De nieuwgekozen en herkozen leden van De Nationale Assemblee (DNA) worden op 29 juni toegelaten. Het ligt in de bedoeling dat de installatie van de assembleeleden in groepsverband zal geschieden vanwege de COVID-19-maatregelen. Ook wordt nagegaan als de vergadering buiten het parlement gehouden kan worden, dit is echter nog niet besloten. Met de diverse politieke partijen die reeds een zetel hebben in het parlement, wordt deze mogelijkheid besproken.

Alle nodige voorbereidingen om te komen tot de vergadering worden nu gedaan. Er vindt tegelijkertijd afronding plaats van de verschillende zaken voor een goede overdracht.

DNA komt nadat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) de uitslag van de verkiezingen heeft vastgesteld en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) deze bindend heeft verklaard, volgens artikel 66 van de Grondwet, in vergadering bijeen. Deze vergadering wordt geleid door de fungerend voorzitter, die het oudste lid in jaren is en door de president wordt beëdigd.

Om toegelaten te worden tot DNA moet de griffie beschikken over vereiste stukken van de gekozen assembleeleden. De vereiste stukken zijn: geloofsbrieven, proces-verbaal, eedsformulier, uittreksel uit het register van de burgerlijke stand en een verklaring openbare betrekkingen). Ook zijn vereist een nationaliteitsverklaring, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, kennisgeving van aanvaarding en curriculum vitae.

Met de genoemde documenten worden persoonlijke dossiers van de gekozen leden aangelegd, waarbij de wettelijke regelingen in acht worden genomen. Voordat de dossiers worden gevormd vindt splitsing plaats van de documenten in de vereiste geloofsbrieven en additionele stukken. De assembleeleden moeten voor de dossiervorming zowel de Verklaring Openbare Betrekkingen als het formulier curriculum vitae invullen en indienen bij de griffie. Nadat de dossiers gevormd zijn worden die door de afdeling Juridische Ondersteuning bestudeerd om na te gaan als alle gegevens correct zijn.

De beëdiging vindt plaats in een buitengewone openbare zitting van De Nationale Assemblee. Tijdens deze zitting wordt de eed afgelegd of belofte gedaan door de gekozen assembleeleden. Deze kunnen hun voorkeur aangeven met betrekking tot het doen van een belofte “dat beloof ik” of het afleggen van een eed “zo waarlijk helpe mij God Almachtig”. De keus van elk lid wordt in het eedsformulier vastgelegd. De eed wordt conform de wens van het lid – met bijstand van een geestelijke leider – afgenomen.

Na de eedsaflegging gaat DNA in een buitengewone openbare vergadering over tot de toelating van de beëdigde DNA-leden. Tijdens deze vergadering worden de geloofsbrieven onderzocht en indien goed bevonden, wordt de voorzitter geadviseerd om deze personen toe te laten tot DNA. Speciaal hiervoor worden er commissies van Onderzoek van Geloofsbrieven ingesteld. Deze commissies onderzoeken de geloofsbrieven van de gekozen DNA-leden. Uit elke commissie wordt een voorzitter aangewezen die in commissieverband de persoonlijke dossiers met de geloofsbrieven naar juistheid en de wettelijke vereisten onderzoekt.

Er worden groepen van negen tot tien leden gevormd. Wanneer de namen van de leden worden opgenoemd, moeten zij in verband met het onderzoek van hun dossiers, de vergaderzaal verlaten. Als er geen op- of aanmerkingen zijn, zal de commissievoorzitter dit in de vergadering bekendmaken. De gekozen assembleeleden van wie hun geloofsbrieven goed zijn bevonden, worden door protocol naar de vergaderzaal begeleid om op hun aangewezen plek plaats te nemen. Dan is er sprake van tot lid toegelaten assembleelid.

Na de toelating van de 51 leden tot DNA vindt de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter plaats. Als deze gekozen zijn wordt de vergadering gesloten.

Vishmohanie Thomas