegeven dat hij in opdracht heeft gehandeld van de minister van Financiën. Van Trikt zou daar bewijzen van hebben. Hoefdraad heeft steeds ontkend iets af te weten van de malversaties die gepleegd zouden zijn door de ex-govenor. 

Een maand geleden heeft de Financiën minister zich nog fel uitgelaten over Van Trikt en de misstanden op de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Regeringscommissaris Vijay Kirpalani bij de CBvS, heeft op een persconferentie aangegeven dat hij op 27 december 2019 door Hoefdraad hierover is geïnformeerd.

Aangifte tegen Hoefdraad

Deze zaak staat los van het oneigenlijk gebruiken van de vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken. Hieromtrent hebben Activiste Xaviera Jessurun en de politiek partij DA'91 een verzoekschrift ingediend voor een strafrechtelijk onderzoek tegen Hoefdraad. De partij STREI is een stapje verder gegaan in hun verzoekschrift en heeft meerdere strafbare feiten aangehaald, waaronder verduistering geld of geldwaardig papier, diefstal, statutair verboden transacties, vervalsing van bescheiden, bewijsstukken, aannemen van giften of beloften, dwang van ambtenaren en ongeoorloofde verrijking.

Nogmaals blaast Simons de vergadering  af; wacht op regering over CBvS

PLENAIRE OPENBARE VERGADERING 28 FEBRUARI 2020
Na de schorsing

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft De Nationale Assemblee schriftelijk meegedeeld dat hij nu nog geen informatie kan verstrekken over de kasreserve. De bewindsman deelt mee dat hij gehoord wordt in deze zaak. Daarover kan hij nu geen informatie geven. Deze brief van de minister is voorgehouden aan De Nationale Assemblee door voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Na debatten en een lange schorsing is besloten de vergadering over naturalisatie van Surinamers vandaag voor de tweede keer te verdagen. 

Coalitie én oppositie zijn niet tevreden over de gang van zaken. De Assembleeleden Ingrid Karta-Bink (PL), Edward Belfort (ABOP), Asiskumar Gajadien, Krishna Mathoera (VHP), Carl Breeveld (DOE) en Mahinder Jogi (VHP) hebben geprotesteerd tegen de gang van zaken. Zij vinden dat de minister een loopje neemt met het college. De informatie is nodig voor de samenleving. Mathoera benadrukt dat de koers op hol geslagen is. De minister zou een plan van aanpak sturen naar De Nationale Assemblee. Dit is echter tot nu toe uitgebleven. 

Vicevoorzitter Melvin Bouva en NDP-fractieleider Amzad Abdoel vinden dat De Nationale Assemblee niet ondergeschikt is aan de procureur-generaal. Zij vinden dat de regering verantwoording verschuldigd is aan het college. Ook al wordt de minister gehoord in deze zaak, het ontslaat hem niet van de verplichting om informatie te verschaffen aan de volksvertegenwoordiging. Abdoel merkt op dat indien het nodig is Hoefdraad in een besloten vergadering de informatie verschaft. De minister heeft naast de brief ook statistieken gestuurd naar De Nationale Assemblee, maar de informatie over de kasreserve ontbreekt. 

 

Gajadien voert aan dat het om een vrij ernstige zaak gaat. Er is geruststelling nodig naar het volk toe. De minister moet de informatie verschaffen op concrete vragen die er gesteld zijn. Gevraagd is aan de regering waarvoor de kasreserve is gebruikt. Breeveld geeft aan dat De Nationale Assemblee in verlegenheid wordt gebracht. De samenleving is ondersteboven en de minister komt niet naar het parlement. Op deze manier kan niet worden omgegaan met De Nationale Assemblee. Aangedrongen wordt om de vergadering te verdagen totdat er informatie wordt gegeven. 
Assembleevoorzitter Simons merkt op dat ook zij niet tevreden is met de antwoorden. Daarom gaat er een brief naar de regering hierover. Zij voert aan dat het werk van het college ook verder moet gaan. Zij is er niet mee eens is om het werk van De Nationale Assemblee stilgelegd wordt in afwachting van antwoorden van de regering. Er zijn belangrijke wetten die behandeld moeten worden. De vorige keer heeft ze de vergadering verdaagd omdat er helemaal geen antwoord van de regering was gekomen. Het is geen goede zaak voor het land om het werk van de wetgevende macht ook te stoppen, stelt Simons. De vergadering is geschorst om verder af te stemmen. De oppositie blijft erbij dat de informatie door de regering moet worden verstrekt. 
Gajadien staat erop om in stemming te brengen of de vergadering voortgezet kan worden, ondanks het feit dat de gevraagde informatie niet is gegeven. Simons schorst de vergadering. Na een lange schorsing is uiteindelijk  rond 17.00 uur de vergadering verdaagd. De regering moet, al is het schriftelijk, de verlangde informatie geven aan het college. Gajadien zegt aan Starnieuws dat de stemming niet is gehouden, want er waren geen 26 coalitieleden in de zaal. Daarom is de vergadering volgens hem uiteindelijk verdaagd. 

PLENAIRE OPENBARE VERGADERING 28 FEBRUARI 2020

Starnieuws 27 Feb, 04:39

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) kan voorlopig geen cash-dollars meer invoeren via de Federal Reserve Bank New York (Fed). De Centrale Bank van de Verenigde Staten van Amerika heeft deze faciliteit aangehouden. Starnieuws verneemt dat de CBvS zich niet gehouden heeft aan de strenge voorwaarden die waren gesteld. De dollars zijn bij cambio's, waaronder die van Chotelal (City Cambio), terechtgekomen. De Fed is ontstemd over dat door zich niet te houden aan de voorwaarden het gevaar ontstaat van money laundering. 
Deze mijlpaal om via Fed dollars in te voeren, was na vijf maanden intensief werken beklonken door een team onder leiding van de toenmalige governor Robert van Trikt. De CBvS had de strenge toets doorstaan, waardoor de Fed de contante dollars beschikbaar heeft gesteld. Aangezien Suriname sinds de inbeslagname van de 19.5 miljoen euro in april 2018 door Nederland geen cash dollars kon binnenbrengen, was er een enorme schaarste ontstaan. De dollars binnenhalen via de Fed was een enorme doorbraak, maar daar is nu een kink in de kabel gekomen. CBvS heeft de Fed knollen voor citroenen verkocht. Voorlopig kan er niet giraal geld overgemaakt worden naar de Fed om cash dollars te kunnen importeren.

Deze maatregel komt op een moment waar er al een enorme schaarste is aan contante US-dollars. Governor Maurice Roemer zal opnieuw moeten onderhandelen met de Fed om deze faciliteit weer mogelijk te maken. Dat zal nogal wat voeten in de aarde hebben, gezien het feit dat de dollars in verkeerde handen terecht zijn gekomen. De cash-dollars moesten via de commerciële banken worden verstrekt en niet via cambio's. Vandaar dat er nooit een antwoord op is gekomen "hoe Chotelal aan de dollars kwam". Voor het beantwoorden van deze vraag verwees Van Trikt naar president Desi Bouterse. 

De CBvS heeft een eerste zending US-dollars in september vorig jaar ontvangen van de Fed. Het was een primeur voor Suriname, omdat dit de eerste maal is dat de CBvS rechtstreeks door de Fed van cash US-dollars is voorzien. Daarna zijn er regelmatig US-dollars ingevoerd. Deze Banknote Trading Agreement van de CBvS met de Fed is nu op de helling. 

Strarnieuws 24 Feb 2020
Een batterij van mensen is gehoord in de strafzaak die de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft ingediend bij de procureur-generaal tegen gewezen governor Robert van Trikt. Minister Gillmore Hoefdraad wordt woensdag gehoord. Intussen is de beperking die opgelegd was aan Van Trikt, opgeheven. Advocaat Irvin Kanhai bevestigt tegenover Starnieuws dat hij afgelopen week zijn cliënt heeft gesproken. Hij was ook aanwezig bij een uitgebreid verhoor.
 

Kanhai zegt dat het Openbaar Ministerie onterecht nadat de beperking opgeheven was, de advocaten heeft weerhouden om hun cliënt te spreken. Het gaat om rechten die een verdachte heeft, benadrukt Kanhai. Het vervolgingsapparaat heeft de beperking steeds verlengd, maar hiertegen is protest aangetekend. 

Van Trikt zit vanaf 6 februari vast voor onder andere het ondertekenen van oneigenlijke contracten met het Belgische bedrijf, Clairfield, zijn eigen bedrijf Orion, overfacturering van voertuigen en money laundering. Deze zaak staat los van het oneigenlijk gebruiken van de US$ 100 miljoen aan kasreserve van de particuliere banken. In die zaak hebben Xaviera Jessurun (Next Generation), DA'91 en Strei! een verzoekschrift voor strafrechtelijk onderzoek ingediend bij de procureur-generaal. Het onderzoek hierover is ook begonnen. Hoefdraad moet in beide gevallen gehoord worden. 

De minister heeft in De Nationale Assemblee eerder aangegeven dat hij er niet van op de hoogte was dat Van Trikt de kasreserve heeft gebruikt. Hij heeft hem daartoe ook geen opdrachten gegeven. Volgens raadsman Kanhai blijkt uit mailwisseling, apps en andere vormen van communicatie, dat de minister wel op de hoogte was van de gang van zaken en ook opdrachten heeft gegeven. Nu de beperking opgeheven is, zal hij het dossier met alle bewijzen ook krijgen

Bankdirecteuren gehoord door politie over kasreserve

De directeur van Republic Bank, Sean Hoesein, meldt zich aan bij de politie. Het verhoor is rond 10.00 uur begonnen. (Foto's: René Gompers)

René van Rooij, directielid van De Surinaamsche Bank, meldt zich aan.
Strarnieuws 22 Feb 2020 10:43

Rafiek Sheoradj Panday, CEO van de Hakrinbank tevens penningmeester van de Surinaamse Bankiersvereniging.

De directeuren van De Surinaamsche Bank, Hakrinbank, Republic Bank en Finabank zijn vandaag gehoord door de politie. Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday, is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijk onrechtmatige aanwending van de kasreservemiddelen. US$ 426 miljoen van de vreemde valuta kasreserve was ondergebracht bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hiervan is US$ 100 miljoen onrechtmatig gebruikt. 

Activist Xaviera Jessurun, DA'91 en Strei! hebben een verzoekschrift ingediend bij de pg om deze zaak verder te onderzoeken. Strei! vindt dat de Surinaamse Bankiersvereniging medeschuldig is. Alle verantwoordelijken moeten worden vervolgd vindt de politieke partij. Strei! heeft de aanklacht reeds nader toegelicht bij de politie. 

Het verhoor wordt afgenomen op het kantoor van Fraude en Economische Delicten van het Korps Politie Suriname, afdeling Corruptie onderzoek, gevestigd in het oud-Domeinkantoor. 

Breaking: President beëdigt Roemer zaterdag als governor

Bankiersvereniging blij met benoeming Roemer tot governor

Maurice Roemer
Starnieuws 21 Feb 2020 14:11

Radio 10 Magic Nieuws Item

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging.
Starnieuws 22 Feb 2020 00:00

De knoop schijnt te zijn doorgehakt. Starnieuws verneemt dat Maurice Roemer, topman van verzekeringsmaatschappij Self Reliance, zaterdag wordt benoemd als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij is voorgedragen door de Surinaamse Bankiersvereniging, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). 
Er was onduidelijkheid ontstaan over de benoeming van Roemer nadat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de voorkeur scheen te geven aan registeraccountant Michel Lutchman. Diverse formaliteiten moeten nog worden afgehandeld. Het antecedentenonderzoek is positief bevonden. Roemer moet nog genaturaliseerd worden tot Surinamer. Dat is een formaliteit die door president Desi Bouterse zal worden verricht. 
De Raad van Ministers komt nog formeel bijeen om de benoeming goed te keuren. De receptie is gepland voor zaterdag 13.30 uur. In deze race waren eerder Sigmund Proeve en Armand Zunder. Uiteindelijk is de keuze van de president gevallen op Roemer, die gedragen wordt door de bancaire sector en het bedrijfsleven. Ook vakcentrale C-47 staat achter de voordracht. Robby Berenstein van C-47 is ook voorzitter van de bond bij CBvS. 

Simons blaast vergadering af;
wacht op regering over CBvS

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de openbare vergadering verdaagd totdat de regering antwoord kan geven over de situatie bij de CBvS. (Beeld: DNA)

PLENAIRE OPENBARE VERGADERING 20 FEBRUARI 2020

Maurice Roemer is vrijdag genaturaliseerd tot Surinamer. Nu dat gebeurd is, wordt hij door president Desi Bouterse zaterdag om 13.30 uur benoemd tot governor van de Centrale Bank van Suriname. Intussen hebben de media een formele uitnodiging gekregen van het Nationaal Informatie Instituut voor de benoeming in het presidentieel paleis. Hij wordt, zoals de Bankwet het aangeeft, benoemd voor vijf jaar, bevestigt Eugène van der San, directeur van het Kabinet van de President tegenover Starnieuws. Dat de benoeming op zich heeft laten wachten, heeft te maken met dat Roemer eerst genaturaliseerd moest worden tot Surinamer.

"Wij zijn content dat gekozen is voor de kandidaat die voorgedragen en gedragen is door de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. De heer Roemer voldoet volgens ons aan het profiel van een governor die wij nu nodig hebben. Hij bezit kennis over de financiële sector (banken, verzekeringswezen en pensioenfondsen). Hij is een crisismanager, beschikt over macro-economische kennis en heeft ook een groot succesvol bedrijf geleid (leiderschap skills) en is integer", antwoordt Eblein Frangie, voorzitter van de Bankiersvereniging, op een vraag van Starnieuws. 
"Wij moeten niet verwachten dat de heer Roemer alleen de oplossing is", benadrukt Frangie. Het is een goede stap om Roemer die het vertrouwen geniet van de banken, te benoemen. Dit is volgens hem nodig om de vertrouwensbreuk te herstellen en samen de uitdagingen die er zijn in het bankwezen (zoals de Nationale Risico Analyse, nationaal en internationaal betalingsverkeer en de systeem risico’s), aan te pakken. 
"Er zijn ook grote macro-economische uitdagingen waaronder de beperkte reserves en de stijgende wisselkoers die geredresseerd moeten worden. Er zal hiervoor een macro- en fiscaal programma opgesteld dienen te worden om het tij te doen keren. De uitdagingen zijn groot. Ik denk dat wij iedere capabele en integere persoon die deze uitdaging aandurft, dienen toe te juichen en te ondersteunen", zegt Frangie. 

Hoefdraad wil Lutchman als governor CBvS

Michael Lutchman, topman van accountantsbedrijf Lutchman & Co/Moore Suriname.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën wil dat Michael Lutchman, CEO van Lutchman & Co/Moore Suriname, benoemd wordt tot governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hoefdraad zat aan op een vergadering met president Desi Bouterse dinsdag waar de Surinaamse Bankiersvereniging, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) Maurice Roemer, topman van verzekeringsmaatschappij Self Reliance, is gepresenteerd als kandidaat. 

Robby Berenstein, voorzitter van C-47 én vakbondsleider bij de CBvS, zegt aan Starnieuws dat het vertrouwen in kantoor Lutchman en CLAD is opgezegd. De onderzoeken bij de Surinaamse Postspaarbank zijn nog steeds niet rond. Zaken worden opzettelijk vertraagd. Zelfs de procureur-generaal heeft niet genoeg stukken gekregen om het werk af te ronden. "Minister Hoefdraad wil een stroman hebben op de CBvS die hij naar zijn hand kan zetten. Dat heeft hij ook gedaan met de vorige governor Robert van Trikt die sinds 4 februari in verzekering is gesteld," zegt Berenstein. "Als de president kiest voor Lutchman dan komt het vertrouwen echt niet terug. Hoe kan Hoefdraad zoveel macht hebben dat zelfs de president niet kan handelen," vraagt Berenstein zich af. 

De president heeft woensdag een onderhoud gehad met Roemer. De procedure tot zijn benoeming is ingezet, zoals het antecedentenonderzoek. Op aandringen van Hoefdraad heeft Bouterse donderdag een gesprek gehad met Lutchman. Ook Hoefdraad zat bij dit onderhoud aan. Het lag in de bedoeling om Roemer dit weekend al te benoemen. Nu Hoefdraad blijft aandringen op Lutchman, is het niet zeker wat het besluit van de president uiteindelijk zal zijn. 

"Wij erkennen dat het benoemen van een governor uw prerogatief is. Doch achten wij het als onze plicht, banken en het overige bedrijfsleven, gezien de zeer kritieke situatie waarin wij ons momenteel in bevinden mee te denken met u, hetgeen u ons ook gevraagd heeft," stellen de Surinaamse Bankiersvereniging, de VSB en de ASFA in een brief aan de president. Zij hebben Roemer voorgedragen en hij is ook bereid gevonden om de zware taak op zich te nemen. "De heer Roemer geniet het vertrouwen en de volle ondersteuning van ons om als zelfstandige monetaire autoriteit invulling te geven aan een gezond en evenwichtig monetair beleid en wij achten hem goed in staat om constructief zakelijk samen te werken met de regering c.q. de minister van Financiën bij de uitvoering van tezamen met overige partners ontwikkelde  en breed gedragen programma gericht op het oplossen van de fiscale onevenwichtigheden. 

 Armand Zunder, die een van de kandidaten was, zegt aan Suriname Herald dat het staatshoofd hem gisteren heeft geïnformeerd dat de keuze niet op hem is gevallen.

20 februari 2020 om 06:03

Armand Zunder

Breaking: Roemer wordt de nieuwe governor CBvS

Starnieuws18 Feb, 12:56

Maurice Roemer, directeur van Self Reliance en president-commissaris bij de Hakrinbank, wordt de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij wordt gedragen door de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Starnieuws verneemt dat  Roemer met pensioen gaat bij de verzekeringsmaatschappij. 
President Desi Bouterse heeft vandaag vergaderingen met de financiële sector en de vakbeweging. De benoeming van een nieuwe governor wordt besproken. Hij is door de financiële sector en het bedrijfsleven gepresenteerd in deze vergadering als de kandidaat governor van de CBvS.  Eerder waren Sigmund Proeve en Armand Zunder benaderd. Mede door gebrek een brede maatschappelijke steun, heeft de kandidatuur van Proeve en Zunder geen stand gehouden. Proeve heeft bedankt na alle kritiek. 
Roemer krijgt de support van de sector, maar er moet een programma worden uitgevoerd om de situatie aan te pakken. Er moeten maatregelen getroffen dienen te worden om de uitgaven van de overheid te beperken. Op maandbasis is er volgens mededelingen van regeringscommissaris Vijay Kirpalani een tekort van SRD 390 miljoen. Welke governor ook komt, zonder stringente maatregelen te treffen, zal de situatie niet ten goede keren. 

20 februari 2020 om 06:03

Armand Zunder, die een van de kandidaten was, zegt aan Suriname Herald dat het staatshoofd hem gisteren heeft geïnformeerd dat de keuze niet op hem is gevallen.

Banken willen Maurice Roemer als nieuwe CBvS-governor

Maurice Roemer.Foto: Jason Leysner
DWT Online 19/02/2020 00:00 Ivan Cairo

PARAMARIBO - De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft dinsdag Maurice Roemer voorgedragen voor benoeming tot governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dat gebeurde tijdens een onderhoud met president Desi Bouterse en minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Roemer, momenteel directeur bij verzekeringsmaatschappij Self Reliance en president-commissaris bij de Hakrinbank, geniet ook de steun van de bedrijfslevenorganisaties. Ook zij waren aanwezig tijdens de bespreking bij het staatshoofd. Naar verluidt gaat Roemer met pensioen bij Self Reliance.

Het is onduidleijk of de president de voordracht van Roemer heeft geaccepteerd. "We weten het niet", wordt vanuit de bankiersvereniging gereageerd op de vraag van de Ware Tijd of de regering akkoord is gegaan met de voordracht. Sinds het ontslag van voormalig governor Robert van Trikt vorige maand, is de regering op zoek naar een andere governor.

Die zoektocht bleef tot nu toe vruchteloos. De kandidatuur van oud-bankier Sigmund Proeve, de eerste keus die president Bouterse aan de gemeenschap presenteerde, sneuvelde vanwege een lawine aan kritiek vanuit de samenleving. Uiteindelijk trok Proeve zich na alle commentaar terug.

Vervolgens werd vakbondsleider en oud-minister Armand Zunder door het staatshoofd benaderd. Hij vond enig draagvlak bij delen van de vakbeweging waaronder de CLO, maar niet bij het bankwezen en vooral niet bij het personeel van de CBvS. Er doken enkele zaken uit het verleden op die de kans op benoeming van Zunder verkleinden. Uiteindelijk zag president Bouterse af van zijn aanstelling.

Vanuit het bedrijfsleven en de bancaire sector wordt gepleit voor een samenhangend pakket van maatregelen om de financieel-economische situatie snel aan te pakken. Vooral het gigantische begrotingstekort van de overheid moet worden teruggedrongen.

Armand Zunder

ABC Radio Welingelichte Kringen  16-02-2020 :  Panel Stanley Raghoebarsing, Giwani Von Zeggen en Hugo Essed
Gasten:  Rafiek Sheoradjpanday, Eblein Frangie Vooorzitter en Penningmeester van de Bankiersvereniging: 
Presentatie: Nita Ramcharan

Rafiek Sheoradjpanday, Eblein Frangie
Vooorzitter en Penningmeester van de Bankiersvereniging

1

2

Presentatie: Nita Ramcharan
Duur: 01:21 uur

3

4

CBvS verklaart waarvoor kasreserve is gebruikt

In een publicatie op haar website gaat de directie van de Centrale Bank van Suriname in op de kwestie van de kasreserve die oneigenlijk is gebruikt.


De directie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt dat de vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken is gebruikt voor "interventies ten behoeve van importen en voor schuldaflossing, goudaankopen en andere verplichtingen". Dit meldt de CBvS op 13 februari op haar website. Toegegeven wordt dat er geen afstemming is gepleegd met de algemene banken. 

"De aangewende liquide kasreservemiddelen binnen de context van 'pool management' van de internationale reserves, blijven een verplichting van de Centrale Bank aan de commerciële banken, waarin in alle gevallen voorzien zal worden", zeggen de directieleden. De CBvS wil met deze verklaring - die overigens niet naar de media is gestuurd - benadrukken dat de kasreserve middelen niet zijn gestolen. 

In de tweede helft van afgelopen jaar zijn de CBvS en de banken overeengekomen dat een deel van de vreemde valuta kasreservemiddelen bij de moederbank zou worden geplaatst. Deze middelen zouden 'geringfenced' worden; ze zouden geplaatst worden op een speciale rekening bij een correspondent bank. De CBvS heeft bij de uitvoering hiervan de kasreservemiddelen samen met eigen middelen in een 'pool' gemanaged. De bruto internationale reserves moesten altijd hoger zijn dan de kasreserve verplichtingen aan de banken. Op gegeven moment waren de liquide middelen lager dan de internationale reserves. 

De CBvS stelt dat er intussen afspraken en garanties zijn over de aangehouden kasreservemiddelen, inclusief het aangewende deel. Dit is in nauw overleg met het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging schriftelijk vastgelegd en ondertekend door het directieteam van de CBvS. Dit team bestaat uit de directeuren Maikel Soekhnandan (Bankbedrijf & Bancaire Zaken), William Orie (Monetaire & Economische Aangelegenheden) en Franaaz Hausil (Legal, Compliance & International Affairs). 

Intussen wordt de laatste hand gelegd aan het contract waarbij de overgebleven US$ 330 miljoen aan kasreserve wordt overgeheveld naar een aparte bankrekening in het buitenland. Daarop zullen CBvS en de Surinaamse Bankiersvereniging tekeningsbevoegdheid hebben. De US$ 100 miljoen die gebruikt is moet terugbetaald worden. Daarover zijn er ook afspraken gemaakt. De Bankiersvereniging hoopt begin deze week het document te tekenen met de CBvS en de minister van Financiën. 

Bankiersvereniging: Nauwelijks geld voor importen

Internationale reserves CBvS bijna op

Centrale Bank van Suriname.

De Centrale Bank van Suriname. Foto: dWT Archief

Starnieuws  17 Feb 2020
De financiële situatie van de overheid is zeer zorgelijk. Er moeten per direct maatregelen getroffen worden om het enorme begrotingstekort te dichten. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft nauwelijks deviezen om de importen te kunnen dekken. De minimale dekking is drie maanden, maar nu is er nauwelijks geld om een maand te kunnen uitzingen. Aan ruim US$ 330 miljoen vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken kan de CBvS niet meer komen. US$ 100 miljoen moet worden terugbetaald. Dit kwam zondag naar voren tijdens het programma
Welingelichte Kringen op Radio ABC. Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging tevens CEO van de Finabank, en Rafiek Sheoradj Panday penningmeester tevens CEO van de Hakrinbank, hebben aangegeven hoe ernstig de situatie is. 

De bankiers maakten duidelijk dat zij anderen niet verantwoordelijk stellen voor het debacle op de CBvS. Alle gesprekken over kasreserves zijn gevoerd met de gewezen governor Robert van Trikt. Hij heeft volgens de Bankwet alle ruimte om zelf beslissingen te nemen. Hij heeft met rapportages de banken en anderen ook misleid. Frangie en Sheoradj Panday merken op dat dankzij regeringscommissaris Vijay Kirpalani aangifte is gedaan tegen Van Trikt, anders was hij mogelijk nog steeds governor. Die aangifte gaat over malversaties en money laundering. 

Ook de banken individueel gaan na of zij een strafklacht zullen indienen tegen Van Trikt. Hij heeft zich als governor niet gehouden aan het voorschrift dat door hem uitgevaardigd was over de kasreserve. Deze mocht niet worden aangewend voor importen of interventies. Finabank zal in elk geval een strafklacht indienen. Dat besluit is al genomen. Deze situatie mag zich nooit meer voordoen. Als er tegen het voorschrift in is gehandeld, is er sprake van een strafbaar feit. Hakrinbank is nog in gesprek met juristen over deze kwestie, maar vindt ook dat gehandeld is tegen de bepalingen. Frangie merkt op dat correspondentbanken ook kijken naar was er gebeurt in deze kwestie. 

In elk geval is het duidelijk dat er geen middelen zijn, terwijl de uitgaven van de overheid torenhoog zijn. Kirpalani had tijdens een persconferentie van president Desi Bouterse meegedeeld dat het tekort op maandbasis SRD 390 miljoen is. Een zorgpunt is dat de olie-importen tegen de koers van SRD 7.52 voor de US$ plaatsvindt. Er is maandelijks US$ 10 miljoen nodig voor olie-importen. Dat geld kan niet op de markt worden betrokken, anders gaat de koers nog meer de lucht in. Als er geen drastische maatregelen getroffen worden, zal de situatie alleen maar verergeren. Sewradj Panday voerde aan dat welke regering ook komt, na 25 mei er pijnlijke maatregelen getroffen zullen worden. 

Over het aanstellen van een nieuwe governor van de CBvS zegt Frangie dat van bevoegde zijde aan de Surinaamse Bankiersvereniging is meegedeeld dat de voorgenomen benoeming van vakbondsleider Armand Zunder van de baan is. Zunder heeft net als de directeur van het Kabinet van de President formeel niet vernomen dat de zaak is afgeblazen. Frangie merkt op dat het belangrijk is dat er een governor komt die samen met de regering de immense problemen aanpakt. De situatie bij CBvS heeft een historisch dieptepunt bereikt. Omdat er nauwelijks werkkapitaal meer is bij de CBvS hebben de banken besloten de termijndeposito van ongeveer US$ 100 miljoen nu niet op te nemen, want ook dit geld is opeisbaar. Als dat zou gebeuren, zou de CBvS helemaal in rode cijfers belanden. 

DWT Online 17 Feb 2020
PARAMARIBO
 - De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zit wat betreft zijn internationale reserves momenteel in een penibele situatie. De deviezenreserve is tot een zodanig laag niveau gedaald dat deze nog niet eens één maand aan importen dekt. Dat kwam zondagmiddag naar voren tijdens het actualiteitenprogramma 'Welingelichte kringen' op Radio ABC.

"De situatie is kritiek", zeiden Rafiek Sheoradjpanday en Eblein Frangie van de Surinaamse Bankiersvereniging. Een importdekking van drie maanden wordt internationaal als het absoluut minimum beschouwd. Veel landen hanteren evenwel een hogere standaard van minimaal zes tot acht maanden.

Onder toenmalig CBvS-governor Gillmore Hoefdraad overschreed de monetaire reserve van de centrale bank de magische grens van één miljard US dollar en bedroeg per eind december dat jaar 1,6 miljard. Dat is nu gereduceerd tot bijna nul. Frangie en Sheoradjpanday gaven aan dat er dringend maatregelen getroffen moeten worden op het stuk van de staatshuishouding.

Het structurele begrotingstekort bij de overheid heeft voor een zeer onevenwichtige financieel-economische situatie in het land gezorgd. Indien er sprake was van een prudent uitgavenbeleid zou het nooit zo ver zijn gekomen dat de kasreservemiddelen van de handelsbanken onrechtmatig zijn besteed door de CBvS.

Tijdens een persconferentie onlangs zei regeringscommissaris bij de CBvS, Vijay Kirpalani, dat de overheid een maandelijks begrotingstekort van SRD 390 miljoen dollar heeft. Dit zorgt voor scheve toestanden in de financiële huishouding. Er zullen in de nabije toekomst "pijnlijke maatregelen" getroffen moeten worden om orde op zaken te stellen, zegt Sheoradjpanday.

Frangie voegt eraan toe dat de problemen niet door één persoon of partij opgelost zullen kunnen worden. Een gemeenschappelijke aanpak is vereist. Hij pleit er daarom voor dat zo snel mogelijk een integere en kundige persoon wordt aangesteld als governpr van de centrale bank. De schade die voormalig governor Robert van Trikt met zijn beleid van manipulatie heeft aangericht is onbeschrijfelijk.

 Breaking: Voorgenomen benoeming Zunder van de baan

Van der San: Benoemingsproces Zunder gaat gewoon door

Vakbondsleider Armand Zunder

Eugène van der San, directeur Kabinet van de President.

Starnieuws 15 Feb 2020 15:32

Strarnieuws 15 Feb, 10:42

De voorgenomen benoeming van vakbondsleider Armand Zunder tot governor van Centrale Bank van Suriname (CBvS) gaat niet door. Starnieuws verneemt dat Zunder intussen op de hoogte is gesteld dat hij niet in aanmerking komt voor deze functie. 
President Desi Bouterse had Zunder gepolst voor deze job. Hij had ook aan diverse vakbondsleiders gevraagd of er steun is voor Zunder. Verschillende toppers van de vakbeweging hadden steun toegezegd. Zunder had zelfs een officiële brief waarin hem gevraagd is of hij belangstelling heeft voor de functie van governor. 
Zunder heeft ook lobbywerk verricht bij verschillende collega-vakbondsleiders. Intussen kwamen van diverse kanten bezwaren tegen de vakbondsleider. Uiteindelijk is gisteravond de knoop doorgehakt door de president. De voorgenomen benoeming is definitief van de baan. 
De president zou vandaag met onder andere de vakbeweging, de bankiersvereniging en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven gesprekken voeren. Vernomen wordt dat deze besprekingen niet meer doorgaan.
Eerder is ook Sigmund Proeve benaderd door Bouterse om governor te worden bij CBvS. Na een storm van kritiek heeft hij zich teruggetrokken. 

 

De directeur van het kabinet van de president, Eugène van der San, zegt aan Starnieuws dat hij geen opdracht heeft gekregen van president Desi Bouterse om het benoemingsproces van Armand Zunder tot governor van Centrale Bank van Suriname (CBvS) te stoppen. Hij is normaal bezig ermee en het antecedentenonderzoek vindt gewoon plaats

.Starnieuws heeft eerder gemeld dat de voorgenomen benoeming van Zunder is afgeblazen. Dit bericht is gebaseerd op mededelingen die gedaan zijn aan diverse betrokkenen uit financiële sector dat afgezien is van de benoeming van de vakbondsleider. Zunder is formeel ook niet op de hoogte gesteld door de president of diens kabinet dat afgezien is van de voordracht. 
Van der San vindt het erg dat mensen beklad worden in de media, terwijl het antecedentenonderzoek nog plaatsvindt. Hij vindt dit geen goede gang van zaken. De directeur van het kabinet zegt dat zolang hij geen opdracht krijgt van de president om te stoppen, hij door zal gaan met de opdracht. Hij kan niet vanuit de media vernemen dat dingen niet doorgaan. Van der San zegt te werken met formele berichten. "Als iets niet doorgaat, moet dat formeel worden gemeld," benadrukt Van der 
 

Donovan Grep          Suriname Herald 16 februari 2020 om 00:00

Donovan Grep, bestuurslid van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO) onder leiding van Armand Zunder, beschrijft Zunder als een hypocriet in de Surinaamse vakbeweging die zijn eigen belangen wil behartigen. Zunder is door president Desi Bouterse gevraagd om de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor zes maanden in te vullen.

In gesprek met Suriname Herald zegt Grep dat Zunder zeker geen optie is voor de functie van governor bij de moederbank. “Hoe gaat hij de CBvS runnen, als hij binnen de PWO vier jaar lang geen financiële verslagen heeft kunnen overleggen”, vraagt het bestuurslid zich af. Ook heeft Zunder vier jaar lang geen congres gehouden en is het status van het terrein van de vakbond niet bekend. Volgens de statuten van de PWO moet er elk jaar op 8 februari een congresvergadering worden gehouden.

Hij benadrukt dat Zunder zichzelf ook gezichtsverlies heeft bezorgd bij de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) door plotseling wel onder de huidige regering te willen functioneren als governor. Grep vertelt dat Ravaksur in 2015 geweigerd heeft om een kandidaat-minister voor te dragen voor het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, gelet op het slechte beleid dat werd gevoerd. Hij vraagt zich nu af hoe het komt dat Zunder, ook deel van Ravaksur, plotseling 180 graden is gedraaid.

Grep merkt op dat het dezelfde Zunder is geweest die tijdens vergaderingen de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft omschreven als te zijn een boef en incompetent en heeft gesteld dat de staat failliet is. “Wat ga je dan daar zoeken?”, aldus Grep.

Hij legt uit dat Zunder in de afgelopen periode niet zomaar is gestopt met het innemen van standpunten over actuele ontwikkelingen. Volgens Grep heeft Zunder kenbaar gemaakt dat hij af en toe opdrachten uitvoert voor Hoefdraad.
Indien Zunder toch tot governor wordt benoemd, zal het volgens Grep van kwaad tot erger worden in het land.
“Wij moeten niet vergeten dat Zunder een vluchteling van de jaren 80 is”, aldus het bestuurslid. Intussen heeft Ravaksur bekendgemaakt niet achter Zunder te staan als governor.

Procureur-generaal wijst op integriteitsregels in Bankwet

DWT Online 15/02/2020 00:00 Ivan Cairo

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath-Panday. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath-Panday heeft geen negatief advies aan president Desi Bouterse uitgebracht met betrekking tot zijn antecedentenonderzoek naar oud-bankier Sigmund Proeve. Hij heeft het staatshoofd wel gewezen op de strenge integriteitseisen in de Bankwet over de benoeming van een governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Het resultaat van het antecedentenonderzoek werd donderdag naar het kabinet van de president gestuurd door het Openbaar Ministerie. "De pg heeft een wijs besluit genomen. Hij heeft zich niet gemengd in de discussie over de wet", stelt kabinetsdirecteur Eugène van der San op vragen van de Ware Tijd. "De pg heeft wel gewezen op de integriteitseisen in de Bankwet."

Van der San voegt eraan toe dat het bevoegd gezag in dergelijke gevallen wel ernstig rekening houdt met waarop wordt gewezen. Echter, het besluit om tot benoeming over te gaan of niet ligt nog steeds bij het bevoegd gezag. "De pg is namelijk niet in de positie om een voordracht af te wijzen. Hij mag geen wetten interpreteren", aldus Van der San.

Inmiddels is de pg gevraagd een antecedentenonderzoek te doen naar vakbondsleider Armand Zunder. De PWO-voorzitter is door Bouterse gevraagd de functie te bekleden nadat Proeve, zijn eerdere keus, zich vanwege felle kritiek uit de samenleving had teruggetrokken. Hij had daarna draagvlak bij andere vakcentrales gezocht en ook gevonden.

C-47 staat niet achter kandidatuur Zunder

Starnieuws 14 Feb, 13:11

C-47 heeft formeel besloten de kandidatuur van vakbondsleider Armand Zunder voor governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet te ondersteunen. Dit heeft de voorzitter van de vakcentrale, Robby Berenstein, zojuist bekendgemaakt tijdens de Assemblee van de Arbeid. Hij voldoet ook niet aan het profiel van een governor bij de CBvS. Eerder is Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie, bij hem geweest. Op persoonlijke titel had Berenstein aan Zunder meegedeeld dat hij onder voorwaarden hem zou ondersteunen als vakbondsbroeder. Een van de voorwaarden was dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën moest aftreden. 

Berenstein zegt dat na het gesprek met Zunder intern en extern afstemming heeft plaatsgevonden. Zunder is deskundig in zijn vak maar als governor zijn er meer kwalificaties nodig. Ook bij afstemming met de Surinaamse Bankiersvereniging en Vereniging Surinaams Bedrijfsleven bleek dat er geen draagvlak is voor Zunder. Berenstein heeft Zunder intussen persoonlijk gevraagd om de zaak in heroverweging te nemen. Het is niet goed voor hem en ook niet voor de vakbeweging om die functie aan te gaan. 
C-47 hoopt dat Zunder afziet van het ambiëren van deze functie. Ook de bond bij de CBvS vindt het niet goed dat de vakbondsleider governor wordt. Hij zal niet in staat zijn volgens Berenstein om deze functie autonoom te kunnen uitoefenen. De politieke bemoeienis is te groot. Deze kwestie moet volgens C-47 geen grotere verdeeldheid in de vakbeweging teweeg brengen. De verdere ontwikkelingen worden afgewacht. 

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, op de besturenvergadering vandaag. (Foto: René Gompers)

Vakbondsleider Zunder gepolst voor functie van governor

Prof. Anthony Caram

Vakbondsleider Armand Zunder

Mahinder Jogie

ABC Radio Actueel 13-02-2020 Reactie van Mahinder Jogie

Wilgo Valies

Starnieuws 13 Feb, 00:03

President Desi Bouterse heeft vakbondsleider Armand Zunder (73) formeel gevraagd om governor te worden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij heeft met de brief van de president verschillende gesprekken gevoerd met vakbondsleiders. Robby Berenstein, voorzitter van C-47, bevestigt tegenover Starnieuws dat Zunder hem ondersteuning heeft gevraagd. Berenstein heeft hem meegedeeld dat onder voorwaarden Zunder ondersteund kan worden. De CBvS moet autonoom kunnen functioneren en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën moet aftreden. 

Zunder heeft de leiding bij de Progressieve Werknemers Organisatie en voorzitter van de Nationale Reparaties Commissie Suriname. Hij heeft Economie gestudeerd in Nederland. Hij is ook minister geweest na de staatsgreep van 15 maart tot 20 juni 1980. Berenstein zegt dat Zunder invulling wil geven aan de functie. Hij ziet het als een uitdaging. Hij zou met verschillende vakbondsleiders praten hierover. 
Berenstein benadrukt dat niemand de job zal kunnen doen als de bemoeienis van de overheid blijft, zoals het was in de afgelopen periode. Dit heeft gemaakt dat de vreemde valuta kasreserve en termijndeposito oneigenlijk is gebruikt. Het land is in een financieel-economische chaos gestort. Er is meer dan US$ 100 miljoen besteed aan interventies, maar de koers is alleen maar omhoog gegaan. Nu is er een enorme schaarste aan cash US-dollars, waardoor transacties tussen de SRD 9.50 tot SRD 9.80 worden gedaan voor een US-dollar. Op grond van de gestegen wisselkoers zijn prijzen in de winkels tussen 10 en 25% de lucht ingegaan. De rust is nog steeds niet teruggekeerd bij de banken. Zonder orde op zaken, zal er geen verandering komen, benadrukt de vakbondsleider. Daarom is aan Zunder gevraagd om onder voorwaarden invulling te geven aan deze post. 

 

ABC Radio 11 Feb 2020 Actueel, Presentatie Bimla Gajadien: Studiogesprek met Prof. Marten Schalkwijk 
Terugblik op de perconferentie van de President van Suriname

ABC Radio Actueel 12-02-2020 Presentatie Bimla Gajadien: Vraaggesprek met Prof. Dr Anthony Caram
( oud hoogleraar aan de Universiteit van Suriname
en oud-directeur van de Arubaanse centrale bank)

Prof. Marten Schalkwijk

Prof. Dr Anthony Caram

Muziek: voorafgegaan door de AluBaBa Song

Angnoe, partner Van Trikt bij Orion, ook aangehouden

Breaking: Proeve heeft zich teruggetrokken na alle kritiek

Starnieuws 10 Feb, 14:10

Ashween Angnoe, partner van Robert van Trikt bij Orion, is ook in verzekering gesteld vandaag. Hij is eerder op de dag gehoord. Starnieuws verneemt dat er genoeg gronden waren om hem ook in verzekering te stellen. 

Het Hof van Justitie heeft vandaag de beperking die ingesteld is door het Openbaar Ministerie voor de advocaten van Van Trikt, bevestigd. De beperking is niet opgeheven, zegt raadsman Irvin Kanhai aan Starnieuws. De beperking is met 14 dagen verlengd. Dit betekent dat de advocaten hem niet mogen spreken. 
Van Trikt is sinds 4 februari aangehouden. Hij is opgesloten te Richelieu, waar de faciliteiten beter zijn. Hij is alleen in een cel. De aanhouding van Van Trikt is rechtmatig bevonden en is met dertig dagen verlengd. 

Starnieuws 11 Feb, 12:16

Sigmund Proeve die voorgedragen was door president Desi Bouterse om voor zes maanden waar te nemen als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft zich zojuist teruggetrokken. Starnieuws verneemt dat hij de eer aan zichzelf heeft gehouden. 
Nadat bekend werd dat Proeve de kandidaat is geworden, barstte er enorme kritieken los uit de samenleving. Vooral op sociale media is flink uitgehaald tegen hem. Zaken die in het verleden gespeeld hebben, zijn naar boven gehaald. 
Het personeel van de CBvS heeft vandaag ook een prikactie gehouden. Benadrukt is dat Proeve liever geen governor wordt. In diverse verklaringen is ook erop gewezen dat volgens de bankwet Proeve niet belast kan worden met de leiding van de bank. De procureur-generaal heeft nog geen advies uitgebracht.

 

Prikactie bij de Centrale Bank

US$-koers tussen SRD 8.50 en SRD 9.60

Personeelsleden van de Centrale Bank van Suriname hebben vanochtend een prikactie gevoerd.

Starnieuws11 Feb, 10:16

Het personeel van de Centrale Bank van Suriname roert zich rond de ontwikkelingen waar de moederbank de laatste weken in verwikkeld is geraakt. Er is nu een prikactie gaande bij de bank aan de Waterkant. Vakbondsleider Robby Berenstein is ook ter plaatse om zijn leden toe te spreken.
Het is ongekend dat personeelsleden van de CBvS op het bordes van de instelling staat met protestborden. Ze willen dat het vertrouwen in de bank wordt hersteld en dat zien ze niet gebeuren als de voormalige DSB directeur Sigmund Proeve de leiding van de bank overneemt. Volgens de verhitte personeelsleden zijn er genoeg capabele mensen die het beschadigde vertrouwen in de bank, kunnen herstellen.
President Desi Bouterse heeft laten weten dat niemand de functie van governor van de CBvS wilde. Toen verplaatste zijn blik zich naar de raad van toezicht van de CBvS. Na enkele gesprekken en onder bepaalde voorwaarden zou Proeve bereid zijn gevonden de taak voor zes maanden op zich te nemen. Het resultaat van zijn antecedenten onderzoek is nog niet bekend.
Ofschoon niemand komt aan de kunde en kennis van Proeve, komen nu alle ontwikkelingen tijdens zijn periode bij de DSB weer boven water. Onder zijn leiding kwam de DSB in zwaar financieel weer te verkeren en moest de CBvS ingrijpen om de bankinstelling in rustig vaarwater te brengen. Nog steeds zijn de gevolgen van de handelingen van Proeve voelbaar bij de DSB.
Het is niet bekend of de prikactie van het personeel van de CBvS een vervolg krijgt. In elk geval hebben de bankwerknemers duidelijk hun misnoegen geuit over de ontwikkelingen bij de moederbank. Ze zeggen ook dat ze alle informatie vanuit de media en social media moeten vernemen. Binnen de bank wordt er niet met het personeel gecommuniceerd over hoe verder. Het personeel eist dat er een vertrouwenwekkende persoon wordt geplaatst bij de monetaire autoriteit.

 

Starnieuws 11 Feb, 00:00

Wie kleine bedragen koopt, kan bij cambio's voor SRD 8.50 en SRD 8.65 een US-dollar bemachtigen. Het gaat om een beperkte verkoop van ongeveer US$ 50 per persoon. Bij Chotelal is de US$ koers SRD 7.85 tot een bedrag van US$ 300 per persoon. Er moet wel urenlang in de rij gestaan worden hiervoor. De marktkoers ligt rond de SRD 9.25 voor de aankoop van de US$. De verkoopprijs is rond SRD 9.60. 
Door de aanpak van illegale cambio's door Handel, Industrie & Toerisme is de opdrijving van de wisselkoers tot staan gebracht. Afgelopen week werd de prijs voor de US$ en de euro opgestuwd naar boven de SRD 10. De euro wordt bij cambio's verkocht tussen de SRD 9.10 en SRD 9.20. Daarbuiten is de prijs rond de SRD 9.70. Er moet nog een pakket aan maatregelen komen om de koers verder omlaag te brengen. 
Hoewel banken formeel voor de US$ voor de verkoop rond de SRD 7.55 hanteren, worden er voor deze prijs geen zaken gedaan. Gisteren is gerekend met een wisselkoers van SRD 8.90 voor de US-dollar. De europrijs schommelt rond de SRD 9.20. De vraag naar vreemde valuta blijft groot door de schaarste. De onzekerheid die er heerst verhoogt de druk naar de vreemde valuta. Intussen zijn diverse prijzen, zelfs waar er geen deviezencomponent in zit, verhoogd. Vooral bouwmaterialen zijn flink de lucht ingegaan. 
Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, zegt aan Starnieuws dat bedrijven weinig gekocht hebben. Hij hoopt dat ze de komende dagen ook niet kopen op de markt, waardoor de koers verder omlaag kan gaan. "Er is nog ruimte om de koers verder omlaag te brengen," zegt Bhailal. Dit in afwachting van een plan van aanpak dat is aangekondigd door president Desi Bouterse op de persconferentie vrijdag. 

Politie houdt huiszoeking bij Orion, bedrijf van Van Trikt

De politie heeft een huiszoeking verricht maandag in het bedrijf van Robert van Trikt en zakenpartner Ashween Angnoe, Orion. In het kantoorpand aan de Krakalaan zijn diverse spullen in beslag genomen.

Ashween Angnoe

De politie heeft maandag een huiszoeking gedaan bij Orion, het bedrijf van gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt. Starnieuws verneemt dat heel wat zaken in beslag zijn genomen. Van Trikt is op 6 februari in verzekering gesteld voor malversaties die hij gepleegd zou hebben. Hij zou ook wurgcontracten gesloten hebben met het Belgische bedrijf Clairfield. Zijn zakenpartner Ashween Angnoe is maandag eveneens in verzekering gesteld. 

Van Trikt zou de CBvS en daarmee het land voor ettelijke miljoenen hebben benadeeld. Ook zou er sprake van zijn dat gelden zijn doorgesluisd via het Belgische bedrijf Clairfield teruggestort zijn op de rekening van Orion. Naar verluidt is in met vorig jaar 1.25 miljoen door de CBvS Suriname overgemaakt naar Clairfield. Kort hierna is door Clairfield 625 duizend euro overgemaakt naar de bankrekening van Orion. De geldstromen zijn achterhaald tijdens het onderzoek dat verricht is. 

De aanhouding van Van Trikt is door de rechter-commissaris rechtmatig bevonden. Deze is met dertig dagen verlengd. De advocaten van de verdachte, Irvin Kanhai en John Kraag, hebben geen toegang tot hem. Er was een verzoek ingediend bij het Hof van Justitie om de beperking op te heffen. Dit verzoek van de raadslieden is niet ingewilligd. Van Trikt mag in het belang van het onderzoek geen contact hebben met derden. 

Berenstein: Bankwet laat benoeming van Proeve niet toe

Geen eenduidig standpunt bij bankiers; verhitte discussie

In de Bankwet is aangegeven dat een governor van de CBvS voor vijf jaar wordt benoemd. De persoon mag niet in aanraking zijn geweest met justitie.

De Bankiersvereniging: Van l-r: Steve Coutinho, René van Rooij, Rafiek Sheoradjpanday, Eblein Frangie, Sean Hoesein en Almar Giesberts. (Foto: René Gompers)

Strarnieuws  10 Feb, 00:01
Robby Berenstein, voorzitter van de bond bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) én De Surinaamsche Bank (DSB) zegt in gesprek aan Starnieuws dat hij niet komt aan de kennis en ervaring van Sigmund Proeve. President Desi Bouterse heeft hem gevraagd om de komende zes maanden de leiding van de bank op zich te nemen. Berenstein wijst er op dat artikel 22 van de Bankwet duidelijk stelt dat een persoon die governor wordt van de CBvS niet in aanraking moet zijn gekomen met justitie. 

Er is een strafrechtelijk onderzoek geweest tegen Proeve, die directeur was van DSB. Volgens artikel 22 van de Bankwet mag iemand niet benoemd worden tot president van de CBvS tegen wie een strafrechtelijk onderzoek naar misdrijf dan wel enig delict van financieel-economische aard ingesteld is geweest of gaande is. Berenstein zegt benieuwd naar te zijn of Proeve door het antecedentenonderzoek komt dat ingesteld wordt door de procureur-generaal. Los hiervan is er veel weerstand tegen het besluit van de president. 

 

De vakbondsleider voert aan dat wie ook benoemd wordt tot governor het werk niet zal kunnen doen zolang de persoon niet onafhankelijk kan functioneren. Er is teveel bemoeienis vanuit de regering naar de CBvS toe. Dit heeft volgens Berenstein ook geleid tot de val van Robert van Trikt, die nu in verzekering is gesteld. "Het kan nooit zo zijn dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, niet op de hoogte was ervan dat US$ 197 miljoen van de particuliere banken is gebruikt voor opdrachten van de regering. 

 

Berenstein stelt dat zolang de regering meer blijft uitgeven dan in kas is, deze problemen zich zullen blijven voordoen. Het is zo erg geweest dat spaartegoeden van burgers zijn gebruikt. De vakbondsleider kijkt uit naar het standpunt van de Surinaamse Bankiersvereniging. Later op de dag heeft de vakbond een gesprek met de bankiers over het oneigenlijke gebruik van de vreemde valuta kasreserve. 

Strarnieuws 10 Feb, 01:49
De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft zondagavond vergaderd over de voorgenomen benoeming van Sigmund Proeve tot waarnemend governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Starnieuws verneemt dat er nog geen eenduidig standpunt is onder de bankiers. Er zijn drie posities ingenomen op de vergadering. De CEO van De Surinaamsche Bank, Steven Coutinho, heeft onomwonden te kennen gegeven de kandidatuur van Proeve niet te ondersteunen. 

De kleinere banken staan - hier en daar met kanttekeningen - wel achter de kandidatuur van Proeve. De grotere financiële instellingen hebben aangegeven dat het de president is die de voordracht van Proeve heeft gedaan. Het is zijn prerogatief om een governor te benoemen. Op grond hiervan zullen deze banken het besluit van president Desi Bouterse respecteren. De SBV had ook kandidaten voorgedragen, maar die zijn niet geaccepteerd. Proeve wordt volgens Bouterse voor zes maanden benoemd als waarnemend governor. 

De DSB-CEO heeft duidelijk gemaakt dat hij persoonlijk de kandidatuur niet zal ondersteunen. Hierover zal vandaag overleg gepleegd worden met de raad van commissarissen van de DSB om een eenduidig standpunt in te kunnen nemen vanuit de bank. Sommige banken willen een lijst met eisen op tafel zetten waar de governor zich aan moet houden, om de economie recht te trekken.

Vernomen wordt dat tijdens de discussie behoorlijk heftig aan toe is gegaan. Op gegeven moment raakten de gemoederen zodanig verhit dat Coutinho woedend de vergaderzaal heeft verlaten. Verwacht wordt dat er nog een verklaring zal komen vanuit de SBV. 

Robby Berenstein, vakbondsleider bij DSB en de CBvS, heeft aan Starnieuws gezegd dat zolang er politieke inmenging is vanuit de regering, niemand in staat zal zijn orde op zaken te stellen. Hij voert aan dat Proeve niet voldoet aan de Bankwet omdat tegen hem een strafrechtelijk proces is geweest. Hij is benieuwd naar de uitkomst van het antecedentenonderzoek van de procureur-generaal.  

 

Bouterse: Proeve voor zes maanden governor CBvS

Sigmund Proeve wordt de nieuwe governor van DSB.

Starnieuws 09 Feb, 17:42

President Desi Bouterse bevestigt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut dat oud-bankier Sigmund Proeve voor zes maanden in de functie van governor bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal waarnemen. Uit verschillende gesprekken met de Surinaamse Bankiersvereniging is niet gekomen tot een gezamenlijke keuze, zegt de president. Toen heeft hij gekeken binnen de raad van commissarissen bij CBvS wie de job zou kunnen doen. Aan Proeve is gevraagd om de functie te vervullen. In eerste instantie wilde hij ook niet. Na drie gesprekken en voorwaarden is er een akkoord bereikt. 
De formele afhandeling moet nog plaatsvinden. Zoals gebruikelijk moet er een antecedentenonderzoek plaatsvinden. De stukken liggen nog bij het Openbaar Ministerie, legt de president uit. Hij verwacht dat dinsdag alle formele zaken afgehandeld zullen worden. Belangrijk is voor de regering dat de rust terugkeert. Bouterse merkt op dat hoewel het een aangelegenheid van de regering is om een governor te benoemen, de bankiers en andere betrokkenen geraadpleegd zijn.
De president merkt op dat de vorige governor, Robert van Trikt, ernstige plichtsverzuim kan worden verweten. De compliance-regels zijn niet toegepast. Het was nodig om justitie in te schakelen. Daarnaast is de Surinaamse Bankiersvereniging geïnformeerd over zaken die misgegaan zijn. Aan hen is gevraagd om mee te helpen om de rust terug te brengen. Indien het financiële systeem in elkaar stort, zijn er alleen maar verliezers, stelt Bouterse. 
Het staatshoofd deelt mee dat personen binnen en buiten Suriname gevraagd zijn om governor te worden. Ook Steven Coutinho, directeur van De Surinaamsche Bank, is gepolst voor deze functie. Coutinho is niet ingegaan op dit verzoek. De president en de bankiers kwamen niet uit. Bouterse merkt op dat de rust moet terugkeren. De bank kan niet stuurloos worden gelaten. Op eenieder wordt een beroep gedaan om een bijdrage te leveren om de rust terug te brengen. 

Proeve gepresenteerd als nieuwe CBvS-governor

Sigmund Proeve wordt nieuwe governor CBvS

DWT Online 9/02/2020 14:30Ivan Cairo

PARAMARIBO
 - Sigmund Proeve, oud-directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), wordt mogelijk de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Zo verneemt de Ware Tijd van verschillende bronnen. President Desi Bouterse heeft zondag vanaf omstreeks 11.00 uur ‘s morgens individueel de directeuren van de verschillende handelsbanken ontvangen om hun zijn keuze voor te leggen. De officiële berichtgeving wie het wordt komt, zegt financiënminister Gillmore Hoefdraad desgevraagd tegen de Ware Tijd.

Tijdens een persconferentie afgelopen vrijdag zei het staatshoofd dat hij mogelijk maandag al zo ver is dat de naam van de nieuwe governor kan worden prijsgegeven. Hij moest onder andere de bankiersvereniging en zijn naaste adviseurs nog informeren over zijn keuze. Een antecedentenonderzoek was al ingezet, aldus Bouterse.

De afgelopen week werd Proeve in gezelschap van de raadsadviseurs Errol Alibux en Jules Wijdenbosch gesignaleerd in een hotel in de hoofdstad. Medio deze week had de president Proeve ook ontvangen voor overleg. Vooralsnog is onduidelijk hoe de overige bankdirecteuren hebben gereageerd op de voordracht van Proeve. De Surinaamse Bankiersvereniging had naar verluidt de namen van drie andere kandidaten aan de regering gepresenteerd.

Uit de financiële sector wordt vernomen dat DSB zich principieel opstelt tegen een benoeming van Proeve als de nieuwe governor van de centrale bank. Bij het aantreden van de regering-Bouterse/Adhin in augustus 2015 was reeds het voornemen om Proeve met de leiding van de CBvS te belasten. Met hem waren reeds vergaande besprekingen gevoerd.

Echter, zijn naam kwam vroeg in de media, waardoor hij zich gebelgd daarover had terug getrokken. President Bouterse had destijds erkend dat met Proeve was gesproken en omdat zaken naar de media waren gelekt hij zich toen niet meer beschikbaar wilde stellen voor de functie. In januari 2017 werd Proeve door de raad van commissarissen uit zijn functie als directeur van DSB ontheven.

De belangrijkste reden was het enorm verlies dat de bank in 2016 had geleden. Evaluatie van dat verlies en het functioneren van de toenmalige DSB-directie resulteerde in "een verschil van mening" tussen Proeve en de rvc, waarna hij op non-actief werd gesteld en geschorst. Hij werd daarna in ere hersteld, maar nam toen zelf ontslag.

Starnieuws 09 Feb, 14:27

Ex-directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), Sigmund Proeve, is door president Desi Bouterse voorgedragen als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Deze naam circuleerde reeds in de gemeenschap. De president heeft vandaag diverse bankdirecteuren afzonderlijk gesproken over deze voordracht. 

Uit de bancaire sector en de vakbonden bij de CBvS en DSB is te kennen gegeven dat Proeve niet geaccepteerd zal worden als governor. Het voornaamste bezwaar is dat zaken mis zijn gegaan toen Proeve directeur was van DSB. Hij is in eerste instantie veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken. 
De Surinaamse Bankiersvereniging heeft andere personen voorgesteld om de functie van governor te bekleden. Voorgesteld werden om Glenn Gersie weer te benoemen in deze functie. Ook de namen van oud-bankiers Jim Bousaid en Anne Harmsma zijn genoemd door de Bankiersvereniging. 
De president heeft er niet voor gekozen om de Bankiersvereniging uit te nodigen voor deze kwestie. Er is met individuele banken afzonderlijk gesproken. Starnieuws verneemt dat de president meegedeeld heeft dat Proeve de nieuwe governor wordt. 

Sigmund Proeve wordt de nieuwe governor van DSB.

Minister Hoefdraad wordt ook gehoord in zaak Van Trikt

Kanhai: Hof beslist maandag over opheffing beperking

Starnieuws 09 Feb, 06:38

Ook minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal gehoord worden in de zaak waarbij ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, in verzekering is gesteld. Eerder zijn in deze zaak door het rechercheteam, dat samengesteld is door de procureur-generaal, ook onder meer de directieleden van de bank en de regeringscommissaris gehoord. De bewindsman is op dit moment niet in het land. 
Het onderzoek in deze zaak is begonnen op maandag 3 februari. Van Trikt wordt onder andere verweten dat hij oneigenlijke contracten heeft getekend met het Belgische bedrijf, Clairfield, zijn eigen bedrijf Orion en overfacturering van voertuigen. Deze zaak staat los van het oneigenlijk gebruiken van de vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken. 
Irvin Kanhai, raadsman van de verdachte, zegt aan Starnieuws dat zodra de beperking opgeheven is die opgelegd is door het Openbaar Ministerie hij inzage krijgt in de stukken. Zijn cliënt heeft hem eerder aangegeven dat hij in opdracht gehandeld heeft van de minister van Financiën. Hij zou daar bewijzen van hebben. Hoefdraad heeft steeds ontkend iets af te weten van de malversaties die gepleegd zouden zijn door Van Trikt.  

 

Serena Essed (Advocaat) Apintie Radio 08-02-2020 Nieuws van 07:30 uur Sur.tijd
Serena Essed: Regering is 'Hoofdverantwoordelijk'

Starnieuws 9 Feb, 00:00

Maandagochtend zal het Hof van Justitie het verzoek van de advocaten van gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, in behandeling nemen. De raadslieden Irvin Kanhai en John Kraag willen opheffing van de beperking. Hun cliënt is sinds donderdag aangehouden, maar ze hebben geen toegang tot hem. Het Openbaar Ministerie heeft een beperking opgelegd. Kanhai om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de beschikking donderdagmiddag is ontvangen. Vrijdag is het verzoekschrift ingediend bij het Hof. Hij is blij dat maandag een beslissing wordt genomen. 
Kanhai vindt de wetsartikelen op basis waarvan Van Trikt aangehouden is niet correct. "Mijn cliënt is geen ambtenaar. Centrale Bank is een sui generis," merkt de raadsman op. Hij is ook verbaasd over dat de ex-governor money laundering wordt verweten. "Pas als wij het dossier hebben, kunnen we dat beoordelen", merkt Kanhai op. Hij blijft erbij dat zijn cliënt niet alles op zichzelf heeft gedaan. Er heeft afstemming plaatsgevonden en er zijn opdrachten gegeven door de minister van Financiën. Dit blijkt volgens Kanhai uit de correspondentie en whatsapp-berichten. 
De artikelen van het Wetboek van Strafrecht op basis waarvan Van Trikt in verzekering is gesteld zijn onder andere: 

Artikel 423
'De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon die opzettelijk geld, ongemunt goud of geldswaardig papier, dat hij in zijn bediening onder zich heeft, verduistert, of toelaat dat het door een ander weggenomen of verduisterd wordt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren."
 
Artikel 424
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon die opzettelijk boeken of registers, uitsluitend bestemd tot controle van de administratie, valselijk opmaakt of vervalst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.


Artikel 430

De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening, als verschuldigd aan hem zelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

President Desi Bouterse tijdens de persconferentie vandaag. Hij wordt geflankeerd door minister Stephen Tsang (waarnemend minister Financiën) en regeringscommissaris CBvS, Vijay Kirpalani. (Foto: Raoul Lith)

Regeringscommissaris Vijay Kirpalani aan het woord. President Desi Bouterse luistert naar de beantwoording van een vraag over kasreserve. (Foto: Raoul Lith)

President Desi Bouterse heeft zojuist herhaaldelijk opgeroepen tot rust in de samenleving. Hij erkent dat er een vervelende situatie heerst bij de Centrale Bank van Suriname. Maar zegt hij dat iedereen de banken, de moederbank en overige financiële instituties, moeten samenwerken om te voorkomen dat het financieel systeem crasht. “Want als het systeem crasht, is Suriname de verliezer.”

Het staatshoofd zegt dat soortgelijke situaties zich al eerder hebben voorgedaan. Er is toen in alle stilte gewerkt. De CBvS zou samen met het ministerie van Financiën alles eraan hebben gedaan om te voorkomen dat De Surinaamsche Bank ten onder ging. “En we hebben de moederbank meegekregen om er alles, maar dan ook alles aan te doen om te voorkomen dat de DSB zou crashen.”

In een andere situatie hebben we er ook alles aangedaan om de Finabank te helpen, informeert president Bouterse. Er is volgens hem day-to-day gesproken met de Finabank, “omdat als een zwak instituut valt, je een domino effect krijgt.” Hij voegt eraan toe “…we zien waar het begint en we weten niet waar het gaat eindigen. Het gaat eindigen in een puinhoop.”

Volgens het staatshoofd kunnen we het ons niet permitteren om dit te laten gebeuren. “De banken, eenieder beseft dat en andere financiële instituten beseffen dat.” Hij merkt op dat tot in de kleine uurtjes is gesproken en er in elk geval overeenstemming is bereikt dat “wij samen moeten voorkomen dat dit land financieel onderuit gaat.” Bouterse praat over een batterij aan ‘fake news’ die op de samenleving wordt gedumpt. Volgens hem wordt er een zware economische aanval gepleegd op dit land, dat “helaas zijn weerslag vindt op het Surinaamse volk.”

De persconferentie van de president over de huidige financieel-economsiche situatie is nog gaande.

President: nationale aanpak nodig om rust terug te brengen

Suriname Herald 11 februari 2020 om 19:10
President Desi Bouterse heeft de diverse vakcentrales vandaag geïnformeerd over het actuele vraagstuk bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). President Bouterse heeft onder meer benadrukt, dat een nationale aanpak noodzakelijk is om rust te brengen in Suriname.

Errol Snijders, voorzitter van het AVVS De Moederbond, zegt aan het NII, dat hij betreurt dat Sigmund Proeve die voorgedragen werd om de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname in te vullen, om persoonlijke redenen daarvan heeft afgezien. Snijders zegt de intentie van de regering begrepen te hebben die zo gauw mogelijk rust wilde hebben binnen de monetaire instelling.

De president heeft tijdens het onderhoud toegezegd dat er naar een oplossing gewerkt wordt, stelt de vakbondstopper. De Moederbond adviseert het staatshoofd om voor de Centrale Bank van Suriname, een sterke figuur die kennis van zaken heeft, te benoemen zodat op korte termijn sprake kan zijn van een gezonde situatie.

Sonny Chotkhan, voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV), benadrukt eveneens dat de regering, nu het duidelijk is dat Proeve afstand doet van de voordracht tot governor, moet uitkijken naar een persoon die rust kan brengen.

De vakbondsleider heeft gemerkt dat de huidige situatie zijn weerslag vindt in de prijzen op de schappen. Deze situatie moet zo snel als mogelijk een halt worden toegeroepen. De OSAV heeft graag dat er duidelijke regels komen vanuit de overheid ten aanzien van het beleid op de cambio’s. Ze zullen de moederbank moeten ondersteunen als het gaat om het in toom houden van de koersontwikkeling.

De vakcentrales hebben hun mening en visie kenbaar gemaakt en spreken de hoop uit dat die worden meegenomen.

Naast de US$ 100 miljoen aan de vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken is ook US$ 97 miljoen aan termijndeposito, dat onder beheer was bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), gebruikt. Maar er is geen sprake van fraude legde regeringscommissaris Vijay Kirpalani uit op een persconferentie vrijdag. President Desi Bouterse zegt dat als het terrein van Assuria/De Surinaamsche Bank van US$ 20 miljoen teruggegeven wordt, is dit bedrag binnen. De koop zou niet volgens de regels zijn gegaan. Van de internationale reserves, waar de kasreserve deel van uitmaakt, is goud voor US$ 85 miljoen opgekocht. Dit kan weer verkocht worden, dan is de US$ 100 miljoen weer binnen. 


Kirpalani legt uit dat de dekking en de terugbetaling van de middelen in de kasreserve niet van de belastingbetaler kan komen. Deze komen in feite uit royalty stream van Grassalco en een deel van de belastinginkomsten die zijn gereserveerd vanuit Iamgold. Er zijn succesvolle mogelijkheden waarnaar worden gekeken bij Staatsolie. Er kan veel sneller en zonder betaling van rente deze schuld worden afgelost. De minister van Financiën is hier druk mee bezig om deze kwestie zo snel mogelijk op te lossen. 

 

President Bouterse deelde mee dat toen Kirpalani rapporteerde dat er 'gerommeld' is met de kasreserve zijn de bankiers onmiddellijk gerapporteerd. Het was schokkend omdat de regering andere informatie had. Er zijn twee marathonzittingen geweest waarbij de commerciële banken, minister Financiën en de CBvS uitvoerig hebben besproken hoe de situatie hersteld wordt. De middelen zijn aangewend volgens de president om goud op te kopen voor US$ 85 miljoen, dit kan worden terugverkocht.

 

Met de banken is overeengekomen dat US$ 330 miljoen wordt overgemaakt naar een ringfence-account, deelde Kirpalani mee, inclusief goud. Die middelen zijn bij de CBvS. Dat geld is er en komt onder gezamenlijk beheer. Het gaat om totaal US$ 197 miljoen, waarvan US$ 100 miljoen kasreserve en US$ 97 miljoen termijndeposito. "Het geld is gebruikt voor een applicatie te weten interventie en dat had niet moeten plaatsvinden. Het is niet vervreemd of er is geen fraude gepleegd. Bij een interventie krijgt de CBvS de tegenwaarde terug in SRD. Dus die transacties zijn gelist", stelde de regeringscommissaris. 

 

Er is een voorlopige overeenkomst getekend met de banken over de US$ 197 miljoen. Er wordt gewerkt aan een definitieve overeenkomst. Maandag zijn de rekeningen geopend en het geld overgemaakt. Het bedrag dat tekort is, wordt over een periode terugbetaald. Dat is overeengekomen. Het bedrag kan binnen vier maanden worden terugbetaald, zonder enige rente. Er is een ruimte tot maximaal acht jaar. Er is ruimte ingebouwd om voldoende tijd te hebben om dit probleem comfortabel op te lossen. De oplossing moet geen ander probleem creëren, benadrukt Kirpalani. Het werken van de Staat moet niet stoppen, anders wordt de situatie erger. 

 

Kirpalani benadrukte dat het onderzoek dat gaande is bij het Openbaar Ministerie niets te maken heeft met de kasreserve. Er is niks verduisterd, ontvreemd of gestolen. De aangifte tegen de gewezen governor Robert van Trikt heeft te maken met consultancy contracten die getekend zijn met Orion, het Belgische bedrijf Clairfield en aankoop van auto's waarvoor veel meer dan de waarde is betaald. De regeringscommissaris voerde aan dat de Bankwet, die van 1956 dateert, verregaande bevoegdheden geeft aan een governor. Hij heeft volledige tekeningsbevoegdheid en hoeft met niemand af te stemmen. Zo was de raad van toezicht tegen de aankoop van de 550 ha te Blauwmeer, maar dit is toch gebeurd. Aantal zaken komen ook niet gelijk aan het licht, het kan enkele maanden duren. Van Trikt heeft tien maanden aangezeten als governor. Hij is in verzekering gesteld op last van de procureur-generaal.

 

 

Strafrechtelijk onderzoek
Van Trikt gaat over malversatie

Starnieuws 07 Feb 12:07

Minister Gillmore Hoefdraad

Mogelijke onrechtmatige gedragingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) door gewezen governor Robert van Trikt wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie. Het ontslag van de governor en de daaropvolgende aanhouding en inverzekeringstelling op last van de procureur-generaal (pg), heeft niets te maken met aan CBvS toevertrouwde valutakasreserves. Dit antwoordt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op vragen van Starnieuws. 

De aanklachten tegen Van Trikt zijn onderdeel van een binnen de bancaire sector heersende consensus dat de governor zich in zijn hoedanigheid als centrale bankier zich als monetaire autoriteit te lichtvaardig heeft laten leiden door persoonlijke belangen bij de afweging van keuzes die gemaakt moesten worden. Een eerste inventarisatie over zijn rol bij contracten die zijn afgesloten tussen de CBvS en derden laat in ieder geval een beeld zien waarbij vraagtekens kunnen worden gezet voor wat betreft de rechtmatigheid van de uitgaven en de daarmee samenhangende verplichtingen die ten laste van de bank zijn gedaan. Daarbij komt uit vooronderzoek naar voren dat er systematisch in het financiële nadeel van de CBvS is gehandeld met als resultaat dat de bank opgescheept zit met dwingende verplichtingen. Het ingestelde strafrechtelijk onderzoek gaat dus over die mogelijk onrechtmatige handelingen van ex-governor Van Trikt waarbij, indien bewezen verklaard, ook buiten de bevoegdheden van het ambt is getreden, benadrukt Hoefdraad. 

Het ministerie van Financiën constateert uit de mediaberichtgeving van de afgelopen dagen dat door het debacle rondom de gewezen governor, ten onrechte de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van Surinaamse banken en andere financiële dienstverleners in toenemende mate een punt van discussie vormt. "Het is echter juist hiermee, het instellen van een onderzoek, waaruit blijkt dat een grondige herbezinning op de waarden en normen in de financiële sector noodzakelijk is. Hiernaast speelt financiële ethiek een belangrijke rol bij de behandeling van de integriteit, betrouwbaarheid en zorgplichten van bestuurders van financiële instituten. Wij hebben de afgelopen jaren met elkaar grote stappen gezet in de naleving van de financiële toezichtwetgeving enerzijds en de beginselen inzake goed bestuur anderzijds", zegt de minister. 

De door Van Trikt gecreëerde betrokkenheid van de CBvS bij dergelijke zaken zijn illustratief voor de beschadiging die hij de reputatie van de financiële sector in Suriname heeft toegebracht en de verantwoordelijkheid die hij hiervoor moet dragen. Bestuurders vormen de eerste en belangrijkste verdedigingslinie tegen integriteitsschendingen en wetsovertredingen. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor het tot stand brengen en waarborgen van een integere en beheerste bedrijfsvoering, zegt minister Hoefdraad. 

Over de valutakasreserve is reeds in De Nationale Assemblee toegelicht dat het beheer van die reserves door CBvS onderdeel is geweest van een in principe-overeenstemming tussen de banken en de moederbank die nog niet was geformaliseerd waarbij zijdens de moederbank geen volledige nakoming is geweest van de afspraken, bijvoorbeeld ten aanzien van de investeringskeuzes van die middelen. De zaak Van Trikt staat daar geheel los van en de ingediende strafklachten hebben ook geen betrekking op deze aangelegenheid. Inmiddels heeft de regering de nodige documenten met wederzijdse aansprakelijkheden rondom de kasreserve overheveling en het betaalschema reeds samen met de CBvS en de banken ondertekend.  De hoogte van de nodige ringfencing van de kasreserves binnen de internationale reserves is eveneens bekend en hierover is het inhaalschema opgesteld. De regering is van mening dat over de kasreserves de banken en de regering samen de slordigheid en nalatigheid van de ex-governor hebben rechtgezet, stelt de bewindsman. 

DWT Online 06 Feb 2020 12:57 Ivan Cairo

Robert van Trikt, de voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname. 
Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Robert van Trikt, de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is donderdag door de afdeling Fraude van de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt onder andere verdacht van malversaties. Er zou volgens een bron bij justitie een redelijk vermoeden van schuld zijn voor de feiten waarvoor de CBvS vorige week aangifte heeft gedaan tegen de voormalige CBvS-topman.

Voorlopig geldt op last van het Openbaar Ministerie een contactverbod met zijn advocaten en derden.Tegen Van Trikt is aangifte gedaan, omdat hij onrechtmatige handelingen zou hebben gepleegd met betrekking tot de aankoop van twee peperdure voertuigen alsook contracten die zijn aangegaan met het Belgische advieskantoor Clairfield en zijn eigen accountantsbedrijf Orion.

Nadat het schandaal uitlekte diende Van Trikt zijn ontslag bij de president in. Hij kreeg toen oneervol ontslag. Een speciaal rechercheteam maakte begin deze week een aanvang met het onderzoek en zijn de afgelopen dagen de directieleden van de centrale bank en de regeringscommissaris gehoord. Donderdag was Van Trikt aan de beurt.

Eind vorige week maakte de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) bekend, dat tijdens een onderhoud met een regeringsdelegatie president Desi Bouterse haar informeerde dat 100 miljoen US dollar van de vreemde valutakasreserve van de handelsbanken op onrechtmatige wijze is aangewend door de CBvS. Tijdens een persconferentie afgelopen maandag hebben SBV-bestuursleden Van Trikt als hoofdverantwoordelijke voor dit debacle aangewezen.

In het parlement zei financiënminister Gillmore Hoefdraad dinsdag dat "het systeem" heeft gefaald om tijdig signalen door te geven dat het verkeerd ging op de centrale bank. De bewindsman overleefde met behulp van de coalitie een motie van wantrouwen toen tijdens een speciale vergadering van het parlement de regering werd geïnterpelleerd vanwege het schandaal bij de CBvS. President Desi Bouterse houdt vrijdag in het perscentrum van de regering een persconferentie over de financieel-economische situatie in het land.

Robert van Trikt aangehouden

Starnieuws 06 Feb, 11:35 

Ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, is vandaag door de afdeling Fraude aangehouden en in verzekering gesteld. Zijn advocaten, Irvin Kanhai en John Kraag, mochten hem niet spreken. Aan de raadslieden is een contactbeperking opgelegd, zegt Kanhai aan Starnieuws.

Sinds maandag is er een onderzoek gaande naar strafbare handelingen die gepleegd zouden zijn door de ex-governor. Daarnaast speelt de 'verdamping' van US$ 100 miljoen van de US$ 426 miljoen aan kasreservemiddelen die de banken hadden bij de Centrale Bank van Suriname. De leiding van de CBvS heeft een strafklacht tegen Van Trikt ingediend. De gewezen Centrale bankier is vandaag verhoord.

Ook directieleden van de bank en de regeringscommissaris van de CBvS zijn al uitvoering gehoord. In De Nationale Assemblee heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financien uitgelegd dat een strafklacht is ingediend, omdat er sprake zou zijn van oneigenlijke contractien die Van Trikt heeft getekend met onder andere het Belgische bedrijf Clairfield. Wurgcontracten, noemde hij het. Hij had het ook over de aankoop van peperdure auto's die zouden zijn overgefactureerd. Hoefdraad stelde dat gelden van de CBvS incorrect zijn aangewend.

 

 

 

Irvin Kanhai, raadsman van Robert van Trikt.

Kanhai: Bijstaan van Van Trikt geen 'conflict of interest'

Strarnieuws 06 Feb 2020
Advocaat Irvin Kanhai vindt niet dat het conflicteert om gewezen governor Robert van Trikt juridisch bij te staan. Hij is ook raadsman van president Desi Bouterse die het ontslag van Van Trikt geaccepteerd heeft. "Ik ben een professional en kan zaken van elkaar scheiden", zegt Kanhai om een reactie gevraagd aan Starnieuws. Hij staat samen met John Kraag, Van Trikt bij. Er is door de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een strafklacht tegen Van Trikt ingediend. Het onderzoek is intussen begonnen. Van Trikt wordt vandaag verhoord. 

Kanhai vindt de zaak van zijn cliënt niet zo complex. "Nergens ter wereld is het zo dat een governor van de Centrale Bank zonder opdrachten betalingen verricht van de regering die gegeven worden door de andere monetaire autoriteit, de minister van Financiën. Het is zaak om de opdrachten die gegeven zijn en de correspondentie die gevoerd is te bekijken," zegt de advocaat. Op de vraag of er betaald moet worden als er geen middelen zijn, zegt Kanhai dat gekeken zal worden naar welke suggesties zijn gedaan om de betalingen te verrichten. 

De directieleden van de bank en de regeringscommissaris zijn uitvoerig gehoord sinds dinsdag. "Het is gebruikelijk dat eerst om de persoon heen wordt gewerkt," legt Kanhai uit. Er wordt gezocht naar mogelijke bewijzen. De advocaten van Van Trikt hebben hem in dit stadium afgeraden om publiekelijke uitspraken te doen. Afhankelijk van zaken wordt overwogen om een persconferentie te houden. 

In De Nationale Assemblee heeft minister Gillmore Hoefdraad uitgelegd dat een strafklacht is ingediend, omdat er sprake zou zijn van oneigenlijke contracten die Van Trikt heeft getekend met onder andere het Belgische bedrijf Clairfield. Hij sprak over wurgcontracten. Peperdure voertuigen die gekocht zijn, zouden zijn over gefactureerd. Gelden van de CBvS zouden niet correct zijn aangewend. 

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. (Foto: René Gompers)

Starnieuws 04 Feb 2020
De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV)
wil een ‘modernere wet’ zodat er meer controles komen op het handelen van de governor van de Centrale Bank van Suriname. Geen ‘almighty governor’ meer, pleit SBV voorzitter Eblein Frangie. Ondertussen kunnen rekeninghouders nog normaal zaken doen met de banken, garandeert de SBV. Er wordt gewerkt aan het terugkrijgen van de verdwenen US$ 100 miljoen uit de kasreserve, die bij de Centrale Bank van Suriname was ondergebracht.

De bankiersvereniging stelt de leiding van de Centrale bank aansprakelijk voor de verdwenen miljoenen. Van de US$ 426 miljoen kasreserve is nog US$ 330 miljoen over. Door wie en waarvoor het geld gebruikt is, is voor de SBV nu niet zo belangrijk. De prioriteit is om het verdwenen geld terug te krijgen en wat over is te beschermen.  De bankiers gaan het niet hierbij laten. Ze gaan juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijken, de gewezen governor Robert van Trikt voorop.

De bankiers willen ook de wetgeving rond de CBvS aangepast hebben. “Dit mag nooit meer gebeuren, daarom gaan we rechtsmaatregelen treffen,” deelt Frangie mee. “We pleiten voor een modernere wet waarin er veel meer ‘checks and balances'” zijn binnen de Centrale bank dan er nu is…een almighty governor.” De Centrale bank blijft de taken behouden, benadrukt Frangie. “Maar op dit moment, door het wegzakken van het vertrouwen, hebben we deze maatregelen nodig. Who knows, in the future, wanneer er betere ‘checks and balances’ zijn, er een goeie governor is dat we dan naar een normale ‘best practices’ situatie kunnen.” 

Ondertussen zijn er nieuwe regels gemaakt waardoor de banken meer controle hebben over de kasreserve. Afgesproken is met de CBvS en het ministerie van Financiën dat er jaarlijks US$ 36 miljoen wordt terugbetaald. Klanten hoeven niets te vrezen, garandeert Frangie. “Banken beschikken nog over hun regulier werkkapitaal,” deelt hij mee. “Dat wil zeggen dat banken normaal aan de opvraagbare verplichtingen kunnen voldoen. Dus transacties kunnen gewoon normaal plaatsvinden. Daar hoeven we absoluut niet voor te vrezen.”

René Gompers

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. Foto: Suriname Herald

Suriname Heraldfebruari 2020 om 00:00

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft de afgelopen periode onderhandeld met de regering en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om de bestaande kasreserve middelen die er nog zijn, te beschermen nadat is gebleken dat US$ 100 miljoen van de kasreserves is verdwenen.

Eblein Frangie, voorzitter van de SBV, gaf tijdens een persconferentie aan dat er eigenlijk een bedrag van US$ 426 miljoen aan kasreserves had moeten zijn. De aanwezige financiële instrumenten om direct liquide te maken zijn momenteel ongeveer US$ 330 miljoen.

Frangie legt uit dat tot in detail met de CBvS en de minister van Financiën alle liquiditeiten en financiële instrumenten die de moederbank heeft worden geanalyseerd. Door dit te doen hebben de bankiers een beeld gehad van wat er exact beschikbaar is voor de banken. Partijen hebben er werk van gemaakt om een goede principeovereenkomst op te stellen. De principeovereenkomst is getekend door de CBvS, de minister van Financiën en de vier banken die aan het onderhandelen waren voor de bankiersvereniging.

Frangie geeft aan dat het contract omgezet moet worden in een overeenkomst die binnen anderhalve week al afgewikkeld moet worden. Intussen is ook de Investment Policy ondertekend en na twee en een halve week moeten de middelen beschermd worden.

De kasreserve middelen behoren tot de kernkapitaal middelen van de banken, legt de voorzitter van de SBV uit. Het is een deel van het kapitaal dat niet tot nauwelijks fluctueert. Banken beschikken nog over hun regulier kapitaal waardoor banken normaal aan hun opvraagbare verplichtingen kunnen voldoen. “Transacties kunnen normaal plaatsvinden, daar hoeven we absoluut niet voor te vrezen”, zegt Frangie. Hij benadrukt dat het publiek niet het idee moet hebben dat de banken in de problemen komen vanwege de US$ 100 miljoen die is verdwenen, want dat maakte deel uit van het kernkapitaal.

Kasreserves zijn middelen die door commerciële banken worden aangehouden om liquiditeitsproblemen te voorkomen. In de loop der jaren heeft de kasreserve een meer monetaire functie gekregen. Kasreserves zijn voorschriften die door de CBvS worden uitgevaardigd. Op het moment dat de CBvS richtlijnen uitvaardigt dienen de banken zich eraan te houden. Er worden altijd van tevoren contouren van zo een voorschrift besproken met de moederbank waarbij de banken hun feedback geven.

Vishmohanie Thomas

 

 

 

 

Strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt begonnen

De Bankiersvereniging hield een persconferentie vanmorgen. Van l-r: Steve Coutinho, René van Rooij, Rafiek Sheoradjpanday, Eblein Frangie, Sean Hoesein en Almar Giesberts.

Starnieuws 03 Feb 2020
“De kasreserveregeling is internationaal gebruik maar dit keer is het misbruikt,” benadrukt Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. “Men heeft bewust de regeling misbruikt. Daar wringt de schoen. De structuur is niet verkeerd, het overtreden van de regels is verkeerd.” Van de US$ 426 kasreserve die de Centrale Bank beheert, is ruim US$ 100 miljoen verdwenen. De bankiers ‘focussen’ zich nu op het beschermen van wat over is en het “gat dichten” van US$ 100 miljoen. Juridische stappen om de verantwoordelijken te vervolgen, zijn niet uitgesloten. 

De Bankiersvereniging is op een persconferentie in het hoofdkantoor van Finabank, ingegaan op de stand van zaken. Met de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën is een principeovereenkomst getekend. Het komt erop neer dat in detail wordt onderzocht hoeveel geld van welke banken er weg is en nog ligt, dat er nieuwe voorwaarden zijn om aan het geld te kunnen komen, en dat er jaarlijks USD$ 36 miljoen wordt teruggestort. Ondertussen is ook de Investment Policy getekend. Hierdoor hebben de banken meer ‘grip’ hebben op het geheel.    

Benadrukt wordt dat het de kasreserve niet bedoeld is voor consumptie maar voor investeringen die gegarandeerd winst opleveren. “De kasreserve moet prudent beheerd worden en in de investment policy is voorgeschreven hoe die middelen belegd worden,” licht Rafiek Sheorajpanday toe. Hij is penningmeester van de Bankiersvereniging. "Het moet in buitenlandse beleggingen  aangehouden worden die aan minimale kredietwaardigheid voldoen. Een minimale krediet rating A.  Dat is het voorschrift en dat is niet nageleefd door de Centrale Bank.” 

Governor aansprakelijk 

Voor de Bankiersvereniging is de ondertussen ontslagen governor, Robert van Trikt, aansprakelijk. “In onze ogen is de gewezen governor Van Trikt de hoofdverantwoordelijke hiervoor,” geeft Sheorajpanday aan. “Hij is degene die vanuit de Centrale Bank onze counterpart was, waar gesprekken mee gevoerd zijn, waar afspraken mee gemaakt zijn.” Sheorajpanday benadrukt dat de CBvS niet als een ‘evil organisation’ gezien moet worden. Er zijn ook veel positieve zaken te melden en er werken veel deskundigen daar, merkt hij op. Ook Frangie benadrukt dat er verder gegaan moet worden met de Centrale bank. Maar voor nu is het vertrouwen “ernstig geschaad.” 

Frangie deelt mee dat in goed vertrouwen, onder extra strenge voorwaarden vanwege “de situatie die we allemaal kenden,” is vanaf mei 2019 een deel van de reserves van de banken bij de Centrale Bank ondergebracht. Sommige banken hadden al reserve tegoeden daar liggen. In december waren sommige zaken nog niet rond maar volgens de rapportages waren de kasreserves er nog. Met governor Robert van Trikt was afgesproken dat midden januari zaken rond moesten zijn, het duurde te lang. Na het vertrek van de governor, is uit gesprekken met de Investeringscommissie gebleken dat de voorwaarden niet uitgevoerd konden worden. Later is uit een gesprek met president Desi Bouterse, minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de regeringscommissaris, gebleken dat er “middelen uit de kasreserve ontbraken” deelt Frangie mee. 


“We waren natuurlijk erg gechoqueerd en hadden het gevoel dat we misleid zijn,” geeft hij aan. “Dat het vertrouwen is geschaad, de rapportages niet correct waren, de gesprekken die je met ze hebt gevoerd niet op waarheid berusten.” Wat er met het is gedaan, is nog steeds niet duidelijk. De bankiers willen eerst de overige US$ 330 miljoen veiligstellen en het geld terugkrijgen. “Maar dit gaan we niet zo laten, we gaan ons beraden om juridische stappen te ondernemen. Daar mag u van overtuigd zijn.”  

 

René Gompers

Het strafrechtelijke onderzoek naar de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, is al begonnen. Eerder was meegedeeld door de leiding van de CBvS dat het Openbaar Ministerie gevraagd is een onderzoek te doen naar mogelijke onrechtmatige handelingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden door Van Trikt. 


Het parket van de pg deelt mee dat ruim een week geleden, na de bespreking op het presidentieel paleis, op 28 januari via Naarendorp Advocaten een brief is ontvangen. Deze is afkomstig van de CBvS en getekend door regeringscommissaris Vijay Kirpalani en de drie bankdirecteuren Michael Soeknandan, William Orie en Faranaz Hausil. 

 

"De brief bevat een met redenen omkleed verzoek tot het instellen van een opsporingsonderzoek welk verzoek volgens opgave, mede op instructie van de minister van Financiën, heeft plaatsgevonden", meldt het Openbaar Ministerie in een persbericht. 

 

In samenspraak met de minister van Justitie en Politie is een rechercheteam samengesteld en zijn voorzieningen getroffen voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek. Met dit onderzoek is inmiddels een aanvang gemaakt, wordt er meegedeeld. 

De petitie die dinsdag door burgers werd ingediend bij de Centrale Bank van Suriname. Ze eisen dat de verduisterde kasreservemiddelen worden teruggestort. 
Foto: Merredith Bruce  

DWT Online 04 Feb 2020 11:13

PARAMARIBO
 - "We willen transparantie en helderheid, nù!", "opsluiten die boevenbende!", scanderen enkele burgers dinsdagmorgen aan de Waterkant tegenover de Centrale Bank van Suriname. Het groepje heeft zich hier verzameld voor het tekenen van twee petities die bedoeld zijn om duidelijkheid te krijgen over de verdwenen 100 miljoen US dollar kasreserve.

Het is rond elf uur nog onduidelijk hoeveel personen de petitie hebben getekend. Er gaan diverse lijsten rond waardoor de telling moeilijk kan worden bijgehouden, zegt een van de groepsleden. De redactie heeft in een van de mappen zojuist rond de zestig handtekeningen geteld. Er wordt ongeveer een half uurtje gewacht op personen die nog behoefte hebben om te tekenen.

De betogers zullen zowel bij de raad van toezicht als directie van de centrale bank een petitie indienen. Ze eisen dat het geld onmiddellijk wordt teruggestort. Hierna zal het groepje zich naar de De Nationale Assemblee begeven om ook aan de volksvertegenwoordiging een petitie te overhandigen.

Xaviera JessurunTrekker van The Next Generation Movement

Dollarkoers op hol geslagen; cambio’s verkopen geen dollars

Bij cambio Chotelal kan men nog wel terecht voor ‘goedkope’ Amerikaanse dollars. Maar moet men heel lang wachten om de dollars te kunnen opkopen. Men kan maximaal US$ 300 kopen. Foto: Suriname Herald

Cambio’s verkopen op dit moment heel weinig en in sommige gevallen helemaal geen Amerikaanse dollars meer aan consumenten. De straatkoers voor de Amerikaanse dollar is nu rond de SRD 9.60. De vraag naar vreemde valuta, met name Amerikaanse dollars, is op dit moment erg groot. Bij sommige geldwisselkantoren zijn er geen dollars meer beschikbaar. Dit verneemt Suriname Herald van verschillende cambiohouders.

De cambiohouders hebben aangegeven dat zij via de commerciële banken en de Centrale Bank van Suriname niet aan dollars kunnen komen. De banken zouden op dit moment geen dollars in voorraad hebben, geven ze aan.

Van de negentien geldwisselkantoren waarmee Suriname Herald contact heeft opgenomen, kon een cambio maar 20 Amerikaanse dollar verkopen tegen een koers van SRD 8.70. Een cambiomedewerker zei, dat haar cambio al enkele weken niet meer over dollars kan beschikken. Als men meer dan US$ 20 wil kopen, moet daarvoor SRD 9.60 worden neergeteld.

Een andere cambiohouder zegt aan Suriname Herald dat de vraag naar dollars groter is geworden sinds het ontstaan van de situatie bij de Centrale Bank van Suriname. “Wij kijken op dit moment echt uit naar wat de regering zal doen.” Via de Vereniging van Cambiohouders zal getracht worden om een gesprek te hebben met president Desi Bouterse en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

Veel mensen op de been voor steun DSB-directeur

Personeel, gepensioneerden en cliënten van
De Surinaamsche Bank voor het hoofdgebouw.
De rvc is in vergadering. (Foto's: Ranu Abhelakh)

DSB-algemeen directeur Steven Coutinho is hartelijk verwelkomd door het publiek. Hij heeft het publiek toegesproken.

Oud-Staatsolie directeur Eddy Jharap steunt het personeel dat bezorgd is over de positie van de directeu

Starnieuws 02 Feb 2020
Personeel, gepensioneerden en klanten van De Surinaamsche Bank (DSB) hebben vanmorgen post gevat bij het hoofdgebouw aan de Henck Arronstraat. Ook politici en andere belangstellenden waren aanwezig. Daar is de raad van commissarissen (rvc) in vergadering bijeen. Het personeel en publiek wil met de aanwezigheid een signaal geven. De mensen staan achter algemeen directeur Steven Coutinho. Hij heeft het publiek toegesproken. 

'Handen af van Steven' staat op verschillende borden. Hoewel op de agenda van de rvc niet staat dat er maatregelen tegen Coutinho zullen worden getroffen, is ervoor gekozen om een sterk signaal te geven. Robby Berenstein, voorzitter van de vakbond bij DSB, heeft aan Starnieuws gezegd dat het zekere voor het onzekere wordt genomen. 

Er zou druk zijn uitgeoefend op de rvc om Coutinho te ontheffen omdat hij in heftige bewoordingen via Radio ABC gesteld heeft dat het geld van het volk geroofd is. US$ 100 miljoen van de kasreserve die ondergebracht was bij de Centrale Bank van Suriname is gebruikt. Hierover is er landelijke verontwaardiging. Coutinho zei dat er geen druk is gelegd op de rvc om hem te ontheffen. De rvc staat achter de directeur. 

Steven Coutinho direkteur DSB ’Ontploffing emoties niet zien aankomen’

'Geld van het volk gestolen door de CBvS'

Steven Coutinho

ABC Radio Welingelichte Kringen  02-02-2020 :  Panel  Cor Pigot, Xaviera Jessurun en Stanley Raghoebarsing Gasten : Jim Bousaid (oud-voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES) en oud-Hakrinbank-directeur) en Steven Coutinho
direkteur DSB.
 Presentatie: Bimla Gajadien. Affaire  CBvS-Schandaal

Jim Bousaid

1

2

3

4

Starnieuws 1 Feb, 00:00

Vicepresident (vp) Ashwin Adhin geeft toe dat de regering de bijkans US$ 100 miljoen heeft gebruikt. Maar volgens hem was het geld ook daarvoor bedoeld, alleen was er geen overleg gepleegd met de banken. "Het geld is daar om te gebruiken, maar de afspraak was, we zouden het samen met de bankiersvereniging doen, en die mannen zijn boos, want we hebben nagelaten om dat investeringscomité te maken. De mannen hebben gelijk, we zouden samen kijken hoe wij het zouden gebruiken. We gaan het gebruiken, niet dat het zo is dat we het niet gaan gebruiken. Het gaat weer aangevuld worden", zei Adhin vrijdagmiddag aan de Altonaweg waar de regering grondbeschikkingen heeft uitgereikt. 
"Dan is een kasreserve, talk of the day. Kasreserve is een groot probleem. Den man furu a moni van de burger. Rustig, rustig. Er zijn wel mensen die boos zijn. Bankiersvereniging is uitgekomen. Mi taki nanga a minister fu Financiën. 'Wat is precies gebeurd jongen'. Die mensen maken zich zorgen. Halve hoofden en halve informatie. De Bankiersvereniging is boos, maar wat doen die andere mensen? Ze hebben ons geld gestolen. Dat geld was daar bedoeld om te gebruiken. Maar er was een afspraak met de Bankiersvereniging. En die mannen hebben gezegd 'yere no we maken een investeringscomité'. Dan gaan we samen managen hoe we dat geld gaan gebruiken, want er moeten importen gedekt worden, basisgoederen moeten betaald worden, interveniëren, aflossingen. Voor zoveel dingen kan je dat geld gebruiken. Maar het geld gaat gebruikt worden en weer aangevuld worden," stelde Adhin. 

 

Vicepresident tevens ondervoorzitter van de NDP, Ashwin Adhin, heeft vrijdagavond op een wijkvergadering in Domburg herhaald dat het geld gebruikt mocht worden. Vandaag komt er uitleg door minister Gillmore Hoefdraad deelde Adhin mee. (Foto: René Gompers)

De vp vindt dat men een situatie creëert en roept dat het geld weg is. Omdat het investeringscomité niet gekomen is, is men boos. Er wordt gezegd in de samenleving dat het geld is genomen. Nu kost het zoveel energie om zaken uit te leggen. Zaterdag komt er een verklaring van de regering. Adhin riep zijn gehoor op om af te wachten op de verklaring dan is iedereen weer rustig. Er komt een reactie maar het kost energie, zei Adhin. "Reactie komt altijd na een actie. Zij beginnen met dat ding te creëren. Dan gaat het ons tijd kosten om het uit te zoeken. En dan komen we met een verklaring," voerde Adhin aan. 

De vp bestempelde de hele kwestie als nep nieuws. "Het komt van neppe mensen hé. Dus als mensen komen met nep nieuws, moet je eerste wat in je hoofd komt, 90% kans dit moet van een paar half hoofden komen, met halve informatie. Kon wacht a regering. We wachten rustig op de officiële berichten en dan komen wij tot rust," zei Adhin. 

Vicepresident Ashwin Adhin trok vrijdag fel van leer tegen de oppositie en andere critici die volgens hem een andere draai geven aan de kwestie rond de zogenaamd verdwenen kasreserves van de banken. Foto: dWT Archief  

DWT Online 1/02/2020 08:22 - Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO
 - Vicepresident Ashwin Adhin zegt dat de 100 miljoen US dollar kasreserve van lokale banken die nu als verdwenen worden opgegeven, is gebruikt om onder andere aardappelen, uien en andere basisgoederen mee te bekostigen. Ook zijn er niet nader genoemde investeringen gedaan en interventies gepleegd op de valutamarkt.

Adhin zei dit vrijdagmiddag tijdens een gronduitgifte bijeenkomst in te Welgedacht B op het Altona-project. Van de 2300 beschikbare kavels zijn de eerste tweehonderd bereidverklaringen uitgereikt aan burgers. Adhin trok fel van leer tegen de oppositie en andere critici die volgens hem een andere draai geven aan de kwestie rond de zogenaamd verdwenen kasreserves van de banken.

Hij noemde hen leeghoofden en half hoofden die met leugens en halve waarheden het volk misleiden en het doen overkomen dat de regering het geld heeft opgemaakt of heeft gestolen. Adhin zei in een bijna tirade dat er afspraken zijn gemaakt tussen de Centrale Bank van Suriname en de andere banken over het gebruik van hun kasreserves, maar dat de leiding van de Centrale Bank heeft nagelaten de gemaakte afspraken na te komen.

Zo is de investeringscommissie niet benoemd en zijn andere juridische zaken niet in orde heeft gemaakt zoals met de banken was afgesproken. "Er waren afspraken dat we samen zouden kijken hoe wij het gaan gebruiken. Niet dat het niet gebruikt mag worden. Het zou weer worden aangevuld en we zouden het weer gebruiken en aanvullen. Nu kost het ons zoveel energie om de zaak goed uit te leggen. Ze willen alleen maar verwarring stichten", wierp Adhin de critici en de oppositie voor de voeten.

"Ze willen dat de regering sneller uitkomt met de informatie maar zij heeft tijd nodig om zaken uit te zoeken. De hele dag zijn die mannen bezig, de hele dag. Mensen komen met nepnieuws. Laten we rustig de regering afwachten voor de officiële berichten", vroeg Adhin aan de aanwezigen. Adhin vroeg om waardering op te brengen voor het harde werk dat de regering doet en vooral de dagelijkse inzet van president Desi Bouterse.

Adhin zegt dat de regering bezig is te werken aan het geven van zekerheden aan de gemeenschap. "Maar die zekerheden kosten geld, het kost energie, het kost moeite en geduld, maar u vraagt meer en meer en het gaat ook komen." De vicepresident vindt het maar een politieke show dat politieke partijen in De Nationale Assemblee eisen dat de regering in het parlement komt om deze en andere kwesties te bespreken.

"Alle informatie ligt al op straat. Het is maar een show", beweert Adhin. Hij en de ministers Lekram Soerdjan van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer, Stephan Tsang van Handel en Industrie en NDP-assembleeleden Amzad Abdoel en Melvin Bouva hielden de aanwezigen voor wat de regering Bouterse vanaf 2010 allemaal niet voor het volk heeft gedaan. 

Xaviera Jessurun. Foto: Suriname Herald

Suriname Herald 3 februari 2020 om 00:00
Activist Xaviera Jessurun en anderen gaan vandaag bij het parket van de procureur-generaal een strafklacht indienen tegen de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. De indieners van de strafklacht willen dat de pg een strafrechtelijk onderzoek gaat instellen naar de handelingen van Hoefdraad waarbij hij de directie van de Centrale Bank van Suriname heeft gedwongen om een deel van de kasreserve te gebruiken.

Jessurun geeft tegenover Suriname Herald te kennen dat de klacht betrekking heeft op de overtreding van artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht en wel dat de minister van Financiën oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van zijn gezag. Ze voert aan dat de strafklacht door de burger wordt ingediend want eenieder mag zijn handtekening plaatsten bij de strafklacht. Volgens de activist heeft Hoefdraad een strafbaar feit gepleegd door het artikel 429 “iemand dwingen iets te doen door misbruik van gezag” te schenden.

Hoefdraad heeft in zijn functie als ambtsdrager van minister van Financiën, door misbruik van zijn gezag, de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, en of meerdere bestuurders binnen de moederbank, gedwongen de kasreserves, althans een deel daarvan, aan te wenden voor de terugbetaling van leningen en of koersinterventies te plegen.

Volgens Jessurun is door deze handeling van de minister het algemene belang geschaad. Dit komt tot uiting in de schokreacties van onder andere de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging van Economisten in Suriname en diverse andere organisaties, betreffende het aanwenden van de kasreserves. Hiermee wordt blijk gegeven van het geschaad vertrouwen in de monetaire autoriteiten van Suriname.

Ook de enorme instabiliteit die is ontstaan op de valutamarkt met onder ander koersstijgingen als gevolg, zijn een indicator. Allen met grote negatieve consequenties voor de Surinaamse economie.

Jessurun geeft aan dat wanneer een burger een redelijk vermoeden heeft van een kwestie en die goed gefundeerd is, mag die een klacht indienen. “Het is je recht, dat staat in het wetboek van strafvordering”, zegt ze. Het ligt aan het Openbaar Ministerie om dat onderzoek te gaan verrichten. Burgers hebben geen toegang tot de documenten van de Centrale Bank van Suriname, vandaar dat er een beroep wordt gedaan op OM.

Vishmohanie Thomas

 Steven Coutinho direkteur DSB ’Ontploffing emoties niet zien aankomen’

Steven Coutinho, algemeen directeur van De Surinaamsche Bank (DSB)

Jim Bousaid

ABC Radio 31 Jan 2020  Bimla Gajadien: Interview met  Steven Countino Algemeem direkteur van de Surinaamse Bank (DSB)

'Geld van het volk gestolen door de CBvS'

ABC Radioi 31 Jan 2020 Nieuws van 14:00 uur Sur.tijd

Radio Apintie 31 Jan 2020: Persbericht van de Bankiers vereniging

ABC Radio Actueel Iwan Brave: in gesprek met Jim Bousaid,
oud-voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES) en 
oud-Hakrinbank-directeur

‘Regering is zelf betrokken bij corruptieschandalen’

De West Online January 31, 2020

Nadat de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, in opspraak is geraakt, is de procureur-generaal, zoals minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had meegedeeld, ingeschakeld om op basis van het interne onderzoek, een strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt uit te voeren. VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, zegt in gesprek met De West, dat het onderzoek tegen Van Trikt, een afleidingsmanoeuvre is. Volgens Gajadien zal noch Van Trikt, noch andere prominenten bij de regering, vervolgd worden voor corruptiepraktijken, omdat de regering zelf ook betrokken is bij deze praktijken.

“Van Trikt zal niet vervolgd worden onder deze omstandigheden. Men doet alsof men onderzoekt, alleen om het accent te verschuiven.” Gajadien geeft aan dat als zelfs prominenten bij de Centrale Bank van wie bewezen is dat ze valsheid in geschrifte hebben gepleegd, niet uit hun functies zijn gehaald, het duidelijk is dat er geen vervolging zal komen. “Als deze mensen vervolgd worden, gaan we niet alleen horen wat de oud-governor heeft gedaan, maar ook wat zich de afgelopen 9 à 10 jaar bij de Bank heeft afgespeeld”, stelt Gajadien. Hij is ervan overtuigd, dat er geen onderzoek gepleegd zal worden. ‘’Onder dit bewind zal er geen onderzoek komen, omdat de beerput veel dieper is dan men doet voorkomen’’, zegt hij.
Gajadien zegt dat er heel wat zaken zijn die rieken naar corruptie, maar dat de regering weinig doet om de apparaten te versterken. Hij haalt als voorbeeld aan dat de afdeling Fraude van de politie, maar drie personen heeft, terwijl er tientallen gevallen onderzocht moeten worden. Gajadien geeft aan dat de VHP alleen als aangever is gehoord in de zaak waarbij de partij een strafklacht tegen Hoefdraad heeft ingediend. Er is tot nog toe niets meer vernomen over het vervolg, hoewel het overduidelijk is dat de minister de wet heeft overtreden. Gajadien is van mening dat de regering niet alleen een corruptie faciliterend beleid voert, maar dat ze er nu toe is overgegaan om letterlijk te stelen van het volk.
Volgens Gajadien is het verdwijnen van een deel van de valutareserve van de burgers op dit moment het grootste schandaal.
De op een na grootste is de kwestie van de Surinaamsche Postspaarbank. “Niemand is daar vervolgd. Het is overduidelijk dat de Centrale Bank meewerkt”, aldus Gajadien. Met een zwak Openbaar Ministerie en zwakke onderzoeksinstituten, kan er volgens hem niet veel verwacht worden. “Pas als een andere regering komt en men in de instituten investeert, zal er goed onderzoek verricht worden.”

door Priscilla Kia

Berenstein: Van Trikt alleen kan het niet gedaan hebben

Starnieuws 31 Jan, 00:43

De vakbond bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is er geschokt over dat US$ 100.000.000 aan spaartegoeden van burgers is gebruikt, zonder dat de banken hiervan op de hoogte waren. Vakbondsleider Robby Berenstein zegt aan Starnieuws dat hier sprake is van fraude en diefstal. "Dit kan nooit gebeurd zijn door de toenmalige governor Robert van Trikt alleen. Deze zaak moet grondig worden uitgezocht en de schuldigen moeten worden gestraft. Het vertrouwen in de bank en de regering zijn ernstig geschaad," stelt Berenstein. 

De vakbondsleider zegt dat opheldering zal worden gevraagd. Hij heeft vernomen dat naast de US$ 100 miljoen aan kasreserve ook tientallen miljoenen aan termijndeposito die bij de CBvS was van particuliere banken zijn gebruikt voor valuta-interventies en betalingen van schulden. "Als het geld van burgers niet veilig is bij de CBvS dan wordt voor het ergste gevreesd," stelt Berenstein. Hij vindt dat president Desi Bouterse en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zo snel mogelijk uitleg moeten geven. 
Berenstein merkt op dat er enorme ongerustheid is in de samenleving. De werkers bij de banken weten niet wat ze in de ochtend aan klanten moeten zeggen. "De situatie is van dien aard dat alles aan gedaan moet worden om het vertrouwen terug te krijgen. "Een verklaring van de banken alleen is niet voldoende. Immers, het geld is weggemaakt door monetaire autoriteiten," benadrukt de vakbondsleider. 
Deze kwestie moet niet met de mantel der liefde worden bedekt, want op die manier komt het vertrouwen niet terug. Mensen die hier medeverantwoordelijk voor zijn, moeten ook de consequenties van dragen, meent Berenstein. Er moeten harde garanties komen over hoe zo een situatie wordt voorkomen. De vakbondsleider merkt op dat waarvoor gewaarschuwd was, is gebeurd. Toen heeft men alle kritiek weggewuifd, brengt hij in herinnering. Er zijn strafbare handelingen gepleegd waartegen er opgetreden moet worden. 

Vakbondsleider Robby Berenstein

Starnieuws 31 Jan, 07:54

De NPS eist per direct dat niet alleen gewezen governor Robert van Trikt, maar ook alle andere verantwoordelijken consequenties verbinden aan hun wandaden en gelijk opstappen. Verder wil de NPS een grondig onderzoek naar de omvang van de benadeling van de rekeninghouders. Nu is bekendgemaakt dat US$ 100 miljoen gebruikt is van de kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het gaat om tegoeden van burgers, benadrukt NPS-voorzitter Gregory Rusland. Hij vraagt openheid van de regering of ook termijndeposito van particuliere banken is gebruikt.  
"De zoveelste keer is bewezen dat de regering niet te vertrouwen is, vooral ook niet met het beheer van onze financiën. Wij hebben keer op keer erop gewezen dat het huidige beleid ons in de grootste problemen zal brengen. Wij hebben gewaarschuwd toen werd besloten de kasreserve onder het beheer te brengen van de CBvS omdat wij intussen weten dat men instaat is tegen alle beloften en afspraken in, tegoeden die niet aan hen toebehoren op te nemen en te doen verdwijnen. Nu blijkt dat US$100 miljoen van de burgers is weggemaakt. Het bewijs is duidelijk dat als het hen uitkomt, ze niets te maken hebben om tot het uiterste te gaan om hun belangen veilig te stellen ten koste van het volk", stelt Rusland.  
De regering heeft ongeveer een jaar geleden besloten de leiding van de bank, onder wie Glenn Gersie, te vervangen omdat die niet mee wilde meewerken aan nadelige maatregelen voor ons land. "Nu zitten wij met de gebakken peren en moet nagegaan worden  hoe wij de grote verliezen zullen opvangen. Wij kunnen dit niet accepteren. In DNA hebben wij de afgelopen week reeds aangegeven dat governor Robert van Trikt niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor de wandaden gepleegd binnen onze moederbank. Er is toegestaan door de direct verantwoordelijken en toezichthouders dat dit kon gebeuren. Het volk moet begrijpen dat met de huidige leiding bij de bank en in het land wij hele grote risico's lopen en dat wij er erg benadeeld vanaf zullen komen," zegt de NPS-topman. 
De voorzitter van de groene partij vindt dat de kasreserve niet meer onder beheer moet vallen van de CBvS. Dit is belangrijk om het vertrouwen te herstellen. Rusland roept de commerciële banken op naar behoren hun verantwoordelijkheden uit te voeren en zich niet meer laten misleiden. De vinger moet aan de pols gehouden worden en er dient tijdig aan de bel te worden getrokken als zaken misgaan. De NPS-voorzitter benadrukt dat het hier gaat om geld van het publiek en daar mag geen grappen mee gemaakt worden, want de gehele economie kan worden ontwricht als er niet onmiddellijk daadkrachtig wordt opgetreden. 

 

NPS-voorzitter Gregory Rusland.

30 januari 2020 om 12:11
Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, vindt dat de Surinaamse Bankiersvereniging meewerkt aan corruptie als de vereniging haar mond dicht houdt over de kasreserve van ruim 1 miljard aan vreemde valuta, die op een of andere dag gewoon is verdwenen bij de Centrale Bank van Suriname.

Deze conclusie deed zij op basis van informatie die op Starnieuws is verschenen dat er ruis is over de kasreserve van 50 procent voor vreemde valuta, die de handelsbanken verplicht onder beheer van de moederbank moesten plaatsen sinds mei vorig jaar.

Deze uitspraak deed zij gisteren tijdens een lezing op uitnodiging van de politieke partij DA’91 met als thema “Financiering van politieke partijen; Bron van Corruptie?!, in het Lalla Rookhgebouw.

“Als je je mond dichthoudt, het is ons recht, we hebben recht op die informatie, want de kasreserves van de banken, die zijn geen staatsgelden, het zijn onze gelden. En er gebeurt wat bij de Centrale Bank, een of ander schandaal vindt plaats en de kasreserves zijn verdwenen en dan zeg ik maar bankiersvereniging als jij je mond dichthoudt, dan werk je eigenlijk ook mee aan corruptie”, stelt Aan Dijk-Silos. Ze benadrukte dat burgers het recht hebben om te weten wat met hun geld is gebeurd.

De Surinaamse Bankiersvereniging zou gisteren met een verklaring uitkomen over deze kwestie. Echter is die uitgebleven. Er blijkt heel veel mis te zijn gegaan bij de moederbank onder leiding van Robert van Trikt. Tegen Van Trikt is er een aanklacht ingediend bij de procureur-generaal. Het was de bedoeling dat de kasreserve een Strategic Investment Committee ingesteld zou worden, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd, om beleid te formuleren voor het investeren van de kasreserve middelen. Hiervan is er niets terechtgekomen.

De overeenkomst hiertoe blijkt nu achteraf wel getekend te zijn. De kasreserve middelen zouden door het comité worden belegd, waarbij rendementen uit de beleggingen ten gunste komen van de algemene banken.

Officieel bericht CBvS over onderzoek pg

Breaking: Officiële klacht bij pg ingediend tegen Van Trikt

Starnieuws 29 Jan, 15:59

In een officieel bericht bevestigt de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dat de procureur-generaal (pg) is ingeschakeld om een onderzoek te plegen. 

Het bericht luidt als volgt: De leiding van de Centrale Bank van Suriname heeft het Openbaar Ministerie gevraagd een onderzoek te doen naar mogelijke onrechtmatige handelingen die de afgelopen maanden kunnen hebben plaatsgevonden door gewezen governor Robert van Trikt. 
Binnen de bank wordt er hard gewerkt aan normalisatie van de situatie. Nadat eerder de vakbond dat al gedaan had, heeft afgelopen vrijdag ook regeringscommissaris Vijay Kirpalani het personeel geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de bank. 
Meegedeeld is dat de bank voorlopig doorgaat onder leiding van drie directeuren. Het personeel is gevraagd de leiding te blijven ondersteunen opdat zo snel mogelijk tot normalisatie van de situatie kan worden overgegaan.   

 

Starnieuws 29 Jan, 14:14

De advocaat van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft gisteren officieel een klacht ingediend bij de procureur-generaal (pg) tegen ex-governor Robert van Trikt. De pg is gevraagd om een onderzoek in te stellen bij de bank. 

Vakbondsleider bij de CBvS, Robby Berenstein, bevestigt tegenover Starnieuws dat zojuist het personeel via een circulaire op de hoogte is gesteld van het onderzoek dat ingesteld wordt. Hij zegt dat de bond meer informatie wil hebben over wat precies de aanklacht is. Ook is er ruis over dat een deel van de kasreserve van particuliere banken dat in beheer was bij de CBvS gebruikt is. De bond gaat gedetailleerde informatie hierover vragen omdat het belangrijk is dat het vertrouwen in de CBvS hersteld wordt. Dat kan alleen indien er transparantie wordt gegeven en maatregelen om herhaling te voorkomen. 

Eerder is in De Nationale Assemblee door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aangekondigd dat op basis van het interne onderzoek de pg zou worden ingeschakeld voor een strafrechtelijk onderzoek. Een van de hete hangijzers is het contract dat gesloten is met het Belgische bedrijf Clairfield. De bewindsman zei dat het om wurgcontracten gaat, waarbij Suriname reeds 2.5 miljoen euro heeft betaald. Er is nog een bedrag open van 1.3 miljoen euro.

 

 

 

Ruis rond kasreserve; verklaring banken laat op zich wachten

Starnieuws 29 Jan, 04:44

Al dagenlang is er ruis over de kasreserve van 50% voor vreemde valuta die de handelsbanken verplicht onder beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten plaatsen sinds mei vorig jaar, kort na het aantreden van governor Robert van Trikt. Starnieuws verneemt dat de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV), minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en CBvS zich afgelopen weekend langdurig gebogen hebben over de kasreserve, die tegoeden zijn van burgers. De banken wilden duidelijkheid over de status. Er bleken hiaten te zijn, maar intussen zijn er afspraken hierover gemaakt. De SBV zou gisteren met een verklaring uitkomen, maar deze wordt nu vandaag verwacht. 

Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) wilde dinsdag deze kwestie aan de orde stellen tijdens het agendapunt Rondvraag.
Zij merkte op dat onder strikte voorwaarden de kasreserve onder beheer van de CBvS is geplaatst, maar er is nu twijfel hierover gerezen. Het Assembleelid wilde weten hoever het onderzoek is over de beschuldigingen die geuit zijn aan het adres van Van Trikt. Heeft hij de auto ingeleverd en hoe is het met zijn beveiliging? Assembleevoorzitter Jennifer Simons merkte op dat Rondvraag niet kan worden behandeld, omdat niemand ervoor getekend heeft. Zij liet optekenen dat de regering beloofd heeft verdere informatie hierover te verstrekken aan De Nationale Assemblee. Zij verwacht dat de regering komende week in zal gaan op vragen over de CBvS. 

Nadat de SBV ingelicht was door minister Hoefdraad en regeringscommissaris Vijay Kirpalani over het ontslag van de governor, hebben de bankiers een verklaring uitgegeven. De cruciale punten voor SBV waren: de voortzetting van het beleid en verdere nakoming van de afspraken die gemaakt zijn om de kasreserves van de commerciële banken, die onder het beheer van de CBvS geplaatst zijn, veilig te houden, de voortzetting van de ondersteuning die vanuit de moederbank gegeven wordt bij de National
Risk Assessment en het treffen van maatregelen om de vreemde valutakoers stabiel te houden. 

Bij het overhevelen van de kasreserve onder beheer van de CBvS was afgesproken dat een Strategic Investment Committee ingesteld zou worden. Hierin zouden alle partijen vertegenwoordigd zijn, waardoor een gezamenlijk beleid zou worden geformuleerd voor het investeren van de kasreserve middelen. Hierdoor zou de investering van deze middelen met voldoende waarborgen zijn omkleed (Ringfenced). De kasreserve middelen die door het Strategic Invesment Commitee worden belegd zullen op basis van dezelfde regels zoals momenteel gelden worden belegd waarbij rendementen uit de beleggingen ten gunste komen van de algemene banken. De overeenkomst is al die tijd niet getekend. Vernomen wordt dat nu pas de overeenkomst is getekend.

 

APERTE LEUGENS EN HALVE WAARHEDEN?

De West Online January 25, 2020

Het is naar onze mening zeker niet overdreven om nu reeds te stellen, dat al hetgeen de regering bij monde van minister Gillmore Hoefdraad in De Nationale Assemblee heeft meegedeeld met betrekking tot de perikelen binnen de Centrale Bank van Suriname en de betrokkenheid van ex-governor Robert van Trikt daarbij, niet geheel in lijn is met de waarheid. Alvast lijkt het ons totaal onwaarschijnlijk dat Van Trikt buiten medeweten van minister Hoefdraad, kon overgegaan tot het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met een buitenlands consultancy bedrijf, in dezen Clairfield Belgium, om ten bate van dit bedrijf, miljoenen in euro’s over te maken. Hoefdraad ontkent ten stelligste iets van deze overeenkomsten en overmakingen, afgeweten te hebben. Hans Buysse, Managing Partner van Clairfield Belgium, vertelt echter een heel ander verhaal als het gaat om de samenwerking met de Centrale Bank van Suriname, de overmakingen en de kennis van de Surinaamse minister van Financiën in dit kader. Buysse stelt dat de minister van Financiën, zonder enige twijfel op de hoogte is geweest van al hetgeen zich met betrekking tussen Clairfield Belgium en de Centrale Bank, in de afgelopen tijd heeft afgespeeld. Buysse stelt zelf dat Hoefdraad een belangrijke stakeholder is geweest in het geheel en dat deze bewindsman hoogstpersoonlijk present zou zijn geweest bij bepaalde meetings tussen de hoogste vertegenwoordiging van de Centrale Bank en Clairfield Belgium. Zo zouden tussentijdse rapporten van de opdracht aan Clairfield Belgium naar Hoefdraad zijn opgestuurd en waaromtrent hij zijn tevredenheid aan het Belgische bedrijf, had geuit. Hoefdraad ontkent in alle toonaarden dat hij ooit rapporten van Clairfield heeft ontvangen. Ook heeft Hoefdraad inmiddels tegenover de pers gesteld, nooit een volmacht aan governor Van Trikt te hebben afgegeven, om namens de staat te handelen. Uit verschillende onthullingen in de kwestie Centrale Bank van Suriname en Van Trikt, ontstaat steeds meer de indruk, dat er een smerig spelletje wordt gespeeld en men er alles voor over heeft, zoveel als mogelijk vuil richting Van Trikt te smijten. Nu wordt er steevast door het Belgische consultancy bedrijf, dat banden heeft met het accountantskantoor Orion van Van Trikt, ontkend dat Hoefdraad niets wist van de samenwerking en de betalingen die zijn geschied en waarvan een paar contractueel nog moeten worden afgewikkeld. Zover ons bekend, is het altijd zo geweest dat er een zeer nauwe coöperatie bestaat tussen de governor van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën en dat het zeer ongebruikelijk is dat de eerstgenoemde, tal van handelingen pleegt zonder dat de minister daarvan op de hoogte is. Zeker niet wanneer het om zware overmakingen naar het buitenland in vreemde valuta gaat. Hoefdraad rijdt daarom naar onze mening een verkeerde schaats, als hij zich nu totaal van alles tracht te distantiëren en de zwarte piet geheel in de richting van Van Trikt denkt te kunnen verplaatsen. Ook zijn wij van mening, dat hetgeen tot nog toe naar buiten is gekomen in de kwestie Van Trikt zijn handelen en zo noodzakelijke vertrek als governor, maar een fractie is van al hetgeen zich in de Moederbank heeft afgespeeld en zich nog steeds voltrekt. Hoefdraad heeft ook de aankoop van de twee voertuigen aangehaald, een Mitsubishi Pajero met bepantsering en een Range Rover. Volgens de door Hoefdraad in De Nationale Assemblee verstrekte gegevens, is er bij de aanschaf van de voertuigen, enorm gesjoemeld en is er sprake geweest van overfacturering en bij de inklaring vermoedelijk van onderfacturering, als er tenminste invoerrechten zijn betaald op de wagens en er niet vanwege zijn departement, ontheffingen werden toegezegd, zoals dat al zo vaak is gebeurd bij voertuigen van topfiguren van de regering. Over de Mitsubishi Pajero die kogelvrij werd ingevoerd, kan naar verluidt gesteld worden, dat het voertuig niet als eindbestemming Van Trikt of Orion heeft gehad, maar uiteindelijk ingedeeld werd bij de Centrale Inlichtingen en Veiligheids Dienst, CIVD, en wel ten bate van het hoofd, de luitenant-kolonel mevrouw Danielle Veira. Van Trikt is momenteel naar de mening van de regering en veel goedgelovigen, over de schreef gegaan en wij hebben zeker niet de bedoeling, de man vrij te pleiten. Wat echter niet uit het oog verloren mag worden, is dat Suriname klein is en niets geheim blijft, al tracht men zaken ook binnen een Centrale Bank onder een zwaarwegende sluier te houden. Het vermoeden wordt steeds heviger dat Van Trikt moest verdwijnen, omdat hij het wegens zijn grote verantwoordelijkheid op de Moederbank en het in hem door met name de Surinaamse Bankiersvereninging gestelde vertrouwen, niet langer verantwoord achtte, aan ongebreidelde monetaire financiering van overheidstekorten mee te doen en meer ongedekte SRD’s ter beschikking te stellen van de overheid. Van Trikt stribbelde naar wij vernemen tegen, en dat viel niet in goede aarde bij Hoefdraad, die ernstig verlegen is om meer geld in SRD en vreemde valuta. Ook mevrouw Ingeborg Geduld-Nijman, die de directe vervangster was van Van Trikt, kon de aanhoudende geldschepping die Hoefdraad voorstaat, niet langer aanzien en zou naar verluidt, bepaalde stukken te tekenen hebben geweigerd die de miljoenen in SRD’s moesten vrijmaken. Binnen oppositionele kringen is men er nu ook van overtuigd geraakt dat Hoefdraad streeft naar een periode tot aan de verkiezingen van alleenheerschappij op Financiën en de Centrale Bank, waarbij hij kan maken en breken op door hem gezette tijden. En al zou er op korte termijn een vervanger voor Van Trikt worden aangewezen, zal die niet meer dan een marionet zijn die gewillig de opdrachten van Hoefdraad zal opvolgen, al zal dat tot gevolg hebben dat de ontwaarding van de SRD, grotere vormen zal aannemen en de prijzen in de winkels, drastisch de lucht in zullen schieten.

 

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gaat in op de perikelen bij CBvS. (Beeld: DNA)

Minister Hoefdraad 1e ronde

Interruptieronde

Interruptieronde vervolg

Minister Hoefdraad 2e ronde

Ingeborg Geduld-Nijman samen met Van Trikt vorig jaar bij diens aanstelling.

Starnieuws 21 Jan, 16:49

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën laat geen spaan heel van Robert van Trikt, die vandaag ontslagen is als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Er vindt een integriteitsonderzoek plaats naar handelingen van Van Trikt. Hij heeft volgens documenten twee dure voertuigen geïmporteerd via de CBvS. Er is sprake van overfacturering. Van Trikt heeft geen eervol ontslag gekregen. President Desi Bouterse heeft bij het accepteren van het ontslag benadrukt dat het niet gaat om verschil van inzichten, maar om compliance-issues, deelt Hoefdraad De Nationale Assemblee mee. 
In deze zaak is er overleg geweest met de procureur-generaal. Nadat het onderzoek afgerond is zal hij nagaan of er een strafrechtelijk onderzoek moet volgen. De waarnemend governor, Ingeborg Geduld-Nijman, heeft haar ontslag ingediend. Dit is nog niet geaccepteerd. Zij is nu met verlof. De leiding van de bank ligt nu bij de drie directeuren. De minister heeft op vragen van Assembleeleden aangegeven dat er maatregelen zullen volgen van interne én externe personen die ook de mist zijn ingegaan. 
Er zijn twee dure auto's geïmporteerd door de CBvS. Daarvoor is vrijstelling van invoerrechten aangevraagd en ook verkregen. Op 10 mei is een betaling gedaan voor een lexus voor US$ 280.000. Voor de Range Rover is 285.000 euro betaald. De waarde is veel minder dan waarvoor de bank heeft betaald. Op 13 januari is de lening opgemaakt en waarbij antidatering heeft plaatsgevonden voor 19 augustus 2019. Geduld-Nijman heeft toegegeven dat zij de opdracht heeft gegeven aan twee werknemers voor het plaatsen van een andere datum. Tot nu toe is niks terugbetaald door Van Trikt. De Range Rover is nog bij Van Trikt, terwijl de lexus bij het directoraat Nationale Veiligheid is. 
Het  tweede vraagstuk gaat over Orion, het bedrijf van Van Trikt. Er zijn aanzienlijke bedragen betaald voor diensten. Hoefdraad benadrukt dat hier sprake is van belangenverstrengeling.
Tot 18 november is een miljoen betaald aan Orion. Er worden ook vraagtekens geplaatst bij contracten die getekend zijn met een Belgisch bedrijf. Ook al zouden de projecten niet doorgaan moet het geld toch worden neergeteld. Er is 2.5 miljoen euro overgemaakt voor consultancy,
reis- en verblijfkosten.  Een bedrag van 1.3 miljoen euro staat nog open.
Zaken zijn nog in onderzoek. De minister vraagt naar ruimte hiervoor. 

Starnieuws 23 Jan, 05:49

Hans Buysse, Managing Partner van Clairfield Belgium NV, bevestigt tegenover de Belgische krant De Standaard dat aanzienlijke bedragen overgemaakt zijn door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor geleverde diensten. Het gaat volgens informatie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om 2.5 miljoen euro in negen maanden tijd. De bewindsman zei dat er grote vraagtekens zijn over contracten die getekend zijn met Clairfield, waar onderzoek naar wordt gedaan. Volgens Buysse is de minister op de hoogte van de contracten die door de ex-governor Robert van Trikt en de directie van de bank zijn getekend."
"Ik ontken ten stelligste dat wij op de hoogte zijn van deze wurgcontracten en astronomische bedragen," zegt minister Hoefdraad om een reactie gevraagd aan Starnieuws. Hij draagt wel kennis van de relatie die het Belgische bedrijf heeft met de CBvS, maar heeft geen inzage gehad in het contract. "In de financiële wereld is het meestal no cure no pay met deze bedrijven en coverage van reis- en verblijfkosten en een bescheiden vergoeding," benadrukt de bewindsman. 

Op de vraag of er contact was met minister Hoefdraad, antwoordt Buysse: "Onze contractpartij is de Centrale Bank van Suriname, maar het spreekt voor zich dat de regering en in het bijzonder de minister van Financiën Hoefdraad een belangrijke stakeholder is, en aldus betrokken is bij onze werkzaamheden. Zo zijn er inderdaad diverse meetings geweest in aanwezigheid van de heer Hoefdraad. Tussentijdse rapporten van onze opdracht werden ook naar hem gestuurd en hij heeft hierover zijn geschreven tevredenheid geuit."


Hoefdraad stelt hierop dat er nooit rapporten aan hem zijn afgegeven behalve modellen voor financiering voor de betaling van de stroomrekening om de Afobakadam over te nemen, omdat Clairfield een Japanse bank binnenbracht die later niet bruikbaar bleek te zijn. "Wij hebben daarvoor netjes bedankt," zegt de bewindsman. "Wij waren blij dat we een internationale partner erbij hadden die ons kon bijstaan maar de governor moest weten dat deze contracten waarbij zulke hoge non refundable retainer fees zonder geverifieerde prestaties nooit mochten," stelt Hoefdraad. De minister benadrukt dat hij nooit een volmacht aan Van Trikt noch Buysse heeft gegeven om namens de Staat te handelen. 

 
De topper van Clairfield zegt dat alle contracten en het betalingsverkeer volgens de regels van goed beheer/corporate governance, plaatsvinden. De betalingen gebeuren door de financiële afdeling van de bank, en door de boekhouding. "Het gaat om lopende contracten die betrekking hebben op waarderingen van assets, oprichten en organiseren van een participatiemaatschappij naar Europees model met Europese governance en controles, projectfinanciering en een hervorming van de Centrale Bank naar Europees model," zegt Buysse. 

PARAMARIBO - "Minister Hoefdraad is een machtswellustige persoon die overal en over alles wil beslissen. Toen hij governor was van de Centrale Bank heeft hij ervoor gezorgd dat hij bij het IMF, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbanken en de Islamitische Ontwikkelingsbank de persoon was die Suriname vertegenwoordigt. Ook toen Hoefdraad minister van Financiën is geworden heeft hij daarvoor gezorgd. Die machtspositie wil hij blijven behouden.”  

Dit zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi donerdag tegen de krant nadat hij in het parlement vragen heeft gesteld over de betrokkenheid van de minister bij de fraude- en corruptieschandalen bij de Centrale Bank, die nu in onderzoek zijn. Oppositieleden geloven niet dat Hoefdraad niet weet wat zich daar al geruime tijd afspeelt.

Volgens Jogi is niets wat te maken heeft met het terugtreden van governor Robert van Trikt gebeurd zonder goedkeuring of medeweten van Hoefdraad. "Niet alleen informeel maar ook formeel weet hij wat daar gebeurt, omdat hij daar zijn vertrouwelingen heeft."

Hoefdraad zegt niets te weten van dubieuze contracten tussen het Belgisch bedrijf Clairfield Belgium en de bank. Dat is volgens de politicus een leugen, omdat hij als minister van Financiën formeel van alles op de hoogte is en er regelmatig overleg is tussen de bank en het ministerie.

De parlementariër verwijst naar een artikel bij nieuwssite Starnieuws waarin een topman van het bedrijf bevestigt dat ook Hoefdraad op de hoogte is van de contracten. Erger nog: de regering weet hier alles over en Hoefdraad is een belangrijke partner in de samenwerking. Volgens Jogi heeft de bewindsman net als Van Trikt bankregels overtreden en slecht monetair beleid gevoerd.

"Hij heeft steeds gelogen over de koersontwikkeling en dat er niet gedevalueerd zou worden." Ook NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft woensdag Hoefdraad voorgehouden dat hij eerst als governor en later als minister het parlement had gerustgesteld dat bij de Centrale Bank niets fout zou gaan omdat er met topdeskundigen wordt gewerkt.

Jogi zegt dat toen Hoefdraad nog governor was er ook vreemde contracten zijn gesloten met consultants die bedragen ontvingen van 25.000 euro. "Die stukken hebben wij in het parlement laten zien." De oppositie vindt het vreemd dat de minister overleg voert met het Openbaar Ministerie in de kwestie Van Trikt.

"Wie is hij om te onderzoeken?", vindt Jogi. "Hetzelfde zien wij gebeuren bij de Surinaamse Postspaarbank. Daarover heeft hij overleg gepleegd met de president. De directeur is toen met verlof gestuurd en nu zien wij dat hij weer normaal in functie is en handelingen pleegt namens de bank. Minister Hoefdraad ontkent van alles en zegt van niets op de hoogte te zijn. Dat is een leugen omdat hij regelmatig overleg pleegt met de bank."

Volgens Jogi gaat het in de kwestie Van Trikt om powerplay, waarbij Hoefdraad zijn machtspositie bevestigt. "Ik heb begrepen dat Van Trikt een van de vertrouwensmensen van de minister buiten de bank heeft gezet. Dat zou ook de man zijn die betrokken is geweest bij de omstreden aanschaf van voertuigen voor de bank en waarvan Hoefdraad op de hoogte is."

"De minister heeft nooit gezegd aan de governor dat hij niet mag kopen. Als er ontheffing moet worden aangevraagd moet hij die goedkeuren en hij moet ook ervan op de hoogte zijn dat er is overgefactureerd. Zaken zijn anders gelopen dan hij had gewild en nu rent hij naar het parlement om een verklaring af te leggen tegen de governor. Ook al zou hij niet betrokken zijn bij wat gebeurt bij de bank, maar het valt onder zijn verantwoordelijkheid en daarom zou Hoefdraad hieraan consequenties moeten verbinden", aldus de VHP-parlementariër.

 DWT Online 24 Jam 2020

De West Online January 22, 2020

Zoals eerder door ons vermeld, zou de regering Bouterse gisteren met een uitgebreide verklaring komen over al hetgeen zich op de Centrale Bank van Suriname onder leiding van de inmiddels ontslagen govervor Robert van Trikt, zou hebben voltrokken. De Raad van Toezicht bij de Centrale Bank van Suriname, had eerder een onderzoek gelast naar vermeende onregelmatigheden, waar onder meer de governor bij betrokken zou zijn geweest of van geweten hebben. De governor had voorafgaande aan het onderzoek verlof opgenomen en verklaard, bereid te zijn volledig mee te werken. Zeker een week na het ingestelde onderzoek, kwam de regering dan uiteindelijk met een verklaring in De Nationale Assemblee. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën deed uit de doeken, wat er zich allemaal had afgespeeld in de Centrale Bank van Suriname en welke rol de governor in hoogst eigen persoon daarbij had vervuld.  Hoefdraad stak van wal en vertelde tot in de finesses, waar Van Trikt zich schuldig aan zou hebben gemaakt en dat allemaal in een niet al te korte periode. De zaak zou van zo ernstige aard zijn, dat het niet uitgesloten zal zijn, de procureur-generaal te vragen een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Als dat onderzoek er daadwerkelijk komt en er sprake kan of zal zijn van fraude of misschien zelfs verduistering van staatsmiddelen, dan is Van Trikt in grote problemen en zou er zelfs, indien hij schuldig wordt bevonden, een strafvonnis kunnen volgen. Maar zover is het nog zeker niet. Hoefdraad haalde aan, dat Van Trikt zijn eigen accountantsbureau Orion, met miljoenen heeft bevoordeeld door het werkzaamheden te laten verrichten voor de Bank. Van Trikt zou daarbij ook op eigen houtje en vermoedelijk dus buiten medeweten van een Raad van Toezicht, een deal met een buitenlands bedrijf hebben gesloten dat ongeacht de rechtmatigheid, eenzijdig betalingen mag blijven toucheren van de Moederbank. Aan het bedrijf zou inmiddels 2.5 miljoen euro zijn betaald en het moet nog 1.3 miljoen euro uit de reserves van de Bank krijgen. Ook zou Van Trikt betrokken zijn geraakt bij het verzamelen en verhandelen van de zogeheten crypto currencies. Zaken die volgens Hoefdraad in strijd zijn met de Bankwet. Van Trikt heeft zich volgens Hoefdraad niet gehouden aan de zogenaamde ‘compliance’ regels. Het aankopen van auto’s door Van Trikt, riep al gauw vraagtekens op volgens Hoefdraad. Een gepantserde Toyota Lexus waar 280.000 dollar voor werd opgegeven, waar documenten voor werden opgemaakt met een lagere waarde en wel voor 201.900 dollar. De tweede auto en wel een Range Rover, moest door de Bank 285.000 dollar voor betaald worden, maar werd op de importdocumenten een waarde (onderfacturering) van 204.000 dollar vermeld. Volgens minister Hoefdraad vertegenwoordigen de beide voertuigen, Lexus en Range Rover, respectievelijk een waarde van 137.000 US-dollar en 170.000 tot 204.000 dollar. Van Trikt zou verklaard hebben, dat hij de Range Rover zelf betaalt en dat het voertuig hem persoonlijk toebehoort. Als klap op de vuurpijl verklaarde de ex-governor volgens Hoefdraad, naar de Bank te zijn gegaan om een valse leningsovereenkomst af te sluiten met als datum 19 januari. Van Trikt zijn directe vervangster, mevrouw Ingeborg Geduld-Nijman, zou daarna met de datum van de leningsovereenkomst hebben geknoeid, hetgeen zij volgens Hoefdraad reeds heeft toegegeven. Geduld-Nijman heeft inmiddels haar ontslag ingediend. Ook zou volgens minister Hoefdraad, ondertussen 1 miljoen dollar aan het accountantskantoor Orion zijn uitbetaald. Hoefdraad bevestigde ook dat er nog openstaande rekeningen aan Orion moeten worden voldaan. Hoefdraad heeft dan nu, na lang wachten vanwege de regering, inzage verstrekt aan De Nationale Assemblee, maar hoe is het mogelijk volgens bepaalde wetgevers in het college, dat de governor op eigen houtje zulke verstrekkende maatregelen kon nemen en uitgaven doen, zonder dat er controle op hem werd uitgeoefend? Het vermoeden bestaat dan ook bij verschillende wetgevers, dat er al geruime tijd sprake is van gesjoemel op de Centrale Bank en dat met deze Van Trikt-affaire, slechts de sluier maar even is gelicht. Wij zijn van mening dat de sluier van wat zich al geruime tijd binnen de Centrale Bank voltrekt, maar even is gelicht, omdat het hier een niet-NDP-kopstuk betreft, die niet aan de verwachtingen heeft voldaan. We denken dan aan het meewerken aan ongebreidelde monetaire financiering ten bate van een in hevige financiële problemen geraakt NDP-kabinet en het ook niet kunnen meewerken aan het wederom aanspreken van de zeer beperkte monetaire reserves, om zo de wisselkoersen nog tot de verkiezingen, onder bedwang te houden. Hetzelfde zou voor Ingeborg Geduld-Nijman gelden. Ook deze integere vrouw met 20 dienstjaren bij de Moederbank, zou niet te vinden zijn voor verdere ongebreidelde monetaire financiering van overheidstekorten, omdat ook zij als geen ander weet dat

verdere waardedaling van de SRD, tot ernstige verdere prijsstijgingen zal leiden en aanhoudende verarming van dit volk. Hoefdraad heeft zoals aangehaald, in bepaalde media geen spaan heel gelaten van Van Trikt en diens handelen binnen de Bank. We zullen geen moment het handelen van Van Trikt vergoelijken. En als het allemaal wel klopt wat Hoefdraad heeft staan debiteren, dan is het zeker verstandig alle bescheiden ter beschikking te stellen aan de procureur-generaal, waarna deze een forensisch accountant kan vragen de zaak door te spitten. Van Trikt zou dan misschien wél in problemen geraken. Wat wij echter als hypocriet willen en durven aan te merken is, dat Hoefdraad vanaf zijn periode als governor op de Centrale Bank van Suriname en later als minister, zeer goed op de hoogte is van de vele corruptieschandalen, gepleegd door NDP-kopstukken tussen 2010 en 2020 en dat hij nimmer de botte bijl tegen deze corruptieluizen heeft kunnen of durven hanteren. Van Trikt moet nu als niet-NDP’er die over de schreef is gegaan, hangen. Maar hoe zit het met de rovers of doodgewone megadieven die de staat voor vele miljoenen in SRD, dollars en euro’s hebben bestolen, meneer Hoefdraad? Hoe zit het met de corrupte aanschaf van het ambassadegebouw in de Franse hoofdstad Parijs? Hoe zit het met de megafraude, gepleegd op Openbare Werken onder Ramon Abrahams? Hoe zit het met de megaverduisteringen, gepleegd tijdens het project Naschoolse Opvang? Wat is er gebeurd met de vermeende corrupte handelingen, gepleegd bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname, TAS? Hoe zit het met de megafraude bij de Surinaamse Postspaarbank Suriname, SPSB? Waarom heeft het parket nimmer de juiste informatie kunnen bekomen om een gedegen fraudeonderzoek in te kunnen stellen? Waarom zijn de stukken van het grote Carifesta feest, waar zeker 17 miljoen SRD werd verduisterd, nimmer ten volle ter beschikking gesteld van de opsporing en vervolging? Er is naar verluidt, ook flink gestolen bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht en wel voor miljoenen in dollars en ook daar is de zaak onder de vloermat geveegd, omdat er vermoedelijk paarse jongens en meisjes bij betrokken waren. Als meneer Hoefdraad als hoge financiële autoriteit zo graag met de botte bijl heeft staan hakken en geen spaan heel liet van Van Trikt, dan heeft hij tot op heden ook nog steeds de gelegenheid, te gaan hakken richting zijn uitermate corrupte paarse partijgenoten en dat doet hij natuurlijk niet. En daarom vinden wij  hem en zijn politieke metgezellen, maar ee zeer hypocriet gezelschap.

 

Te dure auto’s en geschuif met data bij Centrale Bank Suriname

straatbeeld Paramarivo

PARAMARIBO (ANP) - Het te hoog factureren van dure auto’s, het antedateren van leningen en belangenverstrengeling
tussen het eigen accountantskantoor van de president van Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de bank.

Dat zijn enkele van de onregelmatigheden die de afgelopen dagen naar voren zijn gekomen in het onderzoek naar misstanden bij de CBvS.

Dat zei minister van Financiën Gillmore Hoefdraad tijdens een vergadering van het Surinaamse parlement. Hoewel het onderzoek nog loopt, hebben Robert van Trikt, de hoogste baas van de bank, en zijn waarnemer Ingeborg Geduld-Nijman enkele dagen geleden hun ontslag ingediend. President Desi Bouterse heeft het ontslag van Van Trikt aanvaard, dat van Geduld-Nijman nog niet, aldus Hoefdraad.

Het was de eerste keer dat de Surinaamse regering informatie gaf over de perikelen bij de centrale bank. Geruchten over misstanden deden al meer dan een week de ronde. Hoefdraad zei niet uit te sluiten dat er ook een strafrechtelijk onderzoek komt naar de daden van de bankbestuurders.

Van Trikt was nog geen jaar actief bij de CBvS, hij werd in maart vorig jaar aangesteld.

De Telegraaf 21 Jan 2020

 

CBvS-schandaal groter dan vermoed

Zorgen om risicoanalyse Suriname

PARAMARIBO - Er is veel meer aan de hand dan wat tot nu toe door de media naar buiten is gebracht over het schandaal bij de Centrale Bank van Suriname. Dat heeft de Raad van Toezicht (rvt) het vakbondsbestuur bij de bank voorgehouden.

Behalve dat een peperdure auto als privébezit voor governor Robert van Trikt was aangeschaft, blijken ook medewerkers van zijn accountantskantoor, Orion, als consultants te zijn aangetrokken tegen forse financiële vergoedingen.

Ook heeft Van Trikt buiten de raad om een overeenkomst getekend met een buitenlands bedrijf, om zaken te doen in cryptocurrencies. Bondsvoorzitter Robby Berenstein zegt aan de Ware Tijd dat de raad het bestuur heeft voorgehouden dat slechts "een tipje van de sluier" is opgelicht. Hij legt uit dat de raad van toezicht tot nu toe in grote mate openheid van zaken heeft gegeven aan de bond. Maandag werd het personeel door het bondsbestuur geïnformeerd.

Berenstein: "Men is vrij open geweest over de resultaten van het onderzoek tot nu toe. Onder andere over de aankoop van die auto en dat mevrouw Geduld-Nijman heeft bedankt om die lening. Zij heeft de opdracht gegeven om de leningsovereenkomst op te maken en te antidateren en daarom heeft ze zelf bedankt. Zij heeft alle slag genomen."

Naar verluidt heeft Geduld-Nijman, die hoofdverantwoordelijke was voor het fonds waaruit de aankoop werd gefinancierd, tegenover de rvt verklaard dat de twee ondergeschikten die de leningsovereenkomst hebben opgemaakt en geparafeerd, dat tegen hun zin hebben gedaan.

De Range Rover ter waarde van 300.000 US dollar werd in augustus vorig jaar met middelen uit het Huisvestingsfonds betaald en was bestemd als privéauto voor governor Robert van Trikt. Nadat de zaak was uitgelekt is opdracht gegeven om snel een leningsovereenkomst, een vals stuk, op te maken dat geantidateerd werd naar de datum waarop het voertuig is aangeschaft.

"Toen de zaak is uitgelekt heeft men een lening gemaakt alsof hij zelf zou betalen", herhaalt Berenstein wat hij van de rvt heeft vernomen. Volgens de vakbondsleider zou de governor tot nu toe alle aantijgingen hebben ontkend. De voorzitter zegt dat de vakbond moe is geworden van de perikelen die zich al enkele jaren voordoen bij de Centrale Bank.

Bij het aantreden van Van Trikt in maart vorig jaar werd hem het voordeel van de twijfel gegeven hoewel de bond er voorstander van was dat de nieuwe governor uit de geledingen van de bank zelf kwam. "Het is steeds weer het personeel dat de dupe wordt van dit soort ontwikkelingen. We maken ons nu sterk om voorwaarden te stellen voor profielen van mensen die de topfunctie bij de bank willen bekleden. We willen the right man on the right place", zegt Berenstein.

Intussen wordt uit andere bron vernomen dat de Centrale Bank de komende periode ondersteuning van het Internationaal Fonds (IMF) krijgt bij de uitvoering van het monetair beleid. Deze ontwikkeling staat los van het schandaal bij de bank dat onlangs aan het licht kwam. De redactie verneemt dat de afspraken voor technische ondersteuning al vorig jaar zijn gemaakt tijdens de jaarvergadering van het IMF in Washington.

Het IMF-team is het afgelopen weekeinde in Suriname gearriveerd. Intussen worden vanuit het ministerie van Financiën maatregelen getroffen om de situatie bij de Centrale Bank te normaliseren nadat governor Van Trikt en waarnemend governor Geduld-Nijman in het weekeinde hun ontslag hebben ingediend.

Minister van Financiën Gillmore Hoefdraad en president-commisaris bij de CBvS, Vijay Kirpalani, hebben de Surinaamse Bankiersvereniging zondag geïnformeerd over wat er gaande is. Daarbij is uitgelegd welke stappen worden ondernomen om orde op zaken te stellen, zodat de positie van de Centrale Bank snel kan worden hersteld. De Bankiersvereniging heeft aangegeven dat de Centrale Bank aandacht moet besteden aan een aantal cruciale zaken, ondanks de situatie die er nu heerst.

Deze cruciale punten zijn: de voortzetting van het beleid en verdere nakoming van de afspraken die gemaakt zijn om de kasreserves van de commerciële banken, die onder het beheer van de Centrale Bank geplaatst zijn, veilig te houden, de voortzetting van de ondersteuning vanuit de Centrale Bank aan het National Risk Assessment en het treffen van maatregelen om de koersen van vreemde valuta's stabiel te houden.

De autoriteiten hebben het bestuur verzekerd dat zij aandacht zullen besteden aan deze punten; zij zullen op zeer korte termijn wederom met het bestuur overleggen over de status van de vervolgstappen.

Robert van Trikt heeft bedankt als governor van de Centrale Bank van Suriname.

Het ziet ernaar uit dat het doek is gevallen voor Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname. Starnieuws verneemt dat president Desi Bouterse een onderhoud had met Van Trikt donderdag en vrijdagavond laat met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën die terug is uit het buitenland. 
Er is een onderzoek gaande door de raad van commissarissen. Op basis van wat er tot nu toe boven water is komen drijven, heeft de president aan Van Trikt gevraagd om zijn bedankbrief te schrijven. Van Trikt heeft vanaf het begin meegewerkt aan het onderzoek en heeft verlof opgenomen op verzoek van de raad van commissarissen, die geleid wordt door Vijay Kirpalani. Van Trikt is per 1 maart aangetreden in deze functie. 
Verwacht wordt dat dit weekend deze kwestie verder zal worden afgewikkeld. De vraag is wat de positie wordt van minister Lilian Ferrier, de moeder van Van Trikt.
Zij is een tijdje met ziekteverlof. Haar functie wordt waargenomen door minister André Misiekaba. 

Starnieuws 18 Jan 202

De West Online January 14, 2020

Deze vraag kan zeker gesteld worden,  nadat nog geen jaar na zijn aantreden op de Centrale Bank van Suriname,
governor Robert Gray van Trikt naar verluidt, zelf een week verlof heeft opgenomen waarna er binnen de Centrale Bank van Suriname, een onderzoek is aangevangen over zijn functioneren en de zogeheten vermeende oneigenlijke handelingen, die hij zou hebben gepleegd.  Gisteren werd bekend dat Van Trikt met zelf genomen of gedwongen verlof was en dat er vanwege de Raad van Commissarissen, zaken verder worden uitgezocht. Regeringscommissaris Vijai Kirpalani, wilde slechts kwijt, dat Van Trikt niet met ontslag was. Ondertussen gonsde het van geruchten binnen het bankwezen en regeringsinstanties over een eventueel ontslag van Van Trikt, waar naderhand meer over bekend zou worden gemaakt. In het kader van het aantal geruchten werd gesteld, dat Van Trikt, op eigen houtje een auto van maar liefst 300.000 dollar zou hebben aangeschaft en verder onroerend goed, tot voor kort behorende aan een verzekeringsmaatschappij aan de Henck Arronstraat, had gekocht ter waarde van 4.5 miljoen dollar.
Ook zou de governor buiten zijn bevoegdheden, vastgoed ten bate van de bank hebben gekocht in het district Wanica, zonder medeweten van de toezichthouders op de Bank. Gelijk zou gesteld kunnen worden, dat als Van Trikt zulks daadwerkelijk zou hebben gedaan, de toezichthouders binnen de moederbank zich niet goed van hun taak hebben gekweten. 
Een onderzoek zal moeten uitwijzen, of dit allemaal wel waar is wat Van Trikt momenteel voor de voeten wordt geworpen. Uit andere bron vernemen wij, dat een draaiboek is ingezet om de governor na nog geen jaar aangezeten te hebben, allerhande zaken te verwijten, omdat hij niet wenst mee te werken aan het verstrekken van nog meer voorschotten in SRD aan de regering en ook niet bereid is een deel van de monetaire reserves in het voordeel van de regering aan te spreken en dat hij daarom net als de voormalige governor drs. Glenn Gersie, thans het veld moet ruimen. Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok, zegt men zo pakkend in het Nederlands. Het is bekend, dat na het aantreden van Van Trikt, de overheid de beschikking heeft kunnen krijgen over een miljoenenvoorschot, waardoor de eerste schreden tot grootschaligere monetaire financieren van het overheidstekort konden worden gezet. De verdere ontwaarding van de Surinaamse dollar, was dan ook gelijk merkbaar door het stijgen van de wisselkoers voor de dollar van SRD7.50 naar het huidige niveau van SRD 8.50,-. Naar wij uit bancaire kringen vernemen, wenst de overheid nog meer voorschotten van de Centrale Bank op te nemen en ook nog de governor zover te krijgen, dat hij ook de bereidheid toont, een deel van de monetaire reserves ter beschikking te stellen, om zo tot 25 mei aanstaande, de wisselkoersen, positief te kunnen beïnvloeden. Van Trikt zou vanwege zijn grote verantwoordelijkheid, hier ernstige bezwaren tegen hebben en dat zou niet in goede aarde zijn gevallen bij de NDP-regering, die momenteel alleen maar aan haar overleving denkt en alles op alles zet om de verkiezingen weer in haar voordeel te beslechten. Van Trikt zou dus nu net als Gersie, moeten wijken en daarvoor is men zelfs bereid een smeercampagne te starten. Op sociale media wordt de man nu reeds van plundering en roof van de schaarse middelen op de Bank beticht. Maar terwijl het belasteren van Van Trikt reeds is ingezet, wenst de regering dezelfde middelen waarover de moederbank nu nog beschikt,  te bemachtigen, simpel en alleen om tot de verkiezingen, het financieel nog te kunnen redden. Van Trikt zijn positie is nu reeds onhoudbaar geworden, omdat de relatie met de Raad van Commissarissen en het in hem gestelde vertrouwen zijn geschaad en een goede, eerlijke en openlijke samenwerking tussen partijen onzes inziens, niet langer mogelijk is.

Gersie droeg over aan directeur Geduld-Nijman

In navolging van de governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft ook waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman haar ontslagbrief ingediend.
Starnieuws verneemt dat zij ook handelingen heeft gepleegd die niet kunnen worden geaccepteerd. 

Intussen heeft minister Gillmore Hoefdraad samen met de raad van commissarissen het bestuur van de bond bij de CBvS ingelicht over de situatie. Ook de Surinaamse Bankiersvereniging heeft informatie gekregen over de stand van zaken. Het personeel van de bank wordt morgen geïnformeerd over de verwikkelingen. 
Het onderzoek naar misstanden bij de CBvS is nog steeds gaande. Direct betrokkenen zijn geschokt over de verwikkelingen die de zaak met zich meebrengt. Geduld-Nijman heeft ruim twintig jaar gewerkt bij de CBvS. Vernomen wordt dat er sprake is van anti-datering van de lening die de governor genomen heeft voor het kopen van een auto. De bank zou ook miljoenen schade hebben geleden. 

Starnieuws 19 Jan 2020

congé ?

Iemand zijn congé geven, betekent dat je afscheid van iemand neemt. Dat is de nette manier om tegen iemand te zeggen dat je hem afdankt of de bons geeft. In het Vlaams betekent het enkele woord congé vakantie. 

 Congé komt vanuit Latijn commeatus wat vrije doorgang, verlof, verkeer of komen-en-gaan betekent.
Dit woord komt van het werkwoord commeare. Dit betekent heen en weer gaan, geregeld gaan of met verlof gaan.
In de tiende eeuw werd dit woord gebruikt als cumgiet via het Laatlatijnse cumiatus uit de achtste eeuw. Cumgiet, waarin je misschien al een beetje het woord komen-en-gaan herkent, betekende vooral ‘toestemming om te vertrekken’.
In de elfde eeuw kwam het woord voor als cunget. Hierin kun je al het woord ‘congé’ al een beetje herkennen. Cunget had echter nog steeds de betekenis ‘toestemming’, maar dan ‘toestemming in het algemeen’, dus niet per se om te gaan of komen.

Projectcoördinator van het National Risk Assessment, Jennifer van Dijk-Silos, zegt dat de uitvoering van het project volgens plan verloopt. Foto: dWT Archief  

 

PARAMARIBO - Het schandaal bij de Centrale Bank waarbij governor Robert van Trikt en waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman hun ontslag hebben ingediend, mag geen negatieve invloed hebben op het National Risk Assessment (NRA). Dat vindt projectcoördinator Jennifer van Dijk-Silos.

"Naar mijn mening mag en kan de problematiek bij de Centrale Bank geen nadelige gevolgen hiervoor hebben", zegt ze tegen de Ware Tijd. Van Dijk-Silos heeft van de autoriteiten nog geen officiële informatie gekregen over wat zich momenteel bij de moederbank afspeelt.

De projectcoördinator geeft desgevraagd aan dat Suriname op spoor zit om te voldoen aan de eisen en door de risicoanalyse te komen. "Er zijn geen grote hobbels, wel hobbeltjes die we zullen overwinnen. In maart wordt begonnen met een risicoanalyse, de eindfase. We zijn dus wel op schema."

Uit verschillende kringen is met bezorgdheid gereageerd op de perikelen bij de moederbank. Gevreesd wordt dat ze hun weerslag zullen hebben op de NRA, aangezien de bank een vooraanstaande rol vervult bij de maatregelen die getroffen dienen te worden.

Intussen is bekend dat nog twee andere functionarissen, van wie de namen niet zijn genoemd, vermoedelijk met ontslag gaan omdat zij betrokken zijn bij een leenoverkomst voor de aankoop van een luxe privé-auto voor de governor. Er zou sprake zijn van antidatering van de leenovereenkomst, die uiteindelijk door Geduld-Nijman zou zijn gesanctioneerd.

Van verschillende bronnen wordt vernomen dat de autoriteiten overwegen het Openbaar Ministerie in te schakelen om een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de vermeende onregelmatigheden. Vorige week maakte de raad van toezicht bekend dat onderzoek wordt gedaan naar vermoedelijke misstanden. Tot nu toe is vanuit de regering nog geen enkele inhoudelijke mededeling gedaan omtrent de situatie bij de bank.

Antidateren is een misdrijf!

“Oh, maar dan zetten we toch gewoon de datum van een week eerder bij de ondertekening?” Het klinkt vrij onschuldig, met name wanneer het neerzetten van een andere datum voor beide partijen bij de overeenkomst een gunstiger gevolg heeft. Antidateren van een overeenkomst is echter valsheid in geschrifte, en valsheid in geschrifte is een strafbaar feit!
Het is een misdrijf dat kan worden bestraft met een celstraf van maximaal zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie (maximaal € 82.000,00).(Nederlandse Recht, Strafvordering)

Bron: Avocaten van Nu

Starnieuws 8 Jan, 21:56

Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname, heeft zijn bedankbrief vandaag geschreven naar president Desi Bouterse. Hij zegt dat een zodanig verschil in inzichten is tussen de regering en hem, op basis waarvan hij niet langer kan functioneren als gewenst. 

Van Trikt zegt dat hij na ampel beraad heeft besloten zijn functie neer te leggen per dinsdag 21 januari. Hij heeft zijn standpunten toegelicht donderdag in een gesprek met president Desi Bouterse. 
De raad van commissarissen heeft afgelopen week aangekondigd dat er een onderzoek gaande is naar zaken binnen de bank. Op grond daarvan is hem gevraagd verlof op te nemen, wat hij ook heeft gedaan. 
Starnieuws verneemt dat Van Trikt maandag het personeel zal informeren over zijn ontslag. Tot dan zal hij niet in de media treden voor nadere uitleg. 

 

De West Online January 14, 2020

De oud-voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES), Jim Bousaid, gaf tijdens een discussieavond van de KennisKring op 7 januari aan, dat er niet veel deviezen beschikbaar zijn om te interveniëren in de wisselkoersen. Volgens Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), heeft de Centrale Bank van Suriname (CbvS), de geldstroom niet meer in handen. ‘’De CBvS heeft geen controle meer erover”, zegt Binda. De samenleving heeft volgens hem niets meer aan de Centrale Bank.
“Wat is de Centrale Bank waard voor ons?”, zegt hij.

“Er is weinig vertrouwen meer in de SRD, vooral als er te veel onrust is in de economie’’, zegt Binda. De governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt, heeft een week verlof opgenomen. De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank, zou ontevreden zijn over het functioneren van Van Trikt. “We hebben steeds te maken met amateurs die ons voor de gek komen houden en daarna weer worden weggehaald”, zegt Binda. Hij geeft aan dat het mensen zijn die geen verantwoordelijkheden op zich nemen. “Hij kan niet eens een verklaring geven vanwaar cambio Chotelal met goedkope US-dollars komt”,
zegt de voorzitter.
Volgens hem lijkt het een groep criminelen die over alles heen lopen en maffiapraktijken vertonen.
Verder zegt Binda dat de samenleving duidelijk haar toevlucht heeft gezocht tot vreemde valuta, omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de SRD. Volgens hem komt dit ook door de onrust in het land. “Als de president in een meeting zit waarbij er bepaalde uitspraken worden gedaan naar de Krijgsraad toe, bewijst dit alleen maar, dat je ophef in de samenleving brengt.” Hij geeft aan dat het imago van het land hierdoor geschaad wordt en zodoende worden investeerders weggejaagd. Binda: “Deze regering vertoont verschijnselen van een dictator.’’ Binda zegt dat de koers zal blijven stijgen zolang deze regering aan de macht is. “Er zal alleen een nieuw beleving komen in het land wanneer de NDP niet meer aan de macht komt”, aldus Binda.
De overheid maakte via de media bekend, dat met ingang van 15 januari, het niet meer is toegestaan om valuta te verkopen aan of te kopen van individuen. Binda zegt dat dit niet zal werken. “De overheid maakt regels, maar controleert niets. Overal wordt er valuta verkocht. De overheid kan geen politie spelen voor de economie”, aldus Binda

door Adiën Samuel

 

De West Online:January 13, 2020

Wordt Robert Gray van Trikt op korte termijn bedankt als governor van de Centrale Bank van Suriname?
Dat is de vraag die momenteel wordt gesteld binnen het gehele financiële systeem in ons land naar aanleiding van de jongste geruchten. Volgens informatie van de redactie, zou men binnen de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank, niet tevreden zijn over het functioneren van de governor en zou hij recentelijk een aantal beslissingen hebben genomen, die als volkomen discutabel worden gezien. De Raad van Commis-sarissen zou naar de redactie verneemt, ook op cruciale momenten zijn controlerende functie niet naar wens hebben vervuld, waardoor de governor handelingen zou hebben gepleegd die als niet acceptabel worden gezien. De governor heeft recentelijk nog uitspraken gedaan die vooral bij het staatshoofd, niet in goede aarde zijn gevallen. Bij het ter perse gaan van deze editie vernam de redactie, dat er een spoedvergadering op de Centrale Bank gaande was, waarbij er over het wel of niet aanblijven van Van Trikt, werd gesproken. Omdat er serieuze plannen zijn om Van Trikt zijn congé te geven, zou er momenteel zwaar gelobbyd worden bij de president door de moeder van de governor en zijn schoonvader, het ontslag van Van Trikt niet te honoreren. Naar de redactie voorts verneemt, werden vandaag reeds de namen genoemd van de economen Karl Eckhorst en Siegmund Proeve als eventuele opvolgers van Van Trikt. Ook vernam de redactie uit bancaire kringen, dat Van Trikt met verplicht verlof is gestuurd in afwachting van verdere en definitieve beslissingen.

 

Starnieuws 14 Jan, 05:32

Governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is niet met verplicht verlof gestuurd, maar hij heeft verlof opgenomen. Starnieuws verneemt dat hij meewerkt aan het onderzoek dat ingesteld wordt bij de bank. Er zijn vraagtekens achter grote aankopen en uitgaven zonder dat er afstemming erover heeft plaatsgevonden. 

President Desi Bouterse heeft zich gisteren langdurig over deze kwestie gebogen. Er is ook vergaderd met toppers van de CBvS (zonder governor) en de raad van commissarissen. Bepaalde zaken over grote uitgaven die zijn gedaan en de import van een peperduur voertuig worden eveneens onder de loep genomen. De auto is via faciliteiten van de CBvS ingevoerd. Ook wordt getoetst of bedragen die betaald zijn voor consultancy wel voldoen aan de compliance-regels van de bank. 
Er zijn tot nu toe geen officiële mededelingen gedaan over wat er aan de hand is. De regeringscommissaris, Vijay Kirpalani, heeft slechts meegedeeld dat Van Trikt niet is ontslagen. De sociale media stond er bol van dat het doek is gevallen voor de governor, die tien maanden in deze functie aanzit. In De Nationale Assemblee heeft Krishna Mathoera (VHP) maandag de regering gevraagd naar wat er gaande is bij CBvS. Minister Soewarto Moestadja, coördinator van de regering in De Nationale Assemblee, wilde zijn vingers liever hier niet aan branden. Hij zei dat er vandaag mededelingen zullen worden gedaan door de regering wanneer de openbare vergadering wordt voortgezet. Vernomen wordt dat vicepresident Ashwin Adhin een verklaring zal geven over deze kwestie. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is uitlandig. 

 

Procureur-generaal, gebruik uw ambtelijke bevoegdheid

23 januari 2020 om 17:00

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday.

Sinds kort is een nieuw automerk geïntroduceerd in Suriname, namelijk het merk Orion. De perikelen rondom dit incident, waarbij de hoogste bazen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) betrokken zijn, zullen het Openbaar Ministerie niet ontgaan zijn.

Wat heeft Van Trikt gedaan?
Hij heeft een Range Rover van 285.000 euro gekocht met gelden van de CBvS, maar heeft valse importdocumenten laten opmaken ten bedrage van US$ 204.000. Hij heeft een gepantserde Lexus voor US$ 280.000 gekocht met gelden van de CBvS, maar heeft valse importdocumenten laten opmaken ten bedrage van US$ 201.900.

In werkelijkheid zijn de auto’s veel minder waard. De Range Rover kost in werkelijkheid tussen de US$ 170.000 en US$ 204.000. De Lexus kost in werkelijkheid US$ 137.000. Verder heeft hij de auto’s vrij van invoerrechten laten importeren, terwijl het gewone volk voor een klein pakketje keihard invoerrechten moet betalen bij de douane.

Toen deze zaak uitlekte, heeft hij de waarnemend governor gevraagd om achteraf zogenaamd te doen lijken alsof het een lening was. De waarnemend governor heeft vervolgens opdracht gegeven aan twee van haar ondergeschikten om een valse verklaring op te maken, met een datum in het verleden. Daarmee zou aangetoond moeten worden dat Van Trikt in het verleden een lening genomen heeft en het geld dus niet zomaar genomen had om zijn auto mee te kopen. Op 13 januari 2020 heeft hij een leningsovereenkomst laten opmaken met de datum van 19 augustus 2019.

Is dit alles? Nee, hij heeft nog meer gedaan.
Hij heeft een miljoen SRD’s betaald aan zijn eigen accountancybureau, voor “zogenaamd” geleverde diensten aan de CBvS. Dan gaat het om diensten die door eigen personeel van de bank ook uitgevoerd hadden kunnen worden.

Verder heeft hij lege contracten getekend met een Belgisch bedrijf, ten bedrage van 3.8 miljoen euro. Hoezo lege contracten? In die contracten staat dat ook indien de diensten bij het Belgische bedrijf niet afgenomen worden door de CBvS, dan nog zou de CBvS het bedrag van 3.8 miljoen euro moeten betalen. Een deel (2.5 miljoen euro) is zelfs al betaald, zonder dat het bekend is of de diensten wel of niet afgenomen zijn bij dat Belgische bedrijf.

Is dit allemaal strafbaar? Uiteraard!
Hier een greep uit onze wetboeken:
Artikel 423 Wetboek van Strafrecht
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon die opzettelijk geld, ongemunt goud of geldswaardig papier, dat hij in zijn bediening onder zich heeft, verduistert, of toelaat dat het door een ander weggenomen of verduisterd wordt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

Toelichting:
Van Trikt had als ambtenaar gelden onder zich die bestemd waren voor de taakuitoefening van de CBvS en heeft die stiekem verduisterd, door zijn auto ermee te kopen. Ten hoogste zes jaar gevangenisstraf.

Artikel 424 Wetboek van Strafrecht
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon die opzettelijk boeken of registers, uitsluitend bestemd tot controle van de administratie, valselijk opmaakt of vervalst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Toelichting:
Toen de zaak uitlekte, wist Van Trikt dat er een administratieve controle zou komen. Hij heeft de registers en/of boeken valselijk laten opmaken door de lening pas later op te nemen in de registers.
Drie jaar gevangenisstraf. Als dit niet genoeg is, zie de volgende strafbepaling.

Artikel 278 Wetboek van Strafrecht
Hij die een geschrift waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt, indien uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, als schuldig aan valsheid in geschrifte, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst, indien uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan.

Toelichting:
Valsheid in geschrifte. Hij heeft in een later stadium een leningsovereenkomst laten opstellen, met een datum in het verleden. Hiermee wilde hij achteraf aantonen dat hij geen geld verduisterd heeft, maar dat hij slechts geld geleend had. Ook heeft hij valse facturen laten opstellen ten behoeve van zijn accountancybureau. Vijf jaren straf.

Artikel 429 Wetboek van Strafrecht
De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.

Toelichting:
Van Trikt of de waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman hebben aan twee van hun ondergeschikten de opdracht gegeven om een valse verklaring op te maken. Hierbij is er misbruik van gezag gemaakt. Hoewel dit misbruik niet gericht is tegen burgers, kan het desondanks toegepast worden in dit geval. Tussen Van Trikt en de ondergeschikten was er sprake van een gezagsrelatie in de arbeidssfeer. Van die gezagsrelatie is er misbruik gemaakt. Twee jaar gevangenisstraf.

Genoeg strafbepalingen toch?
Ik denk dat er genoeg redenen zijn voor het Openbaar Ministerie om op te treden tegen deze boeven. In dit geval zijn er geen klachtdelicten gepleegd, waarvoor bijvoorbeeld eerst een aangifte ingediend zou moeten worden. Hier zijn er misdrijven gepleegd waarbij het OM ambtshalve dus uit eigen beweging, in vervolging kan gaan. Zie hieronder enkele van de strafvorderlijke bepalingen.

Artikel 3 Wetboek van Strafvordering
De procureur-generaal waakt voor de richtige vervolging van de strafbare feiten. Hij geeft daartoe bevelen aan de andere leden van het openbaar ministerie.

Artikel 139 Wetboek van Strafvordering
Wanneer de vervolgingsambtenaar kennis heeft gekregen van een strafbaar feit, stelt hij het nodige opsporingsonderzoek in en vordert, zo daartoe termen zijn, dat tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek worden overgegaan.

Artikel 140 Wetboek van Strafvordering
1. De vervolgingsambtenaar is te allen tijde bevoegd ten einde enige plaatselijke toestand op te nemen of enig voorwerp te bezichtigen, met de personen door hem aangewezen, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning, waarvan de toegang door de bewoner wordt geweigerd.
2. De vervolgingsambtenaar kan ambtshalve of op het verzoek van de verdachte een of meer deskundigen benoemen ten einde hem voor te lichten of bij te staan, zo nodig, met opdracht het door hem gevorderde onderzoek in te stellen en hem een met redenen omkleed verslag uit te brengen. De bepalingen van de vijfde afdeling van de Derde Titel vinden overeenkomstige toepassing.

De bovengenoemde artikelen in het Wetboek van Strafvordering geven genoeg handvaten aan de procureur-generaal om ambtshalve een onderzoek in te stellen, want die heeft ongetwijfeld kennis gekregen van dit strafbaar feit (zie art 139 SV hierboven).

Van Trikt is geen politieke ambtsdrager, dus de procureur-generaal hoeft ook niet erop te wachten dat Van Trikt eerst in staat van beschuldiging wordt gesteld door het parlement.

Het kan toch niet zo zijn dat die arme jongen die één awarra steelt, in de gevangenis belandt, maar iemand die miljoenen euro’s steelt (duizenden miljarden awarra’s) niet in de gevangenis belandt? Dat zou klasse justitie zijn en het druist in tegen het rechtsstaatbeginsel. Een onderdeel van de rechtsstaat is dat de wetten en regels voor eenieder gelden, dus ook voor mensen als Van Trikt en niet slechts voor die arme awarra stelende jongen. Het OM is één van de instanties die de rechtsstaat dient te waarborgen, dus ambtshalve vervolging (vervolging uit eigen beweging) is het middel daartoe.

Procureur-generaal, doet u uw werk.
Het volk kijkt nu uit naar uw verrichtingen.

23 januari 2020,
Kries Mahabier en Sunil Sookhlall