IDOS-peiling: NDP wordt naar oppositiebanken verwezen

IDOS vergelijkt de keuze van de kiezers in 2015 met de peiling die onlangs werd gehouden in Paramaribo. De NDP valt volgens de peiling terug van 9 naar 5 zetels.

IDOS-opiniepeiling voorspelt dat de NDP naar de oppositiebanken zal worden verwezen maandag. Volgens de peiling die op 20 mei is gehouden, zal de NDP in Paramaribo van 9 naar 5 zetels gaan. De verwachting van het IDOS is dat de NDP op basis van de 'beschikbare data' tussen de 14 en 17 zetels uit deze verkiezingsstrijd zal komen. Een substantieel deel van de kiezers kan nog steeds tot de zwevende kiezers gerekend worden, blijkt uit de peiling in Paramaribo. 

 

Het verliezen van de parlementaire meerderheid voor de NDP, brengt met zich mee dat op de eerste DNA-vergadering welke in de maand juni zal plaatsvinden, er een nieuwe DNA-voorzitter gekozen zal worden die afkomstig zal zijn uit de gelederen van de huidige oppositie. Met de installatie van een nieuwe DNA voorzitter zal het tijdperk Jennifer Geerlings-Simons afgesloten worden, meent IDOS. Dit bureau verrichtte een laatste peiling op 20 mei in Paramaribo met een steekproefgrootte van 554, met een fouten marge van ±3%.

 

De Corona-pandemie heeft een genadeloos effect op de samenleving veroorzaakt, zo ook op de planning van verschillende onderzoekbureaus als het IDOS. Een ongenadig effect heeft ze ook gehad op de campagne-voering en campagne-kas van politieke partijen die vaak een volledige omslag moesten maken in de hun bekende methoden van campagnevoering en zelfs nieuwigheden moesten introduceren om zodoende het kiesgedrag van kiezers te beïnvloeden. Het resultaat hiervan is dan ook dat met nog enkele dagen te gaan naar de stembusgang op 25 mei, een substantieel deel van de kiezers nog steeds tot de zwevende kiezers gerekend kunnen worden. 

 

Bij de IDOS-peiling van 20 mei gaf 34.3% de kiezers in Paramaribo te kennen dat zij nog geen duidelijke keus had gemaakt op wie te stemmen. Nog eens 17.9% gaf te kennen dat stemmen een geheim karakter heeft, waardoor ze die informatie niet aan het IDOS wilde verstrekken. De andere helft van de kiezers die zegt te zullen stemmen, kon niet duidelijk doorgeven voor welke partij zij zouden stemmen. Dit zelfde beeld werd ook gemeten in een IDOS peiling die op 7 mei 2020 werd uitgevoerd.

In het afgelopen anderhalf jaar heeft het IDOS zes peilingen verricht waarvan drie landelijk in 2019 (uitgezonderd het kiesdistrict Sipaliwini, ressort Sarakreek uit het kiesdistrict Brokopondo en ressort Galibi uit het kiesdistrict Marowijne). Daarnaast zijn er in 2020 - waarvan de laatste in maart en mei 2020 - verricht in kiesdistricten, Para, Coronie, Commewijne, Nickerie en Paramaribo. IDOS richt zich in dit bericht op de resultaten zoals die in het kiesdistrict Paramaribo zijn gemeten, omdat hier de grootste omslag in kiezersvoorkeuren te verwachten valt en derhalve in belangrijke mate zal bijdragen aan het verlies van de parlementaire meerderheid waarop de NDP steunt.

In de onderstaande tabel is te zien hoe het de NDP vergaan is op zes meetmomenten waarvan twee in de verkiezingsmaand mei 2020. Gerekend over deze zes meetmomenten stemt gemiddeld 15.9% van de kiezers uit Paramaribo op de NDP. Dat er op 25 mei geen spectaculaire toename of afname van dit gemiddelde verwacht kan worden, wordt geconcludeerd uit de geprojecteerde trendlijn.

Een gemiddeld aantal stemmen van 16% levert, bij een kiezers opkomst van 78%, vier (4) DNA zetels op in Paramaribo. (78% is de kiezers opkomst uit 2015 voor wat betreft Paramaribo en hebben wij voor het rekengemak aangehouden.) 

Nu kan opgeworpen worden dat een deel van de mensen dat twijfelt of zijn voorkeur voor zich hield ook wel voor de NDP zal stemmen. Wanneer dit percentage kiezers dat zegt voor de NDP te stemmen toepassen op de groep zwevende kiezers en de andere groep die wel een voorkeur heeft maar deze niet niet kenbaar wilde maken, dan zou na een dergelijke aanpassing de NDP 24.4% van de stemmen in het kiesdistrict Paramaribo winnen op 25 mei. 


In 205 behaalde de NDP 49.2% van de stemmen in het kiesdistrict Paramaribo wat goed was voor 9 DNA-zetels. De Oppositionele partijen (V7, AC en DOE) behaalden 48.3% van de stemmen en dat was goed voor 8 DNA-zetels. Met een terugval naar 24% van de stemmen is de NDP nog maar goed voor maximaal 5 DNA-zetels in Paramaribo. IDOS stelt dat de NDP in Paramaribo een zeer sterke terugval zal hebben van 9 DNA-zetels naar 4 maximaal 5 DNA-zetels.

Uitgaande van het gegeven dat alle, in ieder geval 'belangrijke', politieke partijen te kennen hebben gegeven geen coalitie met de NDP te zullen vormen, moet gesteld worden dat het forse verlies van de NDP in Paramaribo alleen al, er voor zorgt dat deze partij naar de oppositiebanken zal worden verwezen. Naast verlies van zetels in het Kiesdistrict Paramaribo mag verwacht worden dat deze trend zich ook in andere districten zal voortzetten. Een factor die het moeilijk maakt om vrij correct te voorspellen wordt veroorzaakt door het hoge percentage zwevende kiezers (45% en hoger) dat men op Brokopondo na in alle kiesdistricten tegenkomt. 

 

Consulytic: Grote groepen kiezers op 1 adres geregistreerd

Starnieuws 07 May, 14:00

In totaal komen 12.189 kiezers die in het buitenland geboren zijn, voor op de kiezerslijst.

Zeer grote groepen stemgerechtigden blijken op hetzelfde adres geregistreerd te staan, en dat komt voor in alle districten voor. Dit blijkt uit een analyse van het bedrijf Consulytic. Met het oog op de aanstaande verkiezingen, is besloten om verkiezingsdata vanaf 1949 tot heden te visualiseren via een dashboard.

De Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI) heeft de haar beschikbare historische data over de verkiezingen ter beschikking gesteld. Consulytic heeft dit aangevuld met data vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken over de kiezerspopulatie 2020 en gevisualiseerd in een dashboard met verschillende tabbladen. Het dashboard is gemaakt door het Consulytic, dat zich specialiseert in het verwerven, analyseren en visualiseren van (bedrijfs)data. 
Het dashboard geeft inzicht het aantal kiezers en de adressen waar dit voorkomen. Er wordt algemene informatie gegeven over de kiezerspopulatie per district met het aantal stemgerechtigden. De leeftijdsopbouw van de kiezers en het geboorteland worden ook weergegeven. Uit de cijfers blijkt niet dat een groot aantal kiezers die genaturaliseerd zijn, meedoen aan de verkiezingen. In totaal zijn 12.189 kiezers die in het buitenland geboren zijn en genaturaliseerd zijn tot Surinamers op de kiezerslijst voor te komen. Het aantal kiesgerechtigden is 383.333 (50.1% is man en 49.9% vrouw). 45.950 kiezers gaan voor het eerst naar de stembus. 
Assembleelid Carl Breeveld (DOE) zegt aan Starnieuws dat hij bezorgd over is dat grote groepen mensen op één adres voorkomen. "Zo  kom je 20 keer adressen met meer dan 25 personen tegen. Enkele voorbeelden: Lalla Rookhweg 91 - 268 personen (Huize Ashiana). Rode Kruislaan 9 met 138 personen, Hofstede Crulllaan 53 staan 100 personen geregistreerd, Oude Charlesburgweg 1 met 54 personen, Groenhartstraat 10 - 41 personen, Leysweg 105 - 33 personen, Henck Arronstraat 70 - 30 personen, Papegaaistraat 15 - 29 personen ect. Het zou kunnen dat sommige adressen om internaten of bejaardentehuizen gaan zoals Kerklaan 9, waar het waarschijnlijk om huize Margriet gaat, maar over het algemeen is dit wel opvallend. Ik heb intern bij CBB geïnformeerd en men wil het natrekken. Ik ben in ieder geval niet gerust met deze ontdekking!", zegt Breeveld. 

Ter gelegenheid van de aanstaande verkiezingen in Suriname heeft Consulytic besloten om verkiezingsdata vanaf 1949 tot heden te visualiseren via een dashboard.

 

Data over de verkiezingen is weliswaar publiek, maar niet zo gemakkelijk toegankelijk. Wij zijn van mening dat anno 2020 deze informatie op een makkelijk te doorgronden en te begrijpen manier beschikbaar moet zijn voor het Surinaams volk. En dat objectief, zonder een bepaalde politieke voorkeur uit te spreken.

 

We zijn dan ook blij dat de Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI) in Suriname de haar beschikbare historische data omtrent de verkiezingen aan ons ter beschikking heeft gesteld. Dit hebben we aangevuld met data vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname omtrent de kiezerspopulatie 2020 en gevisualiseerd in een dashboard met verschillende tabbladen.

 

Op dit moment zijn er tabbladen beschikbaar met:

 • Algemene info over de kiezerspopulatie per district:
  • Het aantal stemgerechtigden
  • De leeftijdsopbouw van de kiezerspopulatie
  • Het geboorteland van de kiezers
  • Het geslacht (man/vrouw) van de kiezer
 • Het aantal kiezers per woonadres
 • Het aantal behaalde DNA zetels (per district en in totaal) per partij vanaf 1987

 

Er volgen nog meer tabbladen, o.a. over de groei van de kiezerspopulatie en de opkomstpercentages door de jaren heen. Het is daarmee zeker de moeite waard om regelmatig op deze pagina terug te komen.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier hieronder.

 

Vanwege de grote hoeveelheid data kan het even duren voordat het dashboard volledig zichtbaar is.

Kandidaten van dertien politieke partijen geschrapt van lijsten

Suriname Herald 18 april 2020 om 00:01

Kandidaten van dertien politieke partijen zijn geschrapt van de lijsten. In sommige gevallen kwamen personen voor op lijsten van twee partijen. Foto: Suriname Herald

Van de zeventien politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn de kandidatenlijsten van vier partijen in orde en goed bevonden door het hoofdstembureau Paramaribo. Het gaat hier om de HVB, NDP, De Nieuwe Leeuw en DOE. Van de overige partijen was er sprake van het schrappen van kandidaten op de lijsten op het niveau van ressortraad- en districtsraad en De Nationale Assemblee.

De reden daartoe was dat sommige kandidaten op lijsten voorkwamen van twee politieke partijen. Zo bleek dat een kandidaat op ressortraadsniveau zowel bij de BEP als de PL was gekandideerd. De naam van deze persoon wordt dan geschrapt op de lijsten van beide partijen. Dit was eveneens het geval bij een kandidaat van de PRO, die ook op de lijst van PL was gekandideerd.

Een andere reden waarom kandidaten werden geschrapt was, omdat stukken voor de kandidaatstelling niet volledig waren. Zo ontbraken de stukken als bewilligingsformulieren en nationaliteitsverklaringen bij enkele kandidaten. Ondanks de politieke partijen de gelegenheid hebben gekregen om die alsnog in orde te maken, werd dit niet door hun gedaan.

Bij de VHP en A20 is een rr-kandidaat op hun lijst geschrapt, omdat die personen de leeftijd van 21 jaar nog niet hadden bereikt op 9 april, de dag van de kandidaatstelling. Naar 25 mei toe zouden ze wel 21 jaar worden.

Eric Grauwde, ondervoorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo (HSB), geeft aan dat er wat oneffenheden en verzuimen waren vanuit de zijde van de politieke partijen. Volgens hem heeft dit het HSB scherp gehouden wat hun werk betreft. “We zouden niks aan hebben als alle partijen nul problemen hadden”, zegt hij. Er is samen met de politieke partijen gewerkt om de oneffenheden weg te werken.

Grauwde zegt dat het proces hierna doorgaat. De volgende stap is het afgeven van de oproepingskaarten door de colporteurs. Zij zullen vergezeld worden door twee getuigen vanuit de politieke partijen. Politieke partijen hebben de gelegenheid om personen hiervoor af te vaardigen.

Conform artikel 52, 68 en 83 van de Kiesregeling kunnen de partijen binnen drie dagen na de openbare zitting beroep aantekenen bij de president tegen de genomen beslissingen. De president beslist uiterlijk op de achtste dag, nadat het beroepschrift is ingekomen bij een met redenen omkleed besluit. De beslissing wordt aan appellant(en) en aan het hoofdstembureau meegedeeld.

Vishmohanie Thomas

De zeven districtscommissarissen van de bestuursressorten in Sipaliwini zijn allen leden van het hoofdstembureau. De kandidaten zijn ingediend bij het commissariaat aan de Van 't Hogerhuysstraat.

In Brokopondo mochten formeel 4 personen per partij naar binnen. Deze restrictie is niet consequent toegepast. 

De grootste kandidatenlijst is in Paramaribo met 17 partijen die deelnemen aan de verkiezingen. In andere kiesdistricten doen niet alle partijen mee. De partij Optsu heeft geen kandidatenlijsten meer ingediend gisteren. Starnieuws verneemt dat ex-vicepresident Robbert Ameerali met verschillende politici had gesproken om te komen tot een bundeling. Deze poging is echter niet gelukt, waarna deze partij zich terugtrok gisteren.   

Bij de kandidaatstelling bleek dat niet alle partijen de vereiste stukken bij zich hadden. Zij kregen de gelegenheid om tot uiterlijk 15.00 uur alles in orde te maken. Er blijken ook mensen op de kandidatenlijst te zijn opgebracht die nog geen 21 jaar zijn. Kandidaten moeten meerderjarig zijn en moeten een bewilligingsformulier tekenen. De hoofdstembureaus zullen zich buigen over de ingediende lijsten en bijbehorende documenten. De stukken worden ook ter inzage gelegd. Indien kandidaten worden geschrapt, kunnen zij in beroep gaan bij de president. 

Sommige partijen zijn met grote groepen gegaan naar de hoofdstembureaus. Vaak werd de 2 meter sociale afstand niet in acht genomen. Op sommige hoofdstembureaus, zoals Brokopondo, werden tientallen mensen toegelaten in het gebouw, terwijl vooraf aan politieke partijen is gezegd dat ze slechts met vier mensen de ruimte mochten betreden. Niet alle politieke organisaties hebben zich gehouden aan gemaakte afspraken over het tijdstip van indienen. Wie verlaat was, maar vóór 15.00 uur zich aangemeld heeft, is geholpen. 

 

Diverse hoofdstembureaus hebben gisteren reeds zittingen gehouden. Andere gaan vandaag verder. Alle stukken worden beoordeeld, waarna er een proces-verbaal moet worden opgemaakt. De gang van zaken worden gadegeslagen door waarnemers van het Onafhankelijk Kiesbureau dat de verkiezingen uiteindelijk al dan niet bindend zal verklaren. 

Rustige eerste dag ter inzage legging bij OKB

Toezichthouders van het Onafhankelijk Kiesbureau assisteren politieke partijen die de ingediende stukken willen bekijken. (Foto's: René Gompers).

Vertegenwoordigers van 21 SU bekijken de documenten digitaal. 

Starnieuws 24 Mar, 04:23

“Het is een rustige dag geweest,” merkt een toezichthouder op. “Misschien wordt het woensdag drukker, op de laatste dag.”  De eerste dag van de “ter inzage legging” bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is achter de rug. Er zijn maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. 20 politieke partijen hebben zich vorige week bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) geregistreerd voor de verkiezingen van 25 mei. Maandag  hebben alleen 21 SU en VHP, de ingeleverde stukken doorgenomen. 

Iedereen die het gebouw wil betreden moet een ritueel uitvoeren. Handen ontsmetten met alcohol, een mondkap op, handschoenen aan. In de ruimte waar de stukken worden nagetrokken, worden de vertegenwoordigers van de partijen opgewacht door drie toezichthouders. Ook zij hebben een mondkapje op en handschoenen aan. Bij de twee computers, waarop digitale versies van de ingediende stukken zijn opgeslagen, is er ook een fles alcohol voor ontsmetting. Er mogen maar 4 vertegenwoordigers tegelijk, twee  per politieke partij, in de zaal om hun stukken in te zien. 

Het gaat om ‘checks and balances”, merkt OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos op. “De mensen gaan na of de stukken valide zijn. Zij kunnen dan weer verifiëren met CHS wanneer die een uitspraak heeft gedaan. Advies geven wij niet. We volgen alles wel en als er iets is komt dat wel in ons proces verbaal.”  De ter inzage legging is tot en met woensdag. Donderdag gaat het CHS vergaderen. Uiterlijk vrijdag zal bekend zijn wie aan de verkiezingen mag meedoen. Niet alle partijen hebben de benodigde stukken ingeleverd. Sommige organisaties hebben de borgsom van SRD 96.250 niet betaald. 

René Gompers

20 partijen maken zich op voor stoelendans 25 mei 2020

Starnieuws 22 Mar, 00:00

Ter inzage legging documenten politieke partijen bij OKB

Van 16 tot en met 21 maart hebben in totaal 20 partijen zich geregistreerd bij het Centraal Hoofdstembureau voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2020.
(Foto: René Gompers)

Starnieuws 23 Mar, 02:36

In totaal hebben 20 partijen zich geregistreerd voor de verkiezingen van 25 mei 2020. Zaterdag, op de laatste dag,  hebben zich 9 partijen bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) ingeschreven voor deelname. Sommigen hebben op de valreep de benodigde stukken ingediend. De waarborgsom van SRD 96.250 is op de laatste dag een ‘hot issue’ gebleken. Een partij heeft 'onder protest' betaald, een andere vroeg om uitstel, weer anderen hebben gewoon de waarborgsom totaal genegeerd. 
Eerder in de week hebben de VHP, SPA, PRO, BEP, PL, Palu, DOE, HVB, NDP,  ABOP, A20, hun stukken ingediend. Zaterdag hebben Stem Op Jezelf, Strei!, NPS, OptSu, 21 SU, VVD, De Nieuwe Wind, SDU en DA’91 zich aangemeld voor de verkiezingen. Het was een kleurrijk gaan en komen van politici en hun aanhangers bij het Centraal Hoofdstembureau, dat voorlopig is ondergebracht bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken. De rij van deelnemende partijen is afgesloten met DA’91. 
Elke partij moest 9 stukken indienen bij de registratie. Zoals de statuten van de partij, het stortingsbewijs van de waarborgsom van SRD 96.250 en een bewijs dat de partij in het openbaar register bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) staat ingeschreven. Niet alle partijen konden direct de vereiste stukken overleggen. 
Strei! heeft bijvoorbeeld het bewijs dat ze geregistreerd staat bij OKB, niet overgelegd bij CHS. Tegen de tijd dat de partij zich ging registreren was het stuk van het OKB nog niet geleverd. Strei! moet haar statuten aanpassen voordat ze een registratiebewijs kan krijgen van OKB. Maandag pas gaan de gewijzigde statuten naar het orgaan. Een document dat dat proces aangeeft, is ingeleverd bij CHS. “We staan dus met 9 tenen binnen en met 1 buiten,” merkt ondervoorzitter Gulshan Alibux op. 
Voor veel partijen was het opbrengen van de waarborgsom een grote uitdaging. De meesten gaan er werk van maken om deze regel terug te draaien of aan te passen als ze de kans krijgen om het land te besturen DA’91 heeft “onder protest” het stortingsbewijs ingeleverd. Voor andere partijen was het stortingsbewijs van de waarborgsom een probleem. SDU kon geen bewijs tonen dat ze heeft betaald omdat het geld is overgemaakt, deelt voorzitter Celsius Waterberg mee. 
De Nieuwe Wind kon vrijdag niet meer storten bij de Centrale Bank omdat die al gesloten was, deelt ondervoorzitter Marleen Plet mee. Zij zou nog proberen om het geld digitaal over te maken. Stem Op Jezelf kon ook geen stortingsbewijs inleveren. Zij legde een brief over die gericht was aan president Desi Bouterse en Assembleevoorzitter Jennifer Simons met het verzoek voor haar een uitzondering te maken zodat zij later kon betalen. Daar was nog geen antwoord op gekomen. De partij heeft de pers na het indienen van de stukken niet te woord gestaan. 21SU is niet van plan geweest om te betalen. “De waarborgsom hebben we niet betaald,” zegt voorzitter Maya Saktoe resoluut. “Er is geen juridische grondslag dat we moeten betalen, dus we gaan daarvan uit.” 
CHS gaat aan de hand van de ingediende stukken, oordelen welke partijen worden toegelaten tot de verkiezingsstrijd. Het resultaat is uiterlijk vrijdag bekend. Partijen die niet eens zijn met de beslissing mogen in beroep gaan.

René Gompers

 

De stukken van de 20 politieke partijen die zich ingeschreven hebben bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) voor deelname aan de verkiezingen, worden vanaf vandaag ter inzage gelegd bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Vanaf vandaag tot en met 25 maart kunnen de stukken worden doorgenomen aan de Krakalaan no 12. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos zegt aan Starnieuws dat slechts vier personen per keer binnen mogen in de zaal. 

De mensen die een kijkje komen nemen, moeten zich ook onderwerpen aan het Covid-19 protocol. Zij moeten hun handen reinigen, krijgen mondkapjes en handschoenen. Via twee monitoren kunnen de documenten ook worden bekeken. Voor wie de originele stukken wil inzien, mag dat ook. Er is camerabeveiliging in de zaal. Daarnaast is er ook fysieke beveiliging van agenten. 

De vorige keer was de ter inzage legging bij het CHS. Het OKB heeft het gelijk aan zijn zijde gehad via de rechter, dat deze activiteit niet bij CHS hoort. Eugene Merkus, voorzitter van het CHS, zegt dat hij zich neerlegt bij het vonnis van de rechter. Alle stukken zijn overgedragen aan het OKB. Hij antwoordt op vragen van journalisten dat er geen controverse zal ontstaan. 

Het CHS buigt zich over de ingediende stukken. Na de beoordeling zullen de politieke partijen per deurwaardersexploit een melding krijgen of alles in orde is. Tot en met zaterdag 15.00 uur konden eventuele zaken nog worden aangevuld. Tegen het besluit van het CHS kan in beroep worden gegaan bij de president. Sommige partijen hebben niet alles ingeleverd.  

Elf partijen hebben zich al aangemeld bij CHS

De NDP onder leiding van ondervoorzitter Ramon Abrahams heeft de partij geregistreerd voor deelname aan de verkiezingen. (Foto's: René Gompers)

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en zijn delegatie, keren terug nadat ze de job hebben gedaan.

Jim Hok, voorzitter van de PALU, spreekt zijn mensen toe. Politiek is geen carnaval, benadrukt hij.

De HVB onder leiding van Raymond Sapoen en Mike Noersalim heeft zich met een grote groep aanhangers aangemeld.

De delegatie van DOE heeft duiven losgelaten op het terrein van KKF.

A20 heeft gebeden en daarna op een hoorn (sjofar) geblazen vóór de registratie.

Starnieuws 21 Mar, 02:39
Duiven, gebeden, zang, honderden aanhangers, sound battles. Vrijdag hebben de NDP, PALU, ABOP, HVB, DOE en A20 zich geregistreerd voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei. Een deel van het hoofdbestuur van de NDP is met een enkele paarse soundtruck naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS) getogen om zich te registreren. Tot nu toe hebben 11 politieke partijen zich officieel aangemeld voor de verkiezingsstrijd. Vandaag is de laatste dag voor registratie. Nog 7 partijen hebben afspraken voor de registratie. 

CHS houdt kantoor in de Kamer van Koophandel & Fabrieken (KKF). De HVB en de ABOP zijn zich met een grote aanhang  gaan aanmelden. PALU-voorzitter, Jim Hok, merkte op dat “politiek geen carnaval is maar een serieuze zaak is die nuchter benaderd moet worden.”  Niet lang na haar registratie denderde muziek van dj’s en soundwagens door de lucht toen HVB en ABOP het terrein betraden. 

Bij de deur naar de registratieruimte was het enkele momenten dringen voor de ABOP; er mogen maar 50 personen in de CHS-ruimte. Er was extra media op de been om het registratieproces van de NDP vast te leggen. Echter heeft de paarse partij zich met enkele leden onder leiding van ondervoorzitter Ramon Abrahams aangemeld. DOE en A20 hebben samen zeven duiven opgelaten; symbool voor bevrijding en nieuwe hoop voor het land. De leden van A20 hebben eerst gebeden, gezongen en een hoorn geblazen voordat zij zich hebben geregistreerd. 

Na de registratie hebben de partijleiders kort uitgelegd wat hun concrete plannen zijn. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk wil niets loslaten. Abrahams is korter, “na 25 mei” zegt hij. Op agenda staan voor vandaag vanaf half negen ’s morgens al Stem Op Jezelf, Strei!, NPS, OPSU, VVD, SDU en DA’91. 

 

René Gompers

Op feestelijke wijze registeren partijen zich bij CHS

Pertjajah Luhur is met een honderdtal mensen gekomen om zich te registreren voor deelname aan de verkiezingen. (Foto's: René Gompers) next

BEP heeft ook een show weggegeven bij de registratie donderdag. Dansend en zingend werd de zaal verlaten.

De Surinaamse Partij van de Arbeid onder leiding van Guno Castelen (tweede van rechts) meldt zich aan

De PRO zal voor het eerst deelnemen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen

Pertjajah Luhur heeft voorzieningen getroffen voor handhygiëne.

Mike Noersalim voorzitter van HVB en Raymond Sapoen politiek leider. De partij heeft zich aangemeld voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2020. (Foto: René Gompers)

Starnieuws 20 Mar, 03:44

Op feestelijke wijze is Pertjajah Luhur (PL) geregistreerd voor de verkiezingen van 25 mei 2020. De fanfare is een voorproefje op “de grote overwinning van 25 mei” deelt partijvoorzitter Paul Somohardjo mee. Dan zal Suriname bevrijdt zijn van het ‘Bouta-virus’ licht hij toe. Donderdag hebben naast de PL, ook SPA,  BEP en PRO zich officieel gemeld voor de verkiezingen. Elk met wat ‘opo opo’ ondanks de strenge maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te remmen. Tot zaterdag kunnen partijen zich registreren. 

De deelnemers van de verkiezingen hebben zich ruim op tijd bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) gemeld. Tot dan was VHP de enige partij die zich had geregistreerd. De locatie op het terrein van de Kamer van Koophandel & Fabrieken is speciaal ingericht om 50 partijmensen te kunnen ontvangen. Traditioneel is het een groot feest wanneer politieke partijen zich gaan registreren. Het is tegelijk een krachtmeting. 

CHS heeft om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, de registratieruimte zodanig ingericht dat er slecht 50 leden van de achterban naar binnen mogen. Aan sfeer ontbrak het echter niet. “Het is geen dede oso” werd er vaker opgemerkt. Na elke registratie, wanneer voorzitter Eugene Merkus opstaat en enkele documenten die de registratie officieel maken overhandigd aan de twee gemachtigden van elke partijen, barst de achterban uit van vreugde. Er wordt hartelijk geapplaudisseerd, leuzen worden geroepen. Ondervoorzitter van BEP, Edgar Dikan, heeft dansend en zingend met de achterban de ruimte verlaten.  

Buiten hebben de partijvoorzitters en politieke leiders uitgelegd waarom zij de stemmen van de kiezers verdienen. Journalisten wilden van hen concrete plannen weten. Die varieerden: wetten veranderen of aannemen, geld stoppen in productie, het grondenrechtenvraagstuk eindelijk oplossen, de werkende klasse tegemoet komen. Somohardjo is met een honderdtal partijleden naar CHS getogen. Een mini multiculturele show, live en dj muziek waren onderdeel van het feest. Maar ook PL hield rekening met het Coronavirus. Er is een installatie meegenomen waarbij, vooral de 50 mensen die in de registratiezaal wilden zijn, hun handen konden wassen. Later op de dag komen volgens agenda registreren de NDP, ABOP, PALU, HVB en A20. 

René Gompers

Waarborgsom geen issue

DWT Online 20/03/2020 09:41  Merredith Bruce

PRO-voorzitter Gerold Sewcharan en hoofdbestuurslid Audrey Christiaan droegen de benodigde stukken over. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Hoewel de betaling van de waarborgsom door vooral kleine en nieuwe partijen een zorgpunt werd genoemd, lijkt dat dezer dagen geen issue meer. De waarborgsom van SRD 96.250 moet betaald zijn voordat een partij zich bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) kan registreren voor deelname aan de verkiezingen.

Op de vierde dag van de registratie donderdag hebben respectievelijk SPA, PRO, BEP en de PL zich ingeschreven. Die hebben op alle mogelijke manieren de waarborgsom bij elkaar gehaald. Voor de één a small thing maar voor de ander een uitdaging. SPA-voorzitter Guno Castelen maakt er geen geheim van dat zijn partij het bedrag onder meer heeft kunnen ophoesten dankzij donaties van "personen die geloof hebben in de partij".

"Er zijn mensen die elke maand SRD 10 hebben gestort maar ook mensen buiten de partij die geloof in ons hebben, in het werk dat we doen en die hun ondersteuning hebben gegeven." Ook vanuit het bedrijfsleven is gedoneerd. Echter, volgens Castelen is niet alleen de waarborgsom een uitdaging geweest. Het aanschaffen van de partijtruitjes kost ook een hele hoop geld; rond de 15.000 US dollar.

De hoogte van het bedrag heeft te maken met het feit dat de partij genoodzaakt is om gebruik te maken van luchtpost, zodat de truitjes op tijd kunnen worden aangeleverd. "Het is niet weinig geld en het is niet geld van ons alleen. Het is geld van de samenleving, mensen die geloven in wat we doen en daarom voelen we ons verplicht om anderen ervan te overtuigen op ons te stemmen. A sani a no prey prey, a sani na echte."

PRO-voorzitter Gerold Sewcharan zegt dat de organisatie via donaties vanuit de gemeenschap de waarborgsom heeft verzameld. Hij heeft samen met hoofdbestuurslid Audrey Christiaan en in aanwezigheid van andere partijleden de registratie gedaan bij het CHS in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Na hen was het de beurt aan de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP). Wanneer hem na de registratie gevraagd wordt hoe het is gegaan met de waarborgsom, reageert ondervoorzitter Edgar Dikan al lachend: "Small thing. Als we bijna twintigduizend leden hebben en een ieder zet honderd SRD hebben we SRD 200.000 hôr." Dikan stelt dat de partij vanaf haar oprichting op basis van eenheid, solidariteit en broederschap stand heeft weten te houden. "Daarom zijn we in staat om als collectief besluiten te nemen, omdat niemand ons overrulet vanwege het feit dat alleen diegene financieel bijdraagt."

Voor Pertjajah Luhur (PL), die op feestelijke wijze het KKF-gebouw betrad, was de waarborgsom niet zozeer een uitdaging. Wat voorzitter Paul Somohardjo nu het meest bezighoudt, is de voortgang van de verkiezingen. Hij ziet er nauwlettend op toe dat de datum niet wordt verschoven, zoals volgens hem wordt geïnsinueerd. De PL-voorzitter heeft in verband met het coronavirus personen aangemaand om, als zij zich ziek voelen, thuis te blijven doch niet angstig of krampachtig te zijn, "want dat betekent dat je de president die zo graag de verkiezingen wil uitstellen, daartoe stimuleert. Onthoud één ding, bij het uitstellen van de verkiezingen gaan wij nog dieper en dieper zinken."

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko