Partijen verwachten afwijzing herstemming Paramaribo

Krishna Mathoera van de VHP (zittend) wordt geïnterviewd na de eerste openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De VHP vindt het advies van hoofdstembureau Paramaribo om in ressort Pontbuiten herstemming te houden bij de stembureaus 185 en 188 onnodig. Op de eerste plaats is dat niet wat de NDP heeft gevraagd in haar bezwaarschrift. Ook zou herstemming geen wezenlijk verschil brengen in de uitslag van de verkiezingen van 25 mei. Dat zegt Krishna Mathoera die namens haar partij gisteren aanwezig was bij de openbare zitting van hoofdstembureau Paramaribo.

Dit orgaan zal bij proces-verbaal het Centraal Hoofdstembureau (CHS) adviseren dat er een herstemming plaatsvindt omdat er zich op de verkiezingsdag onregelmatigheden hebben voorgedaan op voornoemde stembureaus. Er is op verkeerde stembiljetten gestemd, wat later is gecorrigeerd. Echter, het is niet duidelijk hoeveel kiezers die hun stem al hadden uitgebracht terug zijn gekomen om opnieuw te stemmen.

Ook Abop ziet geen heil in een herstemming. Abop-vertegenwoordiger Stanley Betterson zegt desgevraagd dat de Kiesregeling duidelijk voorschrijft dat wanneer een politieke partij het niet eens is met de gang van zaken bij een stembureau die ter plekke, protest of bezwaar moet aantekenen. "Dit bezwaar is gemaakt nadat daar alles in feite al was vastgelegd bij de stembureaus. Het bezwaar moest dus niet gegrond worden verklaard", meent de politicus. "Het advies zal, denk ik, niet gehonoreerd worden. Men was te laat met het verzoek tot hertelling of herstemming."

Mathoera vond dat het hoofstembureau zijn besluit om tot herstemming te adviseren niet heeft onderbouwd. Ze ziet deze manoeuvre als verschuiving van het probleem en verantwoordelijkheden naar het CHS. "Tijdens de openbare zitting heeft hoofdstembureauvoorzitter Mike Nerkust aangegeven dat het besluit is genomen na afstemming met het CHS, Binnenlandse Zaken en OKB. Dat vind ik niet kloppen. Dat is in conflict met elkaar, want als je vooraf afstemt kan je niet het advies geven, want dan beïnvloed je eigenlijk het besluit", zegt Mathoera.

Voorts merkt ze op dat het bezwaar van de NDP tijdens de eerste openbare zitting had moeten zijn behandeld. Die bijeenkomst was afgesloten meent ze en nu is een speciale zitting gehouden om deze kwestie te behandelen, wat zij niet in de haak vindt. Mathoera wijst er verder op dat de NDP om hertelling heeft gevraagd, maar dat het hoofdstembureau herstemming aanbeveelt. "Dan moet je daarop beslissen en niet komen met herstemming, want dat is niet wat gevraagd is."

De VHP zal wanneer het CHS zitting houdt om de landelijke uitslag van de verkiezingen vast te stellen en aan te wijzen wie de gekozen kandidaten zijn, bezwaar aantekenen tegen de gang van zaken bij het hoofdstembureau. Palu-voorzitter Jim Hok die ook aanwezig was, kan vooralsnog niet inschatten welke consequenties een herstemming zou kunnen hebben op de verkiezingsuitslag zoals die er nu ligt. Hij vindt dat het CHS allereerst moet kijken in hoeverre een herstemming zou kunnen leiden tot "dramatische verschuivingen" en wat daarvan het gevolg zou kunnen zijn.

Als de inschatting is dat er geen of nauwelijks veranderingen mogelijk zijn in het totale resultaat, kan het CHS besluiten geen herstemming te doen houden. Hij is niet van oordeel dat wanneer besloten wordt om niet opnieuw te stemmen, de kiezers van Pontbuiten in hun stemrecht zijn tekortgedaan. Hok merkt op dat als de Kiesregeling het indienen van bezwaren toestaat, niemand daar tegen mag zijn. Daarom heeft de Palu geen protest aangetekend tegen de indiening van het bezwaarschrift van de NDP, maar wat Palu betreft "zijn de kaarten geschud": de kiezers hebben de NDP afgewezen en andere politieke partijen mandaat gegeven om het land te leiden.

Met de zitting van gisteren heeft hoofdstembureau Paramaribo zijn verkiezingswerkzaamheden afgesloten. Het proces-verbaal waarin het advies is vastgelegd zal evenals de uitslag naar het CHS worden doorgestuurd dat erover zal beslissen. Niet alle bezwaren van de NDP zijn meegenomen door het hoofdstembureau. Sommige moesten ter plekke op de desbetreffende stembureaus worden geopperd. Over de gang van zaken bij de vaststelling van de uitslag gaf het hoofdstembureau ook commentaar. Volgens hem heeft de aanwezigheid van het publiek voor stagnatie en vertraging gezorgd bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Ook werden leden van het stembureau in diskrediet gebracht. Geadviseerd wordt om bij de eerstvolgende verkiezingen geen publiek meer toe te laten bij de vaststelling van de uitslag. Volstaan kan worden met geaccrediteerde waarnemers van politieke partijen, meent het hoofdstembureau.