Jouw verbinding met Suriname

Fitch:
Herschikking schulden hoog risico

Suriname valt lager, van 'CCC' naar 'C'

Fitch Ratings heeft de vooruitzichten voor de lange termijn voor vreemde valuta voor Suriname verder verlaagd, van 'CCC' naar 'C'. De verlaging is het direct gevolg van de pogingen van de regering om haar 2023 Obligatielening via Oppenheimer te herschikken.

Suriname is er niet in geslaagd de rente en aflossingssom voor de US$ 125 miljoen lening op 30 juni op te brengen. Het gaat om US$ 23 miljoen dat betaald moet worden aan rente en aflossingen aan Oppenheimer. Het geld is in 2019 geleend om de schulden aan de Alcoa af te betalen. Aflossing van de Alcoa-schulden was een voorwaarde om de Afobakadam overgedragen te krijgen.

Met haar pogingen om de schuld te herschikken heeft de regering een defaultstatus (wanbetaler) op dit moment kunnen voorkomen. De obligatiehouders hebben tot 8 juli de tijd om te beslissen of zij meegaan met de voorstellen voor herschikking van de schuld. De 'C'-beoordeling van Fitch heeft betrekking op deze obligatie van US$ 125 miljoen.

Een bredere herstructurering van schulden in vreemde valuta beschouwt Fitch Ratings als een hoog risico. Het ratingsbureau heeft de vooruitzichten op lange termijn voor vreemde valuta op basis van de obligatieleningen van Suriname bij Oppenheimer verlaagd naar respectievelijk 'C' en 'CC'. Voor de obligatielening van US$ 125 miljoen die in december 2019 is aangegaan, geeft Fitch Suriname een 'C' en voor de obligatielening van US$ 550 miljoen die in 2016 is aangegaan een 'CC'.

Het ratingsbureau had het landenplafond van Suriname verlaagd naar 'CCC' wat de verslechtering van de externe liquiditeit van Suriname en het inconsistente macro-economische beleid weerspiegelt dat de voorwaarden voor tijdige particuliere betaling van externe schulden ondermijnt. De nieuwe regering erft enorme economische en fiscale uitdagingen, zegt Fitch. Het verwacht dat de Centrale Bank van Suriname op korte termijn een wisselkoersaanpassing doorvoert, vergelijkbaar met de recente periode na de verkiezingen. Volgens de berekening van Fitch zijn de onbezwaarde internationale reserves van Suriname sinds december 2019 tot eind mei 2020 gedaald met 40% tot US$ 187 miljoen. In de berekening van Fitch is de US$ 410 miljoen kasreserve van commerciële banken niet meegenomen.

Bij de jongste beoordeling neemt Fitch de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde valuta en de "noodlijdende" financieringsvoorwaarden mee. Suriname is niet in staat gebleken om de rente en de aflossing voor de US$ 125 miljoen lening die op 30 juni betaald moesten worden, op te hoesten. Het gaat om US$ 23 miljoen. De regering probeert nu de schuld te herschikken, om zo ruimte te creëren voor de aflossing. Houders van de obligatie van US$ 125 miljoen hebben tot 8 juli de tijd om te beslissen of ze meegaan met de wijzigingen in onder andere het aflossingsschema.

Eind oktober moet er US$ 25,4 miljoen worden betaald aan rente op de obligatie van US$ 550 miljoen die loopt tot 2026. Daarbovenop moet US$ 22,7 miljoen van de hoofdsom worden betaald.

Eerder had Fitch de lange termijn vooruitzichten in lokale valuta een 'CCC'- beoordeling gegeven. Suriname heeft een groot structureel begrotingstekort. Volgens schattingen van Fitch was het begrotingstekort in de afgelopen drie jaren (2017-2019) gemiddeld 10,4% van het bbp. Fitch verwacht dat de overheidsschuld dit jaar meer dan 100% van het bbp wordt. In 2019 was de overheidsschuld nog 80% van het bbp.

De regering van Suriname wordt geconfronteerd met moeilijke financieringsvoorwaarden van de binnenlandse schuld in SRD en de krappe kasstroom. De Centrale Bank van Suriname heeft in 2019-2020 materiële financiering verstrekt aan de overheid en is de belangrijkste schuldeiser van de regering in Surinaamse dollars. Fitch beschouwt het gebruik van financiering door lokale financiële instellingen door de regering om de salarissen van ambtenaren eind juni te betalen, als een andere indicator van toenemende binnenlandse financieringsstress.

De externe liquiditeitspositie van Suriname is uitzonderlijk krap. De internationale reserves van Suriname staan in de periode 2019-2020 onder druk door grotere tekorten op de lopende rekening als gevolg van grote overheidstekorten, toegenomen invoer en meer recentelijk lage olie-exportprijzen. In april heeft de Centrale Bank van Suriname een deel van haar Bijzondere Trekkingsrechten verkocht om de regering in staat te stellen US$ 25,4 miljoen rente te betalen over haar 2026-obligaties van US$ 550 miljoen. De netto externe schuld is hoog met 57,9% van het bbp eind 2019.