Hoofdstembureau Paramaribo presenteert verkiezingsresultaten; frauderen onmogelijk

Deze DNA-leden zijn voor de komende vijf jaar gekozen in Paramaribo. Foto: Hoofdstembureau Paramaribo

Het frauderen bij de verkiezingen is onmogelijk vanwege het kiessysteem. Dit zei inleider Shaista Nabibaks bij de presentatie van de verkiezingsresultaten van Paramaribo op het niveau van De Nationale Assemblee (DNA) en de ressortraden (rr). De presentatie is gisteren gehouden in de Anthony Nesty Sporthal (ANS), omdat het tijdens de openbare zitting een dag eerder niet is gelukt om cijfers te presenteren.

Volgens Nabibaks hebben internationale waarnemers ook waargenomen dat het aantal ongeldige DNA-stembiljetten 3.670 bedraagt, terwijl op rr-niveau dat 2.280 is. De VHP staat aan kop wat het aantal stemmen in kiesdistrict 1, Paramaribo, betreft. De partij behaalde 38.780 stemmen, gevolgd door de NDP met 29.495. Bij de stembusgang heeft de NPS 21.654 stemmen weten te behalen en de ABOP 11.644.

De zeventien zetels gaan naar deze vier politieke partijen. VHP is geëindigd op zeven DNA-zetels, NDP vijf, NPS drie en ABOP twee. Wat rr-zetels betreft gaan van de 200, 116 naar de VHP, NDP krijgt 53 en ABOP is goed voor 31. Alle 17 rr-zetels van het ressort Centrum en ressort Beekhuizen zijn naar de NDP gegaan. In het ressort Flora heeft de VHP een zetel weten te behalen, terwijl de overige zestien naar de NDP zijn gegaan.

In de ressorten Rainville, Blauwgrond, Livorno, Munder, Tammenga, Welgelegen en Weg naar Zee heeft de VHP alle rr-zetels in de wacht gesleept. In Latour gaan drie van de 17 rr-zetels naar de NDP, terwijl de resterende veertien van de ABOP zijn. In Pontbuiten is de ABOP aan kop. Van de 21 dr-zetels gaan twaalf naar de VHP, zes naar de NDP en ABOP drie.

 

 

 

 

NDP wil hertelling in Paramaribo;
dient bezwaarschrift in

Op de openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo heeft de NDP bezwaar gemaakt over een aantal zaken rond de verkiezingen. De NDP wil hertelling in Paramaribo hebben. Het resultaat van de verkiezingen zoals officieus kenbaar gemaakt door Binnenlandse Zaken is niet noemenswaardig gewijzigd. Het hoofdstembureau Paramaribo zal zich buigen over de brief van de NDP en zijn standpunt kenbaar maken. Zoals eerder gemeld heeft de VHP 7 zetels in Paramaribo, de NDP 5, NPS 3 en ABOP 2. De VHP heeft 116 ressortraadszetels, NDP 53 en de ABOP 31. De VHP heeft 12 districtraadszetels, NDP 6 en de ABOP 3. De openbare zitting is geleid door secretaris Conrad Acton. De voorzitter en ondervoorzitter waren niet aanwezig. 

In de brief ondertekend door ondervoorzitter Ramon Abrahams wordt aangegeven dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd en vermoedelijke frauduleuze handelingen zich zouden kunnen hebben voorgedaan. 

Deze zijn zoals verwoord in de brief: 

1. Op 25 mei 2020 omstreeks 12:30 uur werden wij van de NDP door onze waarnemers in het ressort Pontbuiten erop geattendeerd dat er verkeerde RR-stembiljetten aan de kiezers verstrekt waren. Als zodanig hebben alle kiezers tot dat moment, ongeveer 68 kiezers, ook hun stem uitgebracht op verkeerde biljetten. Dit betrof RR-stembiljetten van het ressort Flora instede van RR-stembiljetten van het ressort Pontbuiten. Wij betreuren deze gang van zaken en sluiten een vermoeden van opzet niet uit, sinds dit om een organisatorische fout ging die in het voorbereidingsproces reeds had moeten worden opgemerkt en gecorrigeerd. Bij het rapporteren van dit probleem en navraag wat de verkiezingsorganisatie met dit gegeven zou doen, bleef het antwoord uit.

2. In navolging van het bovenstaande is verder ook geconstateerd dat bij het stemmen op de stembureaus 185 en 188 eveneens foutieve RR-stembiljetten zijn gebruikt.  Deze waren vermoedelijk van het ressort Flora.

3. Enkele uren nadien werd er aangegeven dat de kiezers die reeds hun stem hadden uitgebracht op de locaties waar er verkeerde RR-stembiljetten waren verstrekt ter stemming, wederom in de gelegenheid gesteld werden om alsnog hun stem uit te brengen op een juist stembiljet. Wij hebben geen mogelijkheid gehad om na te gaan of 100% van de kiezers die reeds op een foutief biljet gestemd hadden, wederom bereid gevonden zijn om opnieuw te stemmen met alle gevolgen van dien. Bij ons is vooralsnog onbekend hoe geverifieerd is geworden door het toezichthoudend orgaan als alle kiezers die op een verkeerd stembiljet hebben gestemd, wederom zijn opgeroepen om te herstemmen en als überhaupt deze groep van kiezers wederom het stembureau heeft aangedaan.

4. Bij het hertellen van de stembiljetten van stembureau 168 op 27 mei 2020 is gebleken dat de aangegeven resultaten op het proces-verbaal niet overeenkwamen met de werkelijk uitgebrachte stemmen, in casu werd de NDP op het oorspronkelijke proces-verbaal benadeeld. Wij kunnen niet vaststellen bij hoeveel andere stembureau’s dit ook het geval is.

5. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 32 bleek dat het gepresenteerd resultaat van het aantal DNA stembiljetten, hetzelfde aantal bedroeg als het aantal RR stembiljetten. Dit kan wellicht een vertekend beeld geven in het gepresenteerd resultaat qua aantallen. 

6. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 110 is gebleken  dat de politieke partijen NDP, VHP en ABOP hetzelfde aantal aan RR stemmen hebben behaald, namelijk 2592. Dit zou dus beteken dat het aantal kiesgerechtigden bij dit stembureau gesteld was op 7776. Dit is geverifieerd onzerzijds en het berust niet op waarheid dat het aantal kiesgerechtigden in dat stembureau gebied, dit aantal bedroeg. 

7. Op het stembureau 197 is vermoedelijk een blauw schrijvend object gebruikt bij het aangeven van de keus van de kiezer. Dit instede van een rood schrijvend object zoals gebruikelijk en uniform is.

8. Naar verluidt de informatie beschikt het stembureau 249 niet over turflijsten.

9. Naar verluidt de informatie zijn op de stembureau’s 38 en 107 verschillen in de processen-verbaal met de turflijsten.

10. Naar verluidt is de informatie in de stemkit van stembureau 145 dat er vermoedelijk een onverklaard biljet was.

11. Naar verluidt bekomen informatie zijn op het stembureau 63, 143 stemmen uitgebracht terwijl het aantal van 168 is aangegeven op de turflijst.

12. Bij de nacontrole van de telling van de processen-verbaal door het Hoofdstembureau is herhaaldelijk gebleken dat er verschillen zijn tussen turflijsten van diverse politieke partijen, OKB-waarnemers en de aangegeven totalen op de processen-verbaal. Hierbij constateerden onze waarnemers onder meer dat:

- Diverse fouten op het proces-verbaal zijn gecorrigeerd zonder het juiste verificatieproces is gevolgd; 

- Alle processen-verbaal sinds 26 mei 2020 bij het Hoofdstembureau te Anthony Nesty Sporthal op tafels liggen, weliswaar onder toezicht van OKB-toezichthouders, maar tevens bereikbaar waren voor de niet geaccrediteerde toezichthouders.

Voorts vragen wij u ook in uw overweging, zoals in het verzoek welke hieronder volgt, mee te nemen de door u geconstateerde onregelmatigheden en onvolkomenheden.

De NDP doet het dringende verzoek aan de voorzitter van het hoofdstembureau om een hertelling te doen in het kiesdistrict Paramaribo en de zuiverheid van de resultaten van de verkiezingen te garanderen. Er is een kopie van de brief gestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau en Binnenlandse Zaken. Eerder is ook bezwaar ingediend bij OKB. De VHP heeft ter plekke bezwaar aangetekend tegen het bezwaarschrift van de NDP. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de drie ontbrekende resultaten van de stembureaus in Paramaribo bijgewerkt. Er zijn geen veranderingen gekomen in het resultaat dat vanaf het begin bekend is. De VHP heeft 20 zetels, de NDP 16, ABOP 8, NPS 3 , BEP 2 en PL 2. (De ene zetel van PL gaat naar de ABOP omdat de kandidaat van deze partij in Wanica is gekozen). 

De VHP heeft 108.240 stemmen behaald en de NDP 65.660. De NPS die met 32.386 stemmen de derde grootste partij is, heeft drie zetels behaald in Paramaribo. De ABOP heeft met 24.916 stemmen 8 zetels veroverd. De getallen kunnen nog minimaal verschillen nadat de officiële uitslag wordt vastgesteld door het Centraal Hoofdstembureau. 

Het hoofdstembureau Paramaribo houdt vanmiddag om 17.00 uur een openbare zitting. Op basis van de gegevens die tot nu toe bekend zijn, worden er geen verschuivingen verwacht. 

Behaalde zetels landelijk op basis van de officieuze uitslagen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verwerking pv's Paramaribo af; openbare zitting volgt

Het verwerken en hertellen van enkele stembureaus heeft tot gisteravond geduurd. Het resultaat wordt donderdag gepresenteerd.

Het hoofdstembureau Paramaribo heeft de 274 processen-verbaal (pv's) woensdagavond verwerkt. Het proces is moeizaam gegaan met diverse incidenten. De openbare zitting zal volgens planning later op de dag worden gehouden. Voor zover nagegaan kan worden, zijn er geen noemenswaardige veranderingen. 

In Paramaribo heeft de VHP 7 zetels vergaard, de NDP 5, NPS 3 en de ABOP 2.
Tijdens de verwerking van de pv's bleek dat niet alles klopte.
Vooral op ressortraadsniveau bleken pv's te ontbreken.
Verschillende voorzitters van stembureaus hebben geklaagd dat zij alles ingeleverd hebben, maar toch weer naar de Anthony Nesty Sporthal moesten, omdat stukken ontbraken.
Politieke waarnemers ter plekke hebben kunnen zien dat enkele voorzitters hun beklag gedaan hebben tegenover het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Bij een stembureau bleken DNA-stembiljetten en die van ressortraden in één doos te zitten, terwijl de medewerkers zeker weten dat ze deze correct hebben geplaatst in de dozen. 
Verschillende politieke partijen zullen hun bezwaren tijdens de openbare zitting indienen. Het ziet ernaar uit dat op ressortniveau sommige ressorten opnieuw hun stem moeten uitbrengen. Op de verkiezingsdag bleken verkeerde stembiljetten van ressorten afgeleverd te zijn door de verkiezingsorganisatie. Ook zijn stembiljetten die teruggegeven werden, in verkeerde handen terechtgekomen. 

Een nieuw fenomeen bij de verwerking van de pv's was dat vanaf 27 mei waarnemers van diverse politieke partijen nachten hebben doorgebracht in de Anthony Nesty Sporthal. Ook vannacht zijn mensen blijven overnachten in de sporthal, omdat er nog administratief werk wordt afgerond. Het wantrouwen dat er gefraudeerd zou worden met stembiljetten was groot. Er is zondag zelfs een rustdag ingelast, nadat OKB-leden geweerd werden uit het gebouw. Ook is aangegeven dat er een door coronavirus besmet persoon in de sporthal is geweest. Dit kon niet worden hardgemaakt. 

 

Het is kennelijk bijna zover dat alle stemmen van Paramaribo zijn geteld. De verwachting is dat vandaag of morgen afgerond zal kunnen worden.

Op de website van BiZa staan weliswaar nog steeds drie stembureaus “open”, dus als niet verwerkt, maar dat zal hopelijk spoedig bijgewerkt worden.

Daarna is het te hopen dat de Openbare Vergadering niet te lang meer op zich laat wachten, evenals het eindrapport van het OKB zodat de uitslag definitief bekendgemaakt kan worden. Aan de huidige zetelverdeling zal echter niets meer kunnen veranderen:

De zetelverdeling volgens de voorlopige telling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een zetel die voorlopig toegekend was aan de NPS, is bij de ABOP terechtgekomen nu het ministerie van Binnenlandse Zaken meer processen-verbaal heeft verwerkt in Paramaribo. De ABOP heeft een tweede zetel in Paramaribo veroverd ten koste van de NPS die er 4 had. De ABOP heeft volgens de voorlopige telling 8 zetels, NPS 3, BEP 2, PL 2, NDP 16 en VHP 20. 

De officieuze uitslag van de verkiezingen laten te lang op zich wachten omdat Binnenlandse Zaken niet over alle processen-verbaal beschikte. Alle resultaten van negen districten zijn intussen verwerkt. Van Paramaribo is op dit moment het resultaat van 263 van de 274 stembureaus ingevoerd. Rest nog 11 stembureaus.  

Over de verkiezingsorganisatie is er veel ruis ontstaan omdat de uitslag op zich laat wachten. President Desi Bouterse, voorzitter van de NDP heeft aangekondigd dat zijn partij protest zal aantekenen. Hij wil hertelling hebben. Er is nog geen formele klacht ingediend bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). 

Ook de oppositionele politieke partijen hebben klachten ingediend over enkele zaken die zijn voorgevallen. Zij hebben geprotesteerd tegen dat twee dozen in de nacht zijn gebracht naar het kantoor van de voorzitter van het hoofdstembureau. Dit heeft plaatsgevonden met assistentie van de politie. Ook waarnemers van het OKB waren ter plaatse. 

Steun radio Tamara / Damsko met een vrijwillige bijdrage op rekening: NL58 INGB 0000067070
Ten name van: I.D.C.C. Damsko

Radio Tamara is een zender uit Amsterdam gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname.
De beste muziek, de laatste hits en actueel nieuws dagelijks live te beluisteren online!