Jouw verbinding met Suriname

De NDP heeft niks te vertellen over opvolging Misiekaba

Zoals u wellicht weet, heeft NDP-parlementariër André Misiekaba zijn lidmaatschap van de NDP opgezegd. Wij hebben via de media vernomen dat de NDP de eerstvolgende kandidaat (na Misiekaba) op de NDP-kandidatenlijst, in deze Tachana Losche, wil laten opschuiven in de plaats van Misiekaba.

Dit is een hoop van de NDP, want zolang Misiekaba niet meewerkt aan de opvolging, zal de NDP niks kunnen doen. In dat geval blijft Misiekaba parlementariër, terwijl hij geen NDP’er meer is.

Artikel 3 onder A van de Wet van 17 augustus 2016, houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee (“Terugroepwet”)
Grond voor terugroeping van een lid ontstaat indien: “Het lid conform de procedures opgenomen in artikel 11 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblée, de leden 2 tot en met 4, vrijwillig lid wordt van de fractie van een andere politieke organisatie dan die op wiens lijst het lid is gekozen of door welke het lid is voorgedragen voor kandidering, dan wel een eigen fractie opricht”.

Deze bepaling zegt dat Misiekaba eerst lid moet worden van een andere fractie of een eigen fractie moet oprichten, wil je hem als partij terugroepen. Zolang Misiekaba dat niet doet, heeft de NDP niets te vertellen en moet de NDP lijdelijk toekijken hoe Misiekaba het gedrag van ex-parlementariër van de PL, William Waidoe aanneemt.

Weet u nog dat William Waidoe altijd had gezegd lid te zijn van de PL-fractie, ondanks het feit dat hij NDP’er geworden was? Dat moest Waidoe wel op die manier doen, anders zou er een grond voor terugroeping kunnen ontstaan indien Waidoe te kennen zou geven lid geworden te zijn van een andere fractie. De toenmalige NDP-fractie zal Waidoe ingefluisterd hebben: “Jij kunt bij onze fractie zitten, maar je moet nooit zeggen dat je de PL-fractie hebt verlaten. Anders kunnen ze jou terugroepen”. Bij het lezen van deze alinea, zal Misiekaba tot het besef komen dat de NDP hem niks kan maken indien hij in het parlement wil blijven; hij moet gewoon de “Waidoe-methode” gebruiken.

Stel dat Misiekaba een slip op de tong maakt en zegt een keertje per ongeluk dat hij de NDP-fractie heeft verlaten. Ook voor dat geval had de toenmalige NDP-fractie een oplossing gevonden, om overlopers of ‘partijverlaters’ zo veel mogelijk in bescherming te nemen. Dezelfde bescherming zal zich nu keren tegen de NDP.

In artikel 4 lid 4 onder V. sub 1 Terugroepwet worden de procedures tot terugroeping geregeld. Deze bepaling zegt dat Misiekaba eerst een brief moet richten aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). In die brief moet Misiekaba de voorzitter meedelen dat hij van fractie veranderd is of dat hij een eigen fractie heeft opgericht. Zolang hij dat niet doet, kan het proces tot terugroeping niet in gang gezet worden.

Overigens is de procedure met betrekking tot terugroeping niet (goed) geregeld. In artikel 68 lid 1 van de Grondwet worden zeven gronden voor beëindiging van het lidmaatschap van DNA genoemd. In artikel 68 lid 1 onder c van de Grondwet wordt terugroeping als grond voor beëindiging van het lidmaatschap van DNA genoemd. In de Terugroepwet wordt bij de regeling van procedures tot beëindiging lidmaatschap DNA, bewust het geval van (overlopen) artikel 68 lid 1 onder c van de Grondwet niet genoemd. Het liefst zes gevallen van beëindiging van lidmaatschap van DNA die genoemd worden in artikel 68 lid 1 van de Grondwet, worden geregeld in artikel 4 lid 1 van de Terugroepwet. Alleen de grond voor terugroeping of overlopen wordt niet genoemd in artikel 4 lid 1 van de Terugroepwet. Ergens verder tussen de regels door lees je dat Misiekaba een brief zou moeten richten aan de voorzitter van DNA. Die kleine letter is dan ook niet geldig indien in het begin van dat wetsartikel het geval van terugroeping of overlopen buiten beschouwing wordt gelaten.

Deze wet is aangenomen om bescherming te bieden aan de toenmalige overlopers van de PL, de heren Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen. Deze heren gingen de NDP-fractie ondersteunen. De steun van deze heren was belangrijk om grote meerderheid te kunnen hebben in DNA. Deze wet is toen in zo een haast aangenomen, dat het een aantal keer gewijzigd moest worden. Die wijzigingen gingen ook met een dusdanige haast gepaard, dat elke wijziging weer voor een andere fout zorgde. Heden ten dage zijn er dus nog steeds fouten te vinden in die wet. Er zijn tot nu toe reeds vijftien rechterlijke uitspraken geweest in de kwestie Sapoen/Chitan. Enkele zaken in deze kwestie wachten nog steeds op een uitspraak.

Wat het ook moge zijn, de NDP krijgt nu een koekje van eigen deeg.
De bedrieger is bedrogen.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier