DNA: Regering moet geld en goederen terughalen

De coalitie stemt vóór de motie waarin de regering gevraagd wordt om voort te gaan met het onderzoek naar onregelmatigheden. (Beeld: DNA)

De president, vicepresident en de ministers hebben uitgelegd stuk voor stuk dat ze enorme schulden hebben overgenomen, terwijl in de afgelopen maanden heel veel personen in dienst zijn genomen. De situatie is veel erger dan werd vermoed, terwijl er nog steeds lijken uit de kast komen. Minister van Financiën & Planning ad-interim legde uit dat het gaat om SRD 30 miljard aan schulden. De coalitiefractie heeft een motie ingediend waarin op de regering een dringend beroep wordt gedaan om voort te gaan met het onderzoek en gepaste maatregelen te treffen om goederen en gelden terug te halen waar het onrechtmatig blijkt. De motie is aangenomen met 27 vóór en 12 tegen. De BEP heeft vóór stemming de zaal verlaten omdat de fractie zich niet terug kon vinden in de overwegingen. 

Eveneens is de regering gevraagd naar toetsing van de rechtmatigheid van bevorderingen, de recente indiensttredingen en wurgcontracten.
De Nationale Assemblee doet een dringend beroep op de regering om met inschakeling van de justitiële autoriteiten, waaronder de procureur-generaal, alle onwettelijke handelingen strafrechtelijk verder te doen onderzoeken. Voorgesteld is om een wettelijk en bestuurlijk kader te ontwikkelen ter regulering van de transitieperiode bij regeringswisseling, zodat in het kader van behoorlijk bestuur deze eerlijk, open en transparant kan plaatsvinden.

In de motie wordt aangegeven dat veel besluiten genomen zijn door de voorgaande regering die in strijd zijn met beginselen van behoorlijk bestuur.
De financiële handelingen van de voorgaande regering duiden op mismanagement en opzettelijke sabotage. De voorgaande regering heeft een enorme schuldenlast veroorzaakt. De voorgaande regering heeft op dubieuze wijze gronden uitgegeven. Ondanks de zwakke financiële positie van de voorgaande regering, zij toch grote aantallen personen in overheidsdienst heeft genomen en wurgcontracten heeft afgesloten. Opgemerkt wordt dat significante overwaardering van bepaalde ambtenaren evident is voor nepotisme.
President Chan Santokhi heeft aangegeven dat hij niet in de schoenen van de rechterlijke macht zal staan. Zaken die niet correct zijn, zullen aangepakt worden door het vervolgingsapparaat. Aanpak van de financiële crisis, beheersing van Covid-19 en beheersing van de armoede, zijn drie prioriteiten van de regering. Deze zaken zullen samen aangepakt worden met eenieder. Er moeten maatregelen getroffen worden waarbij politieke verschillen terzijde geschoven moeten worden, want het gaat om Suriname. "Kon pur a volk uit a pina. Laten we alle maatregelen treffen," zei Santokhi.
Er komt een pakket aan maatregelen, waarbij de kwetsbare groepen niet getroffen zullen worden. Er wordt overleg gepleegd met het bedrijfsleven en de vakbeweging om de economie te herstellen. De regering garandeert goed en transparant bestuur.
Wat op het bord van de onafhankelijke rechterlijke macht hoort, moet daar belanden. "We gaan de crisis oplossen", beloofde de president. 

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van:  I.D.C.C. Damsko 

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!