Tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo, heeft de NDP een bezwaarschrift ingediend tegen de uitslag in kiesdistrict Paramaribo.
Volgens het bezwaarschrift wil de NDP hertelling in Paramaribo hebben.
De VHP heeft ter plekke bezwaar aangetekend tegen het bezwaarschrift van de NDP. De officieuze uitslag van de verkiezingen die gisteren bekend werd gemaakt door Binnenlandse Zaken is niet veranderd, omdat de zetelverdeling hetzelfde is gebleven: de VHP 7 zetels in Paramaribo, NDP 5, NPS 3 en ABOP 2.  De NDP heeft in haar bezwaarschrift onvolkomenheden benoemd, maar volgens juristen is dit bezwaarschrift nonsens, maar indien de partij dat zou willen doordrukken, kan het voor de rechter uitgevochten worden. Volgens artikel 126 van de Kiesregeling (hertelling) lid 1.: ‘Ingeval de in de processen-verbaal vermelde bezwaren, als in artikel 125 lid 2 bedoeld, door het hoofdstembureau niet onaannemelijk worden geacht en van zodanige ernstige aard zijn, dat de gegrondheid daarvan naar zijn oordeel een merkelijk verschil in de uitslag der telling te gevolge zou kunnen hebben, worden de in artikel 124 bedoelde vaststellingen voorlopig geschorst en kan het hoofdstembureau besluiten tot hertelling van de uitslag der stemming van een of meer stembureaus van het kiesdistrict respectievelijk van het resort over te gaan.’ In artikel 125 van de Kiesregeling staat, dat de Voorzitter van het Centraal Hoofd Stembureau de uitslag bekendmaakt aan de hand van de ingekomen processen verbaal (artikel 123 Kiesregeling). Door lokaal aanwezige kiezers (dus niet door de President, tenzij hij in de zaal aanwezig is) kan bezwaar gemaakt worden (artikel 125 lid 2 kiesregeling). De Voorzitter bepaalt volgens artikel 126 Kiesregeling per stembureau of er aannemelijke bezwaren van ernstige aard zijn die een hertelling nodig maken, omdat er een verschil in uitkomst zou kunnen zijn.