Jouw verbinding met Suriname

Samson: “De nullen voor de SRD komen terug”

Suriname Herald 23 mei 2020 om 00:12

Guillermo Samson, econoom tevens jurist, zegt in gesprek met Suriname Herald, dat de tijd van de nullen terug zal komen voor de Surinaamse dollar (SRD), zoals dit het geval was in de periode van president Jules Wijdenbosch. Dit zegt hij naar aanleiding van de op hol geslagen wisselkoers voor de Amerikaanse dollar en de euro.

De koers voor de Amerikaanse dollars leunt tegen de SRD 20 aan. Ondanks president Desi Bouterse meerdere keren had beloofd dat hij de koers zou laten dalen, is het hem niet gelukt. Samson geeft aan dat ons geld van 10 naar 100 en van 100 naar 1000 zal gaan. Met nog enkele dagen naar de verkiezingen toe, is het volgens hem onmogelijk om verandering in de situatie te brengen. Hij merkt op dat de zogenaamde Valutawet ook niet heeft geresulteerd in verandering.

Samson geeft aan dat de regering-Bouterse haar uitgavenbeleid de afgelopen tien jaar niet heeft getemporiseerd. “Ministers en assembleeleden gingen normaal op buitenlandse reizen op staatskosten, terwijl de regering had moeten bezuinigen. De verschillende platforms die in het leven zijn geroepen, zijn niets anders dan praatclubjes”, aldus de econoom.

Hij stelt dat het vertrouwen in de regering er ook niet meer is. Ook het lenen heeft geen zoden aan de dijk gebracht. Volgens hem zijn de leningen vooral gebruikt voor consumptieve doeleinden.

Samson stelt dat de overheid geen deviezen meer heeft en dat dit te danken is aan niemand anders dan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die ook als governor van de Centrale Bank van Suriname heeft gefunctioneerd. Hij is niet te spreken over het feit dat het parlement geen toestemming aan de procureur-generaal heeft gegeven om de minister te vervolgen. Het huidige team van ministers en de coalitie zijn volgens Samson alleen daar om hun pensioen veilig te stellen.

Samson zegt dat de president is omringd door mensen die geen kaas hebben gegeten van economie. “Laten ze bij mij in de schoolbanken komen zitten om economie te leren”, aldus Samson. Hij benadrukt dat de koers wordt bepaald door vraag en aanbod en niet door een wet.

Samson stelt dat de koers nooit meer hetzelfde niveau zal bereiken als tien jaar geleden. Om toch tot een nieuwe en stabiele koerssituatie te komen, benadrukt Samson dat er een andere regering nodig is die Suriname kan redden en bovenal ook de gestolen gelden van het volk kan terughalen. De econoom merkt op dat het niet gemakkelijk zal zijn om uit de gecreëerde economische crisis van de NDP te komen. Er zullen volgens hem offers gebracht moeten worden.

Stemmen op de NDP is volgens Samson stemmen voor communisme en dus niet voor democratie. Hij doet een beroep op de samenleving om haar stem niet uit te brengen op kleine partijen, omdat het verloren stemmen zijn.

Hof verwart inwerkingtreding vonnis met moment terugroeping

Starnieuws 18 Apr, 04:18

Mr. Gerold Sewcharan (advocaat)

Hof verwart moment inwerkingtreding rechterlijk vonnis c.q. verbod met moment inwerkingtreding terugroeping

 

Inleiding

Op zaterdag 12 april jl. om 4:46 in de vroege ochtend verscheen op Starnieuws een artikel afkomstig van het Hof van Justitie (hierna: het Hof). Blijkens het artikel heeft het Hof het nodig gevonden om haar vonnis d.d. 20 maart 2020 over de terugroepkwestie uit te leggen. Ook in De Ware Tijd van dinsdag 14 april jl. is de uitleg van het Hof gepubliceerd. Nu ik van mening ben dat het Hof niet de aangewezen autoriteit is om haar eigen vonnissen uit te leggen aan het publiek en ik mij ook niet kan terugvinden in de door het Hof gegeven uitleg over dit vonnis, deel ik bij dezen mijn zienswijze hierover met u. 

De Grondwet en de Wet Terugroeping volksvertegenwoordigers 2005 (WTV)
Artikel 68 lid 1 van onze Grondwet bepaalt, voor zover hier van belang, dat het lidmaatschap van DNA “eindigt door : a. overlijden; b. ontslag op eigen verzoek; c. terugroeping van het lid op de wijze bij wet te bepalen ...”. Artikel 4 lid 3 WTV bepaalt: “het eindigen van het lidmaatschap van de betrokken volksvertegenwoordiger, zoals bepaald in artikel 68 lid 1 sub c van de Grondwet is een feit bij de betekening van het deurwaardersexploit zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel”. De beëindigingsgronden van het lidmaatschap van DNA zoals vermeld in de Grondwet zijn imperatief, wat betekent dat die dwingend zijn voorgeschreven, en voorts zijn die vanwege hun aard voor hun inwerkingtreding niet afhankelijk gesteld van een rechterlijk vonnis.

Is het Hof bevoegd haar eigen vonnissen publiekelijk uit te leggen indien er tussen de betrokken partijen nog getwist wordt over de aan de orde zijnde rechtsvragen c.q. rechtsgevolgen?
Ingevolge artikel 139 van onze Grondwet en de artikelen 32 e.v. van de Wet houdende vaststelling van een reglement op de inrichting en samenstelling van de Surinaamse rechterlijke macht (hierna: Wet Rechterlijke Macht), is het Hof de hoogste instantie van de rechterlijke macht met rechtspraak belast. Noch de Grondwet noch de Wet Rechterlijke Macht kennen het Hof de bevoegdheid toe door haar gewezen vonnissen, zeker die in kort geding gewezen, publiekelijk uit te leggen. Voor zover ik mij kan herinneren, heb ik in de afgelopen 20 jaren ook niet meegemaakt dat ons Hof publiekelijk standpunten over een tussen partijen gewezen vonnis bij wege van uitlegging inneemt. Daarnaast is het dan ook de vraag hoe zo’n uitleg tot stand komt: zijn de rechters die het vonnis hebben uitgesproken betrokken geweest bij het formuleren van de gegeven uitleg; is een dergelijke uitleg een standpunt van alle rechters die lid zijn van het Hof, dus ook van de rechters die zelf het vonnis gewezen hebben? Is door het Hof in het kader van de gegeven uitleg wel acht geslagen op de processtukken en het toepasselijke recht en is er onderzoek gedaan naar regelgeving, literatuur en rechtspraak? Los van deze praktische vragen heb ik in ieder geval geen wettelijke basis voor dit optreden van het Hof gevonden.

Rechtsstrijd tussen partijen nog volop gaande
Los van het feit dat er geen wettelijke basis bestaat voor het optreden van het Hof in dezen, zijn er tussen de procespartijen betrokken bij het vonnis van het Hof van 20 maart 2020 nog bodemprocessen aanhangig bij de kantonrechter in het Eerste Kanton. Deze zaken zijn bekend onder de A.R. No’s 153225 en 160118 en in beide moet de kantonrechter nog uitspraak doen. Het is vervolgens afhankelijk van de uitspraken niet uitgesloten dat het Hof ook in die zaken beslissingen in hoger beroep zal moeten geven. Ook is er onlangs een zaak in kort geding bij de kantonrechter in het Eerste Kanton ingediend door verschillende parlementariërs, bekend onder A.R. No.: 201076, waarin zij standpunten innemen op grond van het vonnis van het Hof van 20 maart 2020 over onder andere de grondwettelijkheid van de onlangs afgekondigde zogenoemde Valutawet. De door het Hof thans publiekelijk ingenomen standpunten gaan ook over rechtsvragen die partijen in die zaken nog verdeeld houden en kunnen, nu het Hof de hoogste rechtsprekende instantie in ons land is, van invloed zijn op de rechters die nog over die zaken moeten beslissen. Gesteld moet worden dat het Hof met de door haar in de gepubliceerde uitleg ingenomen standpunten direct de rechters die nog in voormelde zaken moeten beslissen, beïnvloedt. Het Hof ondermijnt met de door haar gegeven uitleg over haar vonnis d.d. 20 maart 2020 naar mijn mening dan ook de waarborg van onbevangen en objectieve rechtspraak zoals verankerd in onze Grondwet en in mensenrechtenverdragen. Het optreden van het Hof verdient in mijn ogen rechtsstatelijk beschouwd dan ook geen schoonheidsprijs. 

Hof verwart moment inwerkingtreding rechterlijk vonnis c.q. verbod met moment inwerkingtreding terugroeping
In haar uitleg neemt het Hof het standpunt in alsof zou een terugroeping pas gevolgen hebben vanaf het moment waarop een rechter eventueel over de geldigheid van de terugroeping in kwestie heeft beslist. Dit standpunt van het Hof staat haaks op wat de Grondwet en de WTV over de inwerkingtreding van de terugroeping zelf duidelijk en helder stellen. Geen van de bepalingen in deze wetten schrijven namelijk voor dat pas wanneer een rechter een betwiste terugroeping rechtsgeldig heeft bevonden, de terugroeping in werking treedt. De Grondwet stelt dat het lidmaatschap van het teruggeroepen DNA-lid eindigt door de terugroeping zelf. En de WTV stelt dat de terugroeping een feit is bij de betekening van het deurwaardersexploit inhoudende de terugroeping aan de teruggeroepene. Indien de wetgever had gewild dat de terugroeping pas in werking treedt bij een rechterlijk vonnis over de rechtsgeldigheid van de terugroeping dan had de wetgever dat zo geregeld. Het Hof geeft een uitleg over de inwerkingtreding van de terugroeping die geen grondslag vindt in de toepasselijke grondwettelijke en wettelijke bepalingen. In de zaak die geleid heeft tot het vonnis van het Hof ging het niet zozeer om de rechtsvraag of de terugroeping wel of niet een rechtsfeit is, want daar is de wet duidelijk over, maar dat betrokkenen zich middels rechterlijk bevel aan de wet c.q. de terugroeping dienen te houden. Het gevorderde en door het Hof uitgesproken verbod is dus slechts bedoeld om de terugroeping te doen naleven omdat de teruggeroepenen en ook de voorzitter van DNA zich niet bij de terugroeping wensen neer te leggen. Het uitgesproken rechterlijk vonnis c.q. verbod zelf heeft dus met andere woorden geen betrekking op de terugroeping en de inwerkingtreding ervan. Want die zijn duidelijk in de wet geregeld.

 

Standpunt Hof dat teruggeroepenen ondanks terugroeping hoedanigheid van DNA-lid behouden is rechtens onjuist
Dit standpunt dat het Hof in haar gegeven uitleg thans inneemt, is in strijd met haar eigen vonnis en ook in strijd met artikel 68 lid 1 sub c van de Grondwet en artikel 4 lid 3 WTV. Terwijl deze bepalingen expliciet stellen dat het lidmaatschap tot een eind komt bij de terugroeping, betoogt het Hof:

“Dit impliceert geenszins dat zij die hoedanigheid niet bezitten”. Dus terwijl de wet stelt dat het lidmaatschap eindigt met de terugroeping neemt het Hof thans in de door haar gegeven uitleg van haar vonnis een daarvan geheel afwijkend standpunt in. De tegenstrijdigheid tussen deze door het Hof publiekelijk gegeven uitleg en haar eigen vonnis d.d. 20 maart 2020 blijkt uit het feit dat het Hof in haar vonnis zelf het volgende overweegt: “Gelet op het voorgaande komt het Hof tot de slotsom dat de terugroeping van Sapoen en Chitan rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en ingevolge het bepaalde in artikel 4 lid 3 WTV is bij de betekening van de exploiten de dato 22 december 2015 met nummers 675 en 676, de terugroeping een feit.”. Dus eerst stelt het Hof in haar vonnis d.d. 20 maart 2020 dat de terugroeping d.d. 22 december 2015 een feit is (en volgens de Grondwet eindigt het lidmaatschap bij de terugroeping) en nu stelt zij in de media dat betrokkenen de hoedanigheid van DNA-lid nog bezitten. Dus het Hof zegt met deze uitleg tevens dat ook wanneer een lid van DNA bijvoorbeeld is komen te overlijden of benoemd is tot minister (overlijden en benoeming tot minister behoren namelijk ook tot de wijzen waarop het lidmaatschap van DNA eindigt) de overledene c.q. de minister de hoedanigheid van DNA-lid blijft behouden zolang niet in de opengevallen plaats c.q. plaatsen is voorzien. Deze uitleg van het Hof druist in tegen de duidelijke wil van de Grondwetgever en is derhalve rechtens onjuist. 

 

Consequenties terugroeping
De gevolgen van de terugroeping in kwestie zijn immens. Twee personen hebben zich bijna vijf jaren lang als parlementariër kunnen gedragen en wetten helpen aannemen, terwijl zij die bevoegdheid grondwettelijk niet bezaten. De thans door het Hof gegeven uitleg: “Dit impliceert geenszins dat zij de hoedanigheid niet bezitten”, zou geïnterpreteerd kunnen worden alsof zou het Hof de gevolgen van haar vonnis, waarbij de terugroeping d.d. 22 december 2015 rechtsgeldig is bevonden, niet hebben overzien of niet in stand wenst te houden. Terecht dient dan ook de vraag gesteld te worden of dit de taak c.q. verantwoordelijkheid van het Hof, als rechtsprekende instantie, is. 

 

Scheiding der machten, democratie en rechtsstaat
Suriname is een parlementaire democratische rechtsstaat. Onze staatsinrichting is gebaseerd op de leer van Montesquieu over de scheiding der machten. Ik heb eerder betoogd dat de huidige regering bezig is een (parlementaire) dictatuur in ons land gevestigd te krijgen. Het parlement is sinds deze regering aan de macht is onder het DNA-voorzitterschap van Simons 5 gewoon een verlengstuk van de regering en geen op zichzelf staande macht zoals door Montesquieu bedoeld. De uitleg die het Hof zich thans geroepen voelt te geven aan haar eigen vonnis en wel in het voordeel van de regering en het parlement is voor mij een zorgwekkend teken aan de wand. Ik stel vast dat de rechtsprekende macht op deze wijze de wetgevende macht (regering en DNA) met de gegeven uitleg te hulp tracht te schieten om zo de door hen veroorzaakte staatsrechtelijke impasse gezuiverd te krijgen. Dit is echter niet de wijze waarop in de leer van de scheiding der machten inhoud gegeven zou moeten worden aan het daarvan deel uitmakende systeem van ‘checks and balances’. Met deze nadere publieke uitleg door het Hof die afwijkt van haar vonnis c.q. van het toepasselijke recht kan de rechtspraak niet functioneren als sluitstuk van de democratische rechtsstaat met alle gevolgen van dien.

 

Als wij ervan overtuigd zijn dat wij die waarachtige democratie zijn zoals die in artikel 52 lid 3 van onze Grondwet is vastgelegd, hebben wij geen andere keuze dan het instrument van terugroeping haar werk te laten doen, zoals grondwettelijk bedoeld. Had het Hof het kort geding behandeld zoals het behoort te gebeuren in een democratische rechtsstaat, dus reeds in 2017 kort nadat het laatste processtuk was ingediend het vonnis had gewezen, dan hadden wij deze situatie waarin wij nu zijn beland niet gehad. 


Paramaribo, 17 april 2020

Mr. G.R. Sewcharan, advocaat bij het Hof van Justitie

 Reactie_op_artikel_Hof_van_Justitie.pdf    

Geloofsbrief zal kandidaten met strafblad de das om doen

De West Online April 14, 2020

ABC Radio Actueel

Drs August Boldewijn

“Wanneer de gekozen kandidaten hun geloofsbrieven zullen moeten inleveren om zitting te kunnen nemen in het parlement, zal blijken of ze eerder in aanraking zijn gekomen met de justitie. Ik hoop dan dat ze eruit getrapt worden, want we hebben genoeg criminelen gehad in de afgelopen vijf jaar en we hebben gezien wat het ons heeft opgeleverd”, aldus bestuurskundige, August Boldewijn, aan De West. Dit zei hij naar aanleiding van de kandidatenlijsten, die afgelopen donderdag werden ingeleverd bij het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) en waarop veel kritiek werd geleverd vanwege de samenleving. Critici vanuit de gemeenschap zouden erop hebben gewezen, dat de meeste kandidaten niet voldoen aan de vereisten tot kandidaatstelling en ook nog over een strafblad zouden beschikken.

Volgens Boldewijn hebben we als land in de afgelopen jaren, genoeg criminele handelingen gekend van volksvertegenwoordigers. “Zelfs de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname zit momenteel vast voor verduistering van gemeenschapsgelden. Weet je wat voor schande dat is voor ons land, dat een man die niet zolang geleden in Nederland was om de kwestie rond de aanhouding van de 19,5 miljoen Euro aan te kaarten en nu vastzit?”, Aldus Boldewijn.

Boldewijn merkt op dat er zeker bij de komende verkiezingen op 25 mei, gestemd zal worden op basis van populisme.

‘Men probeert op allerlei manieren, misbruik te maken van de first voters, omdat ze weten dat deze groep een enorme grote groep is”, stelt Boldewijn.
Volgens hem werd je vroeger niet zomaar op een lijst geplaatst, maar dat gebeurde pas als je enige politieke ervaring had opgedaan. “Je moest ten eerste over een bepaalde scholing en denkvermogen beschikken. Verder moest je je nog gaan verdiepen in de ideologieën van de partij. Nu zijn gasten vandaag op straat een rot leven aan het leiden, en morgen besluiten ze de politiek in te gaan, om het volk te gaan vertegenwoordigen”, zegt Boldewijn.  Volgens hem is het belangrijk, dat de Surinaamse samenleving gaat beseffen, dat bij het samenstellen van een parlement zij het recht dat ze heeft als samenleving overdraagt aan een groepje mensen. “Als je macht geeft aan gasten die nooit leiding hebben gegeven over een instantie of een groep, dan zal er zeker aan machtsmisbruik worden gedaan, en dan zal ook jij die voor ze hebt gestemd erdoor heen moeten gaan voor zeker vijf jaar”,
aldus Boldewijn.


DE REIKWIJDTE VAN HET VONNIS VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN 20 MAART 2020 INZAKE DE TERUGROEPING VAN 2 DNA-LEDEN DOOR HUN POLITIEKE ORGANISATIE

Starnieuws 12 Apr, 04:46

In verband met de beslissing in hoger beroep gegeven door het Hof van Justitie in kort geding d.d. 20 maart 2020, GR no 15190 in de zaak van de politieke organisaties de Vooruitstrevende Hervormingspartij, de Nationale Partij Suriname, Pertjajah Luhur, en de personen van Mohammad Barkatoellah Mohabali en Prim Koemar Sardjoe tegen Raymond Sapoen, Dipakkoemar Chitan, en Jennifer Geerlings-Simons in haar hoedanigheid van voorzitter van De Nationale Assemblee, en naar aanleiding van de in de media weergegeven meningen over de uitleg van deze beslissing, acht het Hof het aangewezen om het navolgende toe te lichten:

DE EIS EN DE BESLISSING IN EERSTE AANLEG

De politieke organisatie VHP e.a. hebben bij verzoekschrift in kort geding d.d. 12 juli 2016, een vordering aanhangig gemaakt tegen Sapoen, Chitan en de voorzitter van de DNA. Eisers hebben de kortgedingrechter daarbij gevraagd de volgende voorlopige voorzieningen toe te wijzen:

  1. Eisers hebben – kort gezegd – primair gevorderd dat de DNA-voorzitter zal worden verboden om de in hun hoedanigheid van volksvertegenwoordigers teruggeroepen personen Sapoen en Chitan, uit te nodigen voor vergaderingen van de DNA en haar te gebieden om hen de toegang tot het assembleegebouw te ontzeggen, onder verbeurte van een dwangsom van SRD. 1.000.000,- voor iedere keer waarop de DNA-voorzitter in strijd met het te wijzen vonnis mocht handelen.
  2. Tevens hebben zij veroordeling van Sapoen en Chitan gevorderd om het hiervoor gevorderde, indien uitgesproken bij vonnis, te gehengen en te gedogen, onder verbeurte van een dwangsom van SRD. 1.000.000,- per keer.
  3. Subsidiair hebben zij gevorderd dat Sapoen en Chitan zullen worden verboden om zich als lid van DNA uit te geven casu quo als lid van DNA te handelen casu quo zich als zodanig te gedragen, onder verbeurte van een dwangsom van SRD. 1.000.000,- per keer.

De kortgedingrechter heeft zich bij vonnis d.d. 28 november 2016, AR 16 3583, onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vordering tegen de DNA-Voorzitter. De vorderingen tegen Sapoen en Chitan zijn door de kortgedingrechter afgewezen.

DE BESLISSING IN HOGER BEROEP

Eisers, die het oneens waren met de beslissing van de kortgedingrechter, hebben tegen dat vonnis hoger beroep aangetekend bij het Hof van Justitie. Het Hof heeft bij vonnis in kortgeding in hoger beroep d.d. 20 maart 2020, GR 15190, het vonnis van de kortgedingrechter in eerste aanleg vernietigd. Het Hof heeft daarbij geoordeeld dat de kortgedingrechter, als restrechter, wel degelijk rechtsmacht toekomt in de onderhavige procedure, aangezien een daartoe speciaal aan te wijzen rechtsprekend instituut (bestuursrechter) ontbreekt. Voorts heeft het Hof het subsidiair gevorderde toegewezen en Sapoen en Chitan verboden om zich uit te geven als leden van DNA. Ook mogen zij niet handelen als leden van DNA of zich alszodanig gedragen. Aan dit verbod is er een dwangsom van SRD. 100.000,– per keer gekoppeld, voor iedere keer dat zij dat toch mochten doen.

DE BEANTWOORDING VAN DE RECHTSVRAAG

De rechtsvraag die zowel in eerste aanleg als in hoger beroep aan de voorzieningenrechter was voorgelegd, is of Sapoen en Chitan indertijd rechtsgeldig zijn teruggeroepen door hun politieke partij op basis van de terugroepwet van 22 februari 2005 (Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers). Deze vraag is in hoger beroep, voorlopig, bevestigend beantwoord, en wel in rechtsoverweging 3.7 e.v. van het vonnis. Vandaar dat het Hof, zoals gevorderd, bij wege van voorlopige voorziening, Sapoen en Chitan heeft verboden om zich als lid van DNA uit te geven, dan wel als lid van DNA te handelen, dan wel zich als zodanig te gedragen.

WEIGERING VOORZIENING TEGEN DE VOORZITTER VAN DNA

In het verlengde daarvan is overwogen dat, hoewel de terugroeping van Sapoen en Chitan een feit is, er in de visie van het Hof voor gewaakt dient te worden dat er daardoor een vacuum ontstaat. Het Hof stelt in rechtsoverweging 3.8 dat de wetgever er daarom kennelijk voor gekozen heeft om ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 1 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers, te bepalen dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) binnen veertien dagen nadat op 23 december 2015 exploten van de terugroeping door Pertjajah Luhur aan haar betekend waren, bijeen diende te komen om volgens de in de Kiesregeling bepaalde wijze te voorzien in de vacatures van DNA die als gevolg van de voormelde terugroepingen zijn opengevallen. Die procedure is evenwel niet gecompleteerd, aangezien het CHS wel bij elkaar is geweest maar er toen niet is voorzien in de vacatures van DNA conform de Kiesregeling.

De daarna ontstane disputen zijn voorgelegd aan de voorzieningenrechter ter beoordeling. Er ontbreekt dus sedertdien een schakel in de keten van te verrichten wettelijke handelingen waardoor in de visie van het Hof, de DNA-Voorzitter niet kon worden verboden om Sapoen en Chitan nog langer uit te nodigen voor vergaderingen van DNA en zij ook niet kan worden gelast hen de toegang tot het assembleegebouw te ontzeggen. De geadresseerden van de beslissing van het Hof zijn vanaf het vonnis dus slechts de 2 DNA-leden aan wie als voorlopige voorziening een verbod is opgelegd op straffe van een dwangsom.

DE RECHTSGEVOLGEN VAN HET VONNIS IN HOGER BEROEP

In de beslissing in hoger beroep is met zoveel woorden aangegeven dat de terugroepwet aan een politieke partij, in deze Pertjajah Luhur, de bevoegdheid geeft om een eigen DNA-lid terug te roepen op de wijze zoals in die wet is aangegeven en dat op het moment dat die politieke partij conform de bepalingen van die wet, het DNA-lid rechtsgeldig heeft teruggeroepen, die terugroeping rechtsgevolgen sorteert. Een dergelijk proces tot terugroeping door een politieke partij kan – zoals in onderhavig geval – aanleiding geven tot disputen over de vraag of de terugroeping rechtsgeldig is. Deze disputen kunnen worden voorgelegd aan de onafhankelijke rechter, zoals in kwestie is gebeurd.  Uiteindelijk heeft in hoger beroep op 20 maart 2020 de terugroepende politieke organisatie Pertjajah Luhur gelijk gekregen in het dispuut dat vanaf de terugroeping heeft bestaan tussen Pertjajah Luhur en haar 2 DNA-leden over de rechtsgeldigheid van die terugroeping. Tot dat moment hadden derden (DNA, CHS, OKB, Hoofdstembureau) geen boodschap aan de betwiste terugroeping.

Aangetekend wordt dat geboden en verboden (beslissingen van condemnatoire aard) die bij vonnis in kortgeding (in eerste aanleg of  in hoger beroep) worden opgelegd, slechts gelden voor de toekomst (ex-nunc) en wel na betekening van het vonnis aan de veroordeelde partij. Deze beslissingen hebben in beginsel alleen betrekking op en gevolgen voor de procespartijen. Derden (die dus geen partij zijn bij dat geding), zijn niet rechtstreeks geadresseerden van die beslissing. Indien die beslissing bijkomende rechtsgevolgen heeft (voor derden), zullen conform de in dat verband geldende regelingen en de daarin aangegeven procedures, vervolgens die stappen gezet dienen te worden om die rechtsgevolgen voor de toekomst te implementeren en te sorteren.

Ten overvloede wordt vermeld dat – aangezien het Hof bij wege van voorlopige voorziening slechts veroordelend heeft beslist dat de 2 DNA leden zich niet mogen uitgeven, handelen of gedragen als DNA leden vanwege de rechtsgeldig geachte terugroeping door hun politieke partij Pertjajah Luhur en deze beslissing raakvlakken heeft met andere constitutionele regelgeving, die in het onderhavig geding geen punt van geschil waren (te weten artikel 68 lid 1 sub c van de Grondwet en artikel 137, leden 1 en 2 van de Kiesregeling) – verdere gevolgtrekkingen naar aanleiding van deze beslissing, slechts in het kader van deze wet- en regelgeving, in onderling verband en samenhang beschouwd, gemaakt zullen dienen te worden door de daartoe in die regelingen genoemde instituten.

Als voorlopig oordeel heeft de restrechter met zoveel woorden aan Sapoen en Chitan slechts bevolen om als DNA-leden een pas op te plaats te maken, omdat naar het voorlopig oordeel van die rechter, zij rechtsgeldig zijn teruggeroepen. De formalisering en implementatie van dit voorlopig oordeel is een kwestie van de genoemde regelgeving verder conform toe te passen door de daartoe aangewezen instituten! Deze instituten zijn daartoe niet bevolen door de rechters; immers, zij waren geen partij in dit geding. Een verbod om in die hoedanigheid op te treden is geadresseerd aan betrokkenen. Dit impliceert geenszins dat zij die hoedanigheid niet bezitten. De formalisering om hen uit die hoedanigheid te halen moet nog plaatsvinden aan de hand van de genoemde regelgeving door de daartoe aangewezen instituten.

Voor de volledigheid worden de relevante bepalingen van genoemde regelgeving die van toepassing zijn op een terugroeping die – zoals in kwestie – door de voorzieningenrechter voorlopig rechtsgeldig is geacht, hieronder geciteerd:

Artikel 68, lid 1 van de Grondwet:

Het lidmaatschap van De Nationale Assemblée eindigt door: a. overlijden; b. ontslag op eigen verzoek; c. terugroeping van het lid op de wijze bij wet te bepalen; d. het ontstaan van omstandigheden, die de verkiesbaarheid uitsluiten; e. benoeming tot minister of onderminister; f. afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden; g. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een vrijheidsstraf van tenminste vijf maanden.

Artikel 137 van de Kiesregeling:

  1. De voorzitter van het hoofdstembureau van het betrokken kiesdistrict geeft onmiddellijk kennis aan de President, het Onafhankelijk Kiesbureau, het Centraal Hoofdstembureau, wanneer een gekozene zijn verkiezing heeft aanvaard.
  2. Gelijke kennisgeving geschiedt wanneer een kandidaat vóór de stemming komt te overlijden, wanneer een gekozene zijn verkiezing niet heeft aanvaard of de in artikel 136 lid 1 genoemde termijn heeft laten verstrijken, alsmede bij het openvallen van plaatsen van gekozen leden door ontslag, overlijden, terugroeping of om een andere reden.
  3. Ter voorziening in de vacatures bedoeld in het vorige lid treden in de plaats, indien het De Nationale Assemblee betreft, de in de volgorde hoogst geplaatste niet-gekozen kandidaten van de lijst, waarop de plaats is opengevallen. Komen er op de lijst geen kandidaten meer voor, dan treedt in de opengevallen plaats, de in de volgorde hoogst geplaatste kandidaat-plaatsvervanger.
  4. Indien het een Districtsraad betreft, wordt in de opengevallen plaats voorzien door de in de volgorde hoogst geplaatste niet-aangewezen kandidaten van de lijst, waarop de plaats is opengevallen.
  5. Ter voorziening in de vacatures, bedoeld in lid 2, wordt, indien het een Ressortraad betreft, in een tussentijds opengevallen plaats voorzien door: a. de kandidaat, die in rangorde op de kandidatenlijst direct volgt na het lid, wiens lidmaatschap is beëindigd, verkozen te verklaren; b. het uitschrijven van nieuwe verkiezingen, indien het lid, wiens lidmaatschap is beëindigd, de enige of de laatste kandidaat is op zijn kandidatenlijst.

Het Hof hoopt middels deze uiteenzetting, de onduidelijkheid die er schijnt te bestaan omtrent de inhoud en de rechtsgevolgen van zijn vonnis d.d. 20 maart 2020, GR no 15190 te hebben weggenomen.

Paramaribo, 10 april 2020,

De Waarnemend President van het Hof van Justitie

Mr. I.H.M.H. Rasoelbaks

 

Hof licht vonnis Sapoen en Chitan toe

Op 20 maart 2020 wees het Hof van Justitie vonnis in de terugroepingszaak tegen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Verschillende personen en organisaties gaven hun mening en uitleg over dit vonnis. De één wist het beter dan de andere. Het Hof heeft gemeend middels een stuk van de hand van waarnemend Hofpresident Iwan Rasoelbaks de beslissing
zelf toe te lichten; om de onduidelijkheid die er schijnt te bestaan over de inhoud en de rechtsgevolgen ervan weg te nemen.

Het Hof heeft op 20 maart beslist dat de twee leden van De Nationale Assemblee (DNA) Sapoen en Chitan (geadresseerden) zich niet mogen uitgeven, handelen of gedragen als DNA-leden, omdat zij rechtsgeldig teruggeroepen zijn door hun politieke partij Pertjajah Luhur (PL). Deze beslissing heeft raakvlakken met artikel 68 lid 1 sub c van de grondwet en artikel 137, leden 1 en 2 van de Kiesregeling, en verdere gevolgtrekkingen naar aanleiding van deze beslissing zullen slechts gemaakt dienen te worden door de daartoe in die regelingen genoemde instituten, stelt het Hof. 
Pas op de plaats makenSapoen en Chitan zijn door het Hof in feite slechts bevolen om “een pas op de plaats te maken”, totdat er twee nieuwe leden in hun plaats zullen komen. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) had - conform de regels in de Kiesregeling – moeten voorzien in de vacature die was ontstaan door hun rechtsgeldige terugroeping. Hoewel CHS dit heeft nagelaten, kan het Hof dit instituut geen opdracht geven om de procedure te volgen en af te ronden. Het Hof zegt hierover: “De formalisering en implementatie van dit voorlopige oordeel is een kwestie van de genoemde regelgeving verder conform toe te passen door de daartoe aangewezen instituten!” Deze instituten zijn door de rechters niets opgedragen, “immers, zij waren geen partij in dit geding”.  
Zijn Sapoen en Chitan nu wel of geen DNA-lid?Formeel gezien zijn de twee heren nog steeds DNA-lid. In de toelichting zegt het Hof dat zij een verbod hebben om in de hoedanigheid van DNA-lid op te treden. “Dit impliceert geenszins dat zij die hoedanigheid niet bezitten. De formalisering om hen uit die hoedanigheid te halen moet nog plaatsvinden aan de hand van de genoemde regelgeving door de daartoe aangewezen instituten.” 
Wat waren de eisen?Het Hof legt uit wat de politieke partijen VHP, NPS en PL en DNA-kandidaten Barkat Mohabali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) op 12 juli 2016 hebben gevraagd aan de kortgedingrechter. Zij kwamen met drie eisen: Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons moest verboden worden om de teruggeroepen Sapoen en Chitan uit te nodigen voor de Assembleevergadering en haar te gebieden dat ze de twee heren de toegang tot het Assembleegebouw moest ontzeggen. De tweede eis ging over een dwangsom; Sapoen en Chitan moesten SRD 1.000.000 betalen voor iedere keer dat zij zich niet aan het vonnis zouden houden. En als derde eisten de partijen dat Sapoen en Chitan zullen worden verboden om zich als DNA-lid uit te geven casu quo als DNA-lid te handelen casu quo zich als zodanig te gedragen.
Wat beslisten de kortgedingrechter en het Hof?Op 28 november 2016 heeft de kortgedingrechter zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vordering tegen Assembleevoorzitter Simons, de vordering tegen Sapoen en Chitan werd afgewezen. De eisers hebben hoger beroep aangetekend en op 20 maart 2020 volgde de beslissing van het Hof. Hierin vernietigt het Hof het 2016-vonnis van de kortgedingrechter. Het Hof verbiedt Sapoen en Chitan om zich als DNA-lid uit te geven. “Ook mogen zij niet handelen als leden van DNA of zich als zodanig gedragen. Aan dit verbod is er een dwangsom van SRD 100.000 per keer gekoppeld, voor iedere keer dat zij dat toch mochten doen.”
Waarom geen veroordeling SimonsHet Hof gaat ook in op de beslissing waarom DNA-voorzitter Simons niet is veroordeeld. Het parlement bestaat uit 51 leden, ondanks Sapoen en Chitan rechtsgeldig zijn teruggeroepen. In hun plaats moeten twee nieuwe leden komen. Het CHS had binnen veertien dagen nadat op 23 december 2015 exploten van de terugroeping door PL aan haar betekend waren, moeten voorzien in de DNA-vacatures. Omdat zulks niet is gedaan, zijn Sapoen en Chitan nog steeds DNA-leden. Er mag immers geen vacuüm, leegte ontstaan.
Aan Simons valt er niets te verwijten of te veroordelen. Omdat het CHS wel bijeen is gekomen maar de procedure om te voorzien in de vacatures die zijn ontstaan door de terugroeping, niet heeft afgerond. Er ontbreekt dus sedert 2015 “een schakel in de keten van te verrichten wettelijke handelingen waardoor in de visie van het Hof, de DNA-voorzitter niet kon worden verboden om Sapoen en Chitan nog langer uit te nodigen voor vergaderingen van DNA en zij ook niet kan worden gelast hen de toegang tot het Assembleegebouw te ontzeggen”.
Geen terugwerkende krachtHet Hof herhaalt dat de geadresseerden van de beslissing op 20 maart slechts de twee DNA-leden zijn, aan wie als voorlopige voorziening een verbod is opgelegd op straffe van een dwangsom. Veroordelingen zoals geboden en verboden, die in een kort geding of in hoger beroep worden opgelegd gelden slechts voor de toekomst (ex-nunc, ze hebben geen terugwerkende kracht). Dit geldt vanaf het moment na betekening van het vonnis aan de veroordeelde partij (Sapoen en Chitan). Deze beslissingen hebben in beginsel alleen betrekking op en gevolgen voor de procespartijen (de eisers en gedaagden). 
Derden, zoals DNA, CHS en/of het Onafhankelijk Kiesbureau zijn geen partij in de rechtszaak geweest. De appellanten hebben het Hof niet gevraagd om deze instanties te veroordelen en/of te gebieden over te gaan tot een gewenste handeling.
De uitspraak in hoger beroep is gewezen door de rechters Anand Charan, Jane Jensen en Sabitadevie Nanhoe-Gangadin en is uitgesproken door Dinesh Sewratan.

 

Suriname -Van wingewest tot natiestaat Pronk, Jan

Verschijningsdatum: 09-04-2020

€ 27,06 € 29,50 Incl. BTW 

Artikel omschrijving

Suriname staat het komend jaar volop in de belangstelling. Op 25 mei worden er presidentsverkiezingen gehouden en op 25 november wordt 45 jaar onafhankelijkheid gevierd.

Suriname was bijna driehonderd jaar een kolonie van Nederland. De grenzen, de bevolkingssamenstelling en de economie werden door Nederland bepaald. De gevolgen daarvan deden zich gelden tot na de onafhankelijkheid in 1975. Nederland kon en mocht zich niet onttrekken aan haar verantwoordelijkheid. In dit boek schetst Jan Pronk de manier waarop met die verantwoordelijkheid is omgegaan, de dilemma's waarvoor politici stonden, de beslissingen die genomen werden, de fouten die gemaakt zijn en zijn eigen rol hierin.

Suriname heeft zich ontwikkeld tot een autonome staat, die op eigen kracht met vallen en opstaan een natie is geworden. De historie is echter niet uit te wissen en heeft consequenties voor het heden. Nederland draagt, aldus Jan Pronk, nog steeds medeverantwoordelijkheid voor de toekomst van het land en haar bevolking.

Jan Pronk (1940) was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I en minister van VROM in het kabinet Kok II. Daarnaast was hij adjunct-secretaris-generaal van de UNCTAD, speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling en speciaal VN-gezant in Soedan. Jan Pronk is als emeritus professor Theory and Practice of International Development verbonden aan het Institute for Social Studies in Den Haag.

Taal: Nederlands
Verschijningsdatum: 09-04-2020Specificaties

 

 

 

 

Tante Dinie Blokland
weerstaat Dilip Sardjoe

Tante Dinie Blokland haalt flink uit naar Dilip Sardjoe, NDP en Bouterse 

Bron: Facebook

Dilip Sardjoe haalt flink uit naar diaspora: “Het moment dat je een land achterlaat, moet je niet kletsen”

Geplaatst op april 3, 2020

Radio Stanvaste Interview met Dilip Sardjooe

Boldewijn: opvolging Chitan en Sapoen moet zo snel mogelijk

“In Suriname gaat het perfect, kan niet beter”

In gesprek met Frans Pinas van het Nederlandse radiostation Stanvaste heeft Dilip Sardjoe, eigenaar van Rudisa Holdings tevens lid van meerdere presidentiële commissies, flink uitgehaald naar de diaspora. Het gesprek begon over het Coronavirus. Sardjoe gaf aan dat alle gevallen in Suriname importgevallen zijn. Op vraag van Pinas over een dode, zei Sardjoe dat het fake news is. “Mensen houden ervan om mensen dood te maken, terwijl ze nog leven.” Op de vraag of Sardjoe de rijkste man is van Suriname, zei hij: “Dat weet ik niet, ik ben niet gaan kijken in andermans huis”. Sardjoe wilde ook niet over de koers praten. “Het interesseert me niet. Jou rekken zijn leeg (Nederland) en wij ook. We zijn gelijk. We leven lekker hier in Suriname. In Europa is het worse. Het gaat perfect in Suriname, beter kan het niet.”

Niks aan diaspora

Op vragen van Pinas over de economische situatie en eventuele hulp vanuit de diaspora zei Sardjoe het volgende. “Ik weet het voor mezelf. Waarom bemoeien jullie ? Als je geen Surinaams paspoort heb, ben je niet welkom.” Op vraag wat er met de kasreserve is gebeurd, zei hij: “Ik weet het niet. Hebben jullie een kasreserve? Daar, in Nederland, mag je niet eens een dollarrekening hebben. Wat voor k* rommel vraag je? Het is niet jou geld. Ik ben geen dia of spoor. Holland heeft harder geld nodig. Je moet naar zuurstofapparaten zoeken. Je hat mi ede, mi no sabi. Je moet me niets vragen over de overheid. Diaspora zijn geen Surinamers. A moment sa yu gwe, dan moet je niet kletsen over wat je heb achtergelaten. Als ik president word, gaat een visum 1000 dollar zijn.”


“Ik heb k* met Hollanders”

“Die Hollander zegt me niets. Ik heb k* met ze te maken. Zoek een Surinamer die miljonair is geworden in Nederland. Ik ben in Suriname miljonair  geworden. In mijn vaderland. Zoek een persoon met 10 miljoen legaal die Surinamer is”, daagde Sardjoe Pinas uit. “Het ligt aan de maatschappij, het is alleen voor de witte man. Ze hebben het moeilijker in Nederland. Stuur de namen voor me. Ze zijn rijk in Nederland zolang de belastingdienst het wilt. “They are trying to make a living”, aldus Dilip Sardjoe in het programma van radiostation Stanvaste.

SAM

Suriname Herald4 april 2020 om 08:13

De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons, moet de opvolgers van de twee dissidenten van de Pertjajah Luhur (PL), Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen, zo snel mogelijk toelaten tot het parlement. Dit moet als zij wil dat het hoogste orgaan van staat, zoals de grondwet dat voorschrijft, functioneert. De grondwet praat over 51 DNA-leden en niet over 49.

De vergelijking wanneer een lid ziek of uitlandig is en wanneer een assembleelid door de rechter is teruggeroepen, is niet hetzelfde, zegt de bestuurskundige. De twee PL-dissidenten hebben na de verkiezingen van 25 mei 2015 de PL, die in V7-verband deel heeft genomen aan de stembusgang, verlaten en een coalitie gevormd met de NDP, BEP en DOE. In hoger beroep heeft de rechter op 20 maart bepaald, dat deze leden terug moeten treden als assembleeleden.

Boldewijn merkt op dat het goed is als de voorzitter van het parlement aan het Centraal Hoofdstembureau vraagt om het proces voor de toelating van de opvolgers in te zetten. Het toelaten van de opvolgers van Chitan en Sapoen moet volgens Boldewijn voor 25 mei gebeuren. “Als de opvolging geen feit is, mag en kan het parlement geen enkele wet aannemen en of goedkeuren”, beweert de bestuurskundige.

Hij stelt dat Simons niet moet doen als de eerste keer toen deze leden al door de rechter waren teruggeroepen, omdat het nu gaat om een zaak in hoger beroep. In de plaats van Sapoen die gekozen was in het district Wanica komt de VHP’er Barkatoela Mohab Ali, terwijl de NPS’er Prim Sardjoe volgens de V7-lijst Chitan zal moeten opvolgen in Saramacca.

De assembleevoorzitter zei in het radioprogramma Bakana Tori op SRS, dat deze zaak een nieuw fenomeen is. Zij stelde dat president Ronald Venetiaan na de verkiezingen van mei 2010, ondanks hij gekozen was als lid van DNA, tegelijkertijd president was. Deze plek was open, totdat hij het ambt had overgedragen. Bij het heengaan van Shailendra Girjasing was dat ook het geval.

Het proces van de toelating tot aan de beëdiging van een opvolger duurt weken, zegt Simons. Zij vindt het niet juist dat er gezegd wordt, dat het parlement met het terugroepen van de leden Sapoen en Chitan niet volledig is. Het stilleggen van het parlement is bovendien niet verstandig, terwijl er brandende vraagstukken spelen.

Op het Zuid-Amerikaans continent zijn er slechts drie landen die volgens deskundigen niet in staat zullen zijn om tegen het jaar 2030 armoede uit te bannen. Die zijn Suriname, Venezuela en Bolivia.

Deze landen gingen de afgelopen jaren juist sterk achteruit, terwijl die eens behoorden tot de gegoede burgers in Zuid-Amerika. Opvallend is dat de verloedering onder het huidige linkse leiderschap van de drie landen heeft plaatsgevonden.

Over het algemeen neemt armoede af in de wereld. De meeste landen, die in de afgelopen jaren te kampen hadden met extreme armoede, maakten grote sprongen vooruit. Deskundigen van World Data Lab (WDT) hebben berekend dat ingaande 2019 ongeveer 8% van de wereldgemeenschap in extreme armoede zal verkeren; het laagste niveau ooit geregistreerd. Suriname, Venezuela en Bolivia zullen het gestelde doel van de Verenigde Naties echter niet halen.

Volgens de berekeningen leeft 19,8% van de Surinaamse samenleving in armoede.

Dit is goed voor 110 duizend mensen. Opvallend is dat het procentueel verschil met Venezuela niet erg groot is. Daar woont 19,5% van de bevolking in armoede. Deze groep is wel goed voor zeker 6 miljoen Venezolanen. Voor Suriname en Bolivia geldt dat het VN-doel om tegen 2030 armoede uit te bannen niet gehaald wordt terwijl in Venezuela de verloedering verder zal toenemen. In het Caribisch Gebied en Centraal-Amerika zijn het Guatemala, Honduras, Belize en Haïti die de deadline van 2030 zullen missen volgens WDT.

Het gaat wel goed in buurland Guyana die in staat is geweest de armoede terug te brengen naar 5,3%. Dit land is ruim op schema om tegen 2030 af te reken met armoede. Met de vondst van grote olievoorraden in het zeegebied stellen sommige deskundigen dat Guyana rond 2030 zelfs een van het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking in de wereld zal hebben.

UNITEDNEWS

 

Infectioloog Vreden: Medicijn uit Cuba deugt niet

Starnieuws 25 Mar, 01:25

Radio Tamara 30-03-2020 Iwan Bottse.
Programma Welgeïnformeerd.
Telefonisch gesprek met Dr. Stephen Vreden (Infectioloog)
Duur 53 min.

1

2

Infectioloog Stephen Vreden, tijdens de persconferentie 'Update Covid-19'.
(Foto: René Gompers)

3

Infectioloog Stephen Vreden deelt mee dat Interferon, de medicamenten die de overheid uit Cuba haalt om het Coronavirus te behandelen, niet deugt.
“Interferon, the verdict is in; its not good,” benadrukt Vreden op de Covid-19 persconferentie. “Dat geldt voor nog een aantal middelen. Dat zullen wij niet echt kunnen toepassen in Suriname. Wat er met de bestelling uit Cuba zal gebeuren, zal pas op de volgende persconferentie worden meegedeeld. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid is compleet verrast met de mededeling van de specialist.  

Minister Elias en SZF-directeur Rick Kromodihardjo hebben maandag aangekondigd dat er een lading Interferon-Alfa 2b is besteld in Cuba. De eerste bezending van de 2100 ampullen zouden op 5 april binnen moeten zijn. Elias heeft benadrukt dat het om een ‘proef’ lading gaat. Alleen als de Surinaamse patiënten er goed op zouden reageren, zou de volgende lading binnen gehaald worden. Minister Elias zegt aan Starnieuws dat de eerste 100 ampullen op 5 april komen. Als deze goed bevonden worden, komt de rest. Met 100 ampullen kunnen vijf patiënten worden behandeld. 
Vreden deelt mee dat sinds de uitbraak van Covid-19 in China verschillende middelen zijn geprobeerd. Een aantal, waaronder Interferon, heeft “geen additioneel voordeel bij deze ziekte” legt de infectioloog uit. “Met andere woorden, je kan ze net zo goed niet geven.”  Er zijn andere opties die nu onderzocht worden, voegt Vreden er aan toe. Het antwoord op wat er met de bestelling uit Cuba zal gebeuren, wordt gegeven op de update vanmiddag. Vreden geeft aan dat het ministerie al is geadviseerd over Interferon. 

Starnieuws verneemt dat er andere specialisten zijn, die wel met de medicijn uit Cuba willen werken. Sommige bronnen melden dat Inteferon Alfa-b2 in combinatie met andere medicijnen effectief is. Het is geen vaccin. Er wordt ook gemeld dat behandelingen met dit medicament in China succesvol zijn geweest.
René Gompers

 

Advocaat Best: 'Valutawet' is onrechtmatige wetgeving

Starnieuws 28 Mar, 22:41

Advocaat Gaetano Best zegt het te betreuren dat mevrouw Mansaram, in een artikel op Starnieuws, een memo, die hij voor cliënten heeft geschreven, over de implementatie van een aantal bepalingen uit de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (WCVT), volledig uit zijn verband trekt, daaruit selectief citeert en daar vervolgens een conclusie aan verbindt waar de memo geen enkele grondslag voor biedt. 

De reactie van Best luidt als volgt:

“Mijn professionaliteit en beroepsethiek staan eraan in de weg een memo, die ik op verzoek van cliënten heb geschreven, op Starnieuws te bespreken. De door Mansaram getrokken conclusie, als zou uit mijn memo blijken dat er met de “Valutawet” niets aan de hand is, is echter volstrekt onjuist.

Integendeel ben ik na bestudering van de WCVT van oordeel dat deze wet (i) op een onbehoorlijke wijze tot stand is gekomen; (ii) getuigt van een fundamenteel gebrek aan inzicht in zowel wetgevingstechniek alsook het bestaande wettelijke stelsel betreffende de regulering van het deviezenverkeer; (iii) leidt tot onevenredig nadeel zijdens ondernemingen en particulieren; en (iv) derhalve onrechtmatige wetgeving is.”

 

De oorlog om de ‘valutawet’

 Starnieuws 27 Mar, 19:41
Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram

image starieuws

De wetgevende macht heeft een gedurfde stap ondernomen. Een initiatiefwet ter regulering van het valutaverkeer, is goedgekeurd. Daarna zijn enkele actoren zich gaan roeren. Bankiers, bedrijfsleven en de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 

De VSB heeft legal advice gevraagd aan het advocatenkantoor Essed en  Sohansingh. Als ik het 4 pagina`s tellend advies van de gewaardeerde Gaetano Best inkijk, is er in grote lijnen niets aan de hand. Het advies is toegespitst op een 4-tal punten betrekking hebbende op voor de bedrijfsvoering belangrijke aspecten.

1. Het accepteren van betalingen in vreemde valuta 

2. Het contracteren in vreemde valuta 

3. Het offreren in vreemde valuta 

4. Geen straf op overtreding artikel 10 lid 3 WVCT (valutawet)

De conclusie van dit legal advice is interessant voor alle betrokkenen: 

Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten betreffende een te verrichten prestatie in vreemde valuta kan eenvoudigweg worden voldaan aan de WCVT, door het invoegen van een specifieke bepaling, zodat de wet in dat opzicht geen beperkingen oplevert voor het aangaan van nieuwe schuldverplichtingen in vreemde valuta.

Bij bestaande schuldverplichtingen die luiden in vreemde valuta, daarentegen, zullen schuldenaren mogelijk bij de rechter kunnen afdwingen dat zij de vreemde valuta-schuldverplichting kunnen voldoen door betaling in SRD tegen de koers van de CBvS. Een schuldenaar zou in het ergste geval - indien de schuldeiser weigert het equivalent van de schuld in Surinaamse dollar te aanvaarden - zelfs bevrijdend kunnen betalen door storting van voormeld equivalent in SRD in de consignatiekas.

Met meewerkende schuldenaren kan echter een wijziging in de bestaande overeenkomst worden overeengekomen, zodat ook bij deze overeenkomsten betaling in vreemde valuta mogelijk blijft.

Aangezien het wettelijke verbod om te offreren en factureren in vreemde valuta haaks staat op het recht om, weliswaar onder voorwaarden, te contracteren in vreemde valuta, is het lastig handvatten aan te reiken voor handelen in lijn met artikel 3 lid 5 WCVT. Indien de intentie van degene, die in een offerte een aanbod doet, is om een overeenkomst aan te gaan in vreemde valuta, is het volstrekt onlogisch om de prijs van het goed of de dienst in de aan de overeenkomst voorafgaande offerte uit te drukken in SRD. 

Evenmin is het logisch om te factureren in SRD, indien partijen, daaraan voorafgaand, uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat giraal betaald moet worden in vreemde valuta. Daartegenover staat dat artikel 9 lid 1 WCVT overtreding van artikel 3 lid 5 WCVT beschouwt als een economisch delict. Voor dit probleem is vooralsnog geen juridische oplossing voor handen.

Aldus de legal advice naar de VSB toe.

Er is in principe niets dat de uitvoering van de wet in de weg staat. Waarom de VSB zoveel commotie maakt is dus zeer onduidelijk. 

De bankiersvereniging heeft haar bezwaren nog altijd niet gespecificeerd maar heeft wel een verklaring uitgegeven waarin wordt benadrukt dat men het pad van dialoog wenst te volgen om wijzigingen in de wet opgenomen te krijgen. Mijn inzicht is dat de bezwaren van de bankiersvereniging welke ik kan gissen, opgevangen kunnen worden door de bijzondere bepalingen van de valutawet die ruimte biedt om in overleg met de CBvS zaken vast te leggen. 

Kijken we naar de brief die de governor van de CBvS heeft gestuurd naar het staatshoofd, dan is vaagheid het enige dat daaruit voortvloeit. Geen concrete bezwaren waardoor de indruk ontstaat dat de wet niet goed wordt begrepen of wenst te worden begrepen. Ik ben het wel eens met dhr Roemer dat er sprake dient te zijn van contract vrijheid. Hij doelt kennelijk op de spaarzin in valuta doch de huidige macro-economische omstandigheden vragen een bijzondere aanpak. 

De angst van dhr Roemer voor politisering van het ondersteunend toezichthoudend orgaan is niet valide omdat hij  voorbijgaat aan de marktwerking. Het lijkt alsof de governor vergeten is mee te nemen dat de CBvS de koers bepaalt! 

Heeft met de aanname de CBvS nog steeds de autoriteit om een marktconforme koers te bepalen? JA! Wordt CBvS overruled door toezichtsorgaan. NEE! Dus waar gaat de commotie eigenlijk over? Je zou kunnen proeven dat dhr Roemer zich druk maakt om de rol van toezichthouder op kredietwezen. Is die bezorgdheid valide? NEE. Als lid van toezichtsorgaan bepaalt CBvS namelijk nog steeds allocatie van valuta naar marktpartijen. 

De valutawet is naar mijn mening juist in lijn met wat de CBvS al een tijdje tracht te doen namelijk ontmoediging van valuta leningen. CBvS heeft al tijdje banken onder druk gezet om valuta leningen te beperken en bestaande om te zetten in SRD. Als overgang werd 10 jaar gehanteerd. De huidige wet is alleen rigoureuzer en dat wordt ingegeven door feiten en omstandigheden. 

Over de internationale praktijk is dhr Roemer erg vaag. In Nederland heb je DNB en AFM die samen toezicht uitoefenen. Dus toezicht KAN! In de VS heb je Fed en Sec en Elizabeth Warren. Dus het KAN! De governor heeft niet hard kunnen maken hoe de CBvS  wordt uitgehold.

De wet is een gedurfde wet en is erg goed ontvangen door de samenleving die erg moe is van hoge koersen en de zoektocht naar valuta om aan verschillende verplichtingen te kunnen voldoen. 

Deze wet beschermt de gewone burger en is geenszins een onuitvoerbare wet , integendeel. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de meeste bezwaren middels goede afspraken tussen de verschillende actoren tot het verleden kunnen behoren. 

Ik roep alle betrokken partijen op de weg van dialoog te blijven volgen. Ook roep ik op tot stevigere informatie voorziening naar belanghebbenden toe. 

Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram

 

Alleen de verkiezingen lijken Bouterse voor 20 jaar cel te kunnen behoeden

Desi Bouterse werd eind vorig jaar veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden. De Surinaamse president gaat in hoger beroep, maar waarschijnlijk zijn de verkiezingen op 25 mei zijn enige mogelijke uitweg. "Zodra hij president af is en geen machtsbasis meer heeft, wordt hij in de gevangenis gesmeten."

De Surinaamse Krijgsraad bevond Bouterse in november hoofdschuldig aan de martelingen en executies van vijftien politieke tegenstanders in 1982. Hij was toen bevelhebber van het leger, dat Suriname regeerde na een militaire staatsgreep, twee jaar eerder.

Tot een arrestatiebevel tegen de voormalige juntaleider kwam het niet. Waarschijnlijk vanwege de onuitvoerbaarheid daarvan. 'Bouta' is nu de democratisch verkozen president van het land.

Kleine kanttekening: hij heeft ook een celstraf van elf jaar uit te zitten in Nederland, waar hij in 1999 bij verstek werd veroordeeld wegens drugssmokkel.

'Vrijwel ondenkbaar dat Krijgsraad nu andere conclusies trekt'

"Tot mislukken gedoemd", noemt strafpleiter Gerard Spong de zogeheten verzetsprocedure die Bouterse voert tegen zijn veroordeling wegens de Decembermoorden. "Het is puur een beetje tijdrekken."

Spong begon zijn loopbaan in Suriname en was bevriend met vier van de slachtoffers van de Decembermoorden. Hij adviseerde het Surinaams Openbaar Ministerie tijdens het onderzoek naar en het strafproces tegen hoofDe advocaten van de president kunnen tijdens het hoger beroep nieuwe onderzoekswensen indienen, die allemaal bekeken moeten worden, of vragen om het horen van nieuwe getuigen, zegt Spong. Daarnaast kan er bijvoorbeeld worden gesteggeld over de definities van woorden uit wetsartikelen. Er zijn dus mogelijkheden voorhanden om het proces te rekken, maar die zijn niet eindeloos. "Ik schat dat het binnen een jaar bekeken moet zijn."

Hij geeft de verdediging van de president weinig kans. "Het eind van het liedje is toch dat hij voor die Krijgsraad staat, die hem al heeft veroordeeld. Het vonnis is zo gedetailleerd, zo uitvoerig, zo logisch en begrijpelijk opgebouwd. Het is vrijwel ondenkbaar dat de Krijgsraad nu andere conclusies trekt."

Dan blijft alleen de politieke ontsnappingsroute over. Die loopt via de kieslokalen. "Zijn enige lifeline is het presidentschap", zegt Spong. "Hij heeft een levensbelang bij het winnen van de verkiezingen op 25 mei. Zodra hij president af is, en geen machtsbasis meer heeft in Suriname, wordt hij natuurlijk in de gevangenis gesmeten."


Bouterse zal zich zijn politieke machtsbasis niet makkelijk laten ontnemen, meent journalist en columnist Sheila Sitalsing, die opgroeide in Suriname. De president is populair onder arme Surinamers, legt ze uit. Die vormen een groot deel van de bevolking.

"Hij heeft zijn achterban deels gekocht door cadeautjes uit te delen." Dat kan een stukje land zijn, of alleen een pakket met wat voedsel. "In een arm land is het niet duur om mensen te kopen. Het is in Suriname echt een begrip, 'een pakket uitdelen'. Of Bouterse organiseert een feest, regelt gratis bussen en geeft de mensen een avond te eten en te drinken. Dan geloven ze dat hij God is, zo werkt dat ongeveer."

Zijn aanhang kan het Decembermoorden-vonnis tegen Bouterse compleet wegredeneren zegt de journalist. "Hun eerste argument is dat het proces door Nederland werd georkestreerd, werd ingefluisterd door de oude koloniale machten, en vervolgens door zijn tegenstanders in Suriname is misbruikt. Het tweede is dat er in die periode inderdaad mensen zijn overleden, maar zij zouden - in een misvormde versie van de geschiedenis - volgens hen landverraders zijn geweest, waardoor executies noodzakelijk zouden zijn geweest om de revolutie te redden."

Surinamers zijn doorgaans bovendien heel gelovig, en Bouterse heeft zich bekeerd tot een populaire pinksterbeweging. Sitalsing: "Een groot deel van zijn volgelingen komt ook uit die kerken. Zij vinden rechtvaardigingen in hun geloof. 'Als hij iets fouts heeft gedaan, dan zal God dat wel met hem afrekenen'."

'Surinaamse regering is compleet disfunctioneel'

Toch kan de president de stembusgang in mei volgens Sitalsing niet met een onverdeeld hosannagevoel tegemoet zien. "Bouterse leidt een compleet disfunctionele regering, die wordt gedomineerd door zijn partij en wordt gekenmerkt door heel veel corruptie en complete chaos".

De Surinaamse economie zit in het slop en de Surinaamse dollar (SRD) daalt snel in waarde. De regering stelde eerder deze maand een verbod in op het gebruik van buitenlandse valuta, in de hoop de eigen munt een boost te geven. Commerciële banken en het bedrijfsleven werden niet geraadpleegd en sloten uit protest hun deuren.

“Het coronavirus was de natte droom van de Surinaamse regering: mensen kunnen nu niet meer op een plein gaan demonstreren.”

Sheila Sitalsing


Het kwam bovenop een andere recente crisis: eind januari bleek 100 miljoen Amerikaanse dollars (90 miljoen euro) aan spaargeld van Surinamers te zijn 'verdwenen' bij de Centrale Bank, buiten weten van de banken die het daar hadden gestald. Sitalsing: "Dat gebeurde met medeweten en aanmoediging van de regering. Er was de laatste tijd heel veel protest, er waren demonstraties. Het was echt aan het overkoken."

De protesten werden onverwacht gesmoord. Niet door de regering, maar door de komst van het coronavirus. Het eerste ziektegeval in Suriname werd op 13 maart vastgesteld. Sitalsing: "Het land is nu op slot gegooid. Coronabesmetting was de natte droom van deze regering: mensen kunnen nu niet meer op een plein gaan staan demonstreren."

'Als hij niet wint, zal hij zorgen dat hij toch wint'

Het wordt spannend op 25 mei, met een zittend staatshoofd dat verkiezingswinst nodig heeft om uit de gevangenis te blijven. Sitalsing geeft Bouterse een goede kans en sluit niet uit dat hij zijn toevlucht neemt tot fraude als dat toch nodig blijkt. "Ook als hij niet wint, zal hij zorgen dat hij toch wint."

Als Bouterse de komende vijf jaar kan aanblijven als president, betekent dat trouwens niet dat hij van zijn twintigjarige celstraf af is, zegt Gerard Spong. Binnen de NDP wordt geopperd dat hij zichzelf gratie kan verlenen, maar een volgende regering kan dat eenvoudig nietig verklaren. "Het is maar een rekmiddel van beperkte duur."

Spong toont zich iets hoopvoller over de verkiezingsuitslag. "Ik kan me niet voorstellen dat het Surinaamse volk door zo'n man vertegenwoordigd wil worden", zegt hij. "Als volk moet je erop kunnen vertrouwen dat je een staatshoofd hebt dat ook in internationale verhoudingen enig gezag heeft. Het gezag van een drugsdealer en moordenaar is natuurlijk nul komma nul."


Wetgever (DNA) schiet in eigen been

Starnieuws 25 Mar, 02:14

image starnieuws
Mr. Drs. Sardhanand Panchoe

Wetgeving is een complexe aangelegenheid, niet eenvoudig, en behoort met de grootste zorgvuldigheid tot stand te komen. Het recente proces in De Nationale Assemble (DNA), terzake de behandeling en aanname van de ‘Wet verdere ordening van Valuta Transacties en het Valuta Verkeer’, 21 Maart 2020, geeft wederom blijk dat men politiek en wets-technisch juridische regelgeving  niet van elkaar kan scheiden, en zich eerder verleidt door politiek opportunisme. Een onvoorbereide en overhaastige wetgeving, treft onder geen omstandigheid zijn doel, en men is vaak onbewust over de  sociale, economische en politieke gevolgen. Het is ontwrichtend voor een goed bestuur, ondermijnt het vertrouwen dat burgers en delen in de samenleving en in de democratie hebben, en bovenal, catastrofaal voor een rechtsstaat.

Zoals bekend, werd de wet in kwestie bij verrassing en zoals thans blijkt met een politiek spelletje van vluchtige en onverwachte agenda wijziging in DNA  doorgevoerd. De wet werd gepasseerd met een  politieke instemming van 26 leden, een gewone meerderheid dus, terwijl de rest van DNA-leden uit protest wegbleef. De aanname van de wet werd desalniettemin doorgevoerd. Inmiddels zoals verwacht, hebben grote delen in de samenleving hun misnoegen geuit, en uit alle relevante hoeken is er protest  getekend bij de president om deze wet niet af te kondigen.

Naar mij lijkt, is het de verantwoordelijkheid van DNA om een wetsproduct zo goed mogelijk, beantwoordend aan zijn doel, in elkaar te zetten, met inspraak van alle maatschappelijke en functionele groepen als een bottomline. Het staatshoofd zou DNA op zijn vingers moeten tikken, en zelfs weigeren om maatschappelijk contentieuze wetsproducten op zijn tafel te krijgen, hoe goed deze ook bedoeld zijn, door zijn eigen fractie. Dit zou zeker het geval moeten zijn, als blijkt dat het wetsproduct inputs van belangrijke actoren uit de samenleving mist, zoals thans het geval lijkt te zijn, dat processen niet goed zijn gevolgd, en dat de wetgeving zijn doel mist.

De democratie verlangt van het staatshoofd dat het uitvoerend orgaan, naar DNA toe zijn eigen verantwoordelijkheid op zich neemt en  daarbij de wetgever controleert, op een juiste voorbereiding van wetten en acht slaat op de gevoelens en aspiraties van het volk, van grote maatschappelijke groeperingen, en van relevante actoren. Dit is het hele principe van ‘checks and balances’ tussen de wetgevende en uitvoerende in het wetgevingsproces. Een kwalitatief juiste wetgeving is geen kwestie van oppositie of coalitie, mag ook niet onderbouwd zijn op politieke motieven, doch in principe ingegeven door het algemene- en staatsbelang. Het volk moet ermee gediend zijn! Een dergelijke terugwerping door het staatshoofd, zou  DNA moeten afstraffen met zwakke wetgeving, maar ook een belangrijke bijdrage zijn aan de democratie, en dat DNA als wetgever aan kwaliteitswetgeving behoort te doen.

Met het recente wetsproduct, schijnt de wetgever het gemikt te hebben op de cambiohouders. Dat is over duidelijk te lezen in het wetsproduct. Echter, het is niet de taak van  de wetgever om cambiohouders af te straffen middels punitieve en selectieve wetgeving. Het doel van de wetgever is om (sociaal-, economische/financiële en  maatschappelijke) processen in juiste banen te leiden en middels wetgeving ordening in de samenleving te brengen, daarbij het algemeen belang als het hoogste motief. Wetgeving als de onderhavige  draagt zelfs risico’s van een discriminatoire aard te zijn, en zoals eerder door anderen aangehaald, werkt averechts in het financieel, maatschappelijk  en economisch verkeer in plaats van de door DNA beoogde financiële ordening en economische stabiliteit te brengen. Gezien de overhaastige wijze waarop deze wet tot stand is gekomen, en de daarbij gevolgde onderliggende technisch-juridische zeer zwakke processen, is het onvermijdelijk, dat deze wetgeving zijn beoogde doel zal missen en is een verdere chaos op de financieel- en economische markten onontkoombaar. 

Mr. Drs. Sardhanand Panchoe

 

 

Hof wekt terugroeprecht tot leven

Starnieuws 24 Mar, 05:16
(Verkorte versie)

U kunt het gehele artikel hier downloaden. 

 Terugroepvonnis_Hof_mrt_2020.pdf

image starnieuws
Hugo Fernandes Mendes

Het besluit van het Hof van 20 maart jl betekent dat het terugroeprecht voortaan serieus moet worden genomen. Dit recht is in 1987 in de grondwet opgenomen en in 2005 uitgewerkt in de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers (WTV). Het terugroeprecht gaf aanleiding tot discussies. Kort gezegd het kunnen terugroepen van eenmaal door de kiezer verkozen parlementariërs vormt een inbreuk op democratische principes.  Autocratische partijbestuurders die geen kritiek dulden worden ongewild ondersteund, en ook werd vanwege de vele procedures zonder resultaat getwijfeld aan de effectiviteit van de WTV. 
Voorstanders betogen dat de democratische ontwikkeling van een jonge staat moet worden beschermd tegen parlementariërs die zonder scrupules voor persoonlijk gewin zich laten omkopen door de hoogste bieder. Deze zichzelf verrijkende politici hebben geen boodschap aan hun oorspronkelijke kiezers, gedragen zich immoreel en onttrekken zich aan de verkiezingsbeloften. Daarnaast is de samenleving niet gediend van de disrupties in het proces naar stabiel en democratisch bestuur. In 2016 is een nieuwe, omstreden, Terugroepwet in werking getreden met belangrijke procedurele wijzigingen. Het Hof heeft terugroepen van de DNA leden Sapoen en Chitan niet aan de Terugroepwet van 2016 heeft getoetst, maar aan de ingetrokken WTV van 2005. 
Hierbij een korte terugblik. Op 25 mei 2015 zijn de heren Sapoen en Chitan op de lijst van Pertjajah Luhur (PL) verkozen tot lid van DNA. In juni 2015 hebben zij bekendgemaakt de fractie van PL te verlaten. Volgens de WTV kan een politieke partij tot terugroeping overgegaan wanneer sprake is van overlopen, royement of het vormen van een eigen fractie. Op 24 juni 2015 heeft de Partijraad van PL besloten tot terugroeping. Na een aantal verwikkelingen bij de kortgedingrechter is  besloten tot een hernieuwde procedure. Op een partijraadsvergadering van 20 december 2015 hebben uiteindelijk 100 van de aanwezige 101 stemgerechtigde leden voor terugroeping gestemd. Op 22 december 2015 is bij deurwaardersexploot dit besluit ter kennis gebracht aan onder meer deze heren, de voorzitter van DNA en de voorzitters van Hoofdstembureaus Wanica en Saramacca. Nu bijna vijf jaar later en kort voor de aanstaande verkiezingen van 25 mei heeft de hoogste rechter uitspraak gedaan.
De eerste juridische horde is of de (kort) geding rechter rechtsmacht heeft in deze zaak. Het Hof beantwoordt deze vraag bevestigend. De rechter is bevoegd om een vordering wegens onrechtmatige daad te beoordelen. Dat zou anders zijn als er een andere specifieke rechtsgang zou hebben opengestaan, maar daarvan is niets gebleken. 
Het Hof heeft weinig geduld met aan de Trias leer ontleende argumenten die de rechter tot terughoudendheid zouden nopen. Kortweg wordt terecht aangegeven dat bespiegelingen eerder in de procedure omtrent de Trias doctrine niet aan de orde zijn omdat de voorzitter van de DNA niet samenvalt met de wetgevende macht. Vervolgens wordt met redenen omkleed vastgesteld dat PL op rechtsgeldig correcte wijze tot terugroeping is besloten.  Het vonnis is dat Sapoen en Chitan - op straffe van een forse dwangsom - verboden wordt zich te gedragen als lid van DNA. 
De precieze betekenis van dit vonnis is evenwel nog niet geheel helder. Duidelijk is dat als deze heren zich vanaf de datum van de uitspraak zich gedragen als lid van DNA er een forse dwangsom dreigt. Een vervolgvraag is wat de betekenis is van dit vonnis voor DNA en de hoofdstembureaus van Wanica en Saramacca. Het Hof overweegt in heldere bewoordingen dat PL een rechtsgeldige procedure heeft gevolgd en het besluit correct heeft betekend. Dat betekent dat  Sapoen en Chitan vanaf 22 december 2015 geen parlementariër meer zijn. 
Juristen kunnen nu discussiëren of hun betrokkenheid bij besluiten vanaf 23 december 2015 gevolgen heeft. Wat betekent de uitspraak van hof voor de betrokken hoofdstembureaus? Mijns inziens vloeit uit de wet voort dat er 2 vacatures zijn.  De hoofdstembureaus zullen wel tot dit oordeel komen, zeker nu de hoogste rechter heeft overwogen dat de juiste procedure is gevolgd. Het Hof refereert in een overweging aan een besluit in eerder stadium van de hoofdstembureaus dat er geen vacatures zouden zijn. Op grond hiervan wordt de conclusie getrokken dat een schakel ontbreekt in de keten van het terugroeprecht. Ik heb twijfels bij deze aanname, vanwege de evidente gelding van de wet.
Ten slotte is interessant in hoeverre dit oordeel van jurisprudentieel belang is voor de interpretatie van de Terugroepwet uit 2016. We zullen dat moeten afwachten. Maar parlementariërs die plannen hebben om na de verkiezing in mei aanstaande uit hun fractie te stappen doen er goed aan zich te informeren over de mogelijke gevolgen. Het terugroeprecht is niet langer een dode letter.

Hugo Fernandes Mendes

U kunt het gehele artikel hier downloaden. 

 Terugroepvonnis_Hof_mrt_2020.pdf                

 

De perverse poortwachters van Bouterse en de aanslag op het intellect

Suriname Herald 21 maart 2020 om 20:00

President Bouterse en zijn minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Foto: Suriname Herald

De volgende eenzijdige wet

Starnieuws 22 Mar, 08:38
Robby Roeplall

image starnieuws

Zullen wij het vak Economie afschaffen op school? Steeds weer vernemen wij dat anderen de wisselkoers opdrijven en dat het niet de schuld is van de NDP-regering. Onlangs heeft ook de president gezegd dat anderen de wisselkoers omhoog “persen”. Het lijkt alsof de NDP een uitgebreid propagandanetwerk heeft dat haar politieke leider en voorzitter Bouterse vrijwel kritiek- en gewetenloos verdedigt. Men kent geen schaamte meer. Elke keer als er ophef is rond NDP-voorman Bouterse zie je dat als het ware op commando de verdedigingslinies geactiveerd worden. Die beschikken op afroep over een uitgebreid propagandanetwerk dat de leider vrijwel kritiek- en gewetenloos verdedigt.

Zijn poortwachters (denk aan Fáya Pepré Nieuws, Bakana Tori, Amzad Abdoel, Ramon Abrahams, Ronald Hooghart, Kenneth Slooten, etc.) nemen geen blad voor de mond en tonen geen enkel zelfinzicht of zelfreflectie. Het laatste akkefietje op propagandatour te Pokigron is daar een mooi voorbeeld van. Sterker nog, Bouterse hemzelf wil alweer de valutakoers omlaag brengen en toont ook geen zelfreflectie. Wij zijn de telling inmiddels ook kwijt van het aantal keer dat hij dat beloofd heeft.

De poortwachters van de NDP plegen een aanslag op het intellect van de samenleving. De basale kennis van het vak Economie beheerst de NDP niet eens. Wij vragen ons af, of zoveel NDP’ers de eerste lesstof van het vak Economie gemist hebben. Nee toch?

Wie de muloschool doorlopen heeft en in de eerste klas van de middelbare school gezeten heeft, zal tijdens de eerste les van het vak Algemene Economie in de schoolboeken gelezen hebben dat de prijs van wat dan ook, niet tot stand komt door toedoen van bepaalde personen of partijen. Elke prijs komt tot stand door vraag en aanbod (ook de wisselkoers dus). Komt deze wijsheid van ons? Neen, deze wijsheid komt uit de schoolboeken. Klikt u hier voor de betreffende pagina uit de schoolboeken als bewijs, dat de prijs tot stand komt door vraag en aanbod en dus niet door toedoen van enkele personen of partijen. Dit, om te voorkomen dat de poortwachters van de NDP deze wijsheid als ‘fake’ afdoen.

Onze jeugd wordt in verwarring gebracht door de grove leugens over de wisselkoers. Aan de ene kant leren zij iets anders op school, terwijl aan de andere kant de Ocer-wetenschappen iets anders vertellen. Indien de NDP deze eerste lesstof Economie negeert en dus iets anders verkondigt dan hetgeen onze jeugd op school leert, dan kunnen wij het vak Algemene Economie of Economie 1 afschaffen op school. Het vak kunnen wij ook uit het onderwijssysteem halen. Het Ocer-onderwijs of de Ocer-wijsheid gaan dan toch boven de schoolwijsheid. Wat voor zin heeft dit vak dan?

Hoewel de president de Middelbare Handelsschool niet afgemaakt heeft, heeft hij minimaal de eerste klas van deze school bezocht. Dus hij heeft ook de kennis van het vak Economie inzake prijsbepaling tot zich genomen. Tegen beter weten in, verkondigt hij dus iets anders. Dat is pas opzettelijke manipulatie, misleiding en ophitsing. Wij denken niet dat zulke persoonlijkheden er moeite mee zouden hebben om het volk dom te houden. In het land der blinden is er maar één oog koning. Dit schijnt zeer toepasselijk te zijn voor de NDP. President, u en uw poortwachters zijn bezig met ophitsing en verdeeldheid zaaien; grensoverschrijdende ophitsing welke zelfs grenst aan opruiing in onze mooie pluriforme samenleving.

Een leider die een ander de schuld geeft van zijn eigen falen, is een lafaard.
Anderen kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de morserij in de (financiële) staatshuishouding van dit moment. Deze regering is verantwoordelijk voor het brokobana monetair beleid van dit moment. Indien anderen in staat zijn de wisselkoers op te drijven, waarom hebben ze dat nu pas gedaan en niet reeds in de eerste NDP-regeerperiode? Of hielden die mensen of cambio’s zo veel van de NDP tijdens de eerste regeerperiode? De president weet dondersgoed dat het niet de cambio’s zijn die de wisselkoers bepalen. Reden waarom hij ze niet aanpakt.

President, u zegt eigenlijk dat anderen meer macht hebben dan u. U geeft zichzelf daarmee een brevet van onvermogen. U bent de president, u en uw regering dienen de gepaste maatregelen te treffen tegen die anderen die de koers opdrijven volgens u. U heeft alle middelen om de cambio’s aan te pakken. U toont totale machteloosheid, terwijl u de macht in handen heeft.

U treedt niet op, maar u ‘huilt’ wel.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Terwijl vooral de regeringspartijen de afgelopen tien jaar flink aan het potverteren zijn geweest zodanig dat zelfs de vorige governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) nog steeds in voorarrest zit, wordt alweer een nieuwe wet aangenomen om zogenaamd de valuta’s te reguleren. De wet is behandeld terwijl er een wereldwijde pandemie heerst. De Wet controle Valutaverkeer en Transactiekantoren bekrachtigt alleen valuta verkopen aan de CBvS. Bovendien is het eenieder verboden om vreemde valuta in contanten te kopen bij wisselkantoren, andere natuurlijke persoon of rechtspersoon en de algemene banken. Deze beperkingen gelden met name voor natuurlijke personen. Uitzonderingen zijn valuta voor de aanzuivering van credit cards, medische doeleinden, onderhoudsplicht, reis en studie. 

De oppositie die bij de behandeling van de Huurwet deze had ondersteund, heeft geen ondersteuning gegeven aan deze wet. Het ontwerp was aangeboden in een nota van wijzing Wet Geldtransacties 21 maart 2020 met een Memorie van Toelichting. De essentie van de wet is dat transacties niet meer in vreemde valuta mogen alsmede dat goederen en diensten alleen in SRD worden geprijsd. De vreemde valutakoers van de CBvS is leidend. De wet is met enige wijzigingen door de coalitie aangenomen met 26 stemmen.

Het is mij opgevallen dat het spreekwoord: “Er gaan veel makke schapen in een hok”, op de oppositie van toepassing is. Hun geblèr achteraf maakt geen enkele indruk op mij want wat voor zin heeft het om zo kort voor de verkiezingen dergelijke wetten aan te nemen? De coalitie kan hiermee mooie sier gaan maken terwijl de oppositie het nakijken heeft.

Overigens gaat de “zwarte markt” een flinke groei doormaken want het handhaven van wetten is altijd een groot probleem in Suriname door de heersende corruptie! Daarnaast zijn genoemde twee wetten “ondemocratisch” omdat in een vrij land het kopen en verkopen van vreemde valuta niet aan banden gelegd kan worden. Indien het witwassen van gelden alsmede de financiering van terrorisme tegengegaan moet worden, zijn er andere controlemechanismen om zulks te beperken.

Bijna elke dag devalueert de SRD door het “leengedrag” voorts het “grabbelen” van de gelden bij de CBvS. Waarom moet de bevolking van Suriname dan het gelag betalen? Waarom wordt er geen beperkingen opgelegd aan het reisgedrag van politici alsmede de daggelden die in valuta’s worden uitbetaald vaak zonder bijbehorende facturen. Het is natuurlijk in principe goed dat er zoveel mogelijk in SRD wordt betaald maar dan moet onze “sterke” munt overal in het buitenland gewisseld kunnen worden zoals de Antilliaanse gulden, Australische dollar en of Colombiaanse peso. Rijk en arm gaat weleens op reis maar kunnen in het buitenland niks doen met de SRD omdat vooral onze politici alsmede bevriende importeurs slecht omgaan met de beschikbare deviezen zodat er alsmaar geleend moet worden tevens monetaire financiering plaatsvindt. 

In Suriname komt er genoeg vreemde valuta binnen die bij goede handhaving tevens regulering beschikbaar gesteld kan worden voor valutatransacties alsmede het valutaverkeer. Al langere tijd pleit ik er voor om de geldwisselkantoren te minimaliseren en of te sluiten zodat er adequaat gehandhaafd kan worden. De algemene banken kunnen deze taak veel beter uitvoeren omdat zulks in het verleden zonder veel problemen heeft plaatsgevonden. Welke regering heeft de Cambio geïnitieerd voorts uitgebreid?

Met de aanname zullen er zeker protesten komen omdat veel onroerend goed is gebouwd door materialen met vreemde valuta te kopen eveneens deze bij verzekeringsmaatschappijen tegen brand te verzekeren in dezelfde valuta. Idem dito vraag ik mij af hoe een bepaalde groep winkeliers de ontvangen SRD’s legaal kunnen omwisselen om naar het thuisland te zenden zoals zulks thans plaatsvindt. Met bevriende naties kunnen er natuurlijk problemen ontstaan door de aangenomen wet. Het is jammer dat de wet geen draagvlak heeft omdat de oppositie de vergadering vroegtijdig heeft verlaten. Slechts de 26 jaknikkers van de NDP hebben de wet ondersteund! Welke regering heeft de laatste tijd het meeste misbruik gemaakt van de valuta’s? Daarnaast zijn alle huurcontracten van de overheid eveneens met buitenlandse maatschappijen vaak in Amerikaanse dollars en of euro’s getekend. 

Het getuigt van een gotspe dat zo kort voor de verkiezingen - in een tijd dat er een wereldrecessie heerst in verband met de Covid-19 – dergelijke verachtelijke wetten worden aangenomen omdat de genoemde politieke partij een meerderheid heeft in DNA. Op 25 mei 2020 verwacht ik dat u wakker wordt om een beter bestuur te kiezen voor ons land dat veel ondemocratisch genomen besluiten alsmede wetten direct terugdraait. In ieder geval gaat Suriname nu hele moeilijke tijden tegemoet!

Robby Roeplall

 

COMMENTAAR: Eindelijk corruptieonderzoek?

DWT, Online 13/03/2020 12:00

vicepresident Ashwin Adhin

Schot in zaak Naschoolse Opvang; zestig personen gedagvaard

 

Suriname Herald 13 maart 2020 13:02

Melvin Bouva

EINDELIJK KOMT ER een beetje schot in het onderzoek naar het overheidsproject Naschoolse Opvang en Begeleiding. Tenminste, het Openbaar Ministerie (OM) heeft ruim zestig personen opgeroepen om als getuige te worden gehoord in een strafrechtelijk vooronderzoek naar misstanden bij deze, wat president Desi Bouterse ooit 'nyan patu' noemde.

Het is één van de vele projecten die deze regering trots opstartte en waar vervolgens menigeen beter van werd, behalve de groep voor wie het bestemd was. Hoewel bij andere projecten ook heel veel geld in de verkeerde zakken is verdwenen, was dit één van de meest in het oog springende. Immers, er werd op grote schaal gesjoemeld met schoolmaaltijden: kinderen kregen een baggermaaltijd, terwijl de leveranciers daar extreem veel aan verdienden. Ofwel, onze kinderen werden de dupe, terwijl een paar mensen uit de elite daar flink beter van werden.

Overigens, dat is niet onze conclusie, maar van de presidentiële commissie onder leiding van Roy de Miranda, die enkele jaren geleden in opdracht van de president de kwestie onderzocht en tot de conclusie kwam dat voor miljoenen Surinaamse dollars is geknoeid en dat die niet verantwoord konden worden. Een bedrag van maar liefst SRD 90 miljoen werd genoemd! Er werden zelfs verantwoordelijken met naam en toenaam genoemd. Diezelfde commissie stelde dat toppers binnen de overheid, zoals adviseur Ivan Graanoogst, onvoldoende hun medewerking verleenden om erachter te komen wat er precies met het geld is gebeurd.

Mede op initiatief van DOE-parlementariër Carl Breeveld werd door het OM een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Maar vervolgens bleef het lange tijd stil. Volgens Breeveld weigerden verantwoordelijken, ondanks de verplichting die ze hadden, cruciale informatie prijs te geven aan de procureur-generaal. Echter, kennelijk zit er nu wat schot in de zaak. Weliswaar zijn de ruim zestig personen slechts als getuige opgeroepen.

Maar als alles naar wens verloopt, zullen sommige getuigen als verdachten worden aangemerkt en mogelijk worden vervolgd. Want hoe je het ook wendt of keert: diegenen die een scheve schaats hebben gereden en nu dankzij de miljoenen die achterover zijn gedrukt een riant leven leiden, zullen uiteindelijk moeten boeten en hun straf moeten krijgen.

 

Immers, Bouterse heeft zelf heel lang geleden beloofd corruptie binnen zijn regering niet te zullen accepteren en met wortel en tak uit te roeien, zonder aanzien des persoons. Helaas, daar hebben we in de afgelopen bijna tien jaar niets van gemerkt. Misschien dat hij nu wel de daad bij het woord gaat voegen en vooral de rechterlijke macht niet voor de voeten gaat lopen.

Er is schot in de zaak van de Naschoolse Opvang. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ongeveer zestig personen gedagvaard.
Zij worden als getuigen gehoord in een strafrechtelijk vooronderzoek naar vermoedelijke misstanden bij het project Naschoolse Opvang en Begeleiding.

Het project werd door de regering geïntroduceerd, maar hield niet lang stand. Door mismanagement en vermoedelijke corruptie is het project in elkaar gedonderd. Het OM doet onderzoek naar verduistering van geld, valsheid in geschrifte, oplichting en knevelarij. In de dagvaarding staat dat gebleken is, dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd. Het gaat in deze om het ontbreken van een projectplan, het gebruiken van staatsfinanciën zonder enige autorisatie, overbesteding en overfacturering en het gebrek aan controle bij de uitvoering van het project.

Tot de ruim zestig personen die zijn gedagvaard behoren vicepresident Ashwin Adhin, Frederik Finisie, Melvin Bouva en Robert Peneux. Het rapport van het project is opgesteld door de uitvoerende én presidentiële evaluatiecommissie Naschoolse Opvang en Begeleiding onder leiding van Roy de Miranda.

Alle leden van deze commissie zijn ook opgeroepen. Peneux bevestigt tegenover Suriname Herald zijn dagvaarding. Over de zaak wil hij voor nu nog niets kwijt.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi is blij dat er beweging is gekomen in deze zaak. Hij wil niet vooruitlopen op zaken en wacht het verdere onderzoek rustig af. Jogi stelt dat het feit dat president Desi Bouterse het project Naschoolse Opvang heeft 

Kantongerechten civiele zaken. Foto: Suriname Herald

Robert Peneux.

Coronavirus niet langer ver-van-ons-bedprobleem

BOG antwoordt Huisden over maatregelen Covid-19

Dr. Max Huisden
DWT Online 27/02/2020 08:53 - Naomi Hoever

Starnieuws 25 Feb, 08:28

PARAMARIBO - Max Huisden, coördinator Milieuwetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, heeft in een brief aan instituten, ministeries en notabelen bezorgdheid geuit over de ontwikkeling van het coronavirus (Covid-19) wereldwijd. Hij heeft alleen positieve reacties ontvangen; de eerste gesprekken zijn deze week. Hij benadrukt de noodzaak van verregaande preventieve maatregelen en wijst op het belang van voorlichting aan de bevolking.

De in december in China begonnen epidemie treft nu ook landen in Europa en tot woensdag waren wereldwijd 81.245 mensen besmet geraakt, van wie er 2.770 overleden en 30.331 genezen zijn. Intussen komt de ziekte steeds dichterbij: woensdag werd het eerste geval gemeld in de Braziliaanse stad São Paulo. 

Huisden: "We zullen een uitbraak in Suriname niet makkelijk aankunnen. Honderd procent preventie is nu dus onze enige en beste optie. Simultaan hieraan moeten we ons nu reeds voorbereiden op een onverhoopte uitbraak in ons land. Als we wachten op bevestiging van gevallen zullen we laat zijn. We moeten lering trekken uit wat we nu zien gebeuren in andere landen." 

Hij stelt voor om serieuze maatregelen te treffen ter bescherming van de bevolking. Zo stelt hij voor om de grenzen zoveel mogelijk en zo lang als nodig, drastisch te sluiten voor potentieel besmette mensen, ook al vertonen ze geen symptomen. Iedereen die mogelijkerwijs in aanraking is geweest met een besmet persoon moet in quarantaine en gemonitord worden. 

Sociale en publieke interacties die de kans op besmetting vergroten, moeten landelijk worden geminimaliseerd. "We moeten als land 100 procent preventief te werk gaan en juist door een verantwoordelijke aanpak het vertrouwen van het volk bewaren, rust garanderen en paniek voorkomen." 

Uit voorzorg moeten nu plekken worden aangewezen en ingericht om verantwoorde quarantaine mogelijk te maken, vindt Huisden. Het medisch personeel en autoriteiten moeten worden voorbereid. Huisden stelt dat er intussen veel onderzoek naar het virus op gang is gekomen. Gezien het korte tijdsbestek is veel nog niet getoetst.

"Enkele bestaande antivirale middelen worden getest op hoe effectief ze zijn tegen dit nieuwe virus omdat een nieuw medicament niet spoedig beschikbaar kan zijn. Medisch wetenschappelijk onderzoek geeft indicaties dat het virus zonder ziekteverschijnselen kan worden overgedragen."

Besmetting kan volgens recente melding mogelijk plaatsvinden "tot zelfs 27 dagen" voordat duidelijke symptomen zich bij sommige besmette personen voordoen. De voorheen veronderstelde veilige quarantaineperiode van veertien dagen kan volgens dit onderzoek mogelijk achterhaald zijn.

Het virus camoufleert zich bovendien omdat de symptomen lijken op die van griep. Het vaststellen wordt hierdoor bemoeilijkt en de noodzakelijke moleculair-biologische test is niet snel genoeg gebleken. Ook longscans zijn noodzakelijk, omdat snel gehandeld moet worden om verspreiding in te dammen.

Internationaal is men daarom overgestapt op een periode van verplichte quarantaine van iedereen die uit een potentieel besmet gebied komt, of potentieel in aanraking is geweest met zo iemand. Voorts blijkt ook dat genezen patiënten opnieuw positief kunnen testen waardoor nu zelfs een quarantaine na genezing wordt ingebouwd, aldus Huisden in zijn oproep.

 ABC Radio Welingelichte Kringen 
01-03-2020; Panel: Roberto Baptista, Giwani Von Zeggen en Serena Essed . Gast: Max Huisden
(coördinator Milieuwetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname)
 Presentatie Iwan Brave
PROBLEEMSTELLING: Coronavirus niet langer ver-van-ons-bedprobleem
(Covid-19)

Dr. Max Huisden

Minouche Bromet, directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), heeft gereageerd op het schrijven van Max Huisden, coördinator Milieu Wetenschappen, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit naar aanleiding van zijn schrijven over voorkomen/voorbereiden Covid-19 uitbraak in Suriname. Zij geeft aan dat Volksgezondheid en BOG sinds de uitbraak van Covid-19 in China diverse voorbereidingsmaatregelen getroffen. 

Enkele zijn:

Het National Public Health Response-team van het ministerie van Volksgezondheid en een focal point van de PAHO, onder leiding van de directeur van Volksgezondheid, drs. Cleopatra Jessurun, is in het leven geroepen om Suriname voor te bereiden op eventuele gevallen van Covid-19. Dit team heeft vanaf januari 2020 meerdere bijeenkomsten per week ge-houden met als doel een nationaal responseplan, Standaard Operationele Procedures (SOP), te ontwikkelen om de risico's op de invoer en verspreiding van ziekten te beperken, epidemiologische surveillance voor vroegtijdige opsporing te verbeteren en de paraatheid in de gezondheidssector te verhogen. 

Een interministeriële commissie bestaande uit de National Public Health Response team, de ministeries van  Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling, Financiën, Onderwijs Wetenschap en Cultuur en externe partners zoals: PAHO, NCCR, RGD, Medische Zending en de ziekenhuizen, hebben nauw samengewerkt bij het ontwikkelen van de SOP. Dit om stapsgewijs het proces vast te leggen voor directe betrokkenen en belanghebbenden waarbij verschillende scenario’s zijn uitgewerkt voor de detectie van mogelijke gevallen. Port Entry Screening bij de officiële havens is in place, maar vooral de versterking van detectie door de huisartsen en de klinische behandeling is een prioriteit. Om deze dynamische SOP te voltooien, werden verschillende entiteiten geraadpleegd voor het voltooien van SOPs voor de diagnostiek, het klinisch management, de infectiepreventie- en controlemaatregelen, het beheer van quarantaine en isolatie en werden informatie- alsook trainingssessies gehouden.

Het nationale PH-responsteam heeft gewerkt aan het verhogen van de response - en bewustzijnscapaciteit omtrent COVID-19 bij partners en belanghebbenden zoals  de RGD, Medische Zending, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het ’s Lands Hospitaal, het St Vincentius, het Militair Ziekenhuis, het Regionaal Ziekenhuis Wanica , het Medisch Mungra Centrum (Nickerie), de Stg. Streekziekenhuis Marwina en het Diakonessenhuis. Met deze instellingen zijn afspraken gemaakt om een self-assessment, gebruikmakende van de checklist, onder begeleiding van de PAHO door te nemen. De assessment zal een objectief overzicht geven van de paraatheid van de instelling bij een mogelijke Covid-19 introductie en dienen als richtlijn voor de voorbereiding en identificatie van de sterke punten en gebieden die interventie vereisen. 

PAHO ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid bij de ontwikkeling van promotie-materiaal voor de bewustwording van het publiek in de vorm van posters en billboards, om het grote publiek en personen die het land binnenkomen te informeren over de best practice handelingen om de verspreiding van virussen via het ademhalingsstelsel, waaronder de Coronavirussen en Influenza, te voorkomen. Volksgezondheid heeft ook verschillende media verschijningen op radio, televisie en sociale media gehad om feitelijke informatie omtrent het Covid-19 te verstrekken en zo de vals circulerende berichtgevingen en mythen te weerspreken.

Er is verder informatiemateriaal met betrekking tot preventieve hygiëne maatregelen voor Covid-19 verstrekt door het BOG aan basisscholen en crèches. Hierbij wordt er samengewerkt met het  ministerie van Onderwijs, de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending. 

 

Met de steun van PAHO werd het Centraal Laboratorium van het BOG, het eerste laboratorium in het Caribisch Gebied dat reagentia en training kreeg voor detectie van het Covid-19 en daarmee ook in staat is om het virus te identificeren.

 

In de grensdistricten Nickerie en Marowijne zijn Covid-19-informatie sessies gehouden ter ondersteuning van nationale surveillance. Tevens is er voor deze groep van totaal 52 gezondheidswerkers van het MMC, RGD en het Streekziekenhuis Marwina trainingssessies ge-geven over het gebruik van Persoonlijke Bescherming Middelen (PPE). Het team heeft ook training verzorgd aan acht Port Health Officers van Milieu-Inspectie (BOG). In de voorgaande weken zijn er informatiesessies en PPE-trainingen verzorgd voor meer dan 40 artsen, medewerkers van de RGD, Airport Management, Immigratie, Port Health en Maritieme Autoriteit (MAS). 

Vanuit het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG)en Volksgezondheid worden de instellingen (scholen, crèches, bejaardentehuizen) van kwetsbare groepen (kinderen, oude-ren, mensen met een beperking) voorzien van posters en stickers, alsook een cursus in handhygiëne. Wekelijks wordt de handhygiëne campagne op verschillende locaties in de diverse districten gehouden. De voorbijgangers krijgen instructies en worden voorzien van handsanitizer en wegwerptissue. 

Dr. Huisden, wij appreciëren elke bijdrage en hopen dat u hiermee geïnformeerd bent.

Hoogachtend,

Mw. Mr. Minouche Bromet MSc

Waarnemend directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg

Cc:  De President van de Republiek Suriname, Z.E. D.D. Bouterse

De Vice President van de Republiek Suriname, Z.E. A. Adhin

De Voorzitter van de Nationale Assemblee, mw. J Geerlings - Simons

De Minister van Volksgezondheid, Z.E. A. Elias

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.E. Y. Pollack - Beigle

De Minister van Justitie en Politie, Z.E. S. Getrouw

De Minister van Defensie, Z.E. R, Benschop

Het NCCR, dhr. J. Slijngard

Nu investeren in Staatsolie verstandig?

 

Starnieuws 01 Mar 2020

Peter Wolff is de trekker van STREI! Nederland.

Samen met zijn team zal hij verantwoordelijk zijn voor het zeven puntenbeleidsplan, verkiezingsprogram en overige deskundige input, meldt de partij.

Wolff is een Surinamer met een financieel-economische achtergrond en is al bijna 20 jaar werkzaam bij een grote Europese financiële multinational die in alle sectoren over de gehele wereld financiële belegging pleegt.

Momenteel werkt hij al 12 jaar als Operational Portfolio Manager bij deze bank.
Bron GFC Nieuws

Peter Wolff trekker STREI! Nederland

Staatsolie is van plan om op de internationale kapitaalmarkt op zoek te gaan naar investeerders voor een nieuwe bedrijfsobligatie. Het doel van deze obligatie-uitgifte is om US$ 150 miljoen aan te trekken voor de aflossing van de US$ 99.1 miljoen obligatielening die in mei 2020 afloopt en voor de uitvoering van het investeringsprogramma 2020-2027. Ook de investering in de Pikin Saramacca goudmijn van Iamgold Rosebel Gold Mines is onderdeel van deze nieuw af te sluiten obligatielening. Volgens Staatsolie zullen deze investeringen bijdragen aan de verdere groei en succes. Surinamers zijn trots op Staatsolie, omdat zij haar zelfstandigheid in het verleden heeft bewezen en grote afdrachten aan de staatskas heeft kunnen leveren.

 

Hoe kijkt een belegger echter nu naar Staatsolie? Na de recente olievondst voor onze kust, ziet de toekomst van Staatsolie en Suriname er bijzonder goed uit. De staatsobligaties die bijvoorbeeld in 2026 moeten worden afgelost zijn momenteel zeer gewild. Ook de investeringen in de goudindustrie beloven veel toegevoegde waarde aan ons staatsbedrijf te leveren. In principe zou op het eerste oog niets een belegger kunnen tegenhouden om te investeren in Staatsolie Suriname.

Omzet netto winst in miljoen US-dollar.

In de bovenstaande tabel worden de belangrijkste gegevens met betrekking tot de olieproductie en financiële resultaten van Staatsolie weergegeven. In 2015 zien we dat de omzet scherp daalde door de halvering van de olieprijs en de nettowinst zakte met maar liefst 92% naar US$ 23 miljoen. Hierdoor keerde het bedrijf over 2016 en 2017 geen dividend uit. Had deze scherpe daling van de omzet en vervolgens de winst voorkomen kunnen worden als Staatsolie beter had ingespeeld op de marktrisico’s?
Het antwoord is volmondig ja. 

Na enig onderzoek blijkt dat ‘het miljardenbedrijf’ Staatsolie niet over een risicomanagement-afdeling beschikt. Dit bevreemd, als men bedenkt hoeveel gevaren koersverliezen, ongedekte US-dollar en olievoorraad posities met zich meebrengen. Is het voor zo’n groot bedrijf, met grote groeiplannen voor de toekomst, wel verantwoord om zonder een risicomanagement- afdeling te opereren? Met risicomanagement wordt ook bedoeld FX en futures hedging. Dit is valuta afdekking of bescherming bij een waardedaling van de US-dollar. Ook olie en goud futures en/of opties om de toekomstige prijs van de bestaande voorraad te beschermen tegen eventuele prijsfluctuaties, zijn vormen van het afdekken van risico’s. Maar ook het beschermen of hedgen van het renterisico van de uitstaande obligaties kan veel onnodige verliezen voorkomen.

Aan de ene kant is het begrijpelijk dat Staatsolie nog geen professionele risicomanagement-afdeling heeft, omdat het een nog relatief jong bedrijf is, vergeleken met andere beursgenoteerde bedrijven die wel actief aan risicomanagement doen. Ook kost het geld om de verschillende soorten van risico’s waarmee staatsolie te maken heeft, af te dekken. Echter, met de grootse groeiplannen in het vooruitzicht, ontkomt Staatsolie er niet aan om hier op z’n minst over na te denken. De operationele kosten van zo een afdeling vallen in het niet als koersverliezen van aardolie en goud en verlies op US-dollar valuta posities kunnen worden voorkomen met het afdekken van de risico’s. Hierdoor zou onder bijzondere omstandigheden de omzet en winst van het bedrijf stabiel kunnen blijven. 

Verder zal Staatsolie moeten nagaan of het slechts gebruik wil maken van publiek geld (obligatiehouders). Dit moet aan het einde van de looptijd altijd terug worden betaald en legt een zware druk op de balans. Of kiest men voor het gebruikmaken van eigen geld en geld van aandeelhouders, waardoor het financieel risico voor het bedrijf wordt verkleind of verspreid. Er moet een gezonde balans worden gevonden tussen het vreemd vermogen (obligatie-uitgifte) en het eigen vermogen (aandeelhouders). Staatsolie zou een beursnotering kunnen overwegen om die gezonde balans te bereiken. Hier komen echter andere zaken bij kijken. Zo zal men volledig inzicht in de boeken van het bedrijf moeten geven en wordt het lastig om ondeskundige loyalisten van de regering op cruciale posten te plaatsen. 

Het is de maatschappelijke taak van STREI! als spreekbuis van het volk, om Staatsolie te adviseren om ook de interne organisatie te versterken met een deel van het geld dat men beoogd op te halen. Zoek samenwerking met andere bedrijven die al aan risicomanagement doen en start nu al een afdeling riskmanagement op om in de toekomst niet achter de feiten aan te lopen. Er zal een Value at Risk (VaR) maat voor het risico van verlies voor investeringen moeten komen bij Staatsolie. STREI! wenst Staatsolie een succesvolle obligatie-uitgifte toe.  

 

Peter M Wolff

STREI!  

Tegen beter weten in bagatelliseren

John van Coblijn

The Three Stooges’: Chotelal, ‘Lotelal’ en ‘Djotelal’

Suriname Herald 29 februari 2020 om 14:36

Starnieuws 19 Feb 2020 04:44

We hebben kort vóór en na de eeuwwisseling gehoord en gezien, de valselijke en donkere gedachten van hen die zich ten koste van alles hebben vergrepen aan de macht en de machtelozen in ons majestueus land. Die boze winti is met elke tik van de dag nog om ons heen te merken. Onvermoeibaar gaan zij voort, zelfs tegen beter weten in, met het bagatelliseren van grote daden van rechtgeaarde Surinamers.
 
En dat alleen maar omdat zij daarmee denken te kunnen verdoezelen wat voor puinhoop zij er telkens van hebben weten te maken. De ontwikkeling van Suriname steeds weer voor tientallen jaren teruggeworpen. Om moedeloos van te worden. Je zou bijna geloven dat precies dat hun opzet is. Een onwetend volk is immers minder kritisch. Ja, zou zelfs alles voor zoete viadu kunnen aannemen. 
 
Daarom moeten wij die intens kwade Fakebook-desinformatie constant confronteren. Is er werkelijk niets gedaan in Suriname voordat de huidige blazers van die boze winti het voor het zeggen kregen? Vooruitkijkend geloof ik niet dat de strijd voor waarheid en zuiverheid rondom onze historie ooit mag worden opgegeven. Het volk verdient beter.
 
De grote olievondst van Apache/Total voor onze kust kwam na een lange zoektocht als een geweldig geschenk. Maar het is niet zonder zware offers van bloed zweet, tranen en veel leergeld gekomen. Bijna aandoenlijk is het daarom om te zien hoe de een na de ander in the great-show, die eromheen schijnt te zijn losgebarsten, de eer voor zich probeert op te eisen. 
 
In het kader van dit soort onvolwassen en gevaarlijke a-nationale politieke spelletjes kan het daarom geen kwaad de woorden van voormalig minister-president Jopie Pengel in herinnering te brengen. Rond de aardolievondst te Calcutta in oktober 1965 keek hij haast profetisch vooruit op wat er komen zou voor Suriname met de woorden: "Grote ontwikkelingen voor Suriname komen niet uit de lucht vallen, maar die zijn het resultaat van visie, geduld en strijd." En aansluitend daarop zei hij: "Op een dag zullen onze auto's op onze eigen gasoline rijden." Hoe waar zijn die woorden vandaag aan de dag niet geworden? Verder onderzoek na Calcutta leidde uiteindelijk tot de oprichting van Staatsolie en een steeds verder florerende olie-industrie in Suriname. Nog steeds met olievelden van Calcutta en Tambaredjo als belangrijkste bronnen.
 
Maar er mag nimmer vergeten worden dat wij de weelde van een bloeiende olie-industrie en Staatsolie te danken hebben aan de visie en inspanningen van mensen als Frank Essed, Jopie Pengel, Hugo Coleridge en andere pioniers bij de toenmalige Geologische Mijnbouwkundige Dienst en natuurlijk ook mensen als Eddy Jharap, Iwan Kortram, Ben Nuboer. 
 
En als wij namen noemen mag zeker de naam van president Ronald Venetiaan niet vergeten worden, die gedurende drie regeertermijnen het management van Staatsolie robuust heeft ondersteund. Hierdoor kon achtereenvolgens in februari 1995 de (eerste) raffinaderij worden gebouwd en in augustus 2006 dochtermaatschappij SPCS haar powercentrale openen. Ja, dezelfde SPCS die vandaag de dag de Afobaka-waterkrachtcentrale voor ons gaat draaien. In 2008 werd de Vision 2020 Implementation Strategy door de toenmalige regering goedgekeurd, waarin projecten als Tapajai en het Ethanolproject waren opgenomen. In 2009 werd begonnen met de Refinery Expansion Project, de uitbreiding van de raffinaderij. Eerder was in 2004 besloten versneld PSC-partners te zoeken om het offshore gebied verder te exploreren, met als resultaat dat in 2008 bij West Tapir het eerste boorplatform in het offshore gebied kwam. In alle PSC’s vanaf toen staat standaard dat Staatsolie niet bijdraagt in de exploratiekosten, maar bij succes Suriname wel aanspraak maakt op 6,25% royalty, 36% belasting en bovendien de optie heeft om via Staatsolie voor 20% te participeren in de productie! Al deze inzet heeft ervoor gezorgd dat Staatsolie aan het eind van de regering Venetiaan-III een ONE BILLION DOLLAR COMPANY was geworden.
 
Zet tegen dat alles af de pogingen van Desi Bouterse, Jules Wijdenbosch, Errol Alibux en Dilip Sardjoe om Staatsolie eind jaren ‘90 voor een habbekrats, "wan sigaret moni", te verkopen aan Daewoo en Fletcher. Hoe schril steekt dat niet af bij de echte grote ontwikkelingen bij Staatsolie? Lees de memoires van Jharap maar erop na, bladzijde 333 t/m 365, om meer te weten over de manipulaties van voormalig president Wijdenbosch om hem weg te krijgen en vrij spel te hebben met Staatsolie. Daar zal je ook lezen hoe laatdunkend met name de toenmalige ‘adviseur van Staat’ Desi Bouterse zich in Ocer uitliet over Staatsolie om te rechtvaardigen dat het moest worden verkocht. Wel, "No wan pikin yap yapi, no wan pikin kes' kesi mus’ kon dyompo tek' a show fu Staatsolie now." Omdat als het van hen had afgehangen dan zou Staatsolie vandaag aan de dag niet van ons, het volk van Suriname, zijn, maar van de Koreanen van Daewoo of de Australiërs en Amerikanen van Fletcher. 
 
God zij dank dat de massieve strijd van het volk van Suriname toen de snode plannen van Bouterse, Wijdenbosch, Alibux en Sardjoe heeft weten te verhinderen. Daarmee kregen de woorden van Jopie Pengel een historische en heroïsche lading, want werkelijk: "Grote ontwikkelingen voor Suriname komen niet uit de lucht vallen, maar ze zijn het resultaat van VISIE, GEDULD en STRIJD."
 
John van Coblijn

 

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) kan geen contante Amerikaanse dollars meer importeren via de Federal Reserve Bank (Fed). De Fed is de Centrale Bank van de Verenigde Staten.

Tot nu toe werd het giraal geld van de CBvS overgemaakt naar de Fed (via bankoverboeking). Vervolgens stuurde de Fed de tegenwaarde ervan in Amerikaanse dollars als contanten naar Suriname. De Fed had daarbij als harde voorwaarde gesteld dat de dollars via de banken beschikbaar gesteld zouden worden aan het publiek en dus niet via de cambio’s. De CBvS heeft in samenspraak met de regering de belofte gemaakt dat zij de dollars niet aan de cambio’s zullen verstrekken.

In werkelijkheid heeft de regering de dollars aan Chotelal cambio verstrekt, dus niet aan de banken (zoals eerder beloofd aan de Fed). Het komt erop neer dat de regering de Fed voor de gek heeft gehouden. Nou, dat kun je maar één keer doen bij de Fed en tegelijkertijd ook de laatste keer. Die kraan van cash Amerikaanse dollars heeft de Fed nu dichtgedraaid. A keba nanga a show.

Amerikaanse dollars uit Hongkong halen, kan ook al niet meer. Zoals u weet, heeft Nederland 19,5 miljoen euro in beslag genomen die bestemd waren om Amerikaanse dollars uit Hongkong te importeren. Die route is nu ook geblokkeerd. Het net rond het Surinaamse financiële systeem sluit zich nu. Het hele Surinaamse financiële systeem zit klem.

Lees meer op Suriname Herald d.d. 28 februari 2020.

Quote: “Die route (vanuit Hongkong) is nu ook geblokkeerd.”
AJ: er is een sluiproute, namelijk vanuit Rusland. Ik citeer.

“Venezuela wordt in leven gehouden door honderden miljoenen dollars die vanuit Rusland zijn verscheept. Een totaal van $ 315 miljoen in dollar- en eurobiljetten werd verzonden in zes afzonderlijke zendingen van Moskou naar Caracas van mei 2018 tot april 2019. Dat blijkt uit gegevens van ImportGenius die Russische douaneregisters verzamelde verkregen via privébronnen. De gegevens zijn beoordeeld door Bloomberg. [……]

Venezuela is verdreven uit wereldwijde financiële systemen en heeft zich gedwongen te wenden tot onorthodoxe financieringsmethoden – waaronder geheime goudverkopen en olietransporten. Caracas onderzoekt ook de mogelijkheid om cryptocurrencies, of een door Rusland beheerd wereldwijd betalingssysteem, te gebruiken om geld te verzenden.”
Bron: Suriname Herald d.d. 2 november 2019,

Er is ook een andere sluiproute, de Nieuwe Zijderoute

Gerelateerd artikel: ‘Venezuela strijdtoneel nieuwe Koude Oorlog’ op Suriname Herald d.d. 7 februari 2019

Ahmad Jhawnie, vanuit de ‘Bolivariaanse Socialistische Democratische Volksrepubliek’ Suriname

 

 

 

 

Het Recht: Berechting Hoefdraad is onvermijdelijk

Strarnieuws 14 Feb, 03:46

Het verzoekschrift voor een strafrechtelijk onderzoek naar vermeende misdrijven gepleegd door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, afkomstig van de VHP-fractie in De Nationale Assemblee, heeft geresulteerd in een negatief besluit van het Openbaar Ministerie. De procureur-generaal (pg), mr. R. Baidjnath Panday, heeft naar aanleiding van het verzoek van de VHP-fractie tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, geoordeeld dat minister Hoefdraad, gebaseerd op de  gewijzigde Wet op de Staatsschuld van 31 oktober 2019, geen strafbaar verwijt kan worden gemaakt. 
Stichting Centre for Public Affairs Suriname vindt, gegrond op de verplichting te erkennen, te vervullen, en het beschermen van de fundamentele grondrechten van de burgers van Suriname, het oordeel van de pg juridisch onhoudbaar. De pg oordeelde dat op grond van zijn onderzoek en daarbij ingewonnen advies van de Vereniging van Economisten Suriname, de overschrijding van het binnenlandse leningenplafond als bewezen verklaard kan worden aangemerkt. Echter, de gewijzigde Wet op de Staatsschuld verhinderd, naar het oordeel van de pg, dat minister Hoefdraad een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.  
Welnu, het oordeel van de pg is onrechtmatig omdat het gebaseerd is op een onrechtmatig tot stand gekomen gewijzigde Wet op de Staatsschuld. De pg maakt een juridische misstap, omdat bij de handhaving van een wettelijke bepaling hij altijd moet nagaan of de wetsbepaling wel of niet toepassing kan vinden. Door te oordelen dat de gewijzigde wet toestaat dat het geoorloofd is dat Hoefdraad de begrote uitgaven ook onbeperkt met geleend geld mag dekken, veronachtzaamd de pg de rechtmatigheid van de bepaling te hebben vastgesteld. 
De pg had de handelingen van DNA-leden en hun motiveringen zoals vastgelegd in de Memorie van Toelichting van de wet moeten verifiëren aan het nageleefd hebben van de algemene beginselen van behoorlijke wetgeving. Het nalaten van de verificatie van het nageleefd hebben van de wetgevingstoets geeft blijk van een onjuiste opvatting van het recht en is daardoor juridisch onhoudbaar. De handelwijze van De Nationale Assemblee en van de pg leidt tot de conclusie dat er sprake is van een dubbele onrechtmatigheid.
De relevante bepalingen van de Wet op de Staatsschuld waarop de pg een beroep doet, missen rechtsgeldig omdat bij de totstandkoming van de wet De Nationale Assemblee in strijd heeft gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijke wetgeving. Erkennende dat DNA de discretionaire bevoegdheid tot het maken van wetten heeft, vereist ook de erkenning dat DNA gehouden is de vereiste wetgevingstoetsen na te leven. Uit het aangehecht artikel blijkt dat de DNA-leden in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel verzuimd hebben de toetsen te plegen en dat bij een consciëntieuze uitvoering van de toetsen zij nooit de wetswijzigingen van de wet zouden hebben doorgevoerd. Indien een zaak over de rechtmatigheid van een wetsbepaling bij de rechter aanhangig wordt gemaakt en waarbij sprake is van strijdigheid met de formele beginselen van behoorlijk bestuur, dan volgt de rechterlijke beslissing dat de regeling geen rechtswerking heeft gebaseerd op het oordeel dat het niet verenigbaar c.q. in strijd is met fundamentele grondrechten.
Het wetgevingsproces kennende en de ontstane gebreken bij de totstandkoming van de gewijzigde wet legitimeert dat de VHP-fractie voldoende gronden heeft bezwaar te maken tegen het besluit van de pg. Dat kan door een zogenaamd artikel 4-procedure (artikel 4 van het Wetboek van Strafvordering) bij het Hof van Justitie aanhangig te maken om een rechterlijk bevel tot strafrechtelijke vervolging van minister Hoefdraad te verkrijgen.
Vermeldenswaard is dat thans bij het Hof van Justitie een soortgelijke procedure tegen minister Hoefdraad en tegen ex-minister Adeline Wijnerman lopende is. Dit proces is gebaseerd op een aangifte, klacht en verzoek tot strafrechtelijke vervolging afkomstig van Maisha Neus én waarbij dit dossier door mij is opgesteld en eveneens door mij in rechte wordt bepleit. Ook in dit proces wordt ten aanzien van het oordeel van de pg het verwijt tegengeworpen een onjuiste opvatting van het geldende recht getoond te hebben. 
De feiten en omstandigheden laten overduidelijk zien dat De Nationale Assemblee, de regering van Suriname en het Openbaar Ministerie falen aan de burgers van Suriname rechtsbescherming te bieden. Dit falen rechtvaardigt te stellen dat Suriname als een ‘failed State’ kan worden aangemerkt. Immers, het overgrote deel van de Trias Politica, het gescheiden machtssysteem van het democratische rechtsbestel, is disfunctioneel wat betreft het erkennen, vervullen en beschermen van de belangen van de burgers van Suriname. Per vandaag is de Staat Suriname failliet…! Wanneer de genoemde staatsorganen falen de gevraagde rechtsbescherming te bieden dan heeft de burger het recht een beroep op rechtsbescherming te doen bij de rechterlijke macht. Dat recht geldt onverkort voor elke parlementariër, en daarom spreek ik de verwachting uit dat de VHP-fractie binnenkort een artikel 4-procedure bij het Hof van Justitie zal opstarten.

Voor een nadere onderbouwing van de onrechtmatigheid van de relevante wetsbepalingen uit de gewijzigde
Wet op de Staatsschuld van 2019 en van de onrechtmatigheid van het besluit van de pg wordt verwezen naar aangehecht artikel.

Anand BiharieStichting CPAS

 5Febr2020_Belsuit_PG_Niet_Vervolging_Minister_Hoefdraad_nav_Verzoek_VHP.pdf      Febr2020_Het_Recht_-_Berechting_Hoefdraad_is_onvermijdelijk-1.pdf                

Reactie: Benoeming governor CBvS in licht van de Bankwet

Carlo Jadnanansing  De auteur is oud-notaris, maar is in de jaren zeventig advocaat en docent strafrecht geweest. 

Strarnieuws13 Feb, 09:05

Ook ik heb met belangstelling de reactie gelezen van de heren Sunil Sookhlall en Kries Mahabier op Starnieuws van 12 februari 2020. Ik ben er altijd blij mee als ik reacties krijg op mijn producties, ook al gebeurt dat niet vaak schriftelijk. 
Ik begin met te zeggen dat ik als basis voor mijn artikel de tekst van de Bankwet gebruikt heb die vastgesteld is bij wet van 20 mei 2005 (S.B. 2005 no. 56). De plaatsing van de geldende tekst in het Staatsblad van de Republiek Suriname heeft plaatsgevonden bij resolutie van 2 december 2010 (S.B. 2010 no. 173). 
In mijn artikel heb ik mij beperkt tot de bespreking van artikel 22 lid 2 Bankwet, zoals die is vastgesteld in 2005. In de oude wet (G.B. 1956 no. 97, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1983 no. 94) stond in artikel 22 lid 2 alleen dat de president door de regering benoemd wordt voor een tijd van vijf jaren, zonder dat er verdere eisen gesteld werden met betrekking tot de benoembaarheid. Het is wel goed op te merken dat zowel in de oude tekst als in de nieuwe vermeld staat dat de president door de regering benoemd wordt voor een tijd van vijf jaren. 
Een bepaling over de benoeming van een interim-president ben ik niet tegengekomen. Maar hierover zal ik niet verder uitweiden. Ik keer terug naar de reactie van de heren Sookhlall en Mahabier. De auteurs zijn het met mij eens over de interpretatie van het laatste zinsdeel dat handelt over het beëindigen van de vervolging middels een transactieboete. Ten aanzien van het eerste zinsdeel verschillen wij van mening namelijk over het in eerste aanleg, dus door de kantonrechter veroordeeld zijn. 
De auteurs zijn het met mij eens dat het algemene principe in het strafrecht is dat als je in hoger beroep bent vrijgesproken, het eerdere vonnis daarmee komt weg te vallen en dus zijn kracht verliest. Zij zijn van mening dat de Bankwet een uitzondering gemaakt heeft op deze regel vanwege de bijzondere vereisten die aan de functie van de governor gesteld worden. 
Dit zou tot uiting komen in de formulering 'uitgesproken vonnis' in plaats van 'onherroepelijk vonnis'. Hiertegen kan aangevoerd worden dat indien er sprake zou zijn van een dergelijke afwijking van het commune recht, dit duidelijk tot uiting zou moeten komen in de Memorie van Toelichting. Deze rept er echter met geen woord over. Maar het belangrijkste argument tegen de auteurs is dat het hof van justitie het vonnis van de kantonrechter in het onderhavig geval heeft vernietigd. 
Een vernietiging houdt rechtens in dat het eerder gewezen vonnis van de kantonrechter geacht wordt nooit uitgesproken te zijn, daar een vernietiging terugwerkende kracht heeft. Met een juridische term een werking heeft ex tunc. Dit betekent dat de tweede zin van artikel 22 lid 2 waarin staat dat een vonnis wegens misdrijf dan wel ter zake van enig delict van financieel- economisch aard is uitgesproken, niet van toepassing is en er dus voor wat de Bankwet betreft, er geen beletsel bestond tot benoeming van de betrokkene. Aangezien het bij mij om een puur juridische discussie gaat, ga ik niet in op het punt of de betrokkene al dan niet de schijn tegen zich heeft. 
Carlo Jadnanansing 
 De auteur is oud-notaris, maar is in de jaren zeventig advocaat en docent strafrecht geweest. 

ABC Radio:: Julian With

Mr Carlo Jadnanansingh slaat de plank volkomen mis
met zijn publicatie deze week. Jadnanansingh beweerde dat er volgens de Bankwet niets mis is met de voordracht van Sigmund Proeve voor de functie van Governor van de CBvS. Notaris Jadnanansingh baseerde zich op basis van vrijspraak
die Proeve kreeg in...

Benoeming governor CBvS in licht van de Bankwet

Starnieuws 12 Feb, 12:42

Met belangstelling hebben wij een artikel van de heer Carlo Jadnandansing gelezen over de interpretatie van artikel 22 lid 2 van de Bankwet. Dit is onze zienswijze op deze interpretatie.

Onlangs is Artikel 22 lid 2 van de Bankwet veelvuldig besproken in de media. Wat zegt dit artikel eigenlijk?Artikel 22 lid 2 van de Bankwet: ...Een persoon tegen wie een vonnis wegens misdrijf dan wel ter zake van enig delict van financieel-economische aard is uitgesproken, in Suriname of in het buitenland, is niet benoembaar tot presidentvan de Bank...
Verder zegt het artikel:...Evenmin is tot president van de Bank benoembaar, een persoon tegen wie een strafrechtelijk onderzoek naar misdrijf dan wel ter zake van enig delict van financieel-economische aard is ingesteld geweest, of gaande is, in Suriname of in het buitenland, ter zake waarvan door betaling van een som geld aan de bevoegde justitiële autoriteiten, is afgezien, of zal worden afgezien van verdere vervolging.Dit laatste zinsdeel van het artikel zegt dat indien iemand een bedrag betaald heeft, waarmee de strafzaak afgedaan is, niet benoembaar is. Gezien het feit dat dit zinsdeel van het artikel overduidelijk is, zullen wij hierop niet verder ingaan. Tot dusver zijn wij het ook eens met de heer Jadnandansing. 
Wij zullen vooral op het eerste zinsdeel van het betreffende artikel ingaan.Stel dat iemand veroordeeld is en dus een vonnis op zijn naam heeft, maar tegen die veroordeling hij in beroep is gegaan. In hoger beroep wordt hij bijvoorbeeld vrijgesproken. Hoewel hij in hoger beroep vrijgesproken is, is hij wel in aanraking gekomen met justitie.Het eerdergenoemde wetsartikel, zegt niet dat er sprake moet zijn van een 'onherroepelijk vonnis' (een vonnis waartegen geen beroep meer mogelijk is en dus vast staat). Het artikel zegt dat er sprake moet zijn van een 'uitgesproken vonnis', dus ook een vonnis dat later in hoger beroep eventueel vernietigd zou kunnen zijn (vrijspraak). 
Uit het systeem van het recht volgt in het algemeen dat indien een vonnis in hoger beroep nietig is verklaard (vrijspraak), het vonnis geacht wordt niet te zijn uitgesproken. Ook volgt uit het algemeen systeem van het recht dat er sprake moet zijn van een 'onherroepelijk vonnis' dat iemand veroordeeld is, wil je dit vonnis tegen hem gebruiken. Met andere woorden, een veroordelende vonnis waartegen iemand nog in beroep kan gaan, staat nog niet vast voor altijd (nog niet onherroepelijk). In beroep kan het nog vernietigd worden.Echter is in het systeem van de Bankwet een uitzondering gemaakt op deze algemene regel van het recht, vooral gelet op het grote belang dat deze wet dient; er is ervoor gekozen dat ook indien een vonnis later nietig verklaard zou zijn (vrijspraak), dan nog zou dit bezwaren opleveren tegen een benoeming van een dergelijk persoon. (herhaling: De Bankwet heeft het niet over 'onherroepelijk vonnis', maar simpelweg over 'uitgesproken vonnis'.
Waarom is in de Bankwet voor deze uitzondering op de algemene regel gekozen?Door het eerdere vonnis is de betreffende persoon in aanraking gekomen met justitie en daar draait het om. Gezien de zwaarte van de functie, het belang van een goed financieel systeem waarop de hele maatschappij draait en dus ook het belang van een goed functionerende moederbank, is het niet gewenst dat iemand die eerder in aanraking is gekomen met justitie, de scepter zwaait bij deze bank. 
Een vrijspraak in hoger beroep wil niet zeggen dat de persoon het feit niet heeft gepleegd. Vrijspraak wil zeggen dat er niet genoeg bewijzen zijn om de veroordeling in stand te laten. Dus een dergelijke persoon heeft wel de schijn tegen zich, maar het kan niet bewezen worden. Een governor bij de moederbank dient vrij  te zijn van elke schijn tegen zich en dat is niet het geval bij een vrijgesproken veroordeelde. De bankpresident dient van onbesproken gedrag te zijn. Met een vonnis is het gedrag van een dergelijk persoon dus wel besproken en heel breed ook.
Als je bijvoorbeeld een dure verzekering afsluit, wordt er bijvoorbeeld gevraagd of je ooit in aanraking bent gekomen met justitie; er wordt niet gevraagd of je een vonnis op je naam hebt. Ga je ergens voor een iets zwaardere functie solliciteren, wordt dezelfde vraag gesteld. Hiermee wil men voorkomen dat men te maken krijgt met iemand die de schijn tegen zich heeft. In aanraking gekomen zijn met justitie impliceert “de schijn tegen zich hebben”. 

Sunil Sookhlall

Co-auteur: Kries Mahabier

'Suriname', democratie, politiek en economie'

Starnieuws 13 Feb, 04:44

Men zegt dat de democratie een crisis doormaakt. Naar mijn idee echter beleeft niet zozeer de democratie een crisis, maar wel de politiek. De democratische structuren worden niet gecontesteerd. Wel is er veel terechte kritiek op de manier waarop de democratische structuren door het politiek bedrijf worden ingevuld. Ook de economie zit in een crisis, zowel structureel als niet structureel. En omdat economie en politiek niet los van elkaar staan, deelt de politiek in de klappen. De crisis van de politiek is nochtans ruimer dan enkel de impact van de economische crisis. Ook voordat de economische crisis in alle hevigheid toesloeg, bestond er al onvrede over de slechte werking van de politiek.

PolitiekOver de toekomst van de democratie ben ik optimistisch gestemd. Er loopt veel verkeerd in de politiek. De publieke opinie wordt om de oren geslagen met een waslijst van politieke problemen: de politisering, de macht van de drukkingsgroepen, de macht van de regering, de onmacht van de regering, de onmacht van het parlement, het absenteïsme, het gesjoemel, de demotivering in het openbaar ambt, de problemen met de rechtelijke macht… Een aantal van die pijnpunten heb ik uitgekozen en onderbracht in categorieën: 
De kiezerSommige politici stellen de burgers verantwoordelijk voor de gebrekkige werking van de democratie: de onverantwoordelijke burger bezondigt zich aan cliëntelisme, wil enkel besparingen in andermans portemonnee, heeft geen eerbied voor politici, heeft zelf ook geen belangstelling voor wat ze doen, trekt zich terug in zijn nestje en stemt bovendien voor extremistische partijen. Het moet toch duidelijk zijn dat een democratie begint bij de burger. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het politieke systeem.
De politiciWat er allemaal mank loopt is bekend. Wij zitten opgescheept met een onaangepast kiesstelsel, een machteloos parlement, een machtige, maar verlamde uitvoerende macht en een vierkant draaiende administratie. Om verbeteringen aan te brengen is er geen gebrek in ons land, maar wel gebrek in de huidige regerende macht. De politieke kaste wordt door het grote publiek geminacht. Het gebrek aan ethisch besef bij de politici ligt beslist mee aan de basis van dat misprijzen. Gebrek aan verantwoordelijkheid, huichelarij, het spoor van corruptie, belangenvermenging, ongehoorde koerswendingen en uitingen van het ontbreken van een moralen code bij de politici. Het is dus hoog tijd dat politici wat meer aandacht besteden aan 'political ethics'.
De drukkingsgroepenDe spelers op het middenveld zijn de drukkingsgroepen: de vakbonden, de ziekenfondsen, de landbouwers,… Zij staan tussen burgers en politici in en hun activiteiten hebben zowel positieve als negatieve aspecten. De juiste plaats voor de drukkingsgroepen binnen de parlementaire democratie kan de democratie alleen maar ten goede komen. Juist betekent het, dat de groepen hun rol moeten vervullen aan de rand van de politiek (adviesverlening, probleem aanrijking, informatie,…) en niet in het hart ervan.
EconomieDe economische crisis houdt lelijk huis. Hoe belabberd onze economie er ook aan toe lijkt, toch is een crisis slechts een fase en wordt ze na verloop van tijd wel weer gevolgd door opwaartse fase, aangezien ons land daar potentie voor heeft. Maar integendeel wordt er meer geconcentreerd op de wijze waarop schulden zullen worden afgelost met bestaande inkomstenbronnen in plaats van het creëren van inkomstenbronnen door aandacht te hebben voor investeren in productie exportbedrijven. 
Bovendien moeten wij voor ogen houden dat wij onze welvaart in het verleden niet gecreëerd hebben door onze lage loonkosten en dat wij dat ook in de toekomst niet zullen doen. Het gaat om de visie, die steeds op zoek moeten naar nieuwe producten, productieprocessen en markten om de continuïteit te garanderen. Het gaat om het overheidsbeleid dat een kader schept dat het bedrijfsleven, het onderwijs en het onderzoek in staat stelt hun rol naar behoren te spelen. De overheid moet zaken stellen in haar huishouden en moet het juiste kader scheppen voor de creatie van werkgelegenheid.
De overheid moet zich concentreren op stimuleren en op gang brengen van productiebedrijven om zodoende hun belastinginkomsten te verhogen, in plaats van belastingtarieven aan te passen. 
Een betere economie voor SurinameTot besluit overloop ik nog een hele problematiek. Met de democratie valt het nogal mee. De fundamenten ervan blijven overeind. De politieke invulling van de democratie is niet schitterend, maar het ziet er wel naar uit dat bepaalde grenzen overschreden zijn. Dat opent nieuwe perspectieven. Ook op economisch vlak zijn wij op een breekpunt aangeland. Het is evenwel nog te vroeg om te kunnen uitmaken of na het breekpunt de evolutie te goede of ten kwade zal keren. In het slechtste geval zou ook de politiek en vandaar de democratie besmet kunnen worden. 
Laat ons hopen op en werken voor een betere economie (een beter Suriname).

Viren Y.V. Adhin, Bsc, QT.

 

PALU: Stel Hoefdraad in staat van beschuldiging

Starnieuws 12 Feb, 20:51
Met het in verzekering stellen van een tweede persoon in de kwestie van malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is het duidelijk dat het Openbaar Mini
sterie redenen heeft gevonden om dieper te graven. Inmiddels is ook naar buiten gekomen dat de ex-governor Robert van Trikt bewijzen heeft dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën van alles op de hoogte zou zijn. Tot ergernis van velen heeft in 2016 Hoefdraad ook al verklaard dat hij niet op de hoogte was van de financiële chaos die er toen heerste. Onder andere zouden de monetaire reserves tot een dieptepunt zijn gedaald. Dit stelt PALU in een verklaring. 


De eigen NDP-fractieleden, onder wie André Misiekaba en Amzad Abdoel overwogen toen stappen tegen hem omdat Hoefdraad als governor van de CBvS wel op de hoogte was van en zelfs verantwoordelijk voor het monetaire beleid. En nu ook zou hij als minister van Financiën wel op de hoogte moeten zijn geweest van het contracteren van de Belgische consultant Clairfield voor diensten op het financiële vlak. De aankoop van een veel te duur en over gefactureerd vervoermiddel zou hebben plaatsgevonden waarbij ontheffing van invoerrechten is verleend door het ministerie van Financiën. Hoe wist de minister van Financiën daar dan niets van af? De procureur-generaal had allang het verzoek moeten hebben ingediend om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te laten stellen door DNA.
Twee monetaire autoriteiten Ook volgens de Bankwet zou Hoefdraad op de hoogte moeten zijn van wat de ex-governor deed. In een groot aantal zaken is volgens de Bankwet goedkeuring van de minister vereist alvorens de governor over kan gaan tot uitvoering. Volgens de Bankwet moet de governor goedkeuring van de minister krijgen om bijzondere reserves te vormen. 'Stortingen in en onttrekkingen aan deze reserves behoeven ook de goedkeuring van de Minister' (artikel 6). Ter coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de regering en de politiek van de Bank en “het voeren van een eensgezinde gedragslijn” op dat vlak moet de minister overleg voeren met de governor van de CBvS. Indien een verschil van mening bestaat moet dat schriftelijk worden vastgelegd (Artikel 24). De minister, in overleg met de president van de Bank en de raad van commissarissen, moet voorts de regelen vaststellen, welke nodig zijn om de tenuitvoerlegging van de Bankwet mogelijk te maken.

De hele Bankwet ademt dus de sfeer uit van dat de twee monetaire autoriteiten in het land, te weten de minister van Financiën en de governor, constant in overleg met elkaar moeten zijn met betrekking tot de monetaire situatie in het land en het reilen en zeilen binnen de CBvS. Indien dat nu niet is gebeurd, of op het vlak van de kasreserves, of op het financiële vlak zoals het aantrekken van consultants is niet alleen de governor verantwoordelijk, maar ook de minister van Financiën.
Erg verdachtAlle schuld schuiven in de schoenen van de ex-governor Van Trikt is erg verdacht. Indien de ex-governor zich niet aan de Bankwet heeft gehouden, zouden zowel de minister als de RvC allang al aan de bel moeten hebben getrokken volgens de Bankwet en niet zolang moeten hebben gewacht. Inmiddels heeft de Managing Directeur van Clairfield Belgium reeds verklaard dat tussentijdse rapportages ook naar Hoefdraad gingen. En is reeds naar buiten gekomen dat de ex-governor zegt bewijzen te hebben dat Hoefdraad op de hoogte was van het contract met Clairfield. Gezien het hierboven staande lijkt het ons niet meer dan logisch dat de minister van Financiën ook in staat van beschuldiging moet worden gesteld.
De vraag bij dit alles is waarom alles op de schouders van de ex-governor wordt geschoven. Ook de president heeft inmiddels verklaard dat Van Trikt zich zou hebben “verstout aan ernstig plichtverzuim".  Moet Van Trikt inderdaad hangen om zijn uitspraak “vraag het maar aan de president”, die Van Trikt als antwoord gaf toen journalisten hem vroegen waar de goedkope dollars vandaan kwamen? Of waren het de grote belangen waar de CBvS aan zou komen toen het voornemen om de cambio’s te sluiten bekend werd gemaakt? Is het daarom dat de acties van de regering zich nu beperken tot slechts het sluiten van zogenaamde 'illegale cambio’s'? 
Beleid grondig wijzigenOndertussen gaat de legale 'Chotelal' cambio door met het verkopen van goedkope (illegale?) dollars. Heeft de regering nog niet geleerd dat de koers omlaag brengen op deze wijze dweilen is met de kraan open? Bovendien gaat het vertrouwen in het regeerbeleid verder verloren met een beleid waar partijtoppers en partijvrienden worden bevoordeeld en zich verder verrijken terwijl het volk en met name de NDP-achterban zoet gehouden worden met voedselpakketten. De prijzen in de winkels zullen ook niet dalen als partij-gelieerde importeurs 'invoerrechten vrij' hun gang kunnen gaan over de ruggen van het volk. Stabilisatie zal slechts komen na het vervangen van verantwoordelijke beleidsmakers voor de zeer amateuristische bedrijfsvoering binnen de CBvS en het fundamenteel omgooien van het regeerbeleid, ste

Ingezonden: Het kasreserve debacle

COLUMN: (Ver)wachten

Idris Naipal

Giwani Zeggen  11/02/2020  

Starnieuws10 Feb, 04:46

Het gebruiken van de kasreserve van de banken heeft de tongen flink losgemaakt. Als je zonder toestemming het geld hebt gebruikt is er sprake van diefstal en dat is niet vatbaar voor velerlei uitleg. We zagen een president aan de persconferentietafel optreden als redder in nood maar dat is hem niet gelukt. Na die persconferentie is de financiële situatie van het land onverminderd zorgelijk gebleven.  
 
Ons monetair systeem is vanaf 2011 helemaal scheef gegroeid vanwege het vaak overtreden van de monetaire regels. De ontwikkelingen van de financiële sector over de afgelopen 10 jaar hebben veel onevenwichtigheden met zich meegebracht waardoor Suriname in grote financiële problemen is geraakt. Deze regering heeft met haar ad hoc beleid ervoor gezorgd dat het financiële systeem van ons land bijna gecrasht is. Omdat de regering geen voldoende geld heeft wordt er druk uitgeoefend op de CBvS, om het aardappelen, uien en US$ interventie beleid te kunnen uitvoeren. 

Heel opvallend was tijdens deze persconferentie de afwezigheid van de minister van financiën, Gillmore Hoefdraad, die vermoedelijk de spil is in de miljoenenfraude bij de moederbank. De presentatie van de president was bedroevend en beschamend, er werd een onsamenhangend verhaal gepresenteerd. Het was vaag en onduidelijk, het leek op een soort dronkenmanstaal, er was geen touw aan te knopen. 
 
De president zei dat de afgelopen weken enorm veel werk verzet is achter de schermen. Hoe weet de president dan niet hoeveel geld er gestolen is? Hij zei, stel dat het 100 miljoen is, dus joe no sabi. Als je dat zegt kom je ongeloofwaardig over. De president en de regeringscommissaris zaten duidelijk niet op één lijn. Het verbaast mij dat de regeringscommissaris zegt dat er niet gefraudeerd is, als er niet gefraudeerd is waar zijn de gelden? Als je niet gestolen hebt waarom ga je dan aanzuiveren? 
 
De president roept de samenleving op om samen te werken en samen te zoeken naar een oplossing, wat een lef van de president, terwijl regeringsautoriteiten bij de Centrale Bank van Suriname graaien. De hele samenleving is in een financiële ellende gestort. Niet alleen de rijken maar ook de arme mensen die wat US-dollars hebben gespaard weten niet of zij hun gelden terug krijgen. Er heerst duidelijk een vertrouwenscrisis bij de Centrale Bank van Suriname. 
 
We zien weer het a no mie gedrag van Bouterse, de schuld wordt geschoven in andermans schoenen. Het ernstig falen van zijn regering wil hij niet toegeven. Hij erkent dat de situatie vervelend is maar toch durft hij te praten over een batterij aan fake news die op samenleving wordt gedumpt. Als je de waarheid niet verteld aan de samenleving gaat de samenleving zelf zoeken naar de waarheid. 
 
De president blijft maar om de hete brij heen draaien, Neks No Fout mentaliteit! Het is duidelijk dat er veel informatie wordt onthouden. Ook is op deze persconferentie niet duidelijk naar voren gekomen wie allemaal betrokken zijn bij dit schandaal. Niet alleen Robert van Trikt, maar vermoedelijk meerdere personen. Dit schandaal krijgt zeer zeker een lange staart.
 
Idris Naipal

Tegen beter weten in ging ik er vrijdag voor zitten. De persconferentie van de president over de financieel-economische rampspoed die het land nu treft. Elke keer denk je dat er ergens in het hoofd van Bouterse een lampje is gaan branden, waardoor hij eindelijk gaat doen wat goed is voor Suriname. Het is bijna zoals op maandagmorgen de krant pakken met de lotto-uitslag en de op zaterdag gekochte loten in de hand. Je weet eigenlijk al dat je de jackpot niet hebt gewonnen. En toch is er dat ene beetje hoop, dat je miljonair bent geworden. Tegen beter weten in.

De hoop werd vrijdag direct aan het begin de grond ingeboord met de introductie van de sprekers. Hoezo een persconferentie over de financieel-economische situatie van het land, in afwezigheid van de verantwoordelijke minister? En met alle respect voor Tsang, maar die hoorde daar op dat moment niet thuis. Veel verder dan een wazige opmerking over het aanpakken van prijsopdrijving kwam hij dan ook niet. Je kan het de arme man overigens niet kwalijk nemen. Hij doet maar wat hem wordt opgedragen. 

De volgende teleurstelling was de inleiding van de president. Ik had verwacht dat hij het ontslag van Gillmore Hoefdraad zou aankondigen. Niet omdat hij al dan niet iets verkeerd heeft gedaan, maar gewoon omdat Suriname het vertrouwen in hem is kwijtgeraakt. En zoals iedereen weet: in de financiële wereld draait het vooral om vertrouwen. Ik verwachtte dat de president zou aankondigen dat hij de VES had gevraagd om met een kandidaat-minister te komen, om op de 'winkel' te letten tot en met augustus wanneer een nieuwe regering aantreedt.

Ik had verwacht dat Vijay Kirpalani ons zou vertellen dat de totale raad van commissarissen bij de Centrale Bank opstapt. Gewoon omdat ze hebben gefaald om toezicht te houden op de handel en wandel bij de Moederbank. Het relaas van Kirpalani gaf mij de indruk dat we hier te doen hebben met een raad van commissarissen die niet wil weten wat er daar gebeurde. En als ze het wel wisten, zoals bij de aankoop van twee peperdure auto's, keken ze geheel vrijwillig de andere kant op. Want hoezo grijp je niet direct in als raad van commissarissen? Je wist het toch al vorig jaar?

Ik had verwacht dat president Bouterse zou zeggen dat hij de VES, VSB, Ravakasur en andere maatschappelijke organisaties had gevraagd om nog deze week kandidaten voor te dragen voor de RvT. Tegelijkertijd verwachtte ik dat het staatshoofd bekend zou maken dat Sigmund Proeve absoluut niet de nieuwe governor wordt. Gewoon omdat er op dit moment rust en vertrouwen nodig is, en er rondom Proeve te veel ruis is. En dan maakt even niet uit of die ruis terecht is of onterecht. Financiële markten werken met vertrouwen, en dat heeft Proeve nu niet. Wie het wel zou moeten worden? Iemand die boven elke discussie verheven is en het vertrouwen geniet van de totale samenleving.

Dat is wat ik vrijdag had verwacht. En geen tralala-verhalen over economische aanvallen en meer van dat soort campagne-retoriek. Het gaat hier niet om de NDP of welke politieke partij dan ook. Het gaat om Suriname en de Surinamers. Het verwachten was tegen beter weten in. Hoefdraad is nog minister van Financiën, Vijay Kirpalani geeft nog steeds leiding aan de raad van commissarissen en Sigmund Proeve wordt hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Robert van Trikt. Het resultaat is daar; een koers die de pan uitvliegt, winkeliers die prijzen aanpassen en het Surinaamse volk dat de rekening betaalt. Er valt niks meer te verwachten van deze regering. Rest mij te wachten op 25 mei en het Surinaamse volk!

giwani@hotmail.com

Column: Het regent uien en aardappelen

Het hekwerk rond de kasreserve van de handelsbanken is niet solide genoeg geweest. Van de US$ 426 kasreserve die de Centrale Bank beheert, is ruim US$ 100 miljoen verdwenen. (Illustratie: René Gompers)

Starnieuws 05 Feb 2020

COLUMN: Alu auro piejaach

Giwani Zeggen  03/02/2020 14:00 

Nita Ramcharan

De bom is gebarsten vóór de verkiezingen. 110 dagen te vroeg. En dit zal niet zonder gevolgen zijn. De kraters die deze bom geslagen heeft, zijn vergelijkbaar met die van de maan. We zijn werkelijk in het schrikkeljaar en nu vooral in de historische schrikkelmaand. Het was schrikken toen in januari werd ontdekt dat US$ 100.000.000 (HONDERD MILJOEN AMERIKAANSE DOLLARS) van de SPAARTEGOEDEN bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is verduisterd. ZOOO S L I M dat pas in december er vage vermoedens waren, maar half januari was pas duidelijk dat gesjoemeld is met gelden. Maar hoe is gesjoemeld, wie allemaal precies hebben gegraaid, waarom er is gesjoemeld en met hoeveel... het plaatje moet nog helemaal worden ingekleurd. Ja, het is heel slim gedaan! 
Wie ook verder schuldig is hieraan... Robert van Trikt heeft aan het stuurwiel gezeten. Ook al zou hij opdracht van de president krijgen of van minister Hoefdraad... hij had zijn rug recht moeten houden. En de overige directieleden op de bank moesten zich niet als een bangerik opstellen en zich naar de slachtbank laten leiden. Ze zijn mede debet, al hebben ze nu ook weer braaf hun handtekening geplaatst onder de brief naar de procureur-generaal. Later op de dag is gepland Van Trikt te verhoren. En hopelijk gaat hij dan praten. De man heeft niks meer te verliezen, want hij heeft grove fouten gemaakt en heeft flink gegraaid uit de kluizen van de moederbank. Het land is voor ettelijke miljoenen benadeeld. En over de nationale en internationale schande zullen wij het maar niet hebben. Dus is het te hopen dat Van Trikt begint te praten als een ekster. Je vraagt je soms in gemoede af waar de integere mensen zijn in dit land. 
Helaas kom ik ook niet eronderuit om even stil te staan bij vicepresident Ashwin Adhin. Giwani Zeggen heeft hem al een linkse en rechtse dreun gegeven, dus ik hoef al die dingen gelukkig niet te herhalen. En een dag later zal ook columnist Ivan Cairo de genadeslag moeten geven. Alsof de coalitie niet genoeg problemen had met het schandaal op de CBvS, is Ashwin het gaan verergeren. Of hij nou uien of aardappelen (synoniem voor basisgoederen) "in de mond heeft genomen" of niet, de vreemde valuta kasreserve was nooit bedoeld om te gebruiken voor de opsomming die hij gaf. Dit geld is alleen bedoeld als reserve voor de BANKEN en zeker NIET voor de bodemloze put van spilzuchtigen. "Het mag nergens anders voor worden gebruikt (zgn. ring-fencing). Reguliere beleggingen van de kasreserves mogen alleen worden gepleegd in het buitenland en alleen in liquide instrumenten met minimaal een A rating." 
Dus niks van: "Het geld is daar om te gebruiken, maar de afspraak was, we zouden het samen met de bankiersvereniging doen, en die mannen zijn boos, want we hebben nagelaten om dat investeringscomité te maken. De mannen hebben gelijk, we zouden samen kijken hoe wij het zouden gebruiken. We gaan het gebruiken, niet dat het zo is dat we het niet gaan gebruiken. Het gaat weer aangevuld worden... Dan gaan we samen managen hoe we dat geld gaan gebruiken, want er moeten importen gedekt worden, basisgoederen moeten betaald worden, interveniëren, aflossingen. Voor zoveel dingen kan je dat geld gebruiken. Maar het geld gaat gebruikt worden en weer aangevuld worden," stelde Adhin. 
Inderdaad heeft Adhin niet gezegd "uien en aardappelen". Hij is onjuist geciteerd, maar uien en aardappelen, die via Chotelal geïmporteerd worden, maken deel uit van het basispakket. Moet Ashwin zich druk maken om die twee producten van het pakket?! Het gaat toch om de essentie. Het geld is gebruikt en het mocht niet! En daar gaat de discussie over en niet een taalkundig vraagstuk over 'wat is een citaat'. Ashwin heeft de wind van voren gehad van de president en verschillende toppers van de NDP. Er waren zo'n twintig personen daar getuige van hoe hij een schrobbering heeft gekregen. In plaats dat hij zegt dat hij flink de mist ingegaan is, gaat hij zich verdedigen en de media aanvallen. Wel wat sociale media met hem gedaan heeft, is niet mals.

En de ernstigste kant nu. Hoe gaat het land verder bestuurd worden zonder geld? Het tekort per maand is bijkans SRD 400 miljoen - dat is SRD 666,666 per persoon per maand. Moni no de! Inkomsten uit de goudsector (Iamgold/Grassalco) zullen gebruikt worden om de banken te betalen om de kasreserve aan te zuiveren. Hoe gaat de koers beheerst worden die richting SRD 10 voor de US$ gaat? Stroomprijs kan niet worden verhoogd, geen devaluatie, geen afschaffing van subsidie, de hele show moet doorgaan, want de verkiezing komt eraan. Elke maand is alleen al ongeveer SRD 300 miljoen nodig om de ruim 50 duizend lantimans te betalen. Leningenplafond drukt op het hoofd en we zijn triple C (lijkt wel of we ook triple Corrupt zijn) geworden. Het gaat een hels karwei worden om de gran sula te bevaren. Het wordt tijd dat kulaman Ashwin zich hierom druk maakt dan eisen van rectificatie (dat de peddel wordt geverfd). En heeft hij zeker niet gezegd dat de regering zaterdag of zondag met een verklaring zou komen? Oh nee! Citaat: "morgen of overmorgen", zei hij vrijdagavond. Laat mij hem goed citeren, want straks eist hij nóg een rectificatie met zijn droge ogen ondanks de Chotelal-uien.

Nita Ramcharan

Aanvankelijk had ik mij voorgenomen om niks te schrijven over de hele valutakasreservekwestie. Het doel van de commerciële banken is op dit moment het veiligstellen van onze spaartegoeden. Wanneer dat geregeld is, is het tijd om na te gaan waar het geld naartoe is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Speculeren, vingerwijzen en de communicatiekanalen afsluiten door de bankiersvereniging, is niet in het belang van hun rekeninghouders. Zo heb ik het althans begrepen. En ik dacht dat het voor iedereen duidelijk was na de uitleg van Steven Coutinho zondag in 'Welingelichte Kringen' op Radio ABC

Dus wilde ik het hier hebben over Satis en de vrijheid van meningsuiting. Omdat je Surinamers hebt, die niet verder kijken dan het concrete geval. Het gaat voorvechters van de vrijheid van meningsuiting niet per se om Satis.

Het is hem overkomen, dus protesteer je op dat moment over het concrete geval om het grotere plaatje, de essentie, ter discussie te stellen. En die essentie is: criminaliseer de vrijheid van meningsuiting niet. Laat mensen dat bij de civiele rechter met elkaar uitvechten, op het moment dat ze vinden beledigd te zijn.

Maar ik moet dus toch terugkomen op de valutakasreserve. Ashwin schijnt de essentie van die kwestie namelijk niet te begrijpen. Die gaat zondagmiddag, terwijl ik geniet van Barcelona, lopen jeremiëren over de woorden 'uien' en 'aardappelen'. Dat had hij niet zo letterlijk gezegd, dus mocht het niet als zodanig worden geciteerd.

Correct. Ashwin Beta zei 'basisgoederen'. Maar moest de krant dan alle basisgoederen opsommen? Of twee andere noemen? Misschien sardien en toiletpapier? Suiker en knoflook kan natuurlijk ook. Ik zou niet weten voor welke producten Ashwin een voorkeur heeft. Misschien kan de Ware Tijd hem dat vragen en die noemen een volgende keer. 

Kijk Ashwin, als je gaat lopen muggenziften over basisgoederen of 'uien en aardappelen' geef je me de indruk zelf niet heel slim te zijn. Want dan heb je niet begrepen wat er hier aan de hand is. Je beseft niet wat de ernst is van de situatie. Iets anders kan ik er niet van maken. 

Als je ook maar enig verantwoordelijkheidsgevoel had en respect voor de burgers wiens geld is verdwenen, had je zaterdagochtend een persconferentie belegd en jouw excuses aangeboden voor vrijdagavond. Eigenlijk had je aan het eind van de persconferentie jouw functie moeten neerleggen. Zo erg ben je uitgegleden. 

Het hele eiereneten Ashwin, is dat de valutakasreserve helemaal niet aangewend mocht worden voor consumptieve doeleinden. Dus ook niet voor basisgoederen. Of het nou uien, aardappelen, suiker, koffie of thee is. Dat je vrijdag beweerde dat het geld gebruikt mocht worden voor de aankoop van basisgoederen, is een grove onwaarheid. Het geld is verdwenen, foetsie, als sneeuw voor de zon.

En wie daar verantwoordelijk voor is? Kennelijk weet jij er meer van, getuige je stoere praatjes vrijdagavond. Wees dan een vent en draag de verantwoordelijkheid voor jouw uitspraken. Als jij Willem-Alexander was en jouw echtgenote Máxima, zou zij zeggen: "hij was een beetje dom". Voeg daar 'heel' aan toe wat mij betreft.

Het is heel simpel. Het geld is weg. De procureur-generaal mag onderzoeken wie het plan heeft beraamd en wie de uitvoerders zijn, waarna ze kunnen worden aangeklaagd. Ondertussen, Ashwin, kun jij je beter bezighouden met hoe wij als burgers zo snel als mogelijk weer ons geld terugkrijgen.

Misschien kun je daarmee jouw tijd vullen de komende vier maanden. En vooral niet de slimme stoere jongen uithangen en praten over dingen waar je totaal geen verstand van hebt. Anders ga ik bijna denken dat Desi echt Ashwin Nannan Panday als tweede man wilde, en jij als haantje de voorste naar voren bent gerend. Dus Ashwin beta, moi sé baith: Na bàns rahi, na bànsuri baji!

 

Giwani Zeggen  03/02/2020 14:00 

 

Minister Hoefdraad. Foto: Suriname Herald

Suriname Herald 05 Feb 2020 15:28

Met verbazing hebben wij de assembleevergadering van 4 februari 2020 gadegeslagen, waarin de perikelen rond de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ter sprake kwamen. Hieronder enkele zaken die ons opvielen tijdens deze vergadering.

De coalitie heeft de motie van de oppositie verworpen, omdat die niet zou voorzien in oplossingen. Daarmee wordt ook het huidige probleem weggemoffeld (zand erover). Volgens NDP-fractieleider Abdoel moet er gezocht worden naar oplossingen. De werkelijkheid is dat de oplossing begint met het erkennen van het probleem. Het is niet zo dat men de oplossing niet ziet. Men ziet het probleem niet en het probleem zit in de huidige beleidsmakers, waaronder minister Hoefdraad en president Bouterse.

Volgens Hoefdraad:
1. Is het geld van het volk veilig, maar dat zei president Bouterse toch ook al?
Toen de president terugkwam uit China, heeft hij dat tijdens de persconferentie meegedeeld. Wat is er gebeurd? Het geld is toch niet veilig.
2. Is er bij de banken en de CBvS samen ongeveer US$ 2 miljard en er zouden dus geen problemen zijn om het land draaiende te houden. Waarom moest er dan gegraaid worden in de kasreserve?
3. Het systeem heeft gefaald. Dit, terwijl hij onderdeel is van het systeem. Dus hij heeft ook gefaald, hoewel hij het op een misleidende manier afwentelt op het systeem (a no mi).
4. Zitten de kasreserves in één pot, namelijk de pot ‘internationale reserves’. Hierdoor is per toeval de kasreserve gebruikt. Maar die pot ‘internationale reserves’ is toch geen grabbelton, waarbij je niet weet wat je pakt? Blijkens een interne circulaire van de Hakrinbank, ontbreken de volgende bedragen van deze bank: 3,6 miljoen euro en US$ 1,9 miljoen. Ondanks die nog bestaande pot internationale reserves, is toch duidelijk welke bedragen van welke banken gegrabbeld zijn. Nee, dus het is geen grabbelton met onzichtbare tegoeden. Men wist precies wat men pakte op dat moment.
5. Is vreemde valuta kasreserves van de handelsbanken gebruikt zonder afstemming met de handelsbanken. De werkelijkheid is dat deze reserves zijn gebruikt zonder toestemming van de handelsbanken (diefstal of verduistering). Met het woord ‘afstemming’ probeert hij te misleiden.

Voorts was niemand van de coalitie de mening toegedaan dat er gestolen is, ook de assembleevoorzitter Jenny Simons was die mening niet toegedaan. Zonder toestemming iets nemen, is gelijk aan diefstal. Is dat nou zo moeilijk om te begrijpen voor de coalitie? De coalitie heeft ervoor gezorgd dat er geen consequenties verbonden worden aan deze diefstal. In ons eerder geschreven artikel hadden wij gesteld: Het kan toch niet zo zijn dat die arme jongen die één awarra steelt, in de gevangenis belandt, maar iemand die miljoenen euro’s steelt (duizenden miljarden awarra’s) niet in de gevangenis belandt?

Wat verder ter sprake kwam, is het ‘nobele’ handelen van Chotelal. Met de goedkope dollars heeft de regering getracht de wisselkoers laag te houden. De werkelijkheid is dat de regering in deze zich schuldig gemaakt heeft aan vriendjespolitiek. Slechts één cambio is voorzien van dollars; in deze de cambiohouder die bevriend is met president Bouterse. In een goed bestuur zouden de beschikbare dollars in gelijke mate verstrekt moeten worden aan alle cambio’s.

Vicepresident Adhin deelde mee dat hij nimmer gezegd heeft dat de kasreserves gebruikt mogen worden. Volgens hem heeft hij de algemene reserves bedoeld. In de audiofragmenten die iedereen heeft kunnen beluisteren, praat Adhin letterlijk over kasreserves (dus geen algemene reserves). Voorts heeft hij in de betreffende audio keer op keer over de afspraken met de bankiers. Nou, die afspraken zullen nimmer gaan over de algemene reserves, maar slechts over de kasreserves van de handelsbanken. Misleiding ten top.

Van Soso lobi, naar Soso ley
Van Soso ley, naar Soso leni.

Sunil Sookhlall en Kries Mahabier

Column: De rug van dragers driedelige pakken

Starnieuws 28 Jan, 00:59

Wanneer het om geld, macht en belangen gaat, blijken veel mensen in topposities hun rug niet recht te kunnen houden.
De laatste tijden zijn diverse toppers bij banken in opspraak geraakt. Omdat bij de banken veel geld binnenkomt, lijken figuren in de top te denken dat je gewoon het geld kan toe-eigenen. Ze vergeten dat het geld niet op de rug groeit en dus niet op een makkelijke manier verdiend kan worden. Het ene schandaal is nauwelijks voorbij of het andere dient zich alweer aan. 
Er is veel te doen geweest bij DSB, de Surichange Bank, de Surinaamse Postspaarbank en nu zelfs de bank der banken, de Centrale Bank van Suriname. De moederbank die toezicht moet houden op de financiële instellingen gaat zelf finaal de mist in.
Minister Gillmore Hoefdraad heeft in De Nationale Assemblee de vloer aangeveegd met - toen nog governor - Robert van Trikt.
De dweil die gebruikt is, kon gelijk in de vuilnismand. Van Trikt is oneervol ontslagen, terwijl ook de procureur-generaal is ingeschakeld. 

De verwachtingen over Van Trikt waren hoog. Hij heeft vaker gezegd dat hij het niet om het geld doet.
Toen hij aantrad bij de CBvS zou hij niet eens weten hoeveel hij zou verdienen. Geld was geen probleem, hij had zelf genoeg. Achteraf blijkt dat de governor zich met pracht, praal, geld en goud had omgeven. Een keizerlijk leven werd geleid op de bank met dure auto's, feesten, diners, butlers, consultants... Geld was geen probleem. Ook de opdrachten van de regering werden grif uitgevoerd, tot er 'zodanig verschil in inzichten' tussen hem en de regering kwam. 

Intussen wordt er gewacht op het resultaat van het onderzoek bij de CBvS. Waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman is nog met verlof. De driekoppige directie heeft de leiding bij de bank. De vraag blijft recht overeind of Van Trikt alles wat mis is bij de CBvS alleen heeft gedaan. Dat is haast onmogelijk, want er is zoveel niet in de haak. In veel gevallen tekenen andere directieleden mee. Hoewel de governor de bank in en buiten rechte vertegenwoordigt, moet hij de Bankwet en andere protocollen naleven. 
Waarom komt er nog geen duidelijkheid over of alles nu veilig is, ook de vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken die bij de CBvS in beheer is? Bankdirecteuren en regering houden ook hun kaken op elkaar en voeden daarmee de gossip op sociale media. Dit zal leiden tot het opsluiten van meer mensen, als ze hun frustratie gaan uiten naar het staatshoofd. Wat gebeurt er intussen met de koers?! Er is een groot gat tussen de CBvS-koers en die bij de cambio's. 
Toen Glenn Gersie nog geen jaar geleden de plaat moest poetsen, is een handvol toppers meegegaan. De leidinggevenden waren volgens de regering niet meer te handhaven. Nu zal de lijn doorgetrokken moeten worden. De koppen zullen moeten rollen om de geloofwaardigheid bij de moederbank te herstellen. Van Trikt heeft steeds aangegeven dat hij onschuldig is, ondanks de frauduleuze handelingen waarvan hij beschuldigd wordt bij de import van de peperdure auto's, de wurgcontracten met het Belgische bedrijf Clairfield, bevoordelen van Orion... Enfin, laat de pg dat maar uitzoeken. 
Maar wat het verschil van inzichten is, is nog niet duidelijk geworden. Tot nu toe heeft alleen de regering gesproken. De president heeft de ontslagbrief geaccepteerd en aangegeven dat het tussentijdse resultaat van het integriteitsonderzoek dat wordt verricht door de raad van toezicht aanleiding is om de ontslagaanvraag te aanvaarden. Als Van Trikt werkelijk onschuldig is, zal hij in het licht moeten staan, en aangeven waarom hij zijn bedankbrief heeft geschreven. Verder zal ook moeten blijken wat de rol is van de overige leidinggevenden bij de bank. Het wordt tijd om de wervelkolom recht te houden, zodat het geld van het volk van de ruggen van de driedelige pakken gaat glijden. 

Nita Ramcharan
P.S. Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president, heeft zijn rug wel rechtgehouden. P.S. 2: Als er voor beledigingen en bedreigingen van het staatshoofd op Faceboek mensen opgesloten worden, dan moeten er veel nieuwe gevangenissen worden gebouwd. De 'muilkorfwetten' horen niet thuis in een democratie. Het staatshoofd is dus boven het volk verheven, net als in de koloniale tijd!    P.S 3: Moet Assembleelid tevens ABOP-topper Edward Belfort vrezen voor zijn vrijheid op de televisie?

Nita Ramcharan

Nita Ramcharan heeft ruime ervaring in de journalistiek. Zij was hoofdredacteur van de Ware Tijd, Times of Suriname, eindredacteur van 10 Minuten Jeugdjournaal, eindredacteur en presentator van Suriname Vandaag, vicepresident van de Associatie van Caribische Mediawerkers.

Zij is momenteel mede-presentator van ABC Welingelichte Kringen en hoofdredacteur van Starnieuws. Nita Ramcharan is medeaandeelhouder en directeur van mediabedrijf Network Star Suriname.

Journalist en mediaspecialist met meer dan 20 jaar ervaring. Zij is haar journalistieke carrière in 1986 begonnen bij de Ware Tijd en is in recordtempo opgeklommen tot chef binnenland, adjunct-hoofdredacteur en in 1997 is ze benoemd tot hoofdredacteur.
Zij is de eerste vrouwelijke hoofdredacteur geweest van een landelijke krant in het Nederlandssprekend taalgebied.
Is medeoprichter en hoofdredacteur geweest van het weekblad Kompas en dagblad Times of Suriname.


In juni 2004 stapte Nita over naar de televisie. Zij werd eindredacteur van het 10 Minuten Jeugdjournaal en heeft meegeholpen om dit televisieprogramma op te zetten voor jongeren. Een succesverhaal dat als voorbeeld wordt gesteld in het Caribisch Gebied.
In november 2004 zag ook het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag het levenslicht. Dit programma, een coproductie van STVS en stichting Mediards, waar Nita voorzitter van is, groeide al gauw uit tot het populairste actualiteitenprogramma in Suriname, met een enorme kijkdichtheid. Van dit programma was Nita tot 31 maart 2008 redactielid en presentator en vanaf januari 2006 ook eindredacteur. Nita is correspondent van het radioprogramma Zorg en Hoop, een wekelijks programma bestemd voor Surinamers in Nederland. Nita is medeoprichter en eerste voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (1981). Zij is sinds 2005 bestuurslid van de Associatie van Caribische Mediawerkers en bekleedt nu de functie van Second Vice President. Zij is sinds 2005 docent Journalistiek en Ethiek bij de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs.


Nita is medeauteur van De Surinaamse persgeschiedenis, een publicatie die binnenkort op de markt verschijnt. Na ruim 20 jaar bij verschillende media werkzaam te zijn geweest, is het nu tijd geworden voor een eigen mediabedrijf. Samen met Humphrey Schurman richtte Nita Network Star Suriname NV op. Het bedrijf is een sterke combinatie van media en recht, waarbij journalistieke kwaliteit en ethiek een centrale plaats innemen.

Wie liegt en wie spreekt de waarheid?

27 januari 2020 om 06:00

Sinds regering-Bouterse in 2010 is aangetreden wordt Suriname stelselmatig overschaduwd door grote corruptieschandalen.
Met de benoeming van Gillmore Hoefdraad, eerst als governor van de Centrale Bank van Suriname, later als minister van Financiën, krijgen we regelmatig schandalen in financiële, monetaire en economische sector.
De schandalen ga ik niet benoemen omdat die alom bekend zijn.

Op 2 augustus 2010 werd André Telting, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), benoemd tot drager van het Grootlint in de orde van de Gele Ster. Ex-president Ronald Venetiaan reikte hem de hoogste onderscheiding en zei:
 “dat de naam André Telting synoniem staat voor het sterk en gezond maken van de financiële, monetaire en economische sector in Suriname”.

Anno januari 2020 staan de namen Desi Bouterse, Gillmore Hoefdraad en Van Trikt, synoniem voor leenzucht, spilzucht, graaizucht en slecht bestuur. Door slecht bestuur van deze 3 bestuurders hebben we nu te maken met neerwaartse spiraal van de economie, vandaar dat Suriname gedegradeerd is tot een Junkstaat, wat op zich heel erg is. Andere landen zullen nu op ons neerkijken.

In 2010 werd Gilmore Hoefdraad benoemd tot governor van de Centrale Bank van Suriname met een vorstelijk salaris van SRD 80.000. Het was ronduit belachelijk en afgrijselijk om te zien hoe president Bouterse en vicepresident Ameerali zich in allerlei bochten wrongen om die SRD 80.000 te verdedigen. Bouterse zei toen dat Hoefdraad elke cent waard was. Is Gillmore Hoefdraad nog elke cent waard?

Robert-Gray van Trikt werd op 1 maart 2019 benoemd tot governor van de CBvS, door president Bouterse en na ampertjes tien maanden is hij de laan uitgestuurd. Bij de Centrale Bank van Suriname speelt kennelijk veel meer dan het ontslag alleen, want over en weer worden er beschuldigingen geuit, van wurgcontracten tot het betalen van astronomische bedragen.

Heel merkwaardig en opvallend zegt de “eerlijke” minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, niets te weten van wurgcontracten en overmaking van aanzienlijke bedragen. Maar volgens Buysse Hans Buysse, Managing Partner van Clairfield Belgium NV, is de minister op de hoogte van de contracten die door de ex- governor Robert van Trikt en de directie van de bank zijn getekend.

De vraag is nu: wie liegt er en wie spreekt de waarheid? Het schijnt dat liegen en misleiden nu gangbaar is geworden bij bepaalde mensen. Stelselmatig liegen en misleiden is niet de manier van politiek bedrijven met ons volk. De president houdt zijn lippen nog steeds stijf op elkaar, hij zwijgt als het graf. Hoe gaan we de leugenaars herkennen? Na 25 mei 2020 zullen de maskers wel afvallen.

In de zeer ernstige zaak van de CBvS is slechts een verliezer namelijk, de belastingbetaler. Wij als volk gaan de gelden weer moeten ophoesten die deze regering heeft verbrast. Een kliekje van deze regering geniet van onze belastingcenten en het volk blijft maar in armoede leven. Het is absurd en onverantwoord dat deze regering wegloopt van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in plaats van onverbiddelijk te zijn in de strijd tegen corruptie, malversatie en wanbestuur. Het is verfoeilijk dat nog steeds niemand van de regering durft te zeggen vanwaar of van wie de cambiohouder Chotelal, de US$-dollars krijgt
.

Idris Naipal

Als de paarse partijleider door een moordvonnis valt, valt met hem de hele keten om hem heen ook om. Behoud van presidentiële macht is dus essentieel daar privé economische belangen direct hieraan gekoppeld zijn, en het ambt ook bescherming biedt tegen het moordvonnis.

Persoonlijke belangen staan daarom tegenover nationale belangen en die botsen continu. Vandaar zoveel opzettelijke juridische verkeerde uitleg aan een moordvonnis om de persoon vrij te pleiten. Dit tik-tak politiekspelletje heeft zo de constitutie volledig doen vastlopen. Verschijnt Bouterse daarom bij verstek voor de Krijgsraad dan ontstaat er een machtsvacuum waarin de grondwet niet voorziet maar waarin De Nationale Assemblee zou moeten optreden wat onwaarschijnlijk is.
Vandaar het politieke spel van groot praats, een afleidingsmanoeuvre om een moordvonnis tot een constitutioneel politiek probleem te verklaren en het regeerteam in tact te houden.

Het moordvonnis bewijst echter dat de constitutie juist leeft, want niemand staat boven de wet in het model van de trias politica. Elk ander lager instituut zoals een constitutioneel hof is ondergeschikt aan de trias politica, welke heeft geoordeeld de Amnestiewet buiten toepassing te verklaren in het bijzondere geval van het strafproces.
De Amnestiewet staat verder gewoon overeind, alleen niet geldig in dit geval van de 8 december mensenrechtenschending.

Wanneer de staatsmacht ten dienste is komen te staan van personen, zegt men dat macht corrumpeert. Het belang van een National Risk Assesment voor Suriname is daarom essentieel. Onze onafhankelijke instanties die slechts in naam maar feitelijk allang niet meer onafhankelijk zijn vanwege de rol van hun voorzitters, zoals ons Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de Centrale Bank van Suriname (CBvS) die ook voor cambio’s en handelsbanken werkt en het Constitutioneel Hof in spė, ondergraven de staatsorde.

Opzettelijke juridische verdraaiingen door dit tik-tak-model om een persoon in het hoogste ambt en de keten om hem heen te beschermen ten koste van de natie, valt onder misbruik van macht. De organisatie van de staat en het bestuur mogen niet aan privébelangen onderworpen worden. Wanneer eenmaal de staatsorde is ontwricht, de onafhankelijkheid van de trias politica misvormd en bewust de rollen van de democratie zijn omgedraaid zodat het volk en de rechterlijke macht de machthebbers moeten dienen die in weelde en rijkdom leven, dan zijn wij verloren in Suriname.

In deze up-side-down staatsrechtelijke wanorde wensen wij niet te leven.
De beschaafde democratische organisatie van de staatspolitiek van de trias politica is voor de keten rondom de veroordeelde verdachte president daarom een grote sta in de weg, omdat de formele macht de nationale belangen van het volk verdedigt, welke belangen haaks staan op hun informele privébelangen. Een moordvonnis van wereldformaat bedreigt en doorkruist de bijna absolute macht daar de veroordeelde verdachte persoon formeel afstand zou moeten doen van zijn staatsambt.

Een fata morgana weliswaar, want in ons binnenland zijn hun economische belangen gigantisch. Welke gezichten zitten achter de cambio-miljoenen dollars tegen een lagere wisselkoers, de skalians, hout- en goudconcessies, areas of interest en straks de paarse Afobakka-stuwdam? Het politieke ambt van president biedt bescherming en ingang voor woekerwinsten. Daarom mag de persoon in het ambt niet wegvallen. Het hoogste ambt en overige instituten lijken privébezit te zijn geworden, maar opereren onder de noemer van de staat waardoor zij onschendbaar, onfeilbaar en immuun zijn geworden.

Staatsmacht is met deze constructie een lucratieve winstgevende buiseness geworden. Het buitenland heeft dit allang in de gaten, DEA en IMF zeggen niet voor niets dat onze leiding, ons bestuur en instituten zwak en ongeloofwaardig zijn.
Een democratische regering is er immers voor om onder andere de wetten van de wetgevende macht uit te voeren ten dienste van het volk. Dat is de constructie van de trias politica, een wetgevende macht dat in de eerste plaats het volk beschermt via de regering. Een regering die er is ten dienste van zichzelf en een volksvertegenwoordiging die de belangen van de regering beschermt, negeert en verzwakt de trias politica. Door deze botsing van belangen zal ons nationaal belang nooit dezelfde taal kunnen spreken als dat van het privébelang van de machthebbers, een constitutionele ontwrichting dus. Deze tegenstelling is de big issue in ons land.

Een vastgelopen bestuur, staatsontwrichting en een kapotgeslagen binnenlands traditioneel gezag vanwege een ontembare geldzucht en machtswellust. Ons land verkeert vanwege de veroordeelde verdachte president ook nog in een zeer gevaarlijke geopolitieke situatie daar zijn veroordeling valt onder mensenrechtenschending en het verdragenrecht. “VN kan sancties ondernemen tegen Suriname”, aldus de heer Boldewijn. (Bron: Suriname Herald, 5 december 2019)

De juridische en constitutionele wartaal en aanval op onze onafhankelijke rechterlijke macht moet in dit kader bezien worden. Daarom zijn deze regeerders een regelrechte bedreiging voor de democratie en de rechtsstaat. Voor ons volk geldt nog meer dat wij onszelf moeten beschermen en bevrijden door de verkiezingen grandioos te winnen. Want zonder nationale liberale economische macht is politieke stabiliteit en nationale ontwikkeling onmogelijk en is juridische wartaal aan de orde van de dag when money talks.

Heilige liefde voor ons vaderland. De kracht van ons volk is dat zij in tijden van crises zichzelf leidt in vrede en harmonie.

Angela Fernald
afernald34@gmail.com