VHP-voorzitter Chan Santokhi gaat voor presidentschap en Ronnie Brunswijk, leider van de ABOP, zal het roer van Jennifer Geerlings-Simons overnemen in De Nationale Assemblee. Vanmiddag wordt de samenwerking tussen VHP, ABOP, NPS en PL geproclameerd in 'het Lalla Rookh-gebouw'. Het vicepresidentschap gaat ook naar ABOP.

Starnieuws verneemt dat voor ABOP bezwaar heeft tegen een samenwerking met BEP. Met de samenwerking tussen deze vier partijen komt de te vormen coalitie op 33 zetels. (VHP 20, ABOP/PL 10 en NPS 3). Indien de president en vicepresident in de Verenigde Volksvergadering gekozen moeten worden, hebben deze partijen de overgrote meerderheid. 

Diverse posten in de nieuwe regering zijn al verdeeld. Vicevoorzitterschap van De Nationale Assemblee gaat naar VHP. Ook de post van governor van de Centrale Bank van Suriname is voor de VHP. De NPS en PL krijgen elk twee ministeries. PL krijgt Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken. De NPS Onderwijs en Olie- en Gaszaken. Vernomen wordt dat Natuurlijke Hulpbronnen wordt opgesplitst. 

Volgens verkregen informatie krijgt ABOP verder Justitie en Politie, Handel, Industrie & Toerisme en Natuurlijke Hulpbronnen en Regionale Ontwikkeling. De rest van de ministeries gaat naar de VHP.

VHP-voorzitter Chan Santokhi, geflankeerd door Ronnie Brunswijk, topman van de ABOP, en NPS-leider Gregory Rusland. (Beeld: ABC)

De VHP, ABOP en NPS zijn al gesprekken gestart over een eventuele samenwerking. VHP is volgens de voorlopige resultaten van de verkiezingen, de grootste partij met 20 van de 51 zetels. De ABOP heeft zoals het zich laat aanzien 7 zetels en de NPS 4. VHP-voorzitter Chan Santokhi zegt dat invulling moet worden gegeven aan wat het volk heeft bepaald.
“Het volk heeft aan zeker deze drie partijen zijn mandaat gegeven om een nieuwe weg in te slaan,” merkte hij op tijdens het programma ‘Suriname kiest’ op ABC waar hij te gast was samen met Ronnie Brunswijk (ABOP) en Gregory Rusland (NPS). Ofschoon uiteraard nog gewacht wordt op de officiële uitslag, is het voor Santokhi duidelijk dat er zo snel als mogelijk moet worden aangepakt. “De problemen zijn immens en we moeten het land zo snel mogelijk uit de problemen halen.” Rusland en Brunswijk hebben geen enkele moeite met dat Santokhi de presidentskandidaat wordt. Santokhi is bereid de kar te trekken als het volk een beroep op hem doet. 
Hij wijst erop dat instituten die tijdens de regering Bouterse zijn uitgehold, moeten worden hersteld. Er zijn sterke instituten nodig om het land uit dit diep dal te halen. De VHP-leider stelt dat de regering daarbij de rechterlijke macht goed moet toerusten zodat deze onafhankelijk en goed kan functioneren. Hij complimenteerde de rechterlijke macht dat deze zich staande heeft gehouden, ondanks alle frustraties en klappen dat het kreeg tijdens de uittredende regering. Wetten moeten worden aangescherpt, want ook aan wetten is behoorlijk getornd. De economie is ontwricht. Dingen die ondermijnd zijn, moeten zo snel mogelijk worden weggemaakt, schetst Santokhi een beeld van wat de nieuwe regeerders te wachten staat.

Rusland benadrukt het nu gaat om samenwerken met respect voor elkaar om de immense problemen die de regering Bouterse heeft gecreëerd weg te maken. Brunswijk zegt dat na evaluatie van de financieel economische situatie zal blijken wat de stand van zaken werkelijk is. In elk geval zegt Santokhi dat het nu gaat om collectieve verantwoordelijkheid, het gezamenlijk uitvoeren van beleid, samenbundelen en regelmatig verantwoording afleggen. Partijen willen deze week in elk geval de samenwerkingsgesprekken afronden en beginnen met het zware werk dat voor hen ligt.

 

Stembureau 168 van Latour wordt opnieuw geteld in de Anthony Nesty Sporthal. Bij de controle van het proces-verbaal bleek dat de gegevens niet volledig waren. 

Om de juiste informatie te kunnen krijgen, heeft de voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, Mike Nerkust, besloten de stembiljetten van dit stembureau opnieuw te tellen. De gegevens zijn nodig om het proces-verbaal te kunnen maken voor het Centraal Hoofdstembureau. 

Vanmiddag is door het hoofdstembureau Paramaribo begonnen de processen-verbaal te verwerken. Waar is er onduidelijkheden zijn, vindt de hertelling plaats. In Paramaribo waren er 274 stembureaus. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot nu toe 210 stembureaus verwerkt. Volgens de voorlopige telling heeft de VHP 7 zetels in dit district, NDP 5 en NPS 4 en ABOP 1.

De uitgebracht stemmen van stembureau 106 van ressort Latour worden opnieuw geteld. De gegevens op het proces-verbaal waren niet volledig.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 524 van de 649 stembureaus verwerkt. Omstreeks half 10 is besloten om woensdag 10.00 uur verder te gaan met de verwerking van de resterende 125 stembureaus, verdeeld over acht districten. Op basis van de verwerkte telling tot nu toe heeft de VHP 20 zetels, NDP 16, ABOP 7, NPS 4, Pertjajah Luhur 2 en BEP 2. Van de 17 partijen die meegedaan hebben aan de verkiezingen, zullen slechts zes partijen vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee. 

De processen-verbalen van Coronie en Commewijne zijn volledig verwerkt door Binnenlandse Zaken. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de NDP in alle districten een zetel heeft. De VHP heeft in vijf districten zetels veroverd. Ze is de grootste partij van het land. 

 

De nog te verwerken uitslagen van stembureaus in acht districten.

De nog te verwerken uitslagen van stembureaus in acht districten.

Stembussen waarin de stembiljetten van de verschillende stembureaus die opgeslagen zijn in de Anthony Nesty Sporthal, waar het hoofdstembureau van Paramaribo is gevestigd. (Foto: Leroy Troon)

De stembiljetten in de stembussen en in dozen zijn opgeslagen in de Anthony Nesty Sporthal. De controle van de processen-verbaal vindt woensdag vanaf 10.00 uur plaats. (Foto: Leroy Troon)

"Alle stemmen in het hele land zijn al geteld. Er wordt niks meer geteld. Wat er gebeurt bij de hoofdstembureaus is dat de processen-verbaal worden gecontroleerd." Dit zegt de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, desgevraagd aan Starnieuws. Zij vindt het heel erg dat de officieuze uitslagen nog niet bekend zijn gemaakt door Binnenlandse Zaken. Het volk heeft recht op die informatie. Op basis van de telling van de stemmen, moesten allang de resultaten bekend zijn. De uitslag is niet van Binnenlandse Zaken, maar van het volk. "Dit kan echt niet". 

Bij de vorige verkiezingen was er een centrum waar journalisten naar toe konden gaan en gelijk per stembureau de uitslagen kunnen inzien. Omdat de resultaten van verschillende districten nog op zich laat wachten, ontstaat er onnodig ruis in de samenleving, merkt Van Dijk-Silos op. Zij vindt het ook niet in de haak dat niet op alle stembureaus het proces-verbaal is opgeplakt, zoals dat in de wet is vastgelegd. Deze klacht heeft het Anti-Fraude Platform van politieke partijen ingediend. Het OKB heeft wel een foto van alle processen-verbaal. Deze worden reeds verwerkt. 

Bij het hoofdstembureau van Paramaribo was er een chaotische situatie ontstaan, nadat het materiaal binnen werd gebracht door de stembureaus. Het proces ging erg langzaam waardoor er een consternatie is ontstaan. De OKB-voorzitter benadrukt dat de chaotische situatie die ontstaan was, niks met fraude te maken heeft. Nadat er maatregelen werden getroffen, is het proces vlot verlopen. Het laatste stembureau is om half vier binnengekomen in Paramaribo. In Para was dat half 2 in de middag. 

Het is begrijpelijk dat de controle van de processen-verbaal niet gelijk kon plaatsvinden. De mensen die betrokken zijn bij de verkiezingsorganisatie waren al uitgeput want de meesten hebben twee nachten niet geslapen. De voorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkust, heeft meegedeeld dat de controle woensdag om 10.00 uur plaats zal vinden. Dan wordt doorgetrokken tot alles is verwerkt. Van Dijk-Silos merkt op dat ook de voorzitters van de stembureaus, de OKB-toezichthouders en alle anderen die betrokken zijn, de rust nodig hebben. Het materiaal is veilig, er is controle van de politie. Ter plekke zijn er camera's en vertegenwoordigers van politieke partijen aanwezig. 

Niet alle stembureaus hebben de processen-verbaal over het verkiezingsresultaat aangeplakt, zoals vastgelegd in de Kiesregeling. Het Anti-Fraude Platform is verontwaardigd hierover. Aan het Centraal Hoofdstembureau (CHS) wordt in een brief gevraagd om te bewerkstelligen dat per direct alle processen-verbaal van de kiesdistricten aangeplakt worden op de hoofdstembureaus. 

Voorzitters van een aanzienlijk aantal stembureaus hebben nagelaten of zelfs geweigerd het afschrift van het proces-verbaal aan te plakken zodat het leesbaar en zichtbaar was voor alle belangstellenden, inclusief politieke waarnemers. Tevens hebben zij geweigerd bezwaren die ingediend werden door aanwezige politieke waarnemers conform het kiesbesluit aan te nemen en mee te nemen in hun proces-verbaal.

 

Het Anti-Fraude Platform benadrukt dat de stembureaus die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, in strijd hebben gehandeld met de Kiesregeling. Er wordt een beroep gedaan op het CHS om de politieke waarnemers alsnog in de gelegenheid te stellen bezwaren aan te tekenen indien zij dat wenselijk achten, conform hun rechten daartoe zoals vastgelegd in de Kiesregeling.

 

Het Anti-Fraude Platform doet een dringend beroep op de leiding van het CHS om de genoemde wettelijke bepalingen correct na te leven. 

Voorlopige uitslag ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tien DNA-zetels al weg

Chandrikapersad Santokhi (voorgrond) spreekt in triomfantelijke bui zijn aanhang toe in De Olifant. Foto: Irvin Ngariman  

NDP geen optie voor samenwerking met VHP

Dew Sharman. Foto: Suriname Herald

PARAMARIBO - Met alle uitgebrachte stemmen in Coronie, Nickerie en Saramacca geteld zijn tien van de 51 parlementszetels al weg. In Coronie ging de NDP met beide zetels er vandoor en behoudt Joan Wielzen haar zetel en keert Remie Tarnadie terug in het parlement. In het kokosdistrict konden 2.102 kiezers stemmen.

In kiesdistrict 8, Saramacca, ging de strijd tussen de VHP en de NDP. De Olifant kreeg twee zetels, de derde gaat naar de Stanvaste. Dit district telde 12.424 kiezers.

In Nickerie, waar ook alle stemmen al zijn geteld, is het bijna een clean sweep voor de VHP geworden. De partij gaat aan de haal met vier parlementszetels, de vijfde gaat naar de NDP.

Op basis van de voorlooige stand van zaken in andere kiesdiatricten waar de telling nog gaande is, staat de VHP landelijk op 14 zetels, de NDP op 7 en de NPS twee.

De NDP is geen optie voor samenwerking met de VHP, zegt VHP-topper Dew Sharman in gesprek met Suriname Herald. Hij geeft aan dat de paarse partij niet past in de ideologie van de oranjepartij. “We hadden al in een vroeg stadium aangegeven, dat de NDP geen optie is voor een samenwerking.

De tweede optie is dat we primair zullen samenwerken met partijen die onze visie en wederopbouwplannen ondersteunen, verdraagzaam zijn en dezelfde inzichten hebben. Je moet dezelfde frequentie hebben met de partijen waar je mee gaat samenwerken. Je kan niet samenwerken met partijen waarmee je niet op een lijn bent”, voert Sharman aan.

De statements die we hadden gegeven over de samenwerking staan nog steeds recht overeind. Sharman, die ook DNA-kandidaat is in Paramaribo, weet niet zeker of hij gekozen is, omdat de telling nog niet definitief is afgerond. Het hoofdstembureau in Paramaribo moet ook nog een hertelling doen.

De VHP heeft onder andere beloofd verandering te zullen brengen in een aantal zaken wanneer zij regeermacht krijgt. Zij wil onder andere de koers aanpakken, de drop-out problematiek oplossen en het pakkettenbeleid aanpakken.

Simone Awanna

Nerkust wil geen situaties als in Guyana of Venezuela

Vanaf de publieke tribune werden de handelingen van het Hoofdstembureau Paramaribo door vertegenwoordigers van politieke partijen gadegeslagen. Foto: Guillamo Orban  

Mike Nerkust. Foto: Parbode

Afronding verkiezingsuitslag Paramaribo gebeurt woensdag

Districtscommissaris (dc) Mike Nerkust, voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, doet een dringende oproep aan de gemeenschap én politieke organisaties om hem en leden van het stembureau de ruimte te bieden het werk te doen. De burgervader doelt op de telling van de inhoud van de stembussen die van de verschillende stembureaus uit Paramaribo de Anthony Nesty Sporthal binnen worden gebracht. Hij vraagt dat er geen situaties als in Guyana of Venezuela gecreëerd worden. “Het is niet nodig.”

Dc Nerkust reageert naar aanleiding van geruchten als zouden zich onregelmatigheden voordoen bij de telling. De burgervader zegt dat er tellingen van nog zo’n drie tot vier stembureaus binnen moeten worden gebracht. Aangezien dit nog niet het geval is, heeft hij een team erop af gestuurd om na te gaan wat er precies aan de hand is. Hij zegt daarom ook nog geen indicatie van zaken te kunnen geven van.

Dc Nerkust vermoedt dat vermoeidheid van de stembureauwerkers een rol kan spelen dat er oponthoud is opgetreden en dat de dozen waarin de biljetten zitten niet gesealed zijn. Hij stelt de gemeenschap gerust dat er niets verkeerd wordt gedaan en verzekert dat de stembureauvoorzitters naar eer en geweten hun werk hebben gedaan.

“Ik wil het werk correct doen voor de samenleving, met geheel mijn hart, met geheel mijn hoofdstembureau. We doen het met plezier voor Suriname, maar laten we het samendoen. Als je me niet constructief kan ondersteunen blijf dan ver weg.” Hij wijst erop dat hij zelf ruim vier dagen continu heeft gewerkt en dat de werkers op de stembureaus langer dan 24 uur bezig zijn geweest.

De districtscommissaris benadrukt dat hij pas tot de volgende stap over kan gaan wanneer alle stembureaus binnen zijn. De dozen worden dan gecontroleerd en als er wat mis lijkt, worden de voorzitters erbij geroepen. Voor dit moment is nog steeds de intake gaande. Hij wijst er ook op dat er in de Anthony Nesty Sporthal gebruikt wordt gemaakt van camera’s en drones zijn en alles wordt gefilmd, waardoor er geen ruimte is voor andere handelingen.

Dc Nerkust legt uit dat een stembureau een autonome unit is. Wanneer men daar klaar is wordt het product naar de Anthony Nesty Sporthal gebracht. Hij benadrukt dat de waarnemers van de politieke partijen ook alle gelegenheid krijgen om aanwezig te zijn. Verder zijn ook de OAS-waarnemers aanwezig.

PARAMARIBO - Het ging er nogal chaotisch aan toe dinsdag bij het aanleveren van de stembussen van Paramaribo bij het hoofdstembureau Paramaribo in NIS. Stembureau-voorzitter Mike Nerkust gaf in eerdere berichtgeving aan, dat het stembureaupersoneel uitgeput is . Tijdens een interview gaf hij aan dat afronding van de telling dinsdag daarom niet doorgaat.

"Als de laatste stembussen die nog binnen moeten komen al binnen zijn ga ik eerlijk aangegeven dat ik de processen niet ga starten. Mijn mensen zijn vermoeid en ik ben vermoeid", zegt Nerkust. De voorzitter geeft aan dat de processen pas woensdagochtend gestart zullen worden, omdat hij moet gaan rusten.

Het Anti-fraude Platform van de oppositiepartijen dat de zaken op de voet volgt vindt het ongehoord dat de processen worden gestopt. De zorg is vooral dat er volgens voornoemd platform geen garantie is dat in de tussen liggende periode geen onregelmatigheden zullen plaatsvinden.

"We hebben geen garantie dat zaken niet verkeerd gaan", zegt een van de leden van het platform. Partijvoorzitter van de NPS, Gregory Rusland, wil geen ruimte laten om zaken "verkeerd" te laten lopen. "Als we de wacht moeten houden in de avond als partijen, 'dan maar'. Ik wil geen ruimte laten voor gesjoemel," aldus Rusland.